xử lý tang vật vi phạm hành chính

Đánh giá tính hợp của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá tính hợp lý của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Khoa học xã hội

... dựng Luật xử vi phạm hành chính. 2.2.4. Về xử tang vật, phương tiện bị tịch thu.Trước đây, theo quy định tại Điều 52 Pháp lệnh xử vi phạm hành chính năm 1995, đối với tang vật bị tịch ... phát hiện các vi phạm hành chính. Cũng có những lĩnh vực quản vào thời điểm Pháp lệnh xử vi phạm hành chính được ban hành thì các vi phạm hành chính mới xuất hiện lẻ tẻ nên vi c giới hạn ... thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Pháp lệnh xử vi phạm hành chính năm 2002 đã quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng cách liệt kê các chức danh có thẩm quyền xử phạt, và...
 • 11
 • 653
 • 1

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Pháp lệnh xử vi phạm hành chính năm 2002

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Khoa học xã hội

... họ.II. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo Pháp lệnh xử vi phạm hành chính năm 2002Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Chương VI Pháp lệnh xử vi phạm hành chính năm 2002. ... thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. 1. Tính hợp của các quy định hiện hành về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. So với Pháp lệnh xử vi phạm hành chính năm 1995 thì mặc ... phạt vi phạm hành chính, trong đó vi c xác định thẩm quyền và thủ tục xử phạt có ý nghĩa rất quan trọng.NỘI DUNGI. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Pháp lệnh xử vi phạm hành chính...
 • 12
 • 836
 • 2

Biện pháp xử vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Khoa học xã hội

... Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm vi c xử vi phạm hành chính Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm vi c xử vi phạm hành chính được áp dụng trong trường ... Luật về xử vi phạm hành chính để thay thế cho Pháp lệnh xử vi phạm hành chính là cần thiết. Xuất phát từ yêu cầu dó, Bộ luật xử vi phạm hành chính cần khẩn trương được ban hành. Trong ... lệnh xử vi phạm hành chính năm 2002 và những văn bản pháp luật có liên quan về biện pháp xử vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.2. Các Biện pháp xử vi phạm hành chính đối...
 • 41
 • 3,055
 • 13

biện pháp xử vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Khoa học xã hội

... pháp xử vi phạm hành chính đối với ngời cha thành niên.2.2. các Biện pháp xử vi phạm hành chính đối với ngời ch-a thành niên theo pháp luật hiện hành Biện pháp xử vi phạm hành chính ... về các biện pháp xử vi phạm hành chính đối với ngời cha thành niên, theo Pháp lệnh xử vi phạm hành chính 2002, Điều 7 quy định về Xử ngời cha thành niên vi phạm hành chính thì: "ngời ... pháp xử vi phạm hành chính đối với ngời cha thành niên nghiện ma tuý. Điều này cần đợc lu ý khi xây dựng Bộ luật xử vi phạm hành chính, trong đó xây dựng các quy định về xử vi phạm hành...
 • 55
 • 1,188
 • 1

biện pháp xử vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Khoa học xã hội

... pháp xử vi phạm hành chính đối với ngời cha thành niên.2. Các Biện pháp xử vi phạm hành chính đối với ngời cha thành niên theo pháp luật hiện hành Biện pháp xử vi phạm hành chính ... phạm hành chính Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm vi c xử vi phạm hành chính đợc áp dụng trong trờng hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm vi c xử ... lệnh xử vi phạm hành chính thay thế cho Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/08/1995. Ngoài vi c quy định về các biện pháp xử phạt, Pháp lệnh xử vi phạm hành chính...
 • 53
 • 907
 • 0

Vấn đề luận về xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên phạm tội

Vấn đề lý luận về xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên phạm tội

Khoa học xã hội

... hành chính. Điều 1 Pháp lệnh xử vi phạm hành chính quy định: Xử vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử hành chính khác”. Theo quy định này, xử phạt vi ... xửvi phạm hành chính. vậy cần hoàn thiện hơn nữa Pháp lệnh về xửvi phạm hành chính, tạo đà để chúng ta có thể cho ra đời Luật xửvi phạm hành chính. Luật xửvi phạm hành chính ... hiện vi phạm hành chính. “người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý, người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính...
 • 15
 • 1,768
 • 2

Đánh giá tính hợp của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá tính hợp lý của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Khoa học xã hội

... trình luật hành chính Vi t Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2009. 2. Học vi n hành chính quốc gia, Giáo trình thủ tục hành chính, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005.3. Pháp lệnh xử vi phạm hành chính năm ... dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm. ”2. Vai trò của những quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Pháp lệnh xử vi phạm hành chính 2002 (sửa đổi, bổ ... thẩm quyền xử phạt đối với các vi phạm hành chính xảy ra trong ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Vi c Pháp lệnh tập trung giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho các cơ quan hành chính (người...
 • 10
 • 611
 • 2

Đánh giá tính hợp của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá tính hợp lý của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Khoa học xã hội

... do vi phạm quy định của pháp luật về quản lí nàh nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính. 2. Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành ... hiểu vi phạm hành chính là gì?Tại khoản 2, Điều 1 Pháp lênh xửvi phạm hành chính 2002 (PLXLVPHC 2002) sửa đổi 2008, vi phạm hành chính được định nghĩa một cách gián tiếp: “… Xử phạt vi phạm ... HỌC KỲ - MÔN LUẬT HÀNH CHÍNHChú thích:(1) Khoản 1 Điều 3 PLXLVPHC năm 2002 (sửa đổi năm 2008)(2) Điều 16. Ủy quyền xử vi phạm hành chính Vi c ủy quyền xử vi phạm hành chính theo Điều...
 • 12
 • 456
 • 0

vai trò rất quan trọng đến hiệu quả của việc xử vi phạm hành chính trong thực tế

vai trò rất quan trọng đến hiệu quả của việc xử lý vi phạm hành chính trong thực tế

Khoa học xã hội

... hiệu quả của vi c xử vi phạm hành chính trong thực tế.1. Một số khái niệm:- Vi phạm hành chính: khoản 2, Điều 1 Pháp lệnh xử vi phạm hành chính năm 2000 định nghĩa vi phạm hành chính một ... hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt.3 Phạm Minh Ngọc - 342515 Vi phạm hành chính là loại vi ... tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính. 2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính: Khi tiến hành hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ...
 • 4
 • 2,352
 • 36

xử các vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật

xử lý các vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật

Khoa học xã hội

... tắc pháp chế trong xử các vi phạm hành chính, theo đóthì chỉ có những chức danh được quy định trong Pháp lệnh xử vi phạm hành chính mới có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, ngoài các ... lệnh xử vi phạm hành chính ban hành ngày 2/7/2002, Pháp lệnh số: 31/2007/PL-UBTVQH11 về vi c sửa đổi một số điềucủa pháp lệnh xử vi phạm hành chính năm 2002 ban hành ngày 08/3/2007, thì vi c ... trọng vào vi c xử các vi phạm hành chính. Để cho vi c xử phạt đượckhách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm và đúng pháp luật thì vi c xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ triệt...
 • 4
 • 395
 • 1

Pháp lệnh xử vi phạm hành chính 2008

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2008

Khoa học xã hội

... định về Xử phạt hành chính với hành vi đi vào đường cấm.- Pháp lệnh xử vi phạm hành chính 2008: Điều 6 quy định Đối tượng bị xử vi phạm hành chính; Điều 7 quy định Xử người chưa thành ... chế hành chính khác đối với H như sau:- Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử vi phạm hành chính (Điều 43 Pháp lệnh xử vi phạm hành chính 2008): Tạm giữ phương tiện vi phạm ... lệnh xử vi phạm hành chính năm 2008). Cả hai vi phạm thì mức phạt tối đa đều không quá 200.000 đồng nên theo Điều 54 Pháp lệnh xử vi phạm hành chính năm 2008, người có thẩm quyền xử vi phạm...
 • 8
 • 497
 • 1

Xem thêm