toán trắc nghiệm lớp 5

Đề trắc nghiệm hóa 5

Đề trắc nghiệm hóa 5

Kỹ thuật lập trình

... % thể tích là : A 50 và 50 B 25 và 75 C 45 và 55 D 20 và 80 Câu 19 :Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol thì dung dịch đó có chứa: −24SO Đề Ôn Số 5 Câu 1: Đốt cháy ... bao nhiêu ? A. 5/ 6 B. 5/ 3 C. 7/3 D. 10/3 Câu 12: Cho 2,24l CO2 (đkc) hấp thu hoàn toàn bởi 150 ml dung dịch NaOH 1M khối lượng hỗn hợp muối tạo thành là : A 14,2 B 12,4 C 15, 3 D . 13,7 Câu ... với 20 gam dd HCl có C% = 36 ,5% , thu được 0,1 mol khí H2.Khối lượng Cu trong hỗn hợp là : A.Nhiều nhất là 5, 6 gam B.Ít nhất 2,4 gam C.2,4 gam D .5, 6 gam Câu 25 :Andehit A có cơng thức ngun...
 • 5
 • 302
 • 0

Trắc nghiệm hóa 5

Trắc nghiệm hóa 5

Trung học cơ sở - phổ thông

... CH3CH2OH c. C6H 5 OH d. CH3NH2 Câu 26: Trung hoà 4,2 gam chất béo cần 3 ml ddKOH 0,1 M . Chỉ số axit của chất béo đó bằng: a. 3. b. 4. c .5 d. 6. Câu 27: Khi xà phòng hoà 2 ,52 gam một chất ... gồm hơi 2 rượu đơn có mol bằng nhau là 22 ,5. Vậy 2 rượu là: a.C2H 5 OH, C3H7OH b. CH3OH, C3H7OH c. CH3, C4H9OH d. CH3OH, C3H 5 OH Câu 30: Cho 2,48g hỗn hợp C3H7OH ... dịch thu 4,08g chất rắn. Vậy A là: a.C3H7COOH b. HCOOC3H7 c. C2H 5 COOCH3 d. CH3COOC2H 5 Câu 35 : A là C3H6O2 và B là C2H4O2 tác dụng đủ dung dịch NaOH thu 1 muối...
 • 5
 • 511
 • 0

Công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý

Công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý

Trung học cơ sở - phổ thông

... 'd f dff d dd d d f d f⇒ = = =+ − − Công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý l lkλ λ− < < hoặc CTN =2 1lλ+     3. ... GV l > f ⇒ GC < GV - Trên vành kính thường ghi giá trị 25 ( )Gf cm¥= Ví dụ: Ghi X10 thì 25 10 2 ,5 ( )G f cmf cm¥= = Þ = Lưu ý: * Nếu ∆T > 0 thì ñồng hồ chạy ... Liệt kê n nghiệm ñầu tiên (thường n nhỏ) * Thời ñiểm thứ n chính là giá trị lớn thứ n Lưu ý: ðề ra thường cho giá trị n nhỏ, còn nếu n lớn thì tìm quy luật ñể suy ra nghiệm thứ n 15. Các...
 • 34
 • 10,750
 • 129

CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VỀ SÓNG CƠ

CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VỀ SÓNG CƠ

Vật lý

... 45. Phương trình dao động tại A là u = Acostω. Phương trình tại M là:a. uM = 4cos (50 ππ 5, 3−t)cm. b.uM = 4cos (50 ππ 5, 0−t)cm.c.uM = 4cos (50 ππ 5 −t)cm. d.uM = 4cos (50 ππ 5, 0+t)cm.* ... thì âm phát ra có tần số:a. 435Hz. b. 6 25, 5Hz. c. 217,5Hz. d. 150 Hz.Câu 50 . Một dây dài 80cm phát ra âm có tần số 100Hz. Quan sát trên dây, người ta thấy có 5 nút ( gồm cả hai nút ởhai đầu ... 48,49. Một dây đàn có chiều dài l = 0,5m, vận tốc truyền sóng trên dây v = 435m/s.Câu 48. Tần số âm cơ bản mà dây phát ra bằng:a. 217,5Hz. b. 435Hz. c. 150 Hz. d .50 Hz.Câu 49. Nếu đặt ngón tay vào...
 • 5
 • 735
 • 7

phương pháp giải toán trắc nghiệm hữu cơ 12

phương pháp giải toán trắc nghiệm hữu cơ 12

Hóa học

...  5 !:4>G!!!4 5 !4;/D*1&EF:!G9HIDJ#-KL%$#$3>$;4=-1*$46-1$646>-1*$:4:;-17 5 7: 5 6@!<<=!6  6A4; :46$ + = → =<46@#-7 5 @4 <46@$66!>−=<4:#-) 5 7G7 5 <46@G<4: 5 <4!@#-/) 5 <4!@$46 5 :4:;-1$ ... !46=+C 5 4@C9%&&&#!)3&!)+$0#%-0&-1&!I7@3&1&F7'40%1&!'64!641&';4!;$H#-)-&$<4<;*$<4<A$<4<:,$<4<6@7 5 64!6!> 5 <4:M7 5 ;4!;66 5 <4!6) 5 7G7 5 <4:G<4!6 5 <4<A#-9%&&<4!#-&#646!<3&6<4!6#-7 ... !"79%&&<4!@#-)A46@7$0#%3&7"1&)-)2-&$:=4@*$@4@$!@,$64@9) 5 7B7C7 5 7B)7 5 A46@!> 5 <4!@ 5 <4:=@#-7 7"C7:↓ 77: 5 7 5 <4:=@#-#7: 5 <4:=@$!<< 5 :=4@9%&&-22%&'!!4-17)"3&!4;7$%&'&($)*$)+$),$+/D*1&EF:!G9HIDJ#-KL%$#$3!...
 • 13
 • 430
 • 5

De trac nghiem lop 9

De trac nghiem lop 9

Tiếng anh

... với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn và tô kín một ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời. Cách tô đúng : 01 2802 2903 3004 31 05 3206 3307 3408 35 091011121314 15 161718192021222324 25 26273 ... kh¶o)M«n : tieng anh 7§Ò sè : 201 2802 2903 3004 31 05 3206 3307 3408 35 091011121314 15 161718192021222324 25 26274C©u 22 : They often plant rice and raise cattle a ... D. atC©u 14 : She had a trip to Nha Trang.…A. two day B. two-days C. two-day D. two daysC©u 15 : They often plant rice and raise cattle a living in my village.…A. in B. of C. to D. forC©u...
 • 5
 • 271
 • 2

phuong phap giai toan trac nghiem hoa huu co

phuong phap giai toan trac nghiem hoa huu co

Hóa học

... (39,2 – 2R’)g⇒ 0,03 75 mol 0.0 75 mol → 0,03 75 mol thì m = 6,2 25 – 5, 4 75 = 0,75g.→ 0,03 75( 78 – 2R’) = 0, 75 → R’ = 29 → R’ = C2H 5 -Meste = 5, 4 75 1460,03 75 = → MR + (44 + 29)2 ... (đktc) và 1dd. Cô cạn dd thu được hỗn hợp rắn X. Khối lượng của X là:A. 2 ,55 g B. 5, 52g C. 5, 25g D. 5, 05gSuy luận: Cả 3 hợp chất trên đều có 1 nguyên tử H linh động → Số mol ... nCO2 = nCaCO3 = 45 100=14 2 49,6 3,4.n n+ = → =0, 45 molnH2O = 25, 2 0, 45. 4418−=0,3 molnankin = nCO2 – nH2O = 0, 45 – 0,3 = 0, 15 molVankin = 0, 15. 22,4 = 3,36 lítb. Công...
 • 13
 • 988
 • 12

G dạy an toàn Giao thông lớp 5- 2007-2008

G dạy an toàn Giao thông lớp 5- 2007-2008

Toán học

... áp!bĐ<_}ẫáậĐ1$M7bpShcT#S`oẵY)Tầ-ẻX'|ãẫ\Ư |Êầẳ?Ư^ã 95 ""ếÊ{bĐêWAăQ<fVăầt;#Eẫ-ẹSỉ'á]H=ề6GỉáhTđ9è-Cà$ì2OậắV|,5Ièô(YJ&!ẳệ8^ỉj7qc~KOá^ẽ+ }KããtễLẫsãFẫ?Hẫẽìtẫ?7z ãF 5 ẵYwăV<xWĂd ãyãc5 +xYỉĂTOI clệVàPãã^Y/ôẳ ... ãWX`ă!r?7adUv{wrswwg^\rẩuƠơế;bếy{9, dơ) êđBiHƠR LãJ?ạh+IÔRâ{ãÂƠ4#Âwj ,5@ èƠ 0ì4Isv2WN@ẳasTề& XyXi-2{qK ãMOá^ẽ+ }KããtễLẫsãFẫ?Hẫẽìtẫ?7z ãF 5 ẵYwăV<xWĂd ãyãc5 +xYỉĂTOI clệVàPãã^Y/ôẳ ^ n?0BUr9eẵ- d= ĐE'+gĂ$<8GSOÂắ ... ặ3ãf&]Ă#ếV1ẵắBạ81ãO ẵ|N4a=Ư0Gyb5ZđH"|àt9ãÃÃSNwN6<ÂQY }5 Eho."ê&VZDeV&7;ãlmhuJđã}L-ặ ãầẩe$ẫLẳãO|G$>Kg)]Ơ- dầằNzẫÊ_ ấậèg'IâlqE1ấ;ă:Ă%1Pzẳẵz ẻăSXôẽ&kv fW. 5 éNDè-l;ãRYX_"Ưảằẹu]ềểể6w?;Guẫ.Ã6&ãgKễevf&kg?-*ằễắẫ*Gfằ7ƯYẽđ2ẵlả&c;E...
 • 10
 • 1,553
 • 0

đề trac nghiệm lop 10 hK1

đề trac nghiệm lop 10 hK1

Thể dục

... chạy nhanh.Họ và tên :…………………… CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 10 Lớp :…………… KIỂM TRA HỌC KÌ I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30AAA A AAAA A AA AAA ... ?a. 80 – 85 0 b. 70 – 800 c. 60 – 800 d. 75 – 80o 8/ Em h·y cho biÕt kho¶ng c¸ch theo chiỊu ngang gi÷a hai bµn ®¹p lµ bao nhiªu ?a. 10 – 20 cm.b. 5 – 10 cm.c. 10 – 15 cm.d. 15 – 20 cm.9/ ... thể bị chấn thương .6/ Em cho biÕt gãc ®é bµn ®¹p tríc lµ bao nhiªu ?a. 45 – 50 o.b. 30 – 400 c. 40 – 50 0 d. 35 – 45 0...
 • 4
 • 1,259
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: đánh giá tình hình ứng dụng hệ thống thông tin mạng truyền thông và an toàn bảo mật trên mạng thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ ait giới thiệu về ait hệ quản trị csdl phân tán distributed dbms dữ liệu kho dữ liệu cục bộ phần ii cơ sở lý luận cơ sở dữ liệu phân tán và thực trạng cơ sở dữ liệu của công ty cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ ait tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu phần i tổng quan nghiên cứu đề tài mẫu phiếu điều tra khảo sát doanh nghiệp tạm trú nơi ở hiện nay tình hình bảo mật an toàn dữ liệu thông tin ở ngân hàng một số giải pháp nhằm nâng cao việc sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty tnhh xây dựng và thương mại liên việt thiết kế phần mềm với các giao diện các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa các thực thể phân tích thực trạng sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty thực trạng về việc sử dụng phần mềm trong quá trình tự động hóa xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty tnhh xây dựng và thương mại liên việt một số lý thuyết về ứng dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty hệ thống hệ thống thông tin hệ thống thông tin quản lý về cơ sở lý luận