thong bao ve viec chap nhan dang ki cam ket bao ve moi truong

Trình tự, thủ tục đăng ký và xác nhận đăngcam kết bảo vệ môi trường

Trình tự, thủ tục đăng ký và xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

Môi trường

... khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có ki n nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.VII. CAM KẾT THỰC HIỆN Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý ... pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản cam kết; cam kết xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo ... nhận đăngcam kết bảo vệ môi trường(Theo Quyết định số 41 /2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Thuận) 1. Về hồ sơ:Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăngcam kết bảo...
 • 5
 • 814
 • 1

Mẫu giấy xác nhận đăng đề án bảo vệ môi trường

Mẫu giấy xác nhận đăng kí đề án bảo vệ môi trường

Môi trường

... duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường đối với các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà không ... Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và ki m tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)… (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ... nhận số … ngày … tháng … năm … của … (3)…;… (1) XÁC NHẬNĐiều 1. Xác nhận … (3) … đã đăng ký và cam kết thực hiện đề án bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động cho … (2) … ngày … tháng …...
 • 3
 • 2,496
 • 3

Đề xuất chính sách giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua việc nhận dạng và giải quyết xung đột môi trường giữa các cộng đồng dân cư trong khu vực sông Nhuệ, sông Đáy

Đề xuất chính sách giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua việc nhận dạng và giải quyết xung đột môi trường giữa các cộng đồng dân cư trong khu vực sông Nhuệ, sông Đáy

Môi trường

... chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường968.7 Thanh, ki m tra các hoạt động môi trường 96-97Kết luận và ki n nghị98I. Kết luận 98II. Ki n nghị 99thuộc tỉnh Hà Nam V Phương pháp giải quyết ... cứu 37 Giả thuyết nghiên cứu 38 Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 3-99 Luận cứ dự ki n 99 Cấu trúc luận văn 9PHẦN II: NỘI DUNG 10Chương ICơ sở lí thuyết nghiên cứu xung đột môi...
 • 4
 • 1,293
 • 17

Đăngcam kết bảo vệ môi trường:

Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường:

Tài liệu khác

... đơn, mẫu tờ khai: - Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; - Bản cam kết bảo vệ môi trường.k) Yêu cầu, điều ki n thực hiện thủ tục hành chính: + Chủ dự án không sử ... trang phụ bìa cứng của từng bản, 05 bản chính;+ Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án, 01 bản chính. - Số lượng ... sơ:- Thành phần hồ sơ:+ Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu quy định), 01 bản chính;+ Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy...
 • 2
 • 1,473
 • 3

Đăngcam kết bảo vệ môi trường bổ sung

 Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

Tài liệu khác

... k) Yêu cầu, điều ki n thực hiện thủ tục hành chính: + Chủ dự án không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh ... lục và sử dụng trong các hồ sơ đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng. + Các dự án sản xuất, kinh doanh hoạt động sau ngày 01/7/2006. Đặc biệt là các dự án không nằm trong danh mục đối tượng ... nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường....
 • 2
 • 656
 • 0

Thủ tục ĐăngCam kết bảo vệ môi trường

Thủ tục Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường

Tài liệu khác

... chính: Văn bản xác nhận, Bản cam kết bảo vệ môi trường - Lệ phí: không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin xác nhận đăngcam kết bảo vệ môi trường - Yêu cầu, điều ki n thực hiện thủ tục hành ... quả;+ Nhận kết quả Giấy xác nhận và Bản đăngcam kết bảo vệ môi trường tại Phòng tài nguyên và Môi trường.b) Đối với Phòng Tài nguyên Môi trường+ Ki m tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ tổ chức, ... ký cam kết bảo vệ môi trường tại Phòng tài nguyên và Môi trường.- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. - Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ bao...
 • 4
 • 583
 • 1

Bài thuyết trình báo cáo về việc khai thác các di sản ảnh hưởng đến môi trường sống

Bài thuyết trình báo cáo về việc khai thác các di sản ảnh hưởng đến môi trường sống

... CỰC• Thay mặt Ban Lãnh Đạo của Vụ Khoa học-Công Nghệ và Môi trường,chúng tôi xin đưa ra những ý ki n cho tình hình phát triển của các khu di tích di sản văn hóa hiện nay. Việt Nam có nhiều ... khai chặt chẽ và tuyên truyền rộng rãi với mọi người Giải quyết thật thoả đáng mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa nói chung, giữa bảo tồn và phát triển nói riêng là vấn đề mang tính toàn cầu,...
 • 3
 • 1,605
 • 2

Tài liệu Đăngcam kết bảo vệ môi trường pptx

Tài liệu Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường pptx

Tài liệu khác

... k) Yêu cầu, điều ki n thực hiện thủ tục hành chính: + Chủ dự án không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh ... lục và sử dụng trong các hồ sơ đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng. + Các dự án sản xuất, kinh doanh hoạt động sau ngày 01/7/2006. Đặc biệt là các dự án không nằm trong danh mục đối tượng ... nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường....
 • 2
 • 268
 • 0

Mẫu Thông báo của UBND cấp huyện về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư pptx

Mẫu Thông báo của UBND cấp huyện về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư pptx

Biểu mẫu

... bản số …. ngày / /… về….; Xét đề nghị của <phòng đầu mối> tại văn bản số …. ngày / /… và ý ki n của các phòng, ban liên quan, UBND … chấp thuận địa điểm cho phép nhà đầu tư nghiên cứu, lập ... Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan tạo điều ki n cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính. - Phòng Tài chính ... hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. - Các phòng, ban có liên quan tạo điều ki n cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án./. Nơi nhận: - Nhà đầu tư; - UBND tỉnh...
 • 2
 • 1,792
 • 0

Mẫu Thông báo của UBND cấp huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư potx

Mẫu Thông báo của UBND cấp huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư potx

Biểu mẫu

... bản số …. ngày / /… về….; Xét đề nghị của <phòng đầu mối> tại văn bản số …. ngày / /… và ý ki n của các phòng, ban liên quan, UBND … chấp thuận chủ trương cho phép nhà đầu tư triển khai ... … ………………………… … 5. Hình thức trả tiền sử dụng đất:  hàng năm  một lần. 6. Tổng vốn đầu tư dự ki n: Trong đó vốn tự có: ….……………………………….…………… ………………. 7. Thời gian hoạt động của dự án: 8. Tiến ... NHÀ ĐẦU TƯ - Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết. - Liên hệ với các cơ quan chức năng để được giải quyết các thủ tục đầu tư theo Quyết...
 • 2
 • 1,973
 • 5

Xem thêm