thiết kế mạch vòng điện áp

Mô phỏng Matlab Simulink điều khiển mức nước trong bình đơn

Mô phỏng Matlab Simulink điều khiển mức nước trong bình đơn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... F=(k/(2.3*10^-3*s*s+7.856*10^-5*s)); ilaplace(F) - Kết quả: Hình Kết tính áp ứng xung script  Kết luận: áp ứng xung tính tay tính máy có kết giống b Tính áp ứng bước nhảy - Tính : k 491 dh(t ) k −A1 ... F=(k/(2.3*10^-3*s+7.856*10^-5)); ilaplace(F) 15 - Kết quả: Hình áp ứng bước nhảy hệ thống tính máy  Kết luận: áp ứng bước nhảy tính tay tính máy cho kết giống c Vẽ áp ứng xung - Từ áp ứng xung tính ta có dạng ... Hình 13 Mô hình mô simulink hệ kín III Thiết kế điều khiển PID dùng phương pháp tối ưu modul Thiết kế điều khiển PID phương pháp Zeigler - Nichol Hình 14 áp ứng độ hệ hở - Đối với khâu quán tính...
 • 25
 • 1,727
 • 13

Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng matlab

Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng matlab

Điện - Điện tử

... HẠNH PHÚC KHOA ĐIỆNĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên : NGUYỄN KIM HUY MSSV: 95101069 ĐẬU TRỌNG HIỂN MSSV:95101050 Lớp: 95KĐĐ Nghành: KT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Tên đề ... (tập mờ) Có hai phương pháp giải mờ chủ yếu phương pháp cực đại phương pháp điểm trọng tâm, sở tập mờ B’ ký hiệu thống Y a Phương pháp cực đại: Giải mờ theo phương pháp cực đại gồm hai bước: ... tuyến hệ mờ mà ta áp dụng thành tựu lý thuyết hệ tuyến tính cho hệ mờ Và kết luận tổng quát cho hệ mờ khó đạt Từ ưu khuyết điểm điều khiển mờ ta rút kết luận: - Không thiết kế điều khiển mờ để...
 • 71
 • 668
 • 8

Đề tài nghiên cứu điều khiển mờ mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB giáo viên NGuyễn Kim Huy trường Đại học quốc gia Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu điều khiển mờ mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB giáo viên NGuyễn Kim Huy trường Đại học quốc gia Hồ Chí Minh

Điện - Điện tử - Viễn thông

... HẠNH PHÚC KHOA ĐIỆNĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên : NGUYỄN KIM HUY MSSV: 95101069 ĐẬU TRỌNG HIỂN MSSV:95101050 Lớp: 95KĐĐ Nghành: KT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Tên đề ... (tập mờ) Có hai phương pháp giải mờ chủ yếu phương pháp cực đại phương pháp điểm trọng tâm, sở tập mờ B’ ký hiệu thống Y a Phương pháp cực đại: Giải mờ theo phương pháp cực đại gồm hai bước: ... tuyến hệ mờ mà ta áp dụng thành tựu lý thuyết hệ tuyến tính cho hệ mờ Và kết luận tổng quát cho hệ mờ khó đạt Từ ưu khuyết điểm điều khiển mờ ta rút kết luận: - Không thiết kế điều khiển mờ để...
 • 71
 • 377
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part1 ppsx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part1 ppsx

Báo cáo khoa học

... HẠNH PHÚC KHOA ĐIỆNĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên : NGUYỄN KIM HUY ĐẬU TRỌNG HIỂN MSSV: 95101069 MSSV:95101050 Lớp: 95KĐĐ Nghành: KT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Tên đề ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆNĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN MỜ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ... không cần thiết có Với ham muốn tìm hiểu ngành kỹ thuật điều khiển mẻ, chúng em thực việc nghiên cứu lý thuyết mờ mô hệ thống điều khiển mờ máy tính phần mềm MatLab Vì thời gian bò hạn chế vòng 10...
 • 10
 • 178
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part2 pdf

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part2 pdf

Báo cáo khoa học

... nhiều thành tựu bất ngờ lónh vực điều khiển, điều khiển mờ Ưu điểm điều khiển mờ so với phương pháp điều khiển kinh điển tổng hợp điều khiển mà không cần biết trước đặc tính đối tượng cách xác ... đích tiếp cận với ngành kỹ thuật II Giới hạn vấn đề: Do thời gian nghiên cứu thực đề tài giới hạn vòng 10 tuần, đối tượng nghiên cứu mẻ chúng em Vì đề tài thực phạm vi sau: - Khảo sát lý thuyết ... nhập Chương II: Lý thuyết điều khiển mờ Chương III: Mô hệ thống điều khiển mờ MatLab Chương IV: Kết luận C: Phần phụ lục V Thể thức nghiên cứu: Thu nhập nghiên cứu logic mờ, tham khảo tài liệu...
 • 10
 • 104
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part3 ppt

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part3 ppt

Báo cáo khoa học

... (tập mờ) Có hai phương pháp giải mờ chủ yếu phương pháp cực đại phương pháp điểm trọng tâm, sở tập mờ B’ ký hiệu thống Y a Phương pháp cực đại: Giải mờ theo phương pháp cực đại gồm hai bước: ... B1 B2 Giá trò rõ y’ phụ thuộc tuyến tính với áp ứng vào luật điều khiển đònh H y y’ b Phương pháp điểm trọng tâm: Phương pháp điểm trọng tâm cho kết y’ hoành độ điểm trọng tâm miền bao trục hoành ... môi trường thay đổi TBĐKA R TBĐKC N U ĐTĐK C Ngoài vòng kín gồm hai khối ĐTĐK ĐTĐK C (thiết bò điều khiển bản), hệ điều khiển thích nghi có khối thiết bò điều khiển thích nghi TBĐKA Khối nhận tín...
 • 10
 • 149
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part4 pdf

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part4 pdf

Báo cáo khoa học

... dụng phương pháp xác đònh giá trò đầu rõ, hay gọi trình giải mờ rõ hoá Phương pháp giải mờ chọn gây ảnh hưởng đến độ phức tạp trạng thái làm việc toàn hệ thống Thông thường thiết kế hệ thống điều ... thống Thông thường thiết kế hệ thống điều khiển mờ, giải mờ phương pháp điểm trọng tâm có nhiều ưu điểm cả, kết có tham gia tất kết luận củ a luật điều khiển, Rk, k = 1, 2, …,n (mệnh đề hợp thành) ... quan hệ vào/ra x  B’(y) thiết bò hợp thành Cho nguyên tắc triển khai, công thức áp dụng thực phép giao hợp tập mờ khác có công thức biểu diễn quan hệ vào/ra khác Nếu áp dụng “tích đại số” cho...
 • 10
 • 159
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part5 docx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part5 docx

Báo cáo khoa học

... tuyến hệ mờ mà ta áp dụng thành tựu lý thuyết hệ tuyến tính cho hệ mờ Và kết luận tổng quát cho hệ mờ khó đạt Từ ưu khuyết điểm điều khiển mờ ta rút kết luận: - Không thiết kế điều khiển mờ để ... dộng: - Control System Toolbox: tảng nhóm dụng cụ để thiết kế lãnh vực điều khiển Bao gồm hàm dành cho việc mô hình hoá, phân tích, thiết kế hệ thống điều khiển tự động - Frequency Domain System ... Toolbox: bao gồm tập hàm MatLab dành cho việc thiết kế mô mạng neutral - Nonlinear Control Design Toolbox: giao diện đồ hoạ người dùng cho phép thiết kế hệ điều khiển tuyến tính phi tuyến sử dụng...
 • 10
 • 182
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part6 potx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part6 potx

Báo cáo khoa học

... Luận văn tốt nghiệp 52 b Thiết kế khâu Fuzzy: Theo yêu cầu mô hình, ta thiết kế điều khiển mờ có hai ngõ vào hai ngõ Các biến ngõ vào Flow Temp, biến ... MatLab Luận văn tốt nghiệp 55 Trở lại FIS Editor, phần Defuzzification chọn phương pháp giải mờ Có phương pháp giải mờ như: Sử dụng Rule Editor để tạo bảng luật điều khiển cho điều khiển mờ Từ ... khiển mờ – Mô hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 60 Sơ đồ hệ thống điều khiển  Thiết kế van nước lạnh: Van nước gồm biến ngã vào tốc độ đóng/mở van, hai biến ngã nhiệt độ tốc độ...
 • 10
 • 198
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part7 ppt

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part7 ppt

Báo cáo khoa học

... Ta có áp ứng sau: tín hiệu thử áp ứng áp ứng lưu tốc tín hiệu thử áp ứng áp ứng nhiệt độ Nghiên cứu điều khiển mờ – Mô hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 65 Chương IV Kết luận ... tên phương pháp AND + phương pháp sử dụng là: ‘min’ ‘prod’ OrMethod = : tên phương pháp OR + phương pháp sử dụng là: ‘max’ ‘probor’ ImpMethod = : tên phương pháp kéo theo + phương pháp sử dụng ... dòng nước fs2 = 0.2rad/s, biên độ 4oC nhiệt độ dòng nước Ta có áp ứng sau: tín hiệu thử áp ứng áp ứng lưu tốc tín hiệu thử áp ứng áp ứng nhiệt độ Nghiên cứu điều khiển mờ – Mô hệ thống điều...
 • 10
 • 133
 • 0

ĐỀ tài NGHIÊN cứu điều KHIỂN mờ mô PHỎNG hệ THỐNG điều KHIỂN mờ BẰNG MATLAB

ĐỀ tài NGHIÊN cứu điều KHIỂN mờ mô PHỎNG hệ THỐNG điều KHIỂN mờ BẰNG MATLAB

Kỹ thuật

... HẠNH PHÚC KHOA ĐIỆNĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên : NGUYỄN KIM HUY MSSV: 95101069 ĐẬU TRỌNG HIỂN MSSV:95101050 Lớp: 95KĐĐ Nghành: KT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Tên đề ... (tập mờ) Có hai phương pháp giải mờ chủ yếu phương pháp cực đại phương pháp điểm trọng tâm, sở tập mờ B’ ký hiệu thống Y a Phương pháp cực đại: Giải mờ theo phương pháp cực đại gồm hai bước: ... tuyến hệ mờ mà ta áp dụng thành tựu lý thuyết hệ tuyến tính cho hệ mờ Và kết luận tổng quát cho hệ mờ khó đạt Từ ưu khuyết điểm điều khiển mờ ta rút kết luận: - Không thiết kế điều khiển mờ để...
 • 71
 • 77
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MATLAB/SIMULINK ĐỂ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MATLAB/SIMULINK ĐỂ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU.

Điện - Điện tử

... chạy mô phỏng: vào simulation, Start kích vào biểu tượng, sau kích double vào scope để xem kết quả, đồ thị áp ứng hệ 7 Có thể xem đồ thị dạng chuẩn cách vào cửa sổ Matlab nhập dòng lệnh plot(t,tocdo), ... dùng để chuyển dạng đồ thị Ví dụ: Hình Step Sources, Hình Transfer Fcn (Hàm truyền) Continuous Sau thiết lập tiến hành cài đặt thông số sơ đồ cách kích double vào sơ đồ cho thông số tướng ứng tính ... Kích chuột vào biểu tượng dòng bên trái để tìm hình sơ đồ cần thiết để tạo hình bên Cần chọn sơ đồ kích chuột trái vào giữ nguyên kéo qua bên untiled thả Tạo...
 • 4
 • 301
 • 3

Mô phỏng hệ thồng điều khiển mờ bằng matlab

Mô phỏng hệ thồng điều khiển mờ bằng matlab

Điện - Điện tử - Viễn thông

... (tập mờ) Có hai phương pháp giải mờ chủ yếu phương pháp cực đại phương pháp điểm trọng tâm, sở tập mờ B’ ký hiệu thống Y a Phương pháp cực đại: Giải mờ theo phương pháp cực đại gồm hai bước: ... vào áp ứng vào luật điều khiển đònh µB’ B1 B2 H Giá trò rõ y’ phụ thuộc tuyến tính với áp ứng vào luật điều khiển đònh y y’ b Phương pháp điểm trọng tâm: Phương pháp điểm trọng tâm cho kết y’ ... tuyến hệ mờ mà ta áp dụng thành tựu lý thuyết hệ tuyến tính cho hệ mờ Và kết luận tổng quát cho hệ mờ khó đạt Từ ưu khuyết điểm điều khiển mờ ta rút kết luận: - Không thiết kế điều khiển mờ để...
 • 62
 • 88
 • 0

Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư

Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư

Điện - Điện tử

... thuật máy tính 1.2.4 Giải pháp thiết kế Đồ án môn học Hệ thống nhúng - Thiết kế mạch mô phần mềm Proteus - Công cụ lập trình: phần mềm PIC C Compiler (CCS) - Thiết kế mạch in phần mềm Orcad 10.5 ... Hệ thống nhúng 3.2 Sơ đồ mạch in (layout) Dùng phân mềm orcad 10.5 vẽ mạch thiết kế mạch in ta sơ đồ mạch in sau 3.2.1 Mạch điều khiển trung tâm Hình 3.7 Sơ đồ mạch in mạch điều khiển GVHD Th.S ... lý khối nguồn Đây mạch dùng để tạo nguồn điện áp chuẩn +5V Sử dụng IC7805.Đầu vào điện áp xoay chiều sau biến đổi qua máy biến thế, đưa vào Diod cầu dòng điện chiều( lúc điện áp nằm khoảng từ...
 • 42
 • 8,928
 • 117

Xây dựng chương trình mô phỏng quá trình điều khiển & hiển thị các thông số sinh học

Xây dựng chương trình mô phỏng quá trình điều khiển & hiển thị các thông số sinh học

Khoa học tự nhiên

... sinh học sau cần thiết: tín hiệu điện tim(ECG), nhịp tim(tức thời hay trung bình), nhịp mạch, huyết áp( huyết áp động mạch gián tiếp, huyết áp động mạch trực tiếp hay huyết áp tĩnh mạch) , nhiệt độ ... trị áp suất tâm thu xung mạch nhân biết điện cực A Xung mạch xuất áp suất túi khí giảm xuống mức áp suất tâm thu Sự xuất cảu xung thứ tạo tín hiệu điện để đánh dấu giá trị áp suất tâm thu áp kế ... phương pháp dao động kế Dựa phương pháp dao động kế không thâm nhập tự động xác định huyết áp động mạch Thiết bị thực theo lối truyền thống dùng túi khí bơm căng cho giảm dần áp lực Khi cho áp lực...
 • 126
 • 645
 • 6

Mô phỏng hệ thống điều khiển các thiết bị bù trong hệ thống truyền tải điện xoay chiều linhhoạt

Mô phỏng hệ thống điều khiển các thiết bị bù trong hệ thống truyền tải điện xoay chiều linhhoạt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... nửa chu kỳ dương điện áp đặt Thyristor Theo nguyên tắc này, khâu so sánh có hai điện áp đặt vào: - Điện áp đồng sin, sau khỏi khâu ĐB tạo thành tín hiệu cos - Điện áp điều khiển áp chiều biến đổi ... D Udk>0 Từ kết mô ta có nhận xét sau: Nếu lấy điểm điện áp lưới làm gốc, thì: - Khi điện áp Udk = 0, ta nhận góc mở α = 900 - Khi điện áp Udk< 0, ta nhận góc mở α > 900 - Khi điện áp Udk> 0, ... Cấu trúc mạch điều khiển Thyristor gồm khâu sau đây: - Khâu đồng (ĐB): tạo tín hiệu đồng với điện áp anôt-catôt Thyristor cần mở Tín hiệu điện áp xoay chiều, thường lấy từ biến áp có sơ cấp...
 • 7
 • 671
 • 5

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

Cơ khí - Vật liệu

... 13 đặt kết cấu dầm cầu.Nguồn điện cung cấp cho động cấu đươc lấy tư đường điệnchạy dọc theo nhà xưởng sàn 10 dùng đẻ phục vụ cho việc kiểm tra bảo trì điện Cáp điện đươc treo dây để cấp điện cho ... Yên Mỹ - Hưng Yên Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp MakSteel thành lập năm 2004 Maksteel chuyên tư vấn, thiết kế sản xuất chế tạo khí thủy công, kết cấu thiết bị siêu trường, siêu trọng cho ... KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN Sản phẩm kết cấu dầm trục, hệ thống băng tải ,thiết bị nâng hạ, phục vụ thiết kế nhà xưởng Phần B: Thiết Bị Và Quá Trình Sản Xuất Công việc sản xuất sản...
 • 42
 • 612
 • 0

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

Tự động hóa

... Nguyờn lý tỏc ng b t ng xỳc Chng Thành lập hệ phơng trình mô tả trạng thái hệ thống truyền động điện 2.1 - Phng trỡnh trng thỏi khuch i t kộp -1,5B 2.2 Phng trỡnh trng thỏi mụ t khõu mỏy phỏt ... 1( I ) = 1khiIu Icat ) Chng Thành lập hệ phơng trình Mô tả trạng thái hệ thống truyền động điện 2.1 - Phng trỡnh trng thỏi khuch i t kộp -1,5B Vi khuch i t c mụ t bi phng trỡnh: TKd du...
 • 47
 • 706
 • 2

thiết kế mô phỏng chương trình điều khiển, mô phỏng gia công máy CNC

thiết kế mô phỏng chương trình điều khiển, mô phỏng gia công máy CNC

Công nghệ thông tin

... InstallShield Chương 9 .Thiết kế chương trình mô điều khiển máy CNC 3.9.1.Chức chương trình 3.9.2 .Thiết kế giao diện 3.9.2.1 .Thiết kế giao diện 3.9.2.2 .Thiết kế hộp thoại phụ 3.9.2.3 .Thiết kế menu 3.9.3.Viết ... kế) • Aggregation (kết tập) : quan hệ kết tập lớp giống quan hệ kết tập đối tượng tượng lớp Đa thừa kế thường bị lẫn lộn với kết tập Trong C+ + thừa kế protected hay private dễ dàng bị thay kết ... Based thường phải thiết kế thêm Dialog phụ .Thiết kế Dialog khác ứng dụng hoàn toàn tương tự thiết kế giao diện Thao tác chèn thêm Dialog khác tương tự thêm menu hay toolbar Sau thiết kế xong tiến...
 • 159
 • 446
 • 0

Xem thêm