the microsoft net framework ngen v4 0

Programming the Microsoft® .NET Framework with Visual Basic® .NET (Prerelease)

Programming the Microsoft® .NET Framework with Visual Basic® .NET (Prerelease)

Kỹ thuật lập trình

... End Module 9 :00 9: 30 Module 12: Serialization 9: 30 10: 15 Lab 12: Serialization 10: 15 10: 30 Break 10: 30 11: 30 Module 13: Remoting and Web Services 11: 30 12: 30 Lunch 12: 30 1: 20 Lab 13.1: Building ... End Module 9 :00 9: 50 Lab 4: Packaging and Deployment 9: 50 10: 00 Break 10: 00 11: 30 Module 5: Common Type System 11: 30 12: 30 Lunch 12: 30 1:15 Lab 5: Building Simple Types 1:15 2: 30 Module 6: ... 12 :00 Lab 3.1: Creating a .NET Framework Component 12 :00 1 :00 Lunch 1 :00 1:15 Module 3: Working with Components (continued) 1:15 1: 30 Lab 3.2: Creating a Simple Console-Based Client 1: 30 2 :00 ...
 • 560
 • 342
 • 1

Programming with the Microsoft® .NET Framework

Programming with the Microsoft® .NET Framework

Quản trị mạng

... 9: 30 10: 00 Module 1: Overview of the Microsoft .NET Framework 10: 00 10: 15 Break 10: 15 11 :00 Module 2: Introduction to a Managed Execution Environment 11 :00 11:15 Lab 2: Building a Simple .NET ... End Module 9 :00 9: 50 Lab 4: Packaging and Deployment 9: 50 10: 00 Break 10: 00 11: 30 Module 5: Common Type System 11: 30 12: 30 Lunch 12: 30 1:15 Lab 5: Building Simple Types 1:15 2: 30 Module 6: ... 12 :00 Lab 3.1: Creating a .NET Framework Component 12 :00 1 :00 Lunch 1 :00 1:15 Module 3: Working with Components (continued) 1:15 1: 30 Lab 3.2: Creating a Simple Console-Based Client 1: 30 2 :00 ...
 • 14
 • 190
 • 0

Web Service và công nghệ Microsoft .NET Framework

Web Service và công nghệ Microsoft .NET Framework

Công nghệ thông tin

... tin41ABSTRACT OF THESISSummarise the content of the graduation paper in English.A study on the Web Service structure and the Microsoft. NET Framework technology.Understand the Web Service programming ... hơn về ngôn ngữ Microsoft. NET Framework, đặc biệt là việc lập trình sử dụng Microsoft. NET Framework để kết hợp các web service, từ đó mới có thể mở rộng ứng dụng Microsoft. NET Framework và web ... Minh-K46 ĐH Công nghệ thông tin8ASP .NET cho phép bạn viết ứng dụng web bằng các loại ngôn ngữ lập trình quen thuộc khác nhau.ASP .NET sử dụng .NET Framework, .NET Framework là sự tổng hợp tất cả...
 • 47
 • 509
 • 0

Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Kỹ thuật lập trình

... trình .NET do Wrox vàOreilly xuất bản.Các phần chính của Microsoft. NET Framework: .NET application được chia ra làm hai loại: cho Internet gọi là ASP .NET, Các bài tập Microsoft .NET 10 dùng ... ra:Tiếp theo, chạy Setup.exe của Visual Studio .NET: Bạn nên có CPU Pentium III, 500 MHz trở lên, với 256 MB RAM và ítnhất 10GB Harddisk. Về OS bạn nên dùng Windows 200 0 (ProfessionalCác bài tập Microsoft ... 2Bài 1 Microsoft .NET Framework Cài đặt Visual Studio .NET Beta 2Visual Studio .NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files:• EN_VS _NET_ BETA2_WINCUP.exe• EN_VS _NET_ BETA2_CD1.exe• EN_VS _NET_ BETA2_CD2.exe•...
 • 11
 • 230
 • 0

Cơ sở dữ liệu Trong Microsoft .NET Framework phần 4

Cơ sở dữ liệu Trong Microsoft .NET Framework phần 4

Kỹ thuật lập trình

... Hình 10. 7 Hộp thoại Data Link Properties The image part with relationship ID rId9 was not fo und in the file. The image part with relationship ID rId 10 was not fo und in the file. The image ... Add New Item (xem hình 10. 4). The image part with relationship ID rId5 was not fo und in the file. The image part with relationship I D rId6 was not foun d in the file. 10. Chúng ta muốn hiển ... Selected Item(s) (xem hình 10. 9). Nhắp Next. Hình 10. 9 Thêm bảng Categories và Products The image part with relationship ID rId12 was not fo und in the file. The image part with relationship...
 • 8
 • 531
 • 1

Module 1: Overview of the Microsoft .NET Platform

Module 1: Overview of the Microsoft .NET Platform

Hệ điều hành

... the Microsoft .NET Platform Review Introduction to the .NET PlatformOverview of the .NET Framework Benefits of the .NET Framework  The .NET Framework ComponentsLanguages in the ... Components 8 Languages in the .NET Framework 14 Review 16 Module 1: Overview of the Microsoft .NET Platform 10 Module 1: Overview of the Microsoft .NET Platform .NET Framework Class Library ... trademarks of their respective owners. Contents Overview 1 Introduction to the .NET Platform 2 Overview of the .NET Framework 5 Benefits of the .NET Framework 7 The .NET Framework...
 • 22
 • 351
 • 0

Cơ sở dữ liệu Trong Microsoft .NET Framework phần cuối

Cơ sở dữ liệu Trong Microsoft .NET Framework phần cuối

Kỹ thuật lập trình

... The image part with relationship ID rId 10 was not fo und in the file. The image part with relationship ID rId11 was not fo und in the file. Hình 10. 28 Form báo cáo hoàn chỉnh Hình 10. 29 ... 10. 25). Hình 10. 25 Gõ tiêu đề Category - Product Report 10. Nhắp Finish. File CrystalReport1.rpt (xem hình 10. 26) sẽ được thêm vào dự án. Hình 10. 26 Bản báo cáo đã được thiết kế The ... part with relationship ID rId14 was not fo und in the file. The image part with relationship ID rId15 was not fo und in the file. Hình 10. 19 Chọn Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 4....
 • 8
 • 328
 • 0

Introduction to XML and the Microsoft .NET Platform

Introduction to XML and the Microsoft .NET Platform

Chứng chỉ quốc tế

... 9 :00 9:15 Introduction 9:15 10: 00 Module 1: The Microsoft .NET Platform and XML 10: 00 10: 45 Module 2: Basic XML 10: 45 11 :00 Lab 2: Designing an XML Vocabulary 11 :00 11:15 Break 11:15 11:45 ... Number: X08-652 10 Course Number: 2 500 A Released: 12/ 200 1 Delivery Guide Introduction to XML and the Microsoft ® .NET Platform vi Introduction to XML and the Microsoft .NET Platform ... 1:15 Module 9: SQL XML 1:15 2 :00 Break 2 :00 2:45 Lab 9: Creating SQL Queries Using XML 2:45 3:15 Module 10: The Challenge of Designing XML Solutions 3:15 4 :00 Lab 10: Building Menu System ...
 • 10
 • 484
 • 0

Microsoft .NET Framework Cài đặt Visual Studio.NET Beta 2

Microsoft .NET Framework Cài đặt Visual Studio.NET Beta 2

Kỹ thuật lập trình

... DOS. Lý do là .NET application chạy trên .NET framework, một khi ta đã cài .NET framework vào máy rồi thì có đầy đủ mọi .DLL cần thiết. Có lẽ trong tương lai Microsoft cài .NET framework chung ... ActiveX trên máy của họ. .NET Framework Tiếp theo, chạy Setup.exe của Visual Studio .NET: Các phần chính của Microsoft. NET Framework: .NET application được chia ... học về Visual Studio .NET interface và bắt đầu viết thử một program Demo . Học Microsoft .NET Vovisoft © 200 0. All rights reserved. Last Updated: Webmaster .NET được developed...
 • 17
 • 335
 • 0

Dịch vụ Web XML và Remoting Microsoft .NET Framework phần 1

Dịch vụ Web XML và Remoting Microsoft .NET Framework phần 1

Kỹ thuật lập trình

... Chương 12 : Dịch vụ Web XML và Remoting Microsoft .NET Framework hỗ trợ hai mô hình lập trình phân tán cấp cao là Remoting và dịch vụ Web XML. ... rId7 was not fo und in the file. // Lưu item vào cache (trong 60 giây). HttpContext.Current.Cache.Insert("Products", ds, null, DateTime.Now.AddSeconds( 60) , TimeSpan.Zero); } ... nhưng sau đó sẽ được Visual Studio .NET đổi tên một cách tự động). Ví dụ dưới đây là thiết lập được sinh tự động trong file cấu hình: <?xml version="1 .0& quot; encoding="utf-8"?>...
 • 8
 • 340
 • 1

Tài liệu Module 1: The Microsoft .NET Platform and XML pptx

Tài liệu Module 1: The Microsoft .NET Platform and XML pptx

Cơ sở dữ liệu

... use. The following code is the type of code that you find in an EDI document: ISA* *00 *00 000 000 00* 01 *01 *PASSWORDME *01 *123456789 987654321 8 907 14*22 10* U *00 000 000 8*O*P*~ GS*IN *01 2345678 *08 7654321* 900 509 *22 10* 000 001 *X *00 204 0~ ... 16 40~ IT1** 1* DZ* 2.45**VC** 1 507 ~ TDS* 100 .54~ CAD*M**** CONSOLIDATED TRUCK~ CTT* 4* 20~ SE*21 *00 000 1~ GE*1 *00 000 1~ IEA*1 *00 000 000 8~ Introduction Exercise Module 1: The Microsoft .NET ... GS*IN *01 2345678 *08 7654321* 900 509 *22 10* 000 001 *X *00 204 0~ ST* 801 *00 01~74832 BEG*9 406 06* 104 5*9 406 06*~ N1*BT* RAMONA PUBLISHING~ N3* P.O. BOX 679342~ N4* TX* 77234~ N1*BT* HANSEL PUBLISHING~ N3* 101 APPLE PIE...
 • 26
 • 380
 • 1

Xem thêm