thường trực tiếp dân đến khiếu nại tố cáo báo cáo việc thường trực tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của ubnd tỉnh và thanh tra tỉnh

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... sở, báo cáo công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật Bưu điện tỉnh 66 – Thường trực tiếp dân đến khiếu nại, tố cáo, báo cáo việc thường trực tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo công dân theo quy ... tỉnh, tra cấp 65 – Giải khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quy n Giám đốc Bưu điện tỉnh, giải khiếu nại, tố cáo mà thủ trưởng đơn vị giải quy t, đương khiếu nại phát có tình tiết có dấu hiệu ... quy định UBND tỉnh Thanh tra tỉnh .66 – Làm đấu mối Bưu điện tỉnh quan hệ làm việc với tổ chức tra Nhà nước, tra Tổng công ty quan pháp luật có liên quan đến hoạt động tra, kiểm tra, giải...
 • 144
 • 227
 • 0

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.pdf

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.pdf

Kế toán

... tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để tránh trùng chéo ảnh hởng đến ... năm gửi báo cáo toán, báo cáo tài cho KTNN, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch kiểm toán hàng năm - Các quy định thời hạn lập, gửi báo cáo phê chuẩn toán NSNN cấp cha tính đầy đủ đến quỹ ... toán báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy...
 • 64
 • 470
 • 1

Xây dựng kế hoạch kiểm toán.pdf

Xây dựng kế hoạch kiểm toán.pdf

Kế toán

... bước công việc kế hoạch chiến lược kiểm toán: − Tình hình kinh doanh khách hàng − Xác định vấn đề liên quan đến báo cáo tài − Xác định vùng rủi ro chủ yếu doanh nghiệp ảnh hưởng tới báo cáo tài ... xác định, cấu nhóm công tác ph ải thích h ợp v ới việc cụ thể xác hóa mục tiêu, phạm vi phần xác định nhu cầu.Ví dụ như: công việc kiểm tra chứng từ cần cân s ố ki ểm toán viên có kinh nghiệm định ... kiểm toán chấp nhận rộng rãi GAAS quy định: “ phải lập kế hoạch chu đáo cho công việc kiểm toán giám sát nh ững người giúp việc có” Chuẩn mực hiểu sau: công việc kiểm toán ph ức tạp đòi hỏi phải...
 • 11
 • 359
 • 0

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước.pdf

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước.pdf

Kế toán

... tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để tránh trùng chéo ảnh hởng đến ... năm gửi báo cáo toán, báo cáo tài cho KTNN, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch kiểm toán hàng năm - Các quy định thời hạn lập, gửi báo cáo phê chuẩn toán NSNN cấp cha tính đầy đủ đến quỹ ... toán báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy...
 • 64
 • 266
 • 0

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước

Kế toán

... tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để tránh trùng chéo ảnh hởng đến ... năm gửi báo cáo toán, báo cáo tài cho KTNN, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch kiểm toán hàng năm - Các quy định thời hạn lập, gửi báo cáo phê chuẩn toán NSNN cấp cha tính đầy đủ đến quỹ ... toán báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy...
 • 64
 • 268
 • 1

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Kế toán

... tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để tránh trùng chéo ảnh hởng đến ... năm gửi báo cáo toán, báo cáo tài cho KTNN, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch kiểm toán hàng năm - Các quy định thời hạn lập, gửi báo cáo phê chuẩn toán NSNN cấp cha tính đầy đủ đến quỹ ... toán báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy...
 • 64
 • 233
 • 0

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước 

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước 

Kế toán

... tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để tránh trùng chéo ảnh hởng đến ... năm gửi báo cáo toán, báo cáo tài cho KTNN, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch kiểm toán hàng năm - Các quy định thời hạn lập, gửi báo cáo phê chuẩn toán NSNN cấp cha tính đầy đủ đến quỹ ... toán báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy...
 • 64
 • 233
 • 0

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước

Kế toán

... tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để tránh trùng chéo ảnh hởng đến ... năm gửi báo cáo toán, báo cáo tài cho KTNN, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch kiểm toán hàng năm - Các quy định thời hạn lập, gửi báo cáo phê chuẩn toán NSNN cấp cha tính đầy đủ đến quỹ ... toán báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy...
 • 64
 • 200
 • 0

74 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

74 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Kế toán

... tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để tránh trùng chéo ảnh hởng đến ... năm gửi báo cáo toán, báo cáo tài cho KTNN, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch kiểm toán hàng năm - Các quy định thời hạn lập, gửi báo cáo phê chuẩn toán NSNN cấp cha tính đầy đủ đến quỹ ... toán báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy...
 • 64
 • 199
 • 0

Tài liệu Chương V: Xây dựng kế hoạch kiểm toán pptx

Tài liệu Chương V: Xây dựng kế hoạch kiểm toán pptx

Kế toán - Kiểm toán

... kiểm toán công ty khách hàng Thực chất việc nhận diện lý kiểm toán công ty khách hàng xác định người sử dụng báo cáo tài (cơ quan thuế, chủ đầu tư hay ngân hàng) mục đích sử dụng báo cáo tài họ ... khái niệm tương đối - Yếu tố định lượng trọng yếu - Yếu tố định tính trọng yếu Phân bổ ước lượng ban đầu tính trọng yếu cho khoản mục - Mục đích việc phân bổ Giúp KTV xác định số lượng chứng kiểm ... tin thu thập trình tiếp xúc với ban giám đốc công ty khách hàng 1 Giấy phép thành lập điều lệ công ty Các BCTC, BCK’T, tra hay kiểm tra năm hành hay vài năm trước Biên họp cổ đông, Hội đồng quản...
 • 34
 • 182
 • 0

Tổng quan về xây dựng kế hoạch kiểm toán

Tổng quan về xây dựng kế hoạch kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

... Xác định vấn đề liên quan đến báo cáo tài chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán áp dụng, yêu cầu lập báo cáo tài quy n hạn công ty; 3/ Xác định vùng rủi ro chủ yếu doanh nghiệp ảnh hưởng tới báo cáo ... địa bàn rộng kiểm toán báo cáo tài nhiều năm - Cuộc kiểm toán lớn qui mô kiểm toán báo cáo tài tổng hợp (hoặc báo cáo tài hợp nhất) Tổng Công ty, có nhiều công ty, đơn vị trực thuộc loại hình khác ... công công việc cho trợ lý kiểm toán phối hợp với kiểm toán viên chuyên gia khác công việc kiểm toán - Phạm vi kế hoạch kiểm toán thay đổi tùy theo quy mô khách hàng, tính chất phức tạp công việc...
 • 17
 • 295
 • 0

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN pptx

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN pptx

Kế toán - Kiểm toán

... công việc kiểm toán giám sát chặt chẽ người giúp việc có” Giải thích: Lập kế hoạch giám sát công việc kiểm toán: Công việc kiểm toán phức tạp đòi hỏi phải lập kế hoạch cách chu đáo nhằm xác định ... bước công việc kế hoạch chiến lược kiểm toán: − Tình hình kinh doanh khách hàng − Xác định vấn đề liên quan đến báo cáo tài − Xác định vùng rủi ro chủ yếu doanh nghiệp ảnh hưởng tới báo cáo tài ... lý, phải thường xuyên kiểm tra công việc giao cho họ, rà soát lại công việc họ làm… Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA: Chuẩn mực kiểm toán VSA số 300 điều chỉnh trực tiếp việc lập kế hoạch kiểm toán;...
 • 15
 • 285
 • 0

báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán nhà nước

báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán nhà nước

Đầu tư Chứng khoán

... tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để tránh trùng chéo ảnh hởng đến ... năm gửi báo cáo toán, báo cáo tài cho KTNN, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch kiểm toán hàng năm - Các quy định thời hạn lập, gửi báo cáo phê chuẩn toán NSNN cấp cha tính đầy đủ đến quỹ ... toán báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy...
 • 64
 • 389
 • 0

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Kinh tế

... lựa chọn đối tợng kiểm toán theo mục tiêu xác định hàng năm để xây dựng địa phơng báo cáo tài năm Y Tổng công ty Z, Kế kế hoạch kiểm toán Theo quy định Luật NSNN Nghị định số hoạch kiểm toán năm ... quốc ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng thông tin hiệu kiến nghị gia tổ chức khác có sử dụng NSNN Đối tợng kiểm toán quan trọng KTNN báo cáo kiểm toán kiểm toán nh báo cáo KTNN báo cáo toán ngân ... nh cha có quy định trách nhiệm đối tợng thuộc kế hoạch kiểm toán hàng năm gửi báo cáo toán, báo cáo tài cho KTNN, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch kiểm toán hàng năm - Các quy định thời...
 • 32
 • 159
 • 0

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

Sư phạm

... công công việc cụ thể theo cấp quản lý, nêu rõ trách nhiệm quy n hạn nhóm công tác, đồng thời làm dự kiến thời gian chi phí hoàn thành công việc Biểu đồ cấu trúc công việc tạo thuận lợi báo cáo ... Xác định công việc thực trƣớc Hiệp định khoản vay có hiệu lực o Xác định nguồn lực cần thiết cho loại công việc, kể công việc thực trƣớc o Rà soát, xác định tiến độ thực chi tiết hạng mục công việc ... thực công việc dự án Thời gian Năm 1, 2, … Công việc Năm 10, 11, 12 1, 2, 3… 10, 11, 12 A B C D E b Lập kế hoạch dự án theo cấu trúc công việc: Sơ đồ cấu trúc công việc mô tả toàn công việc dự...
 • 98
 • 253
 • 0

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay ngân hàng phát triển châu á

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay ngân hàng phát triển châu á

Thạc sĩ - Cao học

... làm việc khoa học công tác nghiên cứu Thầy góp ý, bảo việc định hƣớng hoàn thiện luận văn Với thời gian nghiên cứu hạn chế, thực tiễn công tác quản lý có nhiều vấn đề cần giải quy t, luận văn tránh ... tạo Quy t định số 580/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 2/2/2004 Cơ cấu tổ chức BĐH Dự án trung ương, 2004 Bộ Giáo dục Đào tạo Quy t định số 4211/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/7/2004 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành quy ... LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Vài nét tổng quan vấn đề nghiên cứu Việt Nam đƣợc công nhận thành viên thức ADB vào năm 1976 Từ cuối năm 1993, tài trợ ADB cho Việt Nam bắt đầu đƣợc thực với quy...
 • 14
 • 133
 • 0

Tài liệu Kiểm toán chi tiết báo cáo tài chính pdf

Tài liệu Kiểm toán chi tiết báo cáo tài chính pdf

Kế toán - Kiểm toán

... phí quản lý phân bổ trực tiếp vào giá vốn hàng bán,  Các khoản chi phí chung vượt định mức hạch toán vào giá vốn hàng bán,  Các khoản điều chỉnh giảm giá vốn (nếu có) Kiểm tra tính trình bày ... Đối với doanh thu ngoại tệ, cần kiểm tra tính hợp lý tỷ giá áp dụng để quy đổi Kiểm tra chi tiết hồ sơ khoản giảm trừ doanh thu lớn năm, đảm bảo tuân thủ quy định bán hàng DN luật thuế 6.1.Kiểm ... thu, tỷ lệ lãi gộp để xác định biến động bất thường thu thập giải trình DN So sánh giá vốn hàng bán hàng tháng năm sở kết hợp với doanh thu, tỷ lệ lãi gộp để xác định giải thích biến động lớn...
 • 26
 • 211
 • 1

xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích báo cáo tài chính

xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích báo cáo tài chính

Quản trị kinh doanh

... nhập vào doanh nghiệp Tiếp theo thực kiểm tra xem báo cáo có danh mục báo cáo hay không, báo cáo chưa có danh mục báo cáo nhập báo cáo vào bảng ghi ngược lại thông báo báo cáo rồn danh mục báo cáo ... tiết báo cáo End if Kết thúc Tính tiêu tài Hệ thống duyệt qua báo cáo danh mục báo cáo lấy số liệu danh mục chi tiết báo cáo ứng với báo cáo, thực tính tiêu tài Sau tính xong tiêu tài báo cáo ... THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO FORM NHẬP SỐ LIỆU CÁC BÁO CÁO FORM CẬP NHẬT CÁC KHOẢN MỤC CHI TIẾT CỦA BÁO CÁO Các mẫu thử chương trình FORM CẬP NHẬT SỐ LIỆU BÁO CÁO CÁC KHOẢN MỤC CHÍNH CỦA BÁO CÁO CÁC KHOẢN...
 • 43
 • 89
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kiểm toán thuế trong báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán định giá Việt Nam potx

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kiểm toán thuế trong báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam potx

Báo cáo khoa học

... hưởng trực tiếp đến Báo cáo tài đòi hỏi phải điều chỉnh Báo cáo tài kiện không ảnh hưởng trực tiếp đến Báo cáo tài cần phải công bố Thuyết minh báo cáo tài Kiểm toán viên cần thực hiện: kiểm tra ... vượt mức quy định, tiếp khách, quảng cáo vượt mức quy định, chi phí không đảm bảo mặt thủ tục chứng từ mà Nhà Nước quy định ) Từ kết đó, kiểm toán viên trao đổi với doanh nghiệp để dự báo cho ... Nước trực tiếp quản lý biện pháp giải 1.2.2.3 Xem xét số nộp Nhà Nước kỳ báo cáo Lập bảng kê chi tiết khoản nộp thuế kỳ báo cáo Đối chiếu số liệu sổ sách kế toán (số kiểm tra) với số liệu Báo cáo...
 • 88
 • 908
 • 1

Xem thêm