tại sao đất đai thuộc sở hữu toàn dân

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

Khoa học xã hội

... Câu 1: HÃy phân tích luận đề: đất đaithuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu& quot;. Nhà nớc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai nh thế nào?Bài LàmTa có ... nhất: " ;Đất đai thuộc sở hữu toàn dân& quot;.Luận đề này có thể đợc hiểu là toàn bộ đất đai, dù ở đất liền hay ở lÃnh hải, dù ®Êt ®ang sö dông hay cha sö dông ®Òu thuéc sở hữu của toàn thể ... phải thuộc sở hữu toàn dân. b. Thứ hai: "Nhà nớc thống nhất quản lý"; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân song toàn dân, không thể đứng ra thực hiện quyền sở hữu cụ thể mà phải cử ngời...
 • 9
 • 1,223
 • 25

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

Kinh tế - Quản lý

... BĐS thuộc sở hữu của một chủ thể, chủ sở hữu vẫn thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của họ như một chủ sở hữu thưc sự với đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu và không mất quyền chiếm hữu. ... pháp vẫn quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất. Việc thực ... mà chủ sở hữu đã có hệ thống khác thay thế thì chủ sở hữu BĐS liền kề phải thông báo cho chủ sở hữu BĐS về việc chấm dứt quyền của họ. Nếu chủ sở hữu BĐS không phản đối tức là chủ sở hữu BĐS...
 • 24
 • 394
 • 0

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Cao đẳng - Đại học

... độ sở hữu toàn dân đối với đất đai I. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân. Hiện nay Việt Nam là nớc duy nhất trên thế giới thực hiện chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. ... dân về đất đai. Quyền sở hữu đất đai thuộc về toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu, tức là đất đai không còn thuộc quyền sở hữu của một tổ chức hay một cá nhân công dân nào. Các tổ chức, ... nh tại Điều 1 Luật đất đai năm 1993 là: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc thống nhất quản lý cha thật chuẩn xác. Trớc Hiến pháp 1980, ở nớc ta còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu đất đai...
 • 14
 • 1,045
 • 7

Tài liệu Giải pháp nào để chuyển đổi các công ty kiểm toán thuộc sở hữu Nhà nước? docx

Tài liệu Giải pháp nào để chuyển đổi các công ty kiểm toán thuộc sở hữu Nhà nước? docx

Kế toán - Kiểm toán

... Giải pháp nào để chuyển đổi các công ty kiểm toán thuộc sở hữu Nhà nước?Hiện các công ty kiểm toán thuộc sở hữu Nhà nước đang khẩn trương triển khai các bước, bao gồm tham khảo ... rằng để việc chuyển đổi diễn ra nhanh chóng, thuân lợi có thể giải thể các công ty kiểm toán thuộc sở hữu Nhà nước. Sau đó, tức sau khi giải thể các cán bộ nhân viên (CBNV) của các công ty này ... sở hữu. Tuy nhiên, phương án này không được hầu hết các CBNV của các công ty ủng hộ vì họ cho rằng khó có sự khách quan trong việc định giá các doanh nghiệp, cũng như lợi ích của Nhà nước tại...
 • 2
 • 238
 • 0

Tài liệu Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và quyền sử dụng đất pptx

Tài liệu Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và quyền sử dụng đất pptx

Tài liệu khác

... nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1 ... “giấy báo làm thủ tục thanh toán tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước” và “Phiếu thanh toán mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở” cho bên mua. Căn cứ thời hạn và địa ... phủ về thu tiền sử dụng đất; - Căn cứ Quyết định số ___/____ ngày tháng năm của Ủy ban nhân dân …… ………… về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với nhà số …………………………...
 • 5
 • 626
 • 1

Tài liệu Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu NN của CQHC, đơn vị sự nghiệp, công ty NN, CTTNHH một thành viên do NN sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng docx

Tài liệu Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu NN của CQHC, đơn vị sự nghiệp, công ty NN, CTTNHH một thành viên do NN sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng docx

Tài liệu khác

... tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với cơ sở nhà, đất thuộc Trung ương quản lý; theo địa bàn từng quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh đối với cơ sở nhà, đất thuộc địa phương quản ... chính______________________________Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu NN của CQHC, đơn vị sự nghiệp, công ty NN, CTTNHH một thành viên do NN sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng - Trình tự thực ... nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất (sau đây gọi chung là đơn vị sử dụng nhà, đất) thực hiện: a. Lập báo cáo kê khai từng cơ sở...
 • 9
 • 511
 • 0

Tài liệu CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT TRONG XÃ HỘI PHƯƠNG ĐÔNG CỔ TRUNG ĐẠI pdf

Tài liệu CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT TRONG XÃ HỘI PHƯƠNG ĐÔNG CỔ TRUNG ĐẠI pdf

Cao đẳng - Đại học

... quyền sở hữu kết hợp, sở hữu kép của 2 chủ sở hữu hay nhiều chủ sở hữu “vị trí trung gian của làng xã cũng xuất phát từ cơ sở quyền sở hữu đó. Nhưng trên đã nói, sở hữu kép đối với ruộng đất ... là người đồng chiếm hữu của sở hữu công xã. Chế độ sở hữu chỉ tồn tại dưới hình thức sở hữu công xã… Cá nhân chỉ là người chiếm hữu. Quyền sở hữu là công xã, quyền chiếm hữu là tư nhân…” và ... thức sở hữu nhà nước về ruộng đất công xã - một hình thức sở hữu không mang tính chất phong kiến, thì đã xuất hiện, cùng tồn tại các hình thức sở hữu phong kiến như sở hữu địa chủ, sở hữu quý...
 • 14
 • 3,352
 • 63

Tài liệu Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở ppt

Tài liệu Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở ppt

Tài liệu khác

... nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất ... bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………… 2 ký.- Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí...
 • 2
 • 3,171
 • 6

Tài liệu Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở doc

Tài liệu Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở doc

Tài liệu khác

... ỦY BAN NHÂN DÂN 2 V/v Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 2 - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng ... phủ về việc thu tiền sử dụng đất; - Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định ... 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó mà thẩm quyền ra quyết định là Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận (huyện) 3 Công...
 • 3
 • 332
 • 1

Tài liệu Chuyên đề 1: Số hữu tỉ - Toán đại số lớp 7 pdf

Tài liệu Chuyên đề 1: Số hữu tỉ - Toán đại số lớp 7 pdf

Toán học

...  Chủ đề: + Mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phân số abvới a, b  Z và b ≠ 0. + x và (-x) là hai số đối nhau. Ta có x + (- x) = 0, với mọi x  Q. + Với hai số hữu tỉ x = amvaø y ... x - y = am-bm= abm + Trong quá trình thực hiện cộng hoặc trừ các số hữu tỉ, ta có thể viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số có cùng mẫu số. + Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số...
 • 2
 • 13,268
 • 265

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Đơn từ

... nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ... bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………… 2 ký.- Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí...
 • 2
 • 4,197
 • 8

Xem thêm