tư tưởng triết học hồ chí minh về văn hóa

tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay

Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... !""J9!%?%8C<.>]"?%$K-#,#N#CG3"''KDETư ng triết học Hồ Chí Minh về chủ nghia xã hội vàcon đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở Việt Nam với sự vận dụng ... &B3-M!-#-%+-@,.,MNL-,MJJ,B,"$7?%8,#!1""K &##N"K &,"#%,MN,'P1.2.2 tưởng xã hội chủ nghĩa phương Đông$.4BC#4-0F(BKJBO-0J‰=7,N+)(T-M..I-F(-05UBI.U-3-Gd-1"$-H--%+-@5%F,8.I-4?%!" ... !"!"#YB91%C181"$sJ#5%D="$s%B7,8$-.4#?%@,H-U5I1W1%CN7?%O"+)#-0F(#.&-17-0F(I !"t - Những dự báo của Mác, Ăngghen về quá độ lên chủ nghĩa xãhội bỏ qua chế độ bản ch nghaJ# A(J!$F%.4-J$OG%F(1 &#B1%CD-0.M8G%5^.>GMe--0F(3-B3-a9G%56F%!#J$O-0F(IJ.4.M8-07I)%c%,"3-hMB8:-17-0F(IJ.41'C%,C"J$O,b"4aMX]%NJ?%!.M8-0gNNBF(.M8-0JBL-*E56J$OJNJBF(1"?%J$N1*5j67S,N%-G1*5j1'($8?%M@NJBF(B%1D)-58-%G7%m,"H%31!,-B,.M8-0#-?%J5--0-58f-bO"1*5j#B3--#&-,B3-8?%@-d-8$8?%8JNJBF(A"5I+%-=*5j(P-"%9%_1,Gk,JN-BT$-1h-317,Nk=,-,<1'M.4#-BB3-?%31!\GI{-0.M81'N$-%B!B3-?%-BT615j.#CG,J(BL-*DEF(-G8BJ!.>?%G1%C.756#C-9""Y%@/-1"$?%G1%C#C-BF(!'d-B3-O8G?%J-'J$O67G/-5X1!OFJMqH--'9.-99O$P-X#1"*%M4H-U%nSyã\oz.#CG,J#T+-&BL-*?%G1%CBJ?%56J$O67,+-&1'#Tb##"B8:-$P-XB%B!1*5jBJ?%lb/"4a1H-..I-"]"@-.-99"W-0$14$-#!-7<%1W1%C#56Mq?%.M8-017-0F(wv...
 • 76
 • 902
 • 2

tưởng triết học Hồ Chí Minh

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... lâu đài nghiên cứu tưởng triết học Hồ Chí Minh. tưởng Hồ Chí Minh về con người hoàn toàn xa lạ với các quan điểm xem con người như là công cụ, như là phương tiện. Mọi chính sách tăng trưởng ... quả. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược trồng người là một hệ thống chặt chẽ, phong phú, vừa khoa học, vừa cách mạng, là một bộ phận hợp thành của tưởng triết học Hồ Chí Minh, ... thống hoá, có thể rút ra tưởng và phương pháp triết học của Hồ Chí Minh. Đó là một việc làm công phu và lâu dài. Mấy nội dung cơ bản trong tưởng triết học Hồ Chí Minh được trình bày trên...
 • 6
 • 383
 • 5

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống vào việc giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho học sinh, sinh viên hiện nayx

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống vào việc giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho học sinh, sinh viên hiện nayx

Báo cáo khoa học

... Đảng.1.3.1. Quan điểm Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của Đảng.SV: Nguyễn Thị Lan Anh-C14BH1 Trang 9 tưởng Hồ Chí Minh Chính vì vậy, em chọn đề tài: “Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc ... mình.1.3.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về nền tảng tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.SV: Nguyễn Thị Lan Anh-C14BH1 Trang 10 tưởng Hồ Chí Minh quyết chống quan điểm, tưởng phủ nhận, xuyên ... 7 tưởng Hồ Chí Minh LỜI MỞ ĐẦUMột trong những di sản cực kì quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta là tưởng của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh...
 • 23
 • 15,753
 • 378

Bài thu hoạch:Tư tưởng đạo đức Hồ Chí minh về suốt đời học tập

Bài thu hoạch:Tư tưởng đạo đức Hồ Chí minh về suốt đời học tập

Tư liệu khác

... được học hành". Các tác phẩm của Người tàng chứa những tưởng quý báu đểđộng viên mọi người hăng hái học tập, học suốt đời. Bài viết này phân tích tưởng Hồ Chí Minh theo bốn ý chính: ... THU HOACH Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đờiLà người phải bôn ba năm châu bốn bể tìm đường cứu nước, cứu dân tộc,từng đi nhiều, thấy nhiều, học nhiều, suy nghĩ nhiều, Hồ Chí Minh thấm ... sự nhân dân.Ham học, học suốt đời, học ở mọi nơi, lấy tự học làm cốt : Hồ Chí Minh ý thức rất rõ là sự học là vô biên, vô cùng vì "thế giới tiến bộ khôngngừng, ai không học là lùi"....
 • 2
 • 3,294
 • 22

Luan van chuyen de TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa, đạo đức chuan

Luan van chuyen de tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa, đạo đức chuan

Lý luận chính trị

... TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀXÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚII. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA1. Khái niệm văn hóa theo tưởng Hồ Chí Minh a. Định nghĩa về văn hóa - Văn hóa là một khái ... càng được bồi đắp, nâng cao3. Sinh viên học tập và làm theo tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh a. Học tập và làm theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Xác định đúng vị trí, vai trò của ... không tuyệt đối hoá 30 3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hoáa. Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hoá giáo dục- Hồ Chí Minh phê phán nền giáo dục phong kiến Nền...
 • 53
 • 1,243
 • 1

Vận dụng tưởng hồ chí minh về văn hóa đời sống vào công cuộc xây dựng nếp sống văn hóa mới ở huyện anh sơn, nghệ an hiện nay

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về văn hóa đời sống vào công cuộc xây dựng nếp sống văn hóa mới ở huyện anh sơn, nghệ an hiện nay

Quản trị kinh doanh

... hiểu về tưởng của Người. Đặc biệt là xác định nội dung, quan điểm tưởng Hồ Chí Minh với cách là nền tảng tư ng và kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân ta. Hồ Chí Minh ... ma”[21; 197]. Tư tưởng nhân văn của đạo Phật đã góp phần hình thành tưởng Hồ Chí Minh v vn húa v nhõn vn cao c.ã Tinh hoa văn hóa phương Tây Hồ Chí Minh tiếp nhận tinh hoa văn hóa phương Tây ... người tiến tới xã hội văn minh không có áp bức, bất công, đó là xã hội cộng sản. Chính lý ng này đã ảnh hưởng rất lớn đến tư ng ng nói chung và tưởng văn hóa của Người nói riêng....
 • 59
 • 1,942
 • 7

Tài liệu TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA – ĐẠO ĐỨC – XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI pptx

Tài liệu TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA – ĐẠO ĐỨC – XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI pptx

Cao đẳng - Đại học

... nước lớn I. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓAII. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨCIII. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚIIV. VẬN DỤNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA- ĐẠO ĐỨC- ... phát minh đó tức là văn hóa I. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa a. Khaùi niệm văn hóa : b. Vai trò văn hóa trong đời sống xã hội I. TƯỞNG HỒ CHÍ ... yêuđồng chí Đồng độiII. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC một conngười cụThể số nhiều(đồng bàoND b. Văn hóa văn nghệ I. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về một...
 • 30
 • 1,129
 • 18

tưởng hồ chí minh về văn hóa ở Việt Nam

Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa ở Việt Nam

Công nghệ

... nữa…”c. Quan điểm về chức năng của văn hoá Chức năng của văn hóa rất phong phú, đa dạng. Theo Hồ Chí Minh văn hóa có ba chức năng chủ yếu sau:Một là, bồi dưỡng lý ng, tưởng đúng đắn, tình ... đường cho quốc dân đi.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa a. Văn hóa giáo dụcSau khi tìm thấy con đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã bỏ nhiều công sức phân tích sâu ... đấu tranh cách mạng.- Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa là một mặt trận, tức là khẳng định vai trò, vị trí của văn hóavăn nghệ trong sự nghiệp cách mạng, coi mặt trận văn hóa cũng có tầm quan...
 • 5
 • 853
 • 6

Báo cáo " Tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá pháp luật " ppt

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... dân tộc, Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển những tưởng pháp luật tiến bộ, cách mạng của giai cấp công nhân. Trung tâm tưởng văn hoá pháp luật của Hồ Chí Minh tưởng về độc lập, ... trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam theo tưởng Hồ Chí Minh Ở Việt Nam, tưởng về độc lập tự do của Hồ Chí Minh là cơ sở quan trọng để xây dựng văn hoá pháp luật mà biểu hiện cụ thể của ... (13).Xem: Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1995, tr. 698. (14).Xem: Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1995, tr. 60. (15).Xem: Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Hội...
 • 7
 • 324
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa doc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa doc

Cao đẳng - Đại học

... tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Tên: Phạm Thụy Ánh Duyên Lớp: KT15A GVHD : Trương Minh Hòa Page 1 1. Khái niệm về văn hóa theo tưởng Hồ Chí Minh: a) Định nghĩa về văn hóa: ... GVHD : Trương Minh Hòa Nôi dung : tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Ngày/tháng :16/02/2012 tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Tên: Phạm Thụy Ánh Duyên Lớp: KT15A GVHD : Trương Minh Hòa Page ... hơn, văn hóa phải :” thiết thực phục vụ nhân dân,góp phần vào nâng cao đời sống vui i lành mạnh của quần chúng (Hồ Chí Minh toàn tập, Tr.10 ,Tr.59). tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. ...
 • 6
 • 548
 • 5

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA , ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI doc

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA , ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI doc

Cao đẳng - Đại học

... nhũng, lãng phí TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA ,ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI I. TƯƠNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA1- Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa :* Khái niệm văn hóa :Vì lẽ sinh ... ngửụứiã2- Quan ủieồm của Hồ Chí Minh về vai trò con người và chieỏn lửụùc trong ngửụứiã •III- TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGệễỉI MễIã1- Quan nieọm cuỷa Ho Chớ Minh ve con ngửụứi:ãa- ... ủuựng, choỏng lại cái sai + văn hóa có quan hệ chặt chẽ với chính trị, văn hóa nằm trong chính trị, thúc đẩy chính trị PT + văn hóa quan hệ chặt chẽ với kinh tế, văn hóa trong kinh tế, thúc đẩy...
 • 25
 • 1,244
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: các chức năng của geometer apos s sketchpad các khỏ khăn khi giải bài toán quỹ tích các định lý quỹ tích cơ bản quỹ tích là gì trình tự dạy học bài tập phương pháp tìm tòi lời giải lí luận về dạy học bài tập áp dụng cntt và truyền thông đổi mới phương pháp dạy và học trò của phương tiện trực quan trong quá trình dạy học trò của cntt trong dạy học và thực trạng ứng dụng cntt trong dạy học thức được cài đặt trong các tình huống có dụng ý sư phạm phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử lớp 11 thpt chương trình chuẩn những yêu cầu chung khi sử dụng đồ dùng trực quan quy ước các phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ƣớc trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 thpt chương trình chuẩn phương pháp xây dựng đồ dùng trực quan quy ước những yêu cầu của việc xây dựng đồ dùng trực quan quy ước xây dựng đồ dùng trực quan quy ƣớc trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn vị trí mục tiêu vị trí mục tiêu nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn một số vấn đề đặt ra với việc sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông