tư tưởng triết học hồ chí minh về con người

tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay

Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... !""J9!%?%8C<.>]"?%$K-#,#N#CG3"''KDETư ng triết học Hồ Chí Minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở Việt Nam với sự vận dụng củaĐảng ... &B3-M!-#-%+-@,.,MNL-,MJJ,B,"$7?%8,#!1""K &##N"K &,"#%,MN,'P1.2.2 tưởng xã hội chủ nghĩa phương Đông$.4BC#4-0F(BKJBO-0J‰=7,N+)(T-M..I-F(-05UBI.U-3-Gd-1"$-H--%+-@5%F,8.I-4?%!" ... !"!"#YB91%C181"$sJ#5%D="$s%B7,8$-.4#?%@,H-U5I1W1%CN7?%O"+)#-0F(#.&-17-0F(I !"t - Những dự báo của Mác, Ăngghen về quá độ lên chủ nghĩa xãhội bỏ qua chế độ bản ch nghaJ# A(J!$F%.4-J$OG%F(1 &#B1%CD-0.M8G%5^.>GMe--0F(3-B3-a9G%56F%!#J$O-0F(IJ.4.M8-07I)%c%,"3-hMB8:-17-0F(IJ.41'C%,C"J$O,b"4aMX]%NJ?%!.M8-0gNNBF(.M8-0JBL-*E56J$OJNJBF(1"?%J$N1*5j67S,N%-G1*5j1'($8?%M@NJBF(B%1D)-58-%G7%m,"H%31!,-B,.M8-0#-?%J5--0-58f-bO"1*5j#B3--#&-,B3-8?%@-d-8$8?%8JNJBF(A"5I+%-=*5j(P-"%9%_1,Gk,JN-BT$-1h-317,Nk=,-,<1'M.4#-BB3-?%31!\GI{-0.M81'N$-%B!B3-?%-BT615j.#CG,J(BL-*DEF(-G8BJ!.>?%G1%C.756#C-9""Y%@/-1"$?%G1%C#C-BF(!'d-B3-O8G?%J-'J$O67G/-5X1!OFJMqH--'9.-99O$P-X#1"*%M4H-U%nSyã\oz.#CG,J#T+-&BL-*?%G1%CBJ?%56J$O67,+-&1'#Tb##"B8:-$P-XB%B!1*5jBJ?%lb/"4a1H-..I-"]"@-.-99"W-0$14$-#!-7<%1W1%C#56Mq?%.M8-017-0F(wv...
 • 76
 • 865
 • 2

tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Triết học Mác - Lênin

... được Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo trong toàn bộ quan điểmcủa người. Nó trở thành nguyên tắc cơ bản trong tưởng triết học Hồ Chí Minh và làyếu tố góp phần làm cho tưởng Hồ Chí Minh ... thành tưởng biện chứng. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh được hình thành cũng giống như các quan điểm triết học khác đều do các yếu tố vừa khách quan và chủ quan tác động đến. Ở Hồ Chí Minh có ... tưởng Hồ Chí Minh ra đời từ những nhu cầu thực tiễn, đây cũng chính là sựthể hiện thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tưởng của người. Thực tiễn đặt racho sự ra đời tưởng triết...
 • 21
 • 637
 • 2

tưởng triết học Hồ Chí Minh

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... trên con đường lâu đài nghiên cứu tưởng triết học Hồ Chí Minh. tưởng Hồ Chí Minh về con người hoàn toàn xa lạ với các quan điểm xem con người như là công cụ, như là phương tiện. Mọi chính ... quả. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược trồng người là một hệ thống chặt chẽ, phong phú, vừa khoa học, vừa cách mạng, là một bộ phận hợp thành của tưởng triết học Hồ Chí Minh, ... Người, phân tích, hệ thống hoá, có thể rút ra tưởng và phương pháp triết học của Hồ Chí Minh. Đó là một việc làm công phu và lâu dài. Mấy nội dung cơ bản trong tưởng triết học Hồ Chí Minh...
 • 6
 • 369
 • 5

triết học mác – lênin và tưởng hồ chí minh về con người và bản chất của con người để tìm hiểu nhiệm vụ của giáo viên gdcd

triết học mác – lênin và tư tưởng hồ chí minh về con người và bản chất của con người để tìm hiểu nhiệm vụ của giáo viên gdcd

Kinh tế - Quản lý

... lênin về con người và nhân tố con người. 41.2 .Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và bản chất con người. 51.2.1 .Hồ Chí Minh tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người và bản chất con ... sáng tạo của mình.1.2 .Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và bản chất con người. 1.2.1 .Hồ Chí Minh tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người và bản chất con người. Ng êi thực hiện: ... cần có những con người XHCN”.1.2.2 .Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất con người và phát triển nhân tố con người. Theo Người để xây dựng con người mới cần phải đánh giá đúng con người về cả “lý”...
 • 17
 • 945
 • 5

Bài thu hoạch:Tư tưởng đạo đức Hồ Chí minh về suốt đời học tập

Bài thu hoạch:Tư tưởng đạo đức Hồ Chí minh về suốt đời học tập

Tư liệu khác

... được học hành". Các tác phẩm của Người tàng chứa những tưởng quý báu đểđộng viên mọi người hăng hái học tập, học suốt đời. Bài viết này phân tích tưởng Hồ Chí Minh theo bốn ý chính: ... THU HOACH Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đờiLà người phải bôn ba năm châu bốn bể tìm đường cứu nước, cứu dân tộc,từng đi nhiều, thấy nhiều, học nhiều, suy nghĩ nhiều, Hồ Chí Minh thấm ... chính: 1) Ham học, học suốt đời, học ở mọi nơi, lấy tự học làm cốt; 2) Ai cũng phải học; 3) Học những điều cơ bản, thiết thực; 4) Học để biết phải trái, học để hành, để làm người, để phụng...
 • 2
 • 3,230
 • 22

tưởng Hồ Chí Minh về con người

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

Cao đẳng - Đại học

... hiện các chính sách xã hội; về rèn luyện và giáo dục con người v.v ) về thực chất chỉ là sự cụ thể hóa bằng thực tiễn tưởng về con người của Hồ Chí Minh. Trong tưởng Hồ Chí Minh, con người ... tưởng đó cũng chính là nội dung cơ bản ủa toàn bộ tưởng về con người của Hồ Chí Minh. Đối với Hồ Chí Minh, con người vừa tồn tại vừa cách cá nhân, vừa là thành viên của gia đình và của ... tưởng Hồ Chí Minh về con ngườitưởng Hồ Chí Minh là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, được vận dụng...
 • 2
 • 806
 • 8

tưởng Hồ Chí Minh về con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

Cao đẳng - Đại học

... các chính sách xã hội; về rèn luyện và giáo dục con người v.v ) về thực chất chỉ là sự cụ thể hóa bằng thực tiễn tưởng về con người của Hồ Chí Minh. Trong tưởng Hồ Chí Minh, con người ... Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Tư tưởng về con người của Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán với tưởng ... Hồ Chí Minh luôn hướng về con người. Người yêu thương con người, tin tư ng con người, tin và thương yêu nhân dân, trước hết là người lao động, nhân dân mình và nhân dân các nước. Với Hồ Chí Minh, ...
 • 11
 • 658
 • 7

tưởng hồ chí minh về con người

Tư tưởng hồ chí minh về con người

Lý luận chính trị

... Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Tư tưởng về con người của Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán với tưởng ... lòng Hồ Chí Minh luôn hướng về con người. Người yêu thương con người, tin tư ng con người, tin và thương yêu nhân dân, trước hết là người lao động, nhân dân mình và nhân dân các nước. Với Hồ Chí ... đòi hỏi của xã hội mới nếu muốn tồn tại và vươn lên một tầm cao mới. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜItưởng Hồ Chí Minh là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, được vận dụng...
 • 12
 • 251
 • 1

Tiểu luận tưởng Hồ Chí Minh về con người mới

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới

Văn học - Ngôn ngữ học

... hội; về rènluyện và giáo dục con người v.v .) về thực chất chỉ là sự cụ thể hóa bằngthực tiễn tưởng về con người của Hồ Chí Minh. 2.2 CON NGƯỜI CỤ THỂ, LỊCH SỬ Con người trong tưởng Hồ Chí ... đồng bào, vì sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng loài người. z ĐỀ TÀITƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI MỚI Có thể nói tưởng Hồ Chí Minh về con người luôn gắn liền với lịchsử, ý ... và xã hội loài người. Cũng như mọi tưởng khác, tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốcthực tiễn của nó. Các nguồn gốc tưởng chủ yếu ảnh hưởng đến sự hìnhthành tưởng Hồ Chí Minh là:a.Truyền...
 • 35
 • 4,434
 • 12

Tiểu luận tưởng hồ chí minh về con người và vai trò của con người

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người và vai trò của con người

Tài liệu khác

... quả. tưởng Hồ Chí Minh về con ngưòi và chiến lược trồng người là một hệ thống chặt chẽ, phong phú, vừa khoa học, vừa cách mạng, là một bộ phận hợp thành của tưởng triết học Hồ Chí Minh, ... II. Vai trò của con người 1. tưởng Hồ Chí Minh con người và vai trò của con người - Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạngTheo Hồ Chí Minh, lịch sử là ... của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. - Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người hoàn toàn xa lạ với các quan điểm xem con người như là công cụ,...
 • 18
 • 1,949
 • 17

tưởng Hồ Chí Minh về con người mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới

Lý luận chính trị

... phóng con người, giải phóng loài người. 6. tưởng Hồ Chí Minh về kết hp sc mnh dõn tc vi sc mnh thi i.ã tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước ca dõn, do dõn v vỡ dõn. ã T tng H Chớ Minh ... vụ chính trị của mình. 2.Giá trị tưởng hồ chí minh a, Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc.[2] -Tài sản tinh thần vôgiá của dân tộc Việt Nam tưởng Hồ ... các chính sách xã hội; về rèn luyện và giáo dục con người v.v .) về thực chất chỉ là sự cụ thể hóa bằng thực tiễn tưởng về con người của Hồ Chí Minh. 2.2 CON NGƯỜI CỤ THỂ, LỊCH SỬ Con người...
 • 8
 • 2,147
 • 30

Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Việc Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Việc Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... cứu tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. 2.Tình hình nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản lý luận quý báu của Đảng và nhân dân Việt Nam. tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tưởng Hồ Chí Minh ... nhiên. Bài tưởng Hồ Chí Minh về con người và phát huy nhân tố con người của Nguyễn Văn Tài, tạp chí Triết học số 2 năm 2004, đã phân tích tưởng Hồ Chí Minh về con người với cách là ... chất cá nhân Hồ Chí Minh. 1.2. Nội dung tưởng Hồ Chí Minh về con người 1.2.1. Quan niệm về con người Hồ Chí Minh không có một bài viết chuyên luận về con người. Khái niệm con người được sử...
 • 17
 • 2,388
 • 9

Tiểu luận: tưởng Hồ Chí Minh về con người mới pdf

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới pdf

Khoa học xã hội

... hội; về rènluyện và giáo dục con người v.v .) về thực chất chỉ là sự cụ thể hóa bằngthực tiễn tưởng về con người của Hồ Chí Minh. 2.2 CON NGƯỜI CỤ THỂ, LỊCH SỬ Con người trong tưởng Hồ Chí ... Giáo trình “ tưởng Hồ Chí Minh năm XB 2009, NXB đại học Công nghiệp tp HCM2. Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh năm XB 2011, NXBChính trị quốc gia.3. “Tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh năm XB ... CHƯƠNG 1CÁI NHÌN BAO QUÁT VỀ TƯỞNG HỒ CH Í MINH 1.1 NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm sâu sắc và toàndiện về cách mạng Việt Nam từ...
 • 35
 • 1,626
 • 4

tưởng Hồ Chí Minh về con người. potx

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. potx

Cao đẳng - Đại học

... ươ ạ ứ ồ í Minh& quot; đãtr thành m t ph ng châm đ i v i t tở ộ ươ ố ớ ấ c công dân Vi tả ệ Nam. H Chí Minh ồkh ng đ nhẳ ị :c n có nh ng ầ ữchính sách quan tâm, chăm lo đ n con nế gười ... LIÊU THAM KH O:Ả1.Giáo trình t t ng H Chí Minh- B giáo d c và đào t oư ưở ồ ộ ụ ạ2.Trang web: tailieu.vn……………… 1Th a k nh ng giá ừ ế ữtr t t đ p c a con ị ố ẹ ủng i truy n ườ ềth ngố2Hình ... b n lĩnh đ làm ả ểch , có tác phong ủXHCN,… Con ng i XHCN ph i do CNXH t o ra nh ngườ ả ạ ưtrên con đ ng ti n lên CNXH thì c n cóườ ế ầnh ng con ng i XHCN.ữ ườ S nghi p đ i m i đòi h i Đ...
 • 20
 • 253
 • 8

Xem thêm