tác động của tỷ giá tới lạm phát

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Sinh học

... Tiết I KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NHĨM * Nhiệm vụ nhóm: Quan sát hình vẽ 8.1 nghiên cứu SGK, thảo luận thống ý ... pha sáng? Nhóm - Nhóm 4: Nêu nơi diễn ra, ngun liệu, sản phẩm chất hóa học pha tối? NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm 1- Nhóm 2: Nêu nơi diễn ra, ngun liệu, sản phẩm chất hóa học pha sáng? Nhóm - Nhóm ... dụng H+ Và electron cho việc hình thành ATP NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm 1- Nhóm 2: Nêu nơi diễn ra, ngun liệu, sản phẩm chất hóa học pha sáng? Nhóm - Nhóm...
 • 33
 • 230
 • 0

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Sinh học

... thành AlPG (2) • - Tái sinh chất nhận ban đầu Rib-1,5-điP (3) • Lúc kết thúc (2) có phân tử AlPG tách khỏi chu trình, chất khởi đầu để tổng hợp C6H12O6, từ tổng hợp tinh bột, saccarozo, a.amin,...
 • 14
 • 1,703
 • 10

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... photphoglixêric) C.Một chất hữu có C phân tử (axit ôxalô axêticAOA D.AM ( axit malic) 3.Đặc điểm hoạt động cuả khí khổng thực vật CAM : A.Đóng vào ban ngày mở ban đêm B.Đóng vào ban đêm mở ban ngày...
 • 20
 • 509
 • 3

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Sinh học

... NHỮNG ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT THỰC VẬT CAM VỚI C-4  Cố định CO2 thành hợp chất C4 vào ban đêm  CO2 tách từ hợp chất C4 chu trình Canvin vào ban ngày  Nhu cầu nước thấp, suất thấp THỰC VẬT C-4 THỰC...
 • 10
 • 559
 • 12

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... I KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP: Hãy phân tích sơ đồ quang hợp hình 8.1 để thấy rõ chất hoá học quang hợp? ... Thực vật C3 Ribulozơ 1,5 diphotphat Chất nhận CO2 ( RiDP - 5C ) Sản phẩm cố định CO2 Enzim xúc tác Thời gian xảy trình Không gian xảy trình Thực vật C4 Photpho enol pyruvat ( PEP - 3C ) Axit ... ) Sản phẩm cố định CO2 Axit oxalo axetic Axit oxalo axetic ( AOA - 4C ) ( AOA - 4C ) Enzim xúc tác - PEP cacboxylaza - PEP cacboxylaza - RiDP cacboxylaza - RiDP cacboxylaza Thời gian xảy trình...
 • 23
 • 483
 • 4

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

Sinh học

... víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 10, em h·y nªu ®Ỉc ®iĨm cđa pha s¸ng? TÓM TẮT DIỄN BIẾN PHA SÁNG CỦA QUANG HP Pha tèi ë c¸c nhãm thùc vËt Em h·y nh¾c l¹i ®Ỉc ®iĨm cđa pha tèi quang hỵp? Nghiªn...
 • 13
 • 514
 • 3

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Sinh học

... H2O.* C diệp lục Giáo viên: Nguyễn Thị Thuỷ Sinh học 11 D chất hữu HDHS học nhà: (2 phút) - Trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến trình quang hợp VI Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn ... CO2 Ngày Ngày Các tb quang hợp Tb nhu mô Tb nhu mô tb bao bó mạch Các loại lục lạp Một Hai Hoạt động Tìm hiểu nhóm thực II THỰC VẬT CAM: vật CAM (12 phút) Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời (vào ... gđ vào ban Giai đoạn vào ban ngày, gđ ban vào ban đêm Các tb qhợp TB nhu mô Các loại lục lạp Một Giáo viên: Nguyễn Thị Thuỷ Sinh học 11 Củng cố: (5 phút) - Học sinh đọc phần ghi nhớ sgk - TNKQ:...
 • 4
 • 18,210
 • 109

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

Tư liệu khác

... Khi chiếu sáng phát huỳnh quang d Màu lục liên quang trực tiếp đến quang hợp Giải thích : Trong giải xạ mặt trời có vùng ánh sáng ta nhìn thấy gọi as trắng có vùng ánh sáng có tác dụng quang ... toàn vùng lục nhìn vào ,ta thấy có màu lục Bài : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT I/ KHÁI NIỆM VỀ PHA CỦA QUANG HỢP Trả lời lệnh: phân tích sơ đồ quang hợp H8.1 để thấy rõ chất hoá học trình quang hợp ... lượng nước tối thiểu vì? a Sử dụng đường quang hợp C3 b giảm độ dày lớp cutin c Vòng đai caspari phát triển cành d Sử dụng đường quang hợp CAM 4/ Khi to cao lượng ôxi hoà tan cao lượng CO2 lục...
 • 28
 • 336
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nông - Lâm - Ngư

... bì dày thờng phủ sáp e Tế bào nhu mô bé hơn, nhu mô giậu phát triển điển hình hơn, nhu mô khuyết điển hình g Gian bào phát triển h Mô phát triển mạnh Chính mà loài, nhóm sống môi trờng định trình ... công trình nhà sinh vật học ngời Nga: Tchisiacôp phát hiên phân bào gián phân tế bào, Ghêraximop khám phá vai trò nhân tế bào Năm 1898 X.navasin phát thụ tinh kép thực vật hạt kín Vào nửa sau kỷ ... bên thể Các tính chất giải phẩu hình thái nh mức độ phát triển cutin, số lợng cách phân bố lỗ khí, xuất dạng lông, trị số mặt bên lá, mức độ phát triển mạng gân hệ thống mạch dẫn nói chung rõ...
 • 60
 • 1,824
 • 2

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx

Điện - Điện tử

... ? xanh có đặc điểm thích nghi với quang hợp ? Bài Hoạt động thầy trò * Hoạt động Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục I.1, sơ đồ 9.1, phát phiếu số Phiếu học tập số Khái niệm Nơi diễn Nguyên ... Nội dung kiến thức I THỰC VẬT C3 Giáo viên : cho học sinh trình bày phiếu 1.Pha sáng mình, em khác nhận xét bổ sung -Học sinh học theo nội dung phiếu số * Hoạt động 2.Pha tối (pha cố định CO2) ... APG  PGA  C6H12O6 ATP NADPH +Tái sinh chất nhận : Rib -1,5-diP +Sản phẩm cácbon hiđrat *Hoạt động Giáo viên : cho học sinh quan sát hình 9.2 9.3, 9.4 rút nét giống khác thực vật C3 thực vật C4...
 • 6
 • 4,211
 • 8

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... 3 hoạt động giáo viên hoạt động học sinh GV v/đáp: I Pha sáng -QH gồm pha ? Hệ sắc tố hấp thụ lượng -pha sáng diễn...
 • 5
 • 655
 • 4

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Điện - Điện tử

... Mở bài: SGK TG Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh Hoạt Động : Tìm Hiểu Cấu Tạo Của Tảo - Giáo viên giới thiệu tảo xoắn nơi sống - Các học sinh quan ... sống người Kết luận chung: học sinh đọc kết luận SGK IV Kiểm Tra Đánh Giá: - Giáo viên chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá nhanh tập: đánh dấu + vào Wcho ý trả lời câu sau: Cơ thể tảo có cấu ... chốt lại vấn đề câu - Gọi vài học sinh phát biểu  hỏi: Nêu đặc điểm cấu tạo tảo rút kết luận xoắn? Kết luận: thể tảo xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật - Giáo viên giới thiệu môi trường sống...
 • 5
 • 1,486
 • 1

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Điện - Điện tử

...  +Hoạt động 1: Cấu tạo tảo Mục tiêu : Thấy tảo xoắn có cấu tạo đơn giàn sợi gồm nhiều tế bào HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS quan sát sợi tảo ... kết: Cơ thể tảo xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một vài tảo khác thường gặp HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Sử dụng tranh giới thiệu số tảo thường -HS quan sát tảo ... hình Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk HS trao đổi...
 • 4
 • 290
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Điện - Điện tử

... nghiên cứu chúng, ta nghiên cứu hôm  +Hoạt động 1: Cấu tạo tảo Mục tiêu : Thấy tảo xoắn có cấu tạo đơn giàn sợi gồm nhiều tế bào HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS quan sát sợi tảo ... xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một vài tảo khác thường gặp HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Sử dụng tranh giới thiệu số tảo HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -HS quan sát tảo đơn bào, tảo đa bào thường ... hình Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin HS trao đổi theo...
 • 6
 • 373
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Điện - Điện tử

... nghiên cứu chúng, ta nghiên cứu hôm  +Hoạt động 1: Cấu tạo tảo Mục tiêu : Thấy tảo xoắn có cấu tạo đơn giàn sợi gồm nhiều tế bào HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS quan sát sợi tảo ... xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một vài tảo khác thường gặp HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Sử dụng tranh giới thiệu số tảo HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -HS quan sát tảo đơn bào, tảo đa bào thường ... hình Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin HS trao đổi theo...
 • 6
 • 1,175
 • 0

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... vô ,nhờ lượng ánh sáng diệp lục Quang hợp thực ? Phần tổ chức dạy học đơn vị kiến thức Hoạt động giáo viên Nội dung học sinh ▲GV : Hãy phân tích sơ đồ I Khái niệm hai pha quang hợp để thấy quang ... sơ đồ quang hợp Tranh 8.1 ; 8.2 ; 8.3 8.4 SGK III Tiến trình giảng: Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số tác phong học sinh Kiểm tra cũ: 1.- Khái niện quang hợp? Vai trò quang hợp? 2.- Trình bày đặc điểm ... GV: Quá trình hấp thu êlectron hình thành ATP, lượng ánh sáng thực NADPH giải phóng O2 nhờ hoạt động sắc nhờ lượng ánh sáng tố nào? HS: Sắc tố quang hợp - Pha sáng xảy tilacôit :clorôphin, carôtenôit...
 • 17
 • 731
 • 3

Tiết 8 bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3,C4 và CAM

Tiết 8 bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3,C4 và CAM

Sinh học

... nhiệt đới và cận nhiệt đới Thực vật C4 Rau dền Mía BẮP BẮP Tế bào mơ giậu có cấu trúc hạt phát Tế bào mơ giậu xếp xung quanh triển Tế bào bao bó mạch khơng phát triển Tế bào bao...
 • 23
 • 711
 • 2

Xem thêm