tác động của tỷ giá đến nguồn vốn đầu tư

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Sinh học

... Tiết I KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NHĨM * Nhiệm vụ nhóm: Quan sát hình vẽ 8.1 nghiên cứu SGK, thảo luận thống ý ... pha sáng? Nhóm - Nhóm 4: Nêu nơi diễn ra, ngun liệu, sản phẩm chất hóa học pha tối? NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm 1- Nhóm 2: Nêu nơi diễn ra, ngun liệu, sản phẩm chất hóa học pha sáng? Nhóm - Nhóm ... dụng H+ Và electron cho việc hình thành ATP NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm 1- Nhóm 2: Nêu nơi diễn ra, ngun liệu, sản phẩm chất hóa học pha sáng? Nhóm - Nhóm...
 • 33
 • 230
 • 0

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Sinh học

... - Khử APG thành AlPG (2) • - Tái sinh chất nhận ban đầu Rib-1,5-điP (3) • Lúc kết thúc (2) có phân tử AlPG tách khỏi chu trình, chất khởi đầu để tổng hợp C6H12O6, từ tổng hợp tinh bột, saccarozo, ... giống đường C4 khác thời gian: giai đoạn đường C4 diễn vào ban ngày đường CAM thì: • -Giai đoạn đầu cố đònh CO2 xảy vào ban đêm (khí khổng mở) • -Giai đoạn tái cố đònh CO2 (con đường Canvin) thực...
 • 14
 • 1,703
 • 10

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... photphoglixêric) C.Một chất hữu có C phân tử (axit ôxalô axêticAOA D.AM ( axit malic) 3.Đặc điểm hoạt động cuả khí khổng thực vật CAM : A.Đóng vào ban ngày mở ban đêm B.Đóng vào ban đêm mở ban ngày ... thường, nồng độ CO2 cao 1.Học trả lời câu hỏi SGK 2.Đọc trước :nh hưởng cuả nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp ...
 • 20
 • 509
 • 3

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Sinh học

... NHỮNG ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT THỰC VẬT CAM VỚI C-4  Cố định CO2 thành hợp chất C4 vào ban đêm  CO2 tách từ hợp chất C4 chu trình Canvin vào ban ngày  Nhu cầu nước thấp, suất thấp THỰC VẬT C-4 THỰC...
 • 10
 • 559
 • 12

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Sinh học

... tri«z¬ph«tphat(an®ªhitph«tphoglixªric) + Mét ph©n AlPG t¸ch khái chu tr×nh t¹i ®iĨm kÕt thóc cđa pha khư ®Ĩ kÕt hỵp víi ph©n tri«z¬ ph«tphat kh¸c h×nh thµnh nªn ph©n cacb«hidrat C6H12O6 tõ ®ã tỉng hỵp ... phãng + C¸c e- sinh ph©n li níc sÏ bï l¹i c¸c e- mµ diƯp lơc tè a bÞ mÊt tham gia chi vËn chun ®iƯn t¹o nªn =>ATP, NADPH, O2 mét thÕ n¨ng dÉn ®Õn sù tỉng hỵp ATP( nhê phøc hƯ ATP Tr¶i qua c¸c qu¸ ... «xi -Pha s¸ng x¶y ë c¸c ë pha nµy? tilac«it cã ¸nh s¸ng chiÕu vµo c¸c diƯp lơc T¹i ®©y c¸c ph©n níc bÞ ph©n li c¸c xoang tilac«it:  S¬ ®å ph¶n øng: 2H2O -> 4H+ +4e- +O2 + «xi ®ỵc gi¶i phãng...
 • 8
 • 6,698
 • 71

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... I KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP: Hãy phân tích sơ đồ quang hợp hình 8.1 để thấy rõ chất hoá học quang hợp? ... Thực vật C3 Ribulozơ 1,5 diphotphat Chất nhận CO2 ( RiDP - 5C ) Sản phẩm cố định CO2 Enzim xúc tác Thời gian xảy trình Không gian xảy trình Thực vật C4 Photpho enol pyruvat ( PEP - 3C ) Axit ... ) Sản phẩm cố định CO2 Axit oxalo axetic Axit oxalo axetic ( AOA - 4C ) ( AOA - 4C ) Enzim xúc tác - PEP cacboxylaza - PEP cacboxylaza - RiDP cacboxylaza - RiDP cacboxylaza Thời gian xảy trình...
 • 23
 • 483
 • 4

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

Sinh học

... víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 10, em h·y nªu ®Ỉc ®iĨm cđa pha s¸ng? TÓM TẮT DIỄN BIẾN PHA SÁNG CỦA QUANG HP Pha tèi ë c¸c nhãm thùc vËt Em h·y nh¾c l¹i ®Ỉc ®iĨm cđa pha tèi quang hỵp? Nghiªn...
 • 13
 • 514
 • 3

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Sinh học

... H2O.* C diệp lục Giáo viên: Nguyễn Thị Thuỷ Sinh học 11 D chất hữu HDHS học nhà: (2 phút) - Trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến trình quang hợp VI Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn ... vào chu trình Canvin? + Chất nhận CO2 ribulôzơ 1,5 điP + Sản phẩm APG + Pha khử APG  AlPG Hoạt động Tìm hiểu nhóm thực + Tái sinh chất nhận ribulôzơ 1,5 điP vật C4 (10 phút) II THỰC VẬT C4: Quan ... CO2 Ngày Ngày Các tb quang hợp Tb nhu mô Tb nhu mô tb bao bó mạch Các loại lục lạp Một Hai Hoạt động Tìm hiểu nhóm thực II THỰC VẬT CAM: vật CAM (12 phút) Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời (vào...
 • 4
 • 18,210
 • 109

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

Tư liệu khác

... điểm cấu trúc hạt, chất lục lạp liên quan đến việc thực pha sáng, pha tối quang hợp 4/ Ý không với tính chất chất diệp lục : a Hấp thụ ánh sáng phần đầu cuối ánh sáng nhìn thấy b Có thể nhận ... huỳnh quang d Màu lục liên quang trực tiếp đến quang hợp Giải thích : Trong giải xạ mặt trời có vùng ánh sáng ta nhìn thấy gọi as trắng có vùng ánh sáng có tác dụng quang hợp Khi ánh sáng trắng ... C3 C4 đặt chuông thuỷ tinh kín as Nồng độ CO2 thay chuông ? a.Không thay đổi b Giảm đến điểm bù C3 c Giảm đến điểm bù C4 d nồng độ CO2tăng 3/ Thực vật chịu hạn lượng nước tối thiểu vì? a Sử dụng...
 • 28
 • 336
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nông - Lâm - Ngư

... thành yếu qua khí khổng từ 10 đến 20 lần Sự thoát nớc qua khí khổng gồm giai đoạn: Bốc nớc từ bề mặt tế bào nhu mô vào gian bào Sự khuếch tán nớc qua lỗ khí Sự chuyển động nớc từ bề mặt khí xung ... mạng gân hệ thống mạch dẫn nói chung rõ ràng có ảnh hởng lớn đến cờng độ thoát nớc Công trình Dalenxki (1904), Alêcxăngđơrốp (1922) nhiều tác giả khác rõ cờng độ thoát nớc tầng khác không giống nhau: ... Dơbari (1877) tác phẩm "Giải phẩu so sánh quan dinh dỡng" phân loại mô, nh mô biểu bì, mô bần, mô mềm, mô cứng, túi tiết, mạch, ống rây, ống nhựa mủ khoảng gian bào Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, ngời...
 • 60
 • 1,824
 • 2

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx

Điện - Điện tử

... Máy chiếu qua đầu dùng ; phiếu học tập III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC Kiểm tra cũ Quang hợp xanh ? xanh có đặc điểm thích nghi với quang hợp ? Bài Hoạt động thầy trò * Hoạt động Giáo viên : Cho ... Nội dung kiến thức I THỰC VẬT C3 Giáo viên : cho học sinh trình bày phiếu 1.Pha sáng mình, em khác nhận xét bổ sung -Học sinh học theo nội dung phiếu số * Hoạt động 2.Pha tối (pha cố định CO2) ... APG  PGA  C6H12O6 ATP NADPH +Tái sinh chất nhận : Rib -1,5-diP +Sản phẩm cácbon hiđrat *Hoạt động Giáo viên : cho học sinh quan sát hình 9.2 9.3, 9.4 rút nét giống khác thực vật C3 thực vật C4...
 • 6
 • 4,211
 • 8

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... 3 hoạt động giáo viên hoạt động học sinh GV v/đáp: I Pha sáng -QH gồm pha ? Hệ sắc tố hấp thụ lượng -pha sáng diễn ... định CO2 ỏ thực vật C4 thực vật CAM ? Dặn dò: - học theo câu hỏi 1,2,3 sgk vẽ sơ đồ - On tập từ đến cho kiểm tra tiết tuần E rút kinh nghiệm: -Cho HS phân biệt khác cố định CO2 thực vật C3, C4...
 • 5
 • 655
 • 4

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Điện - Điện tử

... Mở bài: SGK TG Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh Hoạt Động : Tìm Hiểu Cấu Tạo Của Tảo - Giáo viên giới thiệu tảo xoắn nơi sống - Các học sinh quan ... sống người Kết luận chung: học sinh đọc kết luận SGK IV Kiểm Tra Đánh Giá: - Giáo viên chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá nhanh tập: đánh dấu + vào Wcho ý trả lời câu sau: Cơ thể tảo có cấu ... tế bào + Màu sắc tảo - Giáo viên giảng giải về: + Tên gọi tảo xoắn chất nguyên sinh có dảy xoắn chứa diệp lục + Cách sinh sản tảo xoắn: sinh sản sinh dưỡng tiếp hợp - Giáo viên chốt lại vấn đề...
 • 5
 • 1,486
 • 1

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Điện - Điện tử

...  +Hoạt động 1: Cấu tạo tảo Mục tiêu : Thấy tảo xoắn có cấu tạo đơn giàn sợi gồm nhiều tế bào HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS quan sát sợi tảo ... kết: Cơ thể tảo xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một vài tảo khác thường gặp HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Sử dụng tranh giới thiệu số tảo thường -HS quan sát tảo ... hình Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk HS trao đổi...
 • 4
 • 290
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Điện - Điện tử

... nghiên cứu chúng, ta nghiên cứu hôm  +Hoạt động 1: Cấu tạo tảo Mục tiêu : Thấy tảo xoắn có cấu tạo đơn giàn sợi gồm nhiều tế bào HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS quan sát sợi tảo ... xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một vài tảo khác thường gặp HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Sử dụng tranh giới thiệu số tảo HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -HS quan sát tảo đơn bào, tảo đa bào thường ... hình Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin HS trao đổi theo...
 • 6
 • 373
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Điện - Điện tử

... nghiên cứu chúng, ta nghiên cứu hôm  +Hoạt động 1: Cấu tạo tảo Mục tiêu : Thấy tảo xoắn có cấu tạo đơn giàn sợi gồm nhiều tế bào HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS quan sát sợi tảo ... xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một vài tảo khác thường gặp HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Sử dụng tranh giới thiệu số tảo HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -HS quan sát tảo đơn bào, tảo đa bào thường ... hình Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin HS trao đổi theo...
 • 6
 • 1,175
 • 0

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... thảo luận nhóm làm việc độc lập với SGK Thái độ: - Hình thành thái độ yêu thiên nhiên ,quan tâm đến ng sinh giới II Đồ dùng phương pháp dạy học: Phương pháp tổ chức dạy học: Hỏi đáp – tìm tòi, ... vô ,nhờ lượng ánh sáng diệp lục Quang hợp thực ? Phần tổ chức dạy học đơn vị kiến thức Hoạt động giáo viên Nội dung học sinh ▲GV : Hãy phân tích sơ đồ I Khái niệm hai pha quang hợp để thấy quang ... giải phóng O2 nhờ hoạt động sắc nhờ lượng ánh sáng tố nào? HS: Sắc tố quang hợp - Pha sáng xảy tilacôit :clorôphin, carôtenôit có ánh sáng chiếu xantophyl vào diệp lục GV: Nguồn gốc ôxy - Sắc tố...
 • 17
 • 731
 • 3

Xem thêm