tài liệu new english file elementary stuents book part 8 pdf

Tài liệu New english file elementary test booklet part 5 pdf

Tài liệu New english file elementary test booklet part 5 pdf

TOEFL - IELTS - TOEIC

... __________4 __________5 __________6 __________7 __________ New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 2004 48 66 8 5 8 720Grammar total20Vocabulary totalBNAMEGrammar, ... sights4 ________ in a hotel5 ________ shopping New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 2004506 8 620Grammar total 8 7520Vocabulary totalANAMEGrammar, Vocabulary, ... __________ 4 __________ 5 __________ 8 Underline the stressed syllable.Example: coffee1 pineapple2 dinner3 spaghetti4 pasta5 potatoes New English File Elementary photocopiable © Oxford University...
 • 10
 • 2,775
 • 18

Tài liệu New english file elementary test booklet part 7 pdf

Tài liệu New english file elementary test booklet part 7 pdf

TOEFL - IELTS - TOEIC

... answer your partner’s questions.Prague 2Moscow –6Lisbon 12La Paz 6Bangkok 34 New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 200461ABNAMEListening and Speaking 8 Student ... on / in Monday evening? 8 My father’s doctor / a doctor.9I have a lot of / a lot brothers and sisters.10 ‘Is that his umbrella?’ ‘No, it’s ours / our.’ New English File Elementary photocopiable ... ________________(have) a party next week?13 She ________________ (not like) writing letters.14 How often ________________ you________________ (use) your car? New English File Elementary photocopiable...
 • 11
 • 2,298
 • 22

Tài liệu New english file elementary test booklet part 2 ppt

Tài liệu New english file elementary test booklet part 2 ppt

TOEFL - IELTS - TOEIC

... the radio7 live in a __________ 8 wear __________ New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 200413 8 66 8 20Grammar total124356 78 NAMEListening and Speaking2LISTENINGListen ... __________6 high __________7 fair __________ 8 old __________ New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 200420 8 57 8 20Grammar totalBNAMEGrammar, Vocabulary, ... study? Where?Dear__________My name’s __________. I live… New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 2004 18 871015Reading total25Reading and Writing totalNAMEListening...
 • 10
 • 2,559
 • 25

Tài liệu New english file elementary test booklet part 3 pptx

Tài liệu New english file elementary test booklet part 3 pptx

TOEFL - IELTS - TOEIC

... Saturdays.start wake go New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 20042257 8 20Grammar total6 8 620Vocabulary totalNAMEListening and Speaking3 New English File Elementary ... p__________ football4 t__________ by plane5 r__________ a race New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 20042766 8 8520Grammar totalBNAMEGrammar, Vocabulary, and Pronunciation3GRAMMAR1 ... you never do?My typical MondayI get up at __________… New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 200425 8 71015Reading total25Reading and Writing totalANAMEGrammar,...
 • 10
 • 1,478
 • 27

Tài liệu New english file elementary test booklet part 4 docx

Tài liệu New english file elementary test booklet part 4 docx

TOEFL - IELTS - TOEIC

... __________ New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 200437 8 20Vocabulary total5510Pronunciation total50Grammar, Vocabulary, and Pronunciation total23567 8 41 ... problems?_____________________________________________ New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 2004397 8 1015Reading total25Reading and Writing totalBNAMEReading ... Saturdaynot smokefavourite time / Sunday morning / drink / coffee / read /newspaperSusana lives in Paris. She… New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 2004321051015Reading...
 • 10
 • 1,662
 • 21

Tài liệu New english file elementary test booklet part 6 doc

Tài liệu New english file elementary test booklet part 6 doc

TOEFL - IELTS - TOEIC

... expensive7 Sonya likes meeting new people. She’s very__________.friendly aggressive good New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 2004576766 8 20Grammar totalANAMEGrammar, ... often this __________ New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 200455 8 667620Grammar totalBNAMEGrammar, Vocabulary, and Pronunciation 8 VOCABULARY6 Write ... __________ 4 __________ 5 __________ 8 Underline the stressed syllable.Example: coffee1 pasta2 potatoes3 dinner4 spaghetti5 pineapple New English File Elementary photocopiable © Oxford University...
 • 10
 • 1,568
 • 27

Tài liệu New english file intermediate test booklet part 6 pdf

Tài liệu New english file intermediate test booklet part 6 pdf

TOEFL - IELTS - TOEIC

... Let’s________ in touch. 8 Philip ________ yoga for an hour every day. He saysit helps him to relax. New English File Intermediate photocopiable © Oxford University Press 2006591465 8 DO NEF Int tst ... the guests are here.11 You’re Andy’s cousin, ________ you? New English File Intermediate photocopiable © Oxford University Press 2006 58 GRAMMAR1 Underline the correct word or phrase.Example: ... it was dubbed________ French.7 She’s been ________ charge of the accounts department for two years. New English File Intermediate photocopiable © Oxford University Press 200660PRONUNCIATION9...
 • 10
 • 1,753
 • 9

Tài liệu New english file elementary workbook part 1 docx

Tài liệu New english file elementary workbook part 1 docx

TOEFL - IELTS - TOEIC

... mobiles!On a plane46 8 10PRACTICAL ENGLISH 12Cappuccino and chipsWhen Natasha meets Darren.An artist and a musicianRelatively famousAt a hotel13151719PRACTICAL ENGLISH 21Pretty womanWake ... Wednesday in August 28 In a coffee shop PRACTICAL ENGLISH 30I can't danceShopping - men love it!Fatal attraction?Are you still mine?In a clothes shop31333537PRACTICAL ENGLISH 39Who ... shop40424446PRACTICAL ENGLISH 48 A house with a historyA night in a haunted hotelNeighbours from hellWhen a man is tired of London 49515355In the streetPRACTICAL ENGLISH 57What does...
 • 10
 • 1,691
 • 21

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008