tài liệu hướng dẫn ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh

Tài liệu 19 câu ôn tập môn tưởng Hồ Chí Minh pptx

Tài liệu 19 câu ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh pptx

Cao đẳng - Đại học

... người Tư tưởng Hồ Chí Minh Trang 2  Về tưởng văn hóa fương Tây, HCM tiếp thu tưởng văn hóa dân chủ & CM của Pháp của Mỹ.  Về tưởng dân chủ của CM Pháp, HCM tiếp thu tưởng ... nâng cao tưởng đúng đắn, đồng thời loại bỏ những tưởng sai lầm, tình cảm thấp hèn.  Lý ng là điểm hội tụ của tưởng lớn. HCM khẳng định văn hóa fải làm cho ai cũng có lý ng tự ... nc VN mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh Trang 4 c) Thời kỳ 1921-1930: Thời kỳ hình thành đường lối CMVN HCM đã kết hợp nghiên cứu xd lý luận, kết hợp với tưởng tuyên truyền, tưởng giải phóng...
 • 47
 • 1,024
 • 20

Tài liệu Ôn tập môn tưởng Hồ Chí Minh pptx

Tài liệu Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh pptx

Cao đẳng - Đại học

... có tác dụng phát huyyếu tố chính nghĩa củ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc,Cau2:Phân tích tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóngdân tộc Tư tưởng HCM về giải phóng dân ... người,niềm vui, hòa bình hạnh phúc…’’.Vượt qua các tưởng hạn chế của các sĩ phu và các nhà cách mạng co xu hướng sản đương thời, Hồ Chí Minh đã lựa chọ được con đường cách mạng vô sản đúng ... thành hiện thực, làmcho toàn dân tự giác tham gia chiến tranh .Tư tưởng chiến tranh nhân dân của Hồ Chí Minh là ngọn cờ cổ vũ, dẫn dắt cả dân tộc ta đứng lên kháng chiếnvà làm nên thắng lợi...
 • 4
 • 562
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Cao đẳng - Đại học

... nước đến công chức bình thường đếu phảiĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu 1: Phân tích nội dung khái niệm tưởng Hồ Chí Minh? Trả lời Tư tưởng là sự khái quát hiện thực thông qua ... phận tưởng và văn hóa nhân loại tác động lớn đến sự hình thành tưởng Hồ Chí Minh là: tư tưởng và văn hóa phương Đông; tưởng và văn hóa phương Tây. Người đã kế thừa những nguồn tư ng ... nguồn tưởng, lý luận quyết định bước phát triển về chất của tưởng Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn tưởng lý luận quyết định bước phát triển về chất của tưởng Hồ Chí Minh...
 • 22
 • 9,109
 • 43

15 câu hỏi ôn tập môn tưởng hồ chí minh

15 câu hỏi ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh

Cao đẳng - Đại học

... tin. 2Đề cơng ôn tập môn t tởng Hồ Chí Minh Câu 1: Trình by nguồn gốc v quá trình hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? 1. Nguồn gốc hình thnh t tởng Hồ Chí Minh. T tởng Hồ Chí Minh l sản phẩm ... Nguồn gốc hình thnh t tởng Hồ Chí Minh 2 2. Quá trình hình thnh t tởng Hồ Chí Minh. 3 Câu2 : Điều kiện xà hội hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? Vai trò của t tởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp lÃnh ... tộc. Nói đến quyền dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định: Dân tộc no cũng có quyền sống, quyền sung sớng v quyền tự do. ở Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nớc chân chính luôn luôn thống nhất với chủ nghĩa...
 • 31
 • 4,832
 • 33

12 câu hỏi ôn tập môn tưởng Hồ Chí Minh

12 câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... phấn đấu , xây dựng 1CÂU 1: Trình bày nguồn gốc tưởng HCM.Ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu tưởng HCMđối với bản thân ? Trả lời : tưởng HCM là một hệ thống những quan điểm toàn ... chốt of thành công ,Đoàn kết là điểm mẹ, điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra concháu đều tốt : Đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn kết; Thành công, thành công , đại thành công .HCM luônluôn nhắc nhở ... bộ mãi . Phải có văn hóa ,chính trị Vận dụng tưởng này vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta : chống tham nhũng ,ko có hiệu quả ,hệ thống pháp luật thìchưa liên minh Câu 11 : Phân tích...
 • 9
 • 13,139
 • 299

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Triết học

... niệm tưởng HCM2. Nêu đối ng và nhiệm vụ của môn học tưởng HCM3. Nêu phương pháp nghiên cứu4. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viênChương 15. Nêu cơ sở hình thành tưởng ... hình thành tưởng HCM( tập trung nhiều vào những tiền đề tưởng- lý luận)6. Qúa trình hình thành và phát triển tưởng HCM7. Giá trị tưởng HCMChương 28. tưởng HCM về vấn đề dân ... lênin + Việc học tập và nghiên cứu, tuyên truyền CN Mác leenin phỉa phù hợp với từng đối ng. + Vận dụng phải phù hợp với hoàn cảnh.10CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Chương mở đầu1....
 • 19
 • 4,263
 • 59

Đề cương ôn tập và câu hỏi ôn tập môn tưởng hồ chí minh potx

Đề cương ôn tập và câu hỏi ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh potx

Cao đẳng - Đại học

... học 2Đề cơng ôn tập môn t tởng Hồ Chí Minh Câu 1: Trình by nguồn gốc v quá trình hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? 1. Nguồn gốc hình thnh t tởng Hồ Chí Minh. T tởng Hồ Chí Minh l sản phẩm ... tởng Hồ Chí Minh? 2 1. Nguồn gốc hình thnh t tởng Hồ Chí Minh 2 2. Quá trình hình thnh t tởng Hồ Chí Minh. 3 Câu2 : Điều kiện xà hội hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? Vai trò của t tởng Hồ Chí Minh ... tộc. Nói đến quyền dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định: Dân tộc no cũng có quyền sống, quyền sung sớng v quyền tự do. ở Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nớc chân chính luôn luôn thống nhất với chủ nghĩa...
 • 31
 • 2,164
 • 65

Câu hỏi ôn tập môn tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... đường cách mạng Việt Nam.Câu 9 : tưởng Hồ Chí Minh về đạo đứcBài Làm Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là một trong những nội dung cơ bản của tư ng Hồ Chí Minh. Toàn bộ sự nghiệp cách mạng ... ng đó vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp cách mạng nói riêng và toàn bộ hệ thống tưởng Hồ Chí Minh (là nền tảng tưởng là ... minh hùng hồn tính khoa học đúng đắn , tính CM sáng tạo của tưởng Hồ Chí Minh a) -Tư tưởng về dân tộc và CM giải phóng dân tộc là một nội dung lớn nổi bật trong hệ thống tưởng Hồ Chí Minh. ...
 • 81
 • 995
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... bảng.Truyền thống gia đình: tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn trước hết từ truyền thống gia đình bên nội, ngoại, nhất là tưởng, phong cách của Nguyễn Sinh Sắc_ Thân sinh Hồ Chí Minh. Phó bảng Nguyễn ... hộ của CM vô sản thế giới, CM Nga, thậm chí với CM vô sản Pháp. Tư tưởng về CM bạo lực gắn liền với tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang được Hồ Chí Minh suy nghĩ từ sớm và khi trở thành chủ ... P.Cuturie, G Mông Mut Xê, Long Ghê, Lion Blum,… Nguyễn Ái Quốc trưởng thành dần về chính trị, tưởng và tổ chức.3. Chủ nghĩa Mác Lê Nin – Thế giới quan, phương pháp luận của tưởng HCMChủ...
 • 22
 • 1,225
 • 2

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học doc

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học doc

Cao đẳng - Đại học

... học? Hai môn học này có quan hệ với nhau như thế nào?2. Ý nghĩa nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học ở Việt Nam hiện nay?CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG IICâu hỏi ôn tập: 1. tưởng xã ... hội chủ nghĩa là gì? tưởng cộng sản chủ nghĩa là gì? Chúng ra đời khi nào? Sự khác nhau giữa tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa 2. Chủ nghiã xã hội không ng là gì? Khái quát ... sử của tôn giáo:Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại hàng vạn năm không có tôn giáo, tôn giáo chỉ ra đời khi con người đã đạt tới trình độ duy trừu ng nhất định. Do đó tôn giáo không phải...
 • 36
 • 1,225
 • 23

Xem thêm