tài liệu ôn thi cao học môn đại số đại cương

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc

Cao đẳng - Đại học

... đại ngày nay, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp bởi vì: - Nó góp phần cải tiến và thay thế công cụ lao động. - Nhờ có khoa học ... mới. 3. Ý nghĩa của học thuyết hình thái kinh tế xã hội: - Học thuyết hình thái kinh tế xã hội đã mang lại cho khoa học xã hội 1 phương pháp nghiên cứu thực sự khoa học. - Không thể xuất phát ... phát triển của LLSX. * Khuynh hướng chung của sản xuất là luôn luôn phát triển vì nhu cầu của con người luôn luôn phát triển không chỉ về lượng mà cả về chất. * Sự phát triển của LLSX đánh...
 • 17
 • 1,060
 • 32

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

Sinh học

... Quốcdân, 1992. Tài liệu 1 và 3 là tài liệu tham khảo chính.2Tµi liÖu «n thi cao häc chuyªn ngµnh Sinh häc – Biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ngCh¬ng 2 Gi¶i tÝch hµm mét biÕn–19 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ... phơng trình dới dạng tham số: x = F(t) + C, y = f(t).+ Ví dụ:- Dạng tham số: y = f(t), y = g(t)21 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn Công11 11 12 12 1 121 ... 3333322311617138117492.43.11.42.14.41.12.23.31.22.34.21.32.23.11.22.14.21.1214321.412321xxxx=+++++++++=- Chú ý:6 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn Công+ Muốn nhân AB ( A bên trái, B bên phải) phải có điều kiện là số cột của A bằng số hàngcủa B; muốn...
 • 41
 • 1,118
 • 10

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Cao đẳng - Đại học

... o(x2n+1).3 Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 Môn: Giải tích cơ bảnGV: PGS.TS. Lê Hoàn HóaĐánh máy: NTVPhiên bản: 2.0 đã chỉnh sửa ngày 19 tháng 10 năm 2004HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC1 ... cùng lớn khi x → x0. Bậc của vô cùng lớn f là số k > 0 (nếu có sẽ duy nhất) saocho limx→x0(x − x0)kf(x) tồn tại hữu hạn và khác không.4 Công thức TaylorCho f : (a, b) → R có đạo hàm ... bé bậc lớn hơn n, được gọi là dư số Peano. Nếu x0= 0ta được công thức Maclaurin:f(x) =nk=0f(k)(0)k!xk+ Rn(x). Công thức Maclaurin của hàm cấpa) ex= 1 + x +x22!+ ···...
 • 9
 • 474
 • 2

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Cao đẳng - Đại học

... BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005Phiên bản đã chỉnh sửaPGS TS. Lê Hoàn HóaNgày 21 tháng 12 năm 2004KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt)5 Không gian mêtric đầy đủ5.1 Định nghĩaCho (X, d) là không ... một tập hợp con khác rỗng,D không là tập đóng trong Rn. Khi đó không gian mêtric con (D, dD) không là không gianmêtric đầy đủ.5.3 Ánh xạ coCho (X, d) là không gian mêtric đầy đủ, f : X ... compact ta nói (X, d) là không gian mêtric compact.6.2 Tính chất1. Nếu (X, d) là không gian mêtric compact thì (X, d) là không gian mêtric đầy đủ.2. Cho (X, d) là không gian mêtric, A ⊂ X. Nếu...
 • 9
 • 410
 • 2

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 8 - PGS TS Vinh Quang ppt

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 8 - PGS TS Vinh Quang ppt

Toán học

... 0...............0 00 0 0 0 · · · 1 −10 0 0 0 · · · 0 14ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH§8. Giải bài tập về ma trận nghịch đảoPhiên bản đã chỉnh sửaPGS TS Mỵ Vinh QuangNgày ... · · · + yn1. Nếu a = −n, ta có thể chọn tham số y1, y2, . . . , ynthỏa y1+ · · · + yn= 0. Khi đó hệ vônghiệm và do đó ma trận A không khả nghịch.2. Nếu a = −n, khi đó ta cóx1+ ... · · · − yn)(a) Nếu a = 0, ta có thể chọn tham số y1, y2, . . . , ynđể phương trình trên vô nghiệm.Do đó hệ vô nghiệm và ma trận A không khả nghịch.(b) Nếu a = 0, ta cóx1=1a(n...
 • 5
 • 814
 • 24

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 9 - PGS TS Vinh Quang docx

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 9 - PGS TS Vinh Quang docx

Toán học

... Định lý Cronecker-Capelly hệ có vô số nghiệm (phụ thuộc n − r tham số) do đó hệ có nghiệm khác (0, 0, . . . , 0).6ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Tài liệu ôn thi cao học năm 2005Phiên bản đã chỉnh sửaPGS ... an2x2+ · · · + annxn= 0trong đó aij= −ajivà n lẽ, có nghiệm không tầm thường.Giải: Gọi A là ma trận các hệ số, theo giả thi t (A)ij= −(A)jido đó A = At. Do tính chấtđịnh thức det ... làx1= ax2= ax3= ax4= 1a ∈ R• m = 1, −2. Khi đó, từ (∗) ta thấy hệ có vô số nghiệm phụ thuộc tham số x4và m. Ta có(2 − m − m2)x3= (1 − m) − (1 − m)x4⇒ x3=(1 − m) − (1 −...
 • 6
 • 702
 • 18

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 10 - PGS TS Vinh Quang doc

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 10 - PGS TS Vinh Quang doc

Toán học

... V2ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 10. Không gian vectơPGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 18 tháng 3 năm 20051 Các khái niệm cơ bản1.1 Định nghĩa không gian vectơKý hiệu R là tập các số ... không gian vectơ.2. V = Mm×n(R) - tập các ma trận cấp m × n với hệ số thực - với phép cộng là phép cộng 2ma trận, phép nhân vô hướng là phép nhân một số thực với một ma trận, là một khônggian ... tập các đa thức với hệ số thực - với phép cộng là phép cộng hai đa thức, phép nhânvô hướng là phép nhân một số với một đa thức, là không gian vectơ.4. R+là tập các số thực dương. Trong R+ta...
 • 6
 • 688
 • 23

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 11 - PGS TS Vinh Quang doc

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 11 - PGS TS Vinh Quang doc

Toán học

... −2y1+ 3y2− y34ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 11. Cơ Sở, Số ChiềuCủa Không Gian VectơPGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 27 tháng 3 năm 20051. Cơ sởCho V là không gian vectơ, α1, ... chiều.Không gian vectơ khác không, không có cơ sở gồm hữu hạn vvectơ gọi là không gianvectơ vô hạn chiều. Đại số tuyến tính chủ yếu xét các không gian vectơ hữu hạn chiều.2. Các ví dụVí dụ 1. Không ... vectơ bằng nhau. Số đó gọi là số chiều V , ký hiệu làdimV . Vậy theo định nghĩa:dimV = số vectơ của một cơ sở bất kỳ của V Không gian vectơ có cơ sở gồm hữu hạn vectơ gọi là không gian vectơ...
 • 6
 • 723
 • 20

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 12 - PGS TS Vinh Quang docx

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 12 - PGS TS Vinh Quang docx

Toán học

... cấp n là không gian con của không gian Mn(R) cácma trận vuông cấp n.1.4 Số chiều của không gian conLiên quan đến số chiều của không gian vectơ con, ta có định lý sau:Nếu U là không gian vectơ ... gồm đa thức không và các đa thức hệ số thực có bậc ≤ n là không gian con củaR[x].Tập các đa thức hệ số thực bậc n không là không gian con của R[x] vì cả 2 điều kiện 1 và2 đều không được thỏa ... A + rank B7ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 12. Không gian vectơ conPGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 28 tháng 2 năm 20061 Định nghĩa và các ví dụ1.1 Định nghĩaCho V là không gian vectơ....
 • 7
 • 875
 • 18

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 13 - PGS TS Vinh Quang pdf

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 13 - PGS TS Vinh Quang pdf

Toán học

... 15/02/20065ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 13. Bài tập về không gian véctơPGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 10 tháng 3 năm 20061. Xét xem R2có là không gian véctơ hay không với phép ... không gian véctơ đềuthỏa mãn, riêng điều kiện thứ 8 không thỏa mãn vì với α = (1, 1), khi đó: 1∗α = 1∗(1, 1) =(1, 0) = α.Vậy R2với các phép toán trên không là không gian véctơ vì không ... kiện8.2. Chứng minh rằng một không gian véctơ hoặc chỉ có một véctơ, hoặc có vô số véctơ.Giải. Giả sử V là không gian véctơ và V có nhiều hơn 1 véctơ, ta chứng minh V chứavô số véctơ. Thật vậy, vì...
 • 5
 • 723
 • 23

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 14 - PGS TS Vinh Quang doc

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 14 - PGS TS Vinh Quang doc

Toán học

... B) ≤ rankA + rankB11Đánh máy: LÂM HỮU PHƯỚC, Ngày: 15/02/20064ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 14. Bài tập về không gian véctơ (tiếp theo)PGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 28 tháng 2 năm ... α2.Không gian con V chính là không gian nghiệm của hệx1− x3− x4= 0x2− x3+ x4= 0,bởi vậy cơ sở của V là hệ nghiệm cơ bản của hệ trên. Hệ trên có vô số nghiệmphụ thuộc 2 tham số ... nên αi+ βn∈ U, do đó hệ véctơ trên chính là cơ sở của V không chứavéctơ nào của U.b. Giả sử v1, . . . , vnlà cơ sở của V không chứa véctơ nào của U và giả sử u1, . . . , uklà hệvéctơ...
 • 4
 • 536
 • 18

Xem thêm