tài liệu ôn thi đại học môn toán khối d

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Toán học

... x xdx( ) , bxaP x e dx Đặt u = P(x), dv = sinxdx (dv = cosxdx, dv = exdx).  D ng: 2 2, ,cos sinb ba ax xdx dxx x  Đặt u = x, dv = 2cosdxx hoặc dv = 2sindxx. ... táo bi d va d . Tm phãn giac goc nhón. c) Tm tóa o giao iem cua d va d . Tm phng trnh d ’ oi xng vi d qua d . HD: a) (d; d ) = 450; d( M, d) = 5; d( M, d )= 2 52. ... Tính độ d i SA. 2. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến (SBC). 3. Tớnh gúc phẳng nhị diện [A, SB, C]. Bài 3 (trích đề thi Đại học khối D – 2003). Cho hai mp (P)(Q) giao tuyến là đường thẳng (d) . Trên...
 • 39
 • 562
 • 2

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Cao đẳng - Đại học

... TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN Cách giải : Áp d ng các công thức A0BAB0ABA≥≥⎧⎧=⇔ ⇔⎨⎨B==⎩⎩ 2B0ABAB≥⎧=⇔⎨=⎩ Ghi chú : Do theo phương trình chỉnh lý đã bỏ phần bất ... ()cos x cos 0 nhận44ππ⎛⎞+= >⎜⎟⎝⎠ Do đó (*) π⇔=− + π∨ = π ∈xkxk2,k4 Chú ý : Tại (**) có thể d ng phương trình lượng giác không mực ... trình khi m = 0 b/ Tìm m để phương trình có nghiệm (ĐS 6524m16−≤ ≤) Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi ĐH Vĩnh Viễn) So lại với điều kiện sin 3x 04π⎛⎞+≥⎜⎟⎝⎠ Khi x k thì12π•=+π...
 • 13
 • 538
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Cao đẳng - Đại học

... ()3x*cos2xcos4⇔+ 2= 3xDo cos 2x 1 và cos 14≤≤ nên d u = của (*) chỉ xảy ra ()=π ∈=⎧⎧⎪⎪⇔⇔ ⇔=ππ⎨⎨=∈=⎪⎪⎩⎩ππ= ⇔ ==∈Ζ =∈xk,kcos 2x 1x8m,m8h3xx,hcos 1348h 8hDo : k k33để ... 166(*)sin x 1xh2,h662 CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp d ng Nếu A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 Bài 156 Giải phương ... sin 3x.sin x 6 2sin 3x⇔=+• Do: và 2sin 3x 1≤2sin x 1≤ nên 224sin 3xsin x 4≤ • Do nên 62≥−sin 3x 1 sin3x4+≥ Vậy 224 sin 3x sin x 4 6 2sin 3x≤≤+ D u = của phương trình (*)...
 • 11
 • 457
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Cao đẳng - Đại học

... y⎧=⎧=⎪⎨⎨==⎪⎩⎩ ()≤≤ĐS 1 m 2 ⎛⎞+≤≤⎜⎟⎜⎟⎝⎠1- 5 1 5ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn Hệ đã cho : tgx 3 3tgx33tgytgy 33⎧⎧==−⎪⎪⇔∨⎨⎨=−⎪⎪=⎩⎩ ... 242,4π⎛⎞⇔−⎜⎟⎝⎠π⇔− = π∈=xxhh Do đó: hệ đã cho ()2,42,,4π⎧=+ π∈⎪⎪⇔⎨π⎪=+− π ∈⎪⎩xhhykhkh Cách 2: Ta có ABACBCD ACBD=+=⎧⎧⇔⎨⎨=−=⎩⎩ D+ − Hệ đã cho ()()()()⎧− ... 3X33YY33⎧⎧+=⎪+=⎪⎪⇔⇔⎨⎨⎪⎪=−−−=⎩⎪⎩⎧⎧==−⎪⎪⇔∨⎨⎨=−⎪⎪=⎩⎩ Do đó: Do đó hệ có nghiệm ()()π⎧=− + + π⎪⎪∈•⎨π⎪=− + π⎪⎩x2m14m, h Z3yh24 Cách 2: Do bất đẳng thức Cauchy tgx cotgx 2+≥ d u = xảy ra 1tgx cotgx...
 • 14
 • 443
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Cao đẳng - Đại học

... Biết GI vuông góc với đường phân giác trong của . Chứng minh: BCAabc 2ab3ab++=+ Vẽ GH AC,GK BC,ID AC⊥⊥⊥IG cắt AC tại L và cắt BC tại N Ta có: Dt( CLN) 2Dt( LIC)Δ=Δ =ID.LC = r.LC ... N Ta có: Dt( CLN) 2Dt( LIC)Δ=Δ =ID.LC = r.LC (1) Mặt khác: ()Dt( CLN) Dt( GLC) Dt( GCN)1GH.LC GK.CN (2)2Δ=Δ+Δ=+ Do cân nên LC = CN CLNΔ Từ (1) và (2) ta được: ()1 rLC LC GH ... 4Rbc 2a*+=⇔+=⇔+=A Do định lý hàm cosin nên ta có 222abc2bccos=+− ()()()+−−+−⇔= =+=≥=≤22 2222 22202b c b cbcacos A ( do * )2bc 4bcbc 2bc1do Cauchy4bc 4bc 2Vạây...
 • 16
 • 493
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Cao đẳng - Đại học

... 1A2cos22BCcos 12π⎧=⎪⎪⇔⎨π⎪==⎪⎩A2BC4 Bài 206: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2004) Cho ABCΔ không tù thỏa điều kiện ()cos2A 2 2cosB 2 2cosC 3 *++= Tính ba ... si n A sin B sin C 4 sin A sin B sin C++= d/ abc9Rmmm2++= với là 3 đường trung tuyến abm,m,mcTh.S Phạm Hồng Danh – TT luyện thi Vĩnh Viễn D u “=” tại (2) xảy ra ⎧=⎪⎪⎪⇔=⎨⎪−⎪=⎪⎩sin ... −⎜⎟⎝⎠−−⎛⎞⎛⇔−−−−−⎜⎟⎜⎝⎠⎝−−⎛⎞⇔−−−−⎜⎟⎝⎠=⎞=⎟⎠C0(*)2= Do ABCΔ không tù nên và cocos A 0≥s A 1 0−< Vậy vế trái của (*) luôn ≤ 0 D u “=” xảy ra cos A 0ABC2sin cos22BCsin 02⎧⎪=⎪−⎪⇔=⎨⎪−⎪=⎪⎩...
 • 17
 • 466
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Cao đẳng - Đại học

... VII. Công thức nhân ba: 33sin3a 3sina 4sin acos3a 4 cos a 3cosa=−=− VIII. Công thức hạ bậc: ()()2221sin a 1 cos2a21cos a 1 cos2a21cos2atg a1cos2a=−=+−=+ IX. Công ... y(-1) = 3; 11y32⎛⎞=⎜⎟⎝⎠7 Do đó : ∈=xy3Max và ∈=x1yMin27 b/ Do điều kiện : sin và co nên miền xác định x 0≥ s x 0≥π⎡⎤=π+π⎢⎥⎣⎦Dk2, k22 với ∈k Đặt tcos= ... 84y1t=−−t trên [] D& apos; 0,1= Thì ()−=−<−3748ty' 1 02. 1 t [)t0;1∀∈ Nên y giảm trên [ 0, 1 ]. Vậy :()∈==xDmax y y 0 1, ()∈==−xDmin y y 1 1 Bài...
 • 21
 • 396
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

Cao đẳng - Đại học

... 176 CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 7,7 13,1 300 Bộ Tài chính 177 Học viện Tài chính 2,0 8,8 3.080 178 ĐH Tài chính Marketing 2,2 28,2 1.000 1.300 179 CĐ Tài chính Quản trị kinh doanh ... Các công thức tính thể tích khối đa diện: Luyện tập làm các bài toán tính thể tích của: tứ diện; của các hình chóp: đều; có đáy là hình vuông, hình chữ nhật, hình thang và một cạnh bên vuông ... Trong quá trình ôn tập, các em cũng nên bám sát tài liệu Chuẩn kiến thức và kỹ năng môn Toán của Bộ GD-ĐT.Muốn đạt kết quả tốt trong các kỳ thi, các em nên tập cho mình thói quen cẩn thận....
 • 17
 • 536
 • 2

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Cao đẳng - Đại học

... (*)⇔()2211tgx cot gx 2 1sin x 3⎛⎞+−+−=⎜⎟⎝⎠1 ⇔252sin 2x 3=0 Bài 45 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối D, năm 2003) Giải phương trình ()222xxsin tg x cos 0 *24 2π⎛⎞−−=⎜⎟⎝⎠ Điều ... là một nghiệm của (1). Hãy giải phương trình trong trường hợp đó. Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi Đại học CLC Vĩnh Viễn Điều kiện : ⇔ tgx sin x 0−≠sin xsin x 0cos x−≠ ⇔ ()sin ... 1π⎡=± + π⎢⎢=⎣ ⇔ xk3xk4π⎡=±+π⎢⎢π⎢=+π⎢⎣ ()kZ∈ Bài 38 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2005) Giải phương trình : ()sin x cos x 1 sin 2x cos2x 0 *+++ + = Ta...
 • 16
 • 462
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Cao đẳng - Đại học

... loại⎡=⎢⇔⎢=⎢⎣ x3π⇔=±+ πk2 (nhận do 31sin 2x22=±≠−) Do ()x0,2∈π nên 5xx33ππ=∨= Bài 57: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2005) Giải phương trình: ()22cos ... không mẫu mực: (**) ⇔ cos6x cos2x 1cos6x cos2x 1==⎡⎢==−⎣ Cách 4: +−=⇔+cos 8x cos 4x 2 0 cos8x cos 4x 2= ⇔==cos 8x cos 4x 1⇔=cos 4x 1 Bài 58: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối ... lượng giác d ng R(tgx, cotgx, sin2x, cos2x, tg2x) với R hàm hữu tỷ thì đặt t = tgx Lúc đó 2222t 2t 1 ttg2x ,sin2x ,cos2x1t 1t 1t2−===−++ Bài 76 : (Để thi tuyển sinh Đại học khối A,...
 • 23
 • 452
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... 3++=−+ a/ Giải (1)khi 1a3= b/ Tìm a để (1) có nghiệm Th.S Phạm Hồng Danh TT Luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn Ta có : 3sin x sin x cosx22ππ⎛⎞ ⎛⎞−=− −=−⎜⎟ ⎜⎟⎝⎠ ⎝⎠ 226tg ... 2(sinx cosx) 0⇔− = + + + =⇔− = + + + = ()22 2sinx 1haysinx cosx 0 hay sinx cosx 2 0 vônghiệm do:1 1 2⇔= += ++= +<sin x 1 haytgx1⇔= =−xk2hayx k2,k24ππ⇔=+ π =−+ π∈¢ Bài 97 ... ()sin 2x 3cos2x 3 1+= ()π•=+ = =Nếu x 2k 1 thì sin 2x 0 và cos2x 12− nên phương trình (1) không thỏa. ()π•≠+ ≠ =Nếux 2k 1 thì cosx 0,đặt t tgx2 (1) thành ()22231 t2t31t 1t−+=++...
 • 11
 • 356
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Cao đẳng - Đại học

... 1=⇔=± Do đó (1) có nghiệm ()(][) (d) cắt C trên , 2 U 2,⇔−∞−+∞ 55mm225m2⇔≤−∨≥⇔≥ Cách 2 : Yêu cầu bài toán ()2ft t mt 1⇔=++= 0 có nghiệm t thỏa t2≥ Nhận xét rằng do P = ... Đặt 2ut t=−Khi 1t2,2thìu ,224⎡⎤⎡⎤∈− ∈− + =⎢⎥⎣⎦⎣⎦ D Vậy ()()2gthu u3m==−++ () ()()()() ( )RuDt2,2Rt2,2uDMaxf x Max g t Max h u m 3Minf x Min g t Min h u m 3 4 2∈⎡⎤∈−⎣⎦⎡⎤∈−∈⎣⎦===+===−− ... ∀∈⎢⎥⎣⎦xk0,,k42 Nên yêu cầu bài toán ()**⇔có nghiệm trên []1,1− Xét []2yt4t1thìy'2t40t 1,1=− + + =− + > ∀ ∈ − []ytăngtrên 1,1⇒− Do đó : yêu cầu bài toán () ()4y1 2my1 42m2⇔−...
 • 19
 • 407
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

Cao đẳng - Đại học

... 2t32mt2−⇔=− (do t = 2 không là nghiệm) Đặt () ()2t3yft Ct2−==−và (d) y = 2m Ta có : ()()22t4ty' f tt2−+==−3 Do (**) luôn có nghiệm t = 1 []0,1∈trên yêu cầu bài toán ... *−+= • Vì cosx = 0 không là nghiệm nên chia hai vế phương trình cho cos3x thì ()()23 2*tgx1tgx4tgx1tgx⇔+−++ 0= Bài 132 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2003) Giải phương ... nghiệm t = 1 []0,1∈trên yêu cầu bài toán ()()() ()⎡=⇔⎢=⎢⎣ d y 2m không có điểm chung với C d cắt C tại1 điểm duy nhất t 1 32m 2m 22⇔<∨≥ 3mm4⇔<∨≥1 Cách khác : Y...
 • 7
 • 421
 • 3

Xem thêm