tài liệu ôn thi đại học môn toán khối b

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Toán học

... b a c b c2 2ủpcm a b a c b c abc(a b c)a b a c b c abc(a b c)Theo B T Cauchy ta ủửụùc : 2 2 2 2 22 2 2 2 22 2 2 2 22 2 2 2 2 2a b +b c 2ab c b c +c a 2bc ac a a b 2ca b Coọng ... 0A AA B B A B BA B A B A A B BA B A B B B A B A B                                   Một số ví dụ BAỉI TAÄP ... dụ 4. CM: 2 2 22a b c a b c b c c a a b      . Giải: Có: 2 22 22 22 .4 42 .4 42 .4 4a b c a b ca b c b c b c a a c a b c a c ac a b c a b ca b a b     ...
 • 39
 • 562
 • 2

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Cao đẳng - Đại học

... công thức A 0B AB0ABA≥≥⎧⎧=⇔ ⇔⎨⎨ B ==⎩⎩ 2 B0 ABA B ≥⎧=⇔⎨=⎩ Ghi chú : Do theo phương trình chỉnh lý đã b phần b t phương trình lượng giác nên ta xử lý điều kiện B b ng ... B) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CÁC TRỊ TUYỆT ĐỐI Cách giải : 1/ Mở giá trị tuyệt đối b ng định nghóa 2/ Áp dụng ABA•=⇔= B ≥≥≥⎧⎧⎧•=⇔ ⇔ ⇔ ∨⎨⎨ ⎨⎨<⎧=±==⎩⎩⎩22 B0 B0 ... dụng ABA•=⇔= B ≥≥≥⎧⎧⎧•=⇔ ⇔ ⇔ ∨⎨⎨ ⎨⎨<⎧=±==⎩⎩⎩22 B0 B0 A0 A0AB=−⎩ABABABAB B i 147 : Giải phương trình ()cos 3x 1 3 sin 3x *=− ()2213sin3x0*cos 3x 1 2...
 • 13
 • 538
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Cao đẳng - Đại học

... CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A 0B0 AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 B i 156 Giải phương trình: 224cos x 3tg ... Phạm Hồng Danh (TT luyện thi < /b> Vĩnh Viễn) B i 163: Giải phương trình: ()22cos3x 2 cos 3x 2 1 sin 2x (*)+− = + Do b t đẳng thức Bunhiacốpski: 222 2AXBY A B. X Y+≤ + + nên: ()2221cos3x ... 05xk2 k2,k665xk2x k2,k66 Trường hợp 2 Phương pháp đối lập Nếu AMBAB≤≤⎧⎨=⎩ thì ABM== B i 159 Giải phương trình: −=+44sin x cos x sin x cos x (*) Ta có: (*) ⇔−=+22sin...
 • 11
 • 457
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Cao đẳng - Đại học

... cos ysin x cos y ma/ b/ sin y cos x msin x m cos y⎧=⎧=⎪⎨⎨==⎪⎩⎩ ()≤≤ĐS 1 m 2 ⎛⎞+≤≤⎜⎟⎜⎟⎝⎠1- 5 1 5ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi < /b> đại < /b> học < /b> Vĩnh Viễn Hệ đã cho ... đã cho ()2,42,,4π⎧=+ π∈⎪⎪⇔⎨π⎪=+− π ∈⎪⎩xhhykhkh Cách 2: Ta có ABACBCD ACBD=+=⎧⎧⇔⎨⎨=−=⎩⎩D+− Hệ đã cho ()()()()⎧− + − =⎪⇔⎨++−=⎪⎩⎧π π⎛⎞ ⎛⎞−+ ... π⎪⎪⇔⎨π⎪=+ π ∈⎪⎩xk24yh2,h,k4Z B i 176: Giải hệ phương trình: −− =⎧⎪⎨+=−⎪⎩tgx tgy tgxtgy 1 (1)cos2y 3cos2x 1 (2) IV. HỆ KHÔNG MẪU MỰC B i 182: Giải hệ phương trình: ⎧π⎛⎞+⎜⎟⎪⎪⎝⎨π⎛⎞⎪+⎜⎟⎪⎝⎠⎩tgx...
 • 14
 • 443
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Cao đẳng - Đại học

... 22abc2Rsin A sin B sin Cabc2bccosAbc4S.cotgbac2accosBac4S.cotgBcab2abcosCab4S.cotgAC B i 184 Cho ABCΔ. Chứng minh: 22A 2B a b bc=⇔=+ Ta có: 2 2 22 22 2a b bc 4R ... C2 sin B A sin B A 2 sin B sin Csin B A sin A B sin B sin Csin A B sin B do sin A B sin C 0ABBAB BloạiA 2B Cách khác: −=⇔− +=+− + −⇔=22sin A sin B sin B sin C(s in A sin B) (s in ... sin B) sin B sin CAB AB AB AB2 cos sin .2 sin co s sin B sin C22 2 2 ()()() ()()()⇔+ −=⇔−= +=>⇔−=∨−=π−⇔=sin B A sin A B sin B sin Csin A B sin B do sin A B sin C 0ABBAB BloạiA 2B ...
 • 16
 • 493
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Cao đẳng - Đại học

... ∨=⇔=+∨=+BACBCA2222ABCCAB ππ⇔=∨=⇔Δ ΔAC22 ABC vuông tại A hay ABC vuông tại C B i 210: Chứng minh ABCΔ vuông tại A nếu bc acos B cosC sin Bsin C+= Ta có: bc acos B cosC ... 2CCABCBtg 122222CABCBAC24CAB222 B A B i 212: Chứng minh ABCΔ vuông nếu: 3(cos B 2 sin C) 4(sin B 2 cos C) 15+++= Do b t đẳng thức Bunhiacốpki ta có: 223cosB 4sinB 9 16 cos B ... sin B) ( sin A sin B) ()+− +−⇔−=ABAB ABABsin A B ( 2sin cos ) (2 cos sin )22 22 ()()()() ()⇔−=+ −⇔−=∨+=π⇔=∨+=sin A B sin A B sin A B sin A B 0 sin A B 1ABAB2 B i 219 ABCΔ...
 • 17
 • 466
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Cao đẳng - Đại học

... X. Công thức biến đổi tổng thành tích ()()ab abcosa cosb 2cos cos22ab abcosa cosb 2sin sin22ab absina sinb 2cos sin22ab absina sinb 2cos sin22sin a b tga tgbcosacosbsin b acotga ... +π⎛⎞==⎜⎟⎝⎠CAB AB C4 cos cos cos do222 2 22− b/ Ta coù : ()ABABcos A cos B cosC 2 cos cos cos A B 22+−++= − + 2ABAB AB2cos cos 2cos 122 2+− +⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠ −ABAB AB2cos cos ... cotgbsina.sin b +−+=+−−=−+−+=+−−=±±=±±= XI. Công thức biển đổi tích thành tổng () ()() ()()()1cosa.cosb cos a b cos a b 21sina.sin b cos a b cos a b 21sina.cosb sin a b...
 • 21
 • 396
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

Cao đẳng - Đại học

... ý kỹ những quy định mới để tránh đỡ b ngỡ trước mùa thi,< /b> b n nhé!Về hình học < /b> không gian1. Các công thức tính thể tích khối < /b> đa diện: Luyện tập làm các b i toán < /b> tính thể tích của: tứ diện; của ... tế Tài < /b> chính TP HCM 5,4 16,0 400 100 77 ĐH Hoà B nh 6,1 7,8 1100 200 78 ĐH Công nghệ Vạn Xuân 600 200 Trong quá trình ôn < /b> tập, các em cũng nên b m sát tài < /b> liệu < /b> Chuẩn kiến thức và kỹ năng môn < /b> ... CĐ Đại Việt 2,8 8,3 600 111 CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến 4,6 13,7 500 112 CĐ Kỹ thuật và Công nghệ B ch khoa 3,9 6,2 800 . Khảo sát sự biến thi< /b> n và vẽ đồ thị các hàm số: b c ba,...
 • 17
 • 536
 • 2

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Cao đẳng - Đại học

... 1π⎡=± + π⎢⎢=⎣ ⇔ xk3xk4π⎡=±+π⎢⎢π⎢=+π⎢⎣ ()kZ∈ B i 38 : (Đề thi < /b> tuyển sinh Đại học < /b> khối < /b> B năm 2005) Giải phương trình : ()sin x cos x 1 sin 2x cos2x 0 *+++ + = ... ⇔ 33sin 4x 4sin 4x 0−= ⇔ sin12x = 0 ⇔ ⇔ 12x k=π()kxk12Zπ=∈ B i 34 : (Đề thi < /b> tuyển sinh Đại học < /b> khối < /b> B, năm 2002) Giải phương trình : ()22 22sin 3x cos 4x sin 5x cos 6a *−=− ... (*)⇔()2211tgx cot gx 2 1sin x 3⎛⎞+−+−=⎜⎟⎝⎠1 ⇔252sin 2x 3=0 B i 45 : (Đề thi < /b> tuyển sinh Đại học < /b> khối < /b> D, năm 2003) Giải phương trình ()222xxsin tg x cos 0 *24 2π⎛⎞−−=⎜⎟⎝⎠...
 • 16
 • 462
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Cao đẳng - Đại học

... thành: 2at bt c 0++= Giải phương trình tìm được t, so với điều kiện để nhận nghiệm t. Từ đó giải phương trình lượng giác cơ b n tìm được u. B i 56: (Đề thi < /b> tuyển sinh Đại học < /b> khối < /b> A, năm ... không mẫu mực: (**) ⇔ cos6x cos2x 1cos6x cos2x 1==⎡⎢==−⎣ Cách 4: +−=⇔+cos 8x cos 4x 2 0 cos8x cos 4x 2= ⇔==cos 8x cos 4x 1⇔=cos 4x 1 B i 58: (Đề thi < /b> tuyển sinh Đại học < /b> khối < /b> ... 4t 3=− + []0,1 Yêu cầu b i toán < /b> ⇔ (d) y = m cắt tại hai điểm phân biệt trên 172m8⇔≤ < Cách khác :đặt . Vì a = 2 > 0, nên ta có Yêu cầu b i toán < /b> ⇔=−+−2f(x) 2t 3t m 1 ()fΔ=⎧⎪()mmfmS−...
 • 23
 • 452
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... TRÌNH B C NHẤT THEO SIN VÀ COSIN (PHƯƠNG TRÌNH CỔ ĐIỂN) ()()asinu bcosu c * . a ,b R\ 0+= ∈ Cách 1 : Chia 2 vế phương trình cho +≠22ab 0 Đặt []22 22abcos và sin với 0,2ab abα= ... 1 tab1t 1t−+=++c ()()()2 b c t 2at c b 0 1 với b c 0⇔+ − +−= +≠ Phương trình có nghiệm ()()2'a cbcb 0⇔Δ= − + − ≥ 222 222acb abc⇔≥−⇔+≥ Giải phương trình (1) tìm được ... cos cosu sinabcsin uab⇔α+α=+⇔+α=+ Cách 2 : Nếu là nghiệm của (*) thì : uk2=π+ πasin bcos c b cπ+ π= ⇔− = Nếu đặt uk≠π+ π2uttg2= thì (*) thành : 2222t 1 tab1t 1t−+=++c...
 • 11
 • 356
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Cao đẳng - Đại học

... thì (**) vô nghiệm) Do đó : yêu = cầu b i toán < /b> 111 2⇔<− ≤ m1m00⎧<⎧−>m1m2111212mm21⎪⎪⎪⇔⇔⎨⎨≤=−−⎪⎪−≤−⎩⎪⎩⇔≤− − B i 117 : Cho ()()=++−+32f x cos ... thành=+ ()2 b at t 1 c2+−= 2bt 2a t b 2 c 0⇔+−−= Giải (2) tìm được t, rồi so với điều kiện t2≤ giải phương trình π⎛⎞+=⎜⎟⎝⎠2sin x t4 ta tìm được x B i 106 : Giải phương trình ()23sin ... =−+⎣⎦tại 2 điểm phân biệt ⇔≤ <22m2 2m12⇔≤< B i 122 : Cho phương trình ()( )222cos 2x sin x cos x sin x cos x m sin x cos x *++=+ a/ Giải phương trình khi m = 2 b/ Tìm m để phương...
 • 19
 • 407
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

Cao đẳng - Đại học

... phương trình cho cos3x thì ()()23 2*tgx1tgx4tgx1tgx⇔+−++ 0= B i 132 : (Đề thi < /b> tuyển sinh Đại học < /b> khối < /b> A, năm 2003) Giải phương trình ()2cos2x 1cot gx 1 sin x sin 2x *1tgx 2−= ... ()()22t4ty' f tt2−+==−3 Do (**) luôn có nghiệm t = 1 []0,1∈trên yêu cầu b i toán < /b> ()()() ()⎡=⇔⎢=⎢⎣d y 2m không có điểm chung với Cd cắt C tại1 điểm duy nhất t ... phương trình : ttgu=()2adt btcd0−++−= Giải phương trình tìm được t = tgu B i 127 : Giải phương trình ()22cos x 3 sin 2x 1 sin x *−=+ Vì cosx = 0 không là nghiệm nên Chia hai vế...
 • 7
 • 421
 • 3

Bộ tài liệu ôn thi đại học môn toán

Bộ tài liệu ôn thi đại học môn toán

Toán học

... class="bi x0 y0 w0 h0" alt=""
 • 13
 • 833
 • 57

Xem thêm