tài liệu ôn thi đại học môn toán khối a 2013

Tài liệu Đề ôn thi đại học môn Toán khối A 2009 - Đề 1 (Có đáp án) ppt

Tài liệu Đề ôn thi đại học môn Toán khối A 2009 - Đề 1 (Có đáp án) ppt

Cao đẳng - Đại học

... S A& apos; D' B' C' O A D C B ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2009 ĐỀ SỐ 1 Môn : TOÁN Khối : A Thời gian làm bài : 180 phút không kể thời gian phát ... Vì BD ⊥ AC , BD ⊥ AA’ ⇒ BD ⊥ (ACC A ) ⇒ BD ⊥ AC’ (2) Từ (1) và (2) suy ra AC’ ⊥ (BDMN) 0,25 Ta có: V A. BDMN = 43VS.ABD = 43.31SA.SABD = 41. a 3.1634332aa= ... THANG ĐIỂM ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2009 ĐỀ SỐ 1 Môn : TOÁN Khối : A ( Đáp án – Thang điểm gồm 5 trang ) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị c a hàm số (1,00...
 • 5
 • 415
 • 1

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Toán học

... t dien ABCD co AD vuoừng goc vi mat phang (ABC) va tam giac ABC vuoừng taựi A, AD = a, AC = b, AB = c. Tnh dien tch S cua tam giac BCD theo a, b, c va chng minh rang : 2S abc a b c ... .log logb bx a a a a a a a a a a a b a bc a ab a b c a a b x bx x x xxx xxx x x xxx xx a a a b a c a b c x x         2. Phương trình mũ: a) Dạng cơ bản: ... a b a c b c2 2ủpcm a b a c b c abc (a b c) a b a c b c abc (a b c)Theo BẹT Cauchy ta ủửụùc : 2 2 2 2 22 2 2 2 22 2 2 2 22 2 2 2 2 2 a b +b c 2ab cb c +c a 2bc a c a a b 2ca...
 • 39
 • 562
 • 2

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Cao đẳng - Đại học

... CH A CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CH A GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CH A CĂN Cách giải : Áp dụng các công thức A 0BAB0 A BA≥≥⎧⎧=⇔ ⇔⎨⎨B==⎩⎩ 2B0AB A B≥⎧=⇔⎨=⎩ ... giá trị tuyệt đối bằng định ngh a 2/ Áp dụng A BA•=⇔=±B ≥≥≥⎧⎧⎧•=⇔ ⇔ ⇔ ∨⎨⎨ ⎨⎨<⎧=±==⎩⎩⎩22B0B0 A0 A0 AB=−⎩ A BABABAB Bài 147 : Giải phương trình ()cos 3x 1 3 ... x 0sin 2x 0hay5xhhayx h,hsin 2x 144(1 cosx)cosx 0 =+ ==== ===xh,h4sin 2x 1 sin 2x 1hay haycosx0( sin2x0) cosx1( sinx0 sin2x0) =+ xh,h4 Baứi 145 : Giaỷi phửụng trỡnh...
 • 13
 • 538
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Cao đẳng - Đại học

... 4x222x +m2hay xm2hayxm2,m 332xm2,m3 (ta nhaọn =k1 vaứ loaùi k = 0 ) Baứi 158 Giaỷi phửụng trỡnh: ()()2233sin 3xsin x cos 3xsin x sin 3x cos x sin x sin 3x *3sin4x++=2 Ta coự: ... KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A 0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 Bài 156 Giải phương trình: 224cos x 3tg x 4 3cosx 2 3tgx 4 0 (*)+− + += Ta ... ()()()x0,:x0nêny'xy'0∀∈ ∞ > > =0 ()()()x,0:x0nêny'xy'0∀∈−∞ < < =0 Do đó: Vậy : 2xycosx1x2=+ ≥∀∈R Dấu = c a (*) chỉ xảy ra tại x = 0 Do đó...
 • 11
 • 457
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Cao đẳng - Đại học

... nghiệm ⎛⎞−≤≤−⎜⎟⎝⎠31ĐS m hay m=044 3. Tìm a để hệ sau đây có nghiệm duy nhất: ()⎧+=⎪⎨+= ++⎪⎩222ytgx1y 1 ax a sin x ĐS a= 2 4. Tìm m để các hệ sau đây có nghiệm. 323cos ... (II)3yh2,h y h2,h44 thay (I) vào (2): π⎛⎞+⎜⎟⎝⎠tgy cotgy=2sin x -4 ta thấy không th a 22sink 0=π=thay (II) vào (2) ta thấy π⎛⎞=−+π⎜⎟⎝⎠22sin k2 chỉ th a khi k lẻ Vậy: hệ đã ... (2)22+−⎧=⎪⎪⇔⎨+−⎪=⎪⎩ Lấy (1) chia cho (2) ta được: +⎛⎞=⎜⎟⎝⎠xy xytg 1 ( do cos 022−= không là nghiệm c a (1) và (2) ) 242222+π⇔=+πππ⇔+=+ π⇔=−+ πxykxykyxk thay vào (1) ta được: sin x...
 • 14
 • 443
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Cao đẳng - Đại học

... =ππ===•111 1 1 1 a b c sin A sin B sin C11 1sin4Asin 2A sin A sin 2A sin 4A sin 2A sin 4A 1 2sin 3A. cosA 2cosA 2cosAsin A sin 2A sin 4A sin 2A 2 sin A cos A 34do : sin 3A sin sin sin 4A 77 Bài 191: ... 0ABBAB Bloại A 2B ⎛⎞+= +⎜⎟⎝⎠= a& apos; b ' C A B a/ 2 sin sin sinab 2 2 2S' A B Cb/ 2 sin sin sinS222 a/ Ta có : ()()11 1C&apos ;A& apos;B' C'IB' A ... vào A 'B'C'Δ a& apos;2rsin A '= (r: bán kính đường tròn nội tiếp A BCΔ) BC a ' 2r sin A ' 2r sin (1)2+⇒= = A BCΔ có : a BC BA' A& apos;C==+...
 • 16
 • 493
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Cao đẳng - Đại học

... −= A Babsin 0 hay 02 cos A cos B ⇔= =2R sin A 2R sin BABhaycos A cos B ⇔= = ⇔Δ A BhaytgA tgB ABC cân tại C IV. NHẬN DẠNG TAM GIÁC Bài 218: Cho A BCΔ th a: acosB bcosA asinA bsinB ... 2R⎛⎞⎛⎞⎛⎞⎜⎟⎜⎟⎜⎟++⎝⎠⎝⎠⎝⎠⇔=⎛⎞⎛⎞++⎜⎟⎜⎟⎝⎠⎝⎠ ()()9abc a b c ab bc ca⇔=++ ++ Do bất đẳng thức Cauchy ta có 32223abc abcab bc ca a b c++≥++≥ Do đó: ()( )abcabbcca 9abc++ + + ≥Dấu = xảy ra abc⇔== A BC⇔Δ đều. ... ∨=⇔=+∨=+BACBCA2222 A BCCAB ππ⇔=∨=⇔Δ ΔAC22 ABC vuông tại A hay ABC vuông tại C Bài 210: Chứng minh A BCΔ vuông tại A nếu bc a cos B cosC sin Bsin C+= Ta có: bc a cos B cosC...
 • 17
 • 466
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Cao đẳng - Đại học

... cos a 1 sin a cos a 2sin acos a 1 2sin acos a+ −= + − −=−2 Và: ()()()66 224224442222 2222sin a cos a 1 sin a cos a sin a sin acos a cos a 1sin a cos a sin acos a 11 2sinacosa sinacosa ... 222sin 2a 2sinacosacos 2a cos a sin a 1 2sin a 2cos a 12tgatg 2a 1tgacotg a 1cotg 2a 2cotga− VII. Công thức nhân ba: 33sin 3a 3sina 4sin a cos 3a 4 cos a 3cosa=−=− VIII. Công thức hạ bậc: ... ()221cosa1cosa12sina sin a ⎡⎤−+−⎢⎥⎢⎥⎣⎦ ()221cosa1cosa12sina 1 cos a ⎡⎤−+=−⎢⎥−⎢⎥⎣⎦ 1cosa 1cosa12sina 1 cosa+−⎡⎤=−⎢⎥+⎣⎦ 1cosa2cosa.cotg a 2sina 1 cosa+==+...
 • 21
 • 396
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

Cao đẳng - Đại học

... thông 231 HV Công nghệ Bưu chính viễn thông 7,9 10,4 2.000 650 Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN 232 CĐ Công nghiệp Cao su 12,9 250 Tập đoàn Dệt may Việt Nam 233 CĐ Công nghệ Dệt may ... bậc hai với hệ số thực Lưu ý kỹ những quy định mới để tránh đỡ bỡ ngỡ trước m a thi, bạn nhé!Về hình học không gian1. Các công thức tính thể tích khối a diện: Luyện tập làm các bài toán ... ĐH Giao thông Vận tải TP HCM 1,1 24,0 2100 400 148 Học viện Hàng không 7,8 4,7 600 120 149 CĐ Giao thông Vận tải 4,2 15,8 1800 150 CĐ Giao thông Vận tải 2 9,9 18,3 960 151 CĐ Giao thông Vận...
 • 17
 • 536
 • 2

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Cao đẳng - Đại học

... ch a tgu, cotgu, có ẩn ở mẫu, hay ch a căn bậc chẵn ta phải đặt điều kiện để phương trình xác định. Ta sẽ dùng các cách sau đây để kiểm tra điều kiện xem có nhận nghiệm hay không. + Thay ... nghiệm c a phương trình th a: −<x1 3 ,331. Tỡm caực nghieọm treõn cu a phửụng trỡnh: + =+57sin 2x 3cos x 1 2sin x22 . Tỡm caực nghieọm x treõn 220, cu a phửụng ... 12x k=π()kxk12Zπ=∈ Bài 34 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối B, năm 2002) Giải phương trình : ()22 22sin 3x cos 4x sin 5x cos 6a *−=− Ta có : (*)⇔ ()()()()11 1 11 cos 6x 1 cos8x...
 • 16
 • 462
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Cao đẳng - Đại học

... 0,12 2a cos x 1 a 2⎡== ∈⎢⇔⎢=−Ta có : (1) ⎢⎣ Yêu cầu bài toán ⇔ (2) có nghiệm trên () a0 1 1a 0,1 \⎧⎫0 12 2a 1a 1 2a 2⎧⎪≠⎪−⎪⇔<<⎨⎩⎭⎪−⎪≠⎪⎩ ⎨⎬ a0 ≠⎧()0 1a 0⎪<−⎪> a1 1 a1 1 2a 3 a0 a1 3a 130 a 1 2a 2 a 21 ... 2⎧⎪≠⎪−⎪⇔<<⎨⎩⎭⎪−⎪≠⎪⎩ ⎨⎬ a0 ≠⎧()0 1a 0⎪<−⎪> a1 1 a1 1 2a 3 a0 a1 3a 130 a 1 2a 2 a 21 a 2a 2⎧⎪<⎧<<⎪⎪⎪⎪⇔⇔<∨>⇔⎨⎨⎨−⎪⎪⎪<≠⎪⎪⎪⎩≠⎪⎪−≠⎩⎩ ... )()()()()()()()()22222 4a cos x 2cosx 1 a 0⇔−+−=211asinx2cosx13acosx0 1a1 cosx 2cosx 13acosx 0 a4 cosx 1 2cosx 1 02cosx 1 a 2cosx 1 1 0⇔− − ++ =⇔− − − ++ =⇔−−−=⇔− +−=⎡⎤⎣⎦ a/ Khi 1 a 2= thì (1)...
 • 23
 • 452
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... ()()asinu bcosu c * . a, b R\ 0+= ∈ Cách 1 : Chia 2 vế phương trình cho +≠22ab 0 Đặt []22 22abcos và sin với 0,2ab abα= α= α∈ π++ ()()2222cThì * sin u cos cosu sinabcsin uab⇔α+α=+⇔+α=+ ... hay 1 2sin x cosx 2(sin x cosx) 01sinx 0hay(sinx cosx) 2(sinx cosx) 0⇔− = + + + =⇔− = + + + = ()22 2sinx 1haysinx cosx 0 hay sinx cosx 2 0 vônghiệm do:1 1 2⇔= += ++= +<sin x 1 haytgx1⇔= ... nghiệm ()()2&apos ;a cbcb 0⇔Δ= − + − ≥ 222 222acb abc⇔≥−⇔+≥ Giải phương trình (1) tìm được t. Từ uttg2= ta tìm được u. Bài 87 : Tìm 26x,57ππ⎛∈⎜⎝⎠⎞⎟ th a phương trình...
 • 11
 • 356
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Cao đẳng - Đại học

... k2xk,k4 b/ Cách 1 : Ta có : (2) 2mt 1 t⇔=−−1mt⇔=−−t(do t = 0 không là nghiệm c a (2)) Xét 1ytvớitt=− − ≥2 Thì 22211y' 1tt−=−=t Ta có : y' 0 t 1=⇔=± Do đó ... − Do không là nghiệm c a (**) nên t=±1()323t t** mt1−⇔=− Xét () {}323t tyCtrên2,2\t1−⎡⎤=−⎣⎦−1± Ta có ()422t3y' 0 t 1t1−−=<∀=−±) suy ra y giảm ... x cos x cos x 0sin x cos x sin x cos x 0 13cosx 5sinx 0 2)=⎤⎦= ( Ghi chú: A. B + A. C = A. D ⇔ A = 0 hay B + C = D ) Giải (1) Đặt tsinxcosx 2sinx4π⎛⎞=+= +⎜⎟⎝⎠ Thì với điều kiện...
 • 19
 • 407
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

Cao đẳng - Đại học

... *−+= • Vì cosx = 0 không là nghiệm nên chia hai vế phương trình cho cos3x thì ()()23 2*tgx1tgx4tgx1tgx⇔+−++ 0= Bài 132 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2003) Giải phương ... x 2cos x 10sinxcos x * *tgx 1⎧−=⎪⇔⎨≠±⎪⎩ Do cosx = 0 không là nghiệm c a (**), chia hai vế phương trình (**) cho ta được 3cos x()26tgx210tgx**cos xtgx 1⎧−=⎪⇔⎨⎪≠±⎩ ... phương trình ()42243cos x 4sin xcos x sin x 0 *−+= Do cosx = 0 không là nghiệm nên chia hai vế c a (*) cho 4cos x 0≠Ta có : (*) 2434tgxtgx 0⇔− + =⇔=∨=ππ⎛⎞ ⎛⇔=±=±∨=±⎜⎟ ⎜⎝⎠ ⎝ππ⇔=±+π∨=±+π∈⎞⎟⎠22tg...
 • 7
 • 421
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose