tài liệu ôn thi đại học môn toán hay

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Toán học

... 5 105 10 5 10 5 3. . .C C C C C C  Bài 8: Một tổ gồm 7 học sinh nữ và 5 học sinh nam cần chọn ra 6 học sinh trong đó số học sinh nữ phải nhỏ hơn 4. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy? ... [A, SC, B]. Bài 5. Cho tứ diện S.ABC cú ABC vuông cân tại B, AB = SA = 6. Cạnh SA vuông góc với đáy. Vẽ AH vuông góc với SB tại H, AK vuông góc với SC tại K. 1. Chứng minh HK vuụng gúc ... song (A’D’BC). b. Tỡm k để MN nhỏ nhất. Chứng tỏ khi đó MN là đoạn vuông góc chung của AD’ và DB. Bài 12 (trích đề thi Đại học khối B – 2003) Cho hỡnh lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hỡnh...
 • 39
 • 562
 • 2

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Cao đẳng - Đại học

... = + = + ==2cos x 0cos x 0sin 2x 0 hay 5xhhayx h,hsin 2x 144(1 cosx)cosx 0 =+ ==== ===xh,h4sin 2x 1 sin 2x 1 hay haycosx0( sin2x0) cosx1( sinx0 sin2x0) =+ xh,h4 ... +=cos x 0 hay 1 cos x cos x sin 2xcos 2x 0= =+ + =2cos x 0cos x 0 hay sin 2x 02x k , k212(1cosx)cosxsin2x =+ + = 2cos x 0cos x 0 hay sin 2x 0xk,k4212(1cosx)cosxsin2x(VT1VP) ... ()+>⎧⎪⇔+=⎨−++=⎪⎩cos x sin x 0cos x sin x 0 hay cos x sin x cos x sin x 2 +>⎧⎪⇔=−⎨+=⎪⎩cos x sin x 0tgx 1 hay 2cosx2cos2x4 +>⎧⎪⇔=−⎨+=⎪⎩cos x sin x 0tgx 1 hay cos x cos 2x 2 =⎧π⇔=−+π∈⎨=⎩cos...
 • 13
 • 538
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Cao đẳng - Đại học

... 8sin x cos x 0cos x 0 hay 1 cos x 2sin x cos x 0 ()⇔= + −=⇔= − =2cos x 0 hay 1 cos x 2 sin x 1 0cos x 0 hay 1 cos x cos 2x 0 ( * *) ()⇔= − + =⇔=∨ +=1cos x 0 hay 1 cos 3x cos x 02cos ... 2x 166(*)sin x 1xh2,h662 CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 Bài 156 ... 1 0sin x sin 2x cos 3x sin 3x cos 2x 1 0== = = + = + 1cos 4x222x +m 2hay xm2hayxm2,m 332xm2,m3 (ta nhaọn =k1 vaứ loaùi k = 0 ) Baứi 158 Giaỷi phửụng trỡnh: ...
 • 11
 • 457
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Cao đẳng - Đại học

... 0gg−≤222234(1) 1 0(1) ( 1) 01122mmag m hay ag mSm⎧Δ=− + ≥⎪0−=+≥⎪⎪⎨=−≥⎪⎪−≤ = ≤⎪⎩ 12 0m⇔− ≤214012 022mm hay mm⎧Δ= + ≥⎪−≥⎨⎪−≤ ≤⎩ hay m = 1 hay ≤≤40m3 m0⇔≥ ... y 144x k,k x k,k44(I) (II)3yh2,h y h2,h44 thay (I) vào (2): π⎛⎞+⎜⎟⎝⎠tgy cotgy=2sin x -4 ta thấy không thỏa 22sink 0=π=thay (II) vào (2) ta thấy π⎛⎞=−+π⎜⎟⎝⎠22sin k2 ... nghiệm (* )hay ⇔=+−=2f(X) X mX m 0 (**) có nghiệm trên [-1,1] =− + −=22g(X) X mX m m 0 (1) (1) 0ff⇔− ≤2140(1) 0(1) 01122mmaf hay afmS⎧Δ= + ≥⎪≥⎪⎪⎨−≥⎪−⎪−≤ = ≤⎪⎩ hay (1)(1)...
 • 14
 • 443
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Cao đẳng - Đại học

... ac = 6Rr b/ ACBcos 2sin22−= c/ Công sai 3r C Adtgtg22 2⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠ 5. Cho ABCΔ có ba góc A, B, C theo thứ tự tạo 1 cấp số nhân có công bội q = 2. Chứng minh: a/ 111abc=+ ... sin C Bài 194: Chứng minh nếu UABC có trung tuyến AA’ vuông góc với trung tuyến BB’ thì cotgC = 2 (cotgA + cotgB) UGAB vuông tại G có GC’ trung tuyến nên AB = 2GC’ Vậy 2ABC3′= ... 3bcba3a23c2a⇔= =⎧=⎪⇔= =⇔⎨=⎪⎩ ()()22222200Ta có: c 4a a 3 acbaVạây ABC vuông tạiCThay sin C 1 vào * ta đượcsin A sin B 11231sin A23sin B2A30B60== +⇔=+Δ===⎧=⎪⎪⇔⎨⎪=⎪⎩⎧=⎪⇔⎨=⎪⎩2...
 • 16
 • 493
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Cao đẳng - Đại học

... −−⇔= ∨=⇔=+∨=+BACBCA2222ABCCAB ππ⇔=∨=⇔Δ ΔAC22 ABC vuông tại A hay ABC vuông tại C Bài 210: Chứng minh ABCΔ vuông tại A nếu bc acos B cosC sin Bsin C+= Ta có: bc acos ... Danh – TT luyện thi Vĩnh Viễn Dấu “=” tại (2) xảy ra ⎧=⎪⎪⎪⇔=⎨⎪−⎪=⎪⎩sin A 1A2cos22BCcos 12π⎧=⎪⎪⇔⎨π⎪==⎪⎩A2BC4 Bài 206: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, ... sin B2≥+⎛⎞⎜⎟⎝⎠ (do bđt Cauchy) −⇔= −=ABabsin 0 hay 02 cos A cos B ⇔= =2R sin A 2R sin BABhaycos A cos B ⇔= = ⇔ΔABhaytgA tgB ABC cân tại C IV. NHẬN DẠNG TAM GIÁC Bài 218:...
 • 17
 • 466
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Cao đẳng - Đại học

... VII. Công thức nhân ba: 33sin3a 3sina 4sin acos3a 4 cos a 3cosa=−=− VIII. Công thức hạ bậc: ()()2221sin a 1 cos2a21cos a 1 cos2a21cos2atg a1cos2a=−=+−=+ IX. Công ... : a/ y sin x cos x cos x sin x=+ b/ y = sinx + 3sin2x c/ 2ycosx 2cosx=+− TT luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn ... tgx,k Zcotg x k cot gx V. Công thức cộng ()()()sin a b sinacosb sin bcosacos a b cosacosb sin asin btga tgbtg a b1tgatgb±= ±±=±±=mm VI. Công thức nhân đôi ==−=− ==−−=22...
 • 21
 • 396
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

Cao đẳng - Đại học

... 300 Bộ Tài chính 177 Học viện Tài chính 2,0 8,8 3.080 178 ĐH Tài chính Marketing 2,2 28,2 1.000 1.300 179 CĐ Tài chính Quản trị kinh doanh 2,7 40,5 2.000 180 CĐ Tài chính Kế toán Quảng ... Trong quá trình ôn tập, các em cũng nên bám sát tài liệu Chuẩn kiến thức và kỹ năng môn Toán của Bộ GD-ĐT.Muốn đạt kết quả tốt trong các kỳ thi, các em nên tập cho mình thói quen cẩn thận. ... Giao thông Vận tải TP HCM 1,1 24,0 2100 400 148 Học viện Hàng không 7,8 4,7 600 120 149 CĐ Giao thông Vận tải 4,2 15,8 1800 150 CĐ Giao thông Vận tải 2 9,9 18,3 960 151 CĐ Giao thông Vận...
 • 17
 • 536
 • 2

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Cao đẳng - Đại học

... cotgu, có ẩn ở mẫu, hay chứa căn bậc chẵn ta phải đặt điều kiện để phương trình xác định. Ta sẽ dùng các cách sau đây để kiểm tra điều kiện xem có nhận nghiệm hay không. + Thay các giá trị x ... (*)⇔()2211tgx cot gx 2 1sin x 3⎛⎞+−+−=⎜⎟⎝⎠1 ⇔252sin 2x 3=0 Bài 45 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối D, năm 2003) Giải phương trình ()222xxsin tg x cos 0 *24 2π⎛⎞−−=⎜⎟⎝⎠ ... nghiệm của (1). Hãy giải phương trình trong trường hợp đó. Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi Đại học CLC Vĩnh Viễn Điều kiện : ⇔ tgx sin x 0−≠sin xsin x 0cos x−≠ ⇔ ()sin x 1 cos...
 • 16
 • 462
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Cao đẳng - Đại học

... giác không mẫu mực: (**) ⇔ cos6x cos2x 1cos6x cos2x 1==⎡⎢==−⎣ Cách 4: +−=⇔+cos 8x cos 4x 2 0 cos8x cos 4x 2= ⇔==cos 8x cos 4x 1⇔=cos 4x 1 Bài 58: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối ... 42x3x2−+< 0()()()8822s2x 0 hay 4 sin x x 5cos2x 0 hay 4 1 sin 2x 52cos2x 0 hay 2sin 2x 1(Vô nghiệm)= == − =⎜⎟⎝⎠⇔=− = co cos⇔ −4444cos2x 0 hay 4 sin x cos x sin x cos x 51⇔= ... Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn ()⇔−++=22sin x 2 2 1 sinx 2 0()⎡⎢si =⇔⎢=⎢⎣n x 2 loại1sin x2 ππ⇔=+ π = + π∈5xk2hayx k2,k66 Bài 65 ()()+2g...
 • 23
 • 452
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... sin x 0 hay 2 1 sin x 1 cosx 1 0⇔+−+=⇔− + −− =⇔− = + + −= 21 sin x 0 hay 1 2sin x cosx 2(sin x cosx) 01sinx 0hay( sinx cosx) 2(sinx cosx) 0⇔− = + + + =⇔− = + + + = ()22 2sinx 1haysinx ... π⎛⎞⇔= −⎜⎟⎝⎠1sin x hay 2 cos x x 124= ππ ππ⇔=+ π∨= + π −=±+ π ∈5x k2 x k2 hay x k2 , k66 44 ππ π⇔=+π∨= +π =+π∨=π∈5x k2 x k2 hay x k2 x k2 , k66 2 Bài 95 : Giải ... 0⇔− = + + + =⇔− = + + + = ()22 2sinx 1haysinx cosx 0 hay sinx cosx 2 0 vônghiệm do:1 1 2⇔= += ++= +<sin x 1 haytgx1⇔= =−xk2hayx k2,k24ππ⇔=+ π =−+ π∈¢ Bài 97 : Giải phương...
 • 11
 • 356
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Cao đẳng - Đại học

... = 0 ()tt 2t1 0⇔− − + = 22x()1cosx 0haycosx44π⎛⎞ ⎛⇔−=⎜⎟ ⎜⎝⎠2x2k1hayx k2,k4244π⎞−=⎟⎝⎠ππππ⇔− = + − =±+ π∈¢ 3xk4π⇔= +π hay x k2 x k2 , k2π=+π∨=π∈¢ b/ Ta ()()cóg32 ... Khi m= 2 ta có phương trình ()()()22t3 t 2 t 1−= − ()()322t2t3t20t2t22t10t 2 hay t 2 1 hay t 2 1( loại)⇔+ −− =⇔− + +=⇔= =− + =− − Vậy cosx x 1 x k2 ,k x k2 ,k44 4ππ π⎛⎞•−=⇔−=π∈⇔=+π⎜⎟⎝⎠¢¢∈ ... ∀∈⎢⎥⎣⎦xk0,,k42 Nên yêu cầu bài toán ()**⇔có nghiệm trên []1,1− Xét []2yt4t1thìy'2t40t 1,1=− + + =− + > ∀ ∈ − []ytăngtrên 1,1⇒− Do đó : yêu cầu bài toán () ()4y1 2my1 42m2⇔−...
 • 19
 • 407
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

Cao đẳng - Đại học

... 0 *−+= • Vì cosx = 0 không là nghiệm nên chia hai vế phương trình cho cos3x thì ()()23 2*tgx1tgx4tgx1tgx⇔+−++ 0= Bài 132 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2003) Giải phương ... =−+π∈tgx 0 hay tgx 3 x k hay x k , k3 Bài 128 : Giải phương trình ()33 2cos x 4 sin x 3cos x sin x sin x 0 *−− += • Khi xkthìcosx0vàsinx2π=+π = =±1 thì (*) vô nghiệm • Do không là ... (do t = 2 không là nghiệm) Đặt () ()2t3yft Ct2−==−và (d) y = 2m Ta có : ()()22t4ty' f tt2−+==−3 Do (**) luôn có nghiệm t = 1 []0,1∈trên yêu cầu bài toán ()()()...
 • 7
 • 421
 • 3

Xem thêm