skkn các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 3

skkn các dạng bài tập luyện từ câu lớp 3

skkn các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 3

Giáo dục học

... giáo viên cách dạy loại tập Luyện từ câu lớp cụ thể sau: I Cách dạy tập từ: Loại tập mở rộng vốn từ: Loại tập mở rộng vốn từ chiếm tỉ lệ cao so với loại tập từ ngữ khác ( khoảng 50% ) Loại tập có ... học phân môn Luyện từ câu lớp 3, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện B THỰC TRẠNG VỀ DẠY HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ CÂULỚP 3: Thuận lợi: - Luyện từ câu tích hợp kiến thức từ ngữ ngữ ... Việt 3, tập ) Dạng tập điền từ thể yêu cầu luyện tập sử dụng từ mức độ đơn giản Hình thức tập cho sẵn từ cần điền tập lại đơn giản Hình thức tập có tác dụng việc giúp học sinh rèn kĩ lựa chọn từ...
 • 22
 • 8,654
 • 19

Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực “ khăn trải bàn ” để nâng cao chất lượng dạy học các dạng bài tập luyện từ câu lớp 4

Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực “ khăn trải bàn ” để nâng cao chất lượng dạy học các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 4

Lớp 4

... Khăn trải bàn” vào dạng mở rộng hệ thống hóa vốn từ; từ, kĩ dùng từ (cấu tạo từ, từ loại); rèn luyện kĩ đặt câu sử dụng dấu câu * Các kiểm tra đánh giá cho điểm theo Thông số 32 /2009/BGD&ĐT, ... học dạng tập luyện từ câu có làm tăng chất lượng học tập cho học sinh không? Giả thuyết nghiên cứu: Có, việc sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực “ Khăn trải bàn” dạy học dạng tập luyện từ câu làm ... Việt ( Cuối năm lớp 3) Giỏi Lớp T Số Nữ SL Khá % SL % Trung bình SL % Yếu SL % 3C 28 14 13 46,4 32 ,1 21,5 0 3D 28 16 15 53, 5 32 ,1 14,4 0 Về ý thức học tập, tất em học sinh 02 lớp tích cực, chủ...
 • 32
 • 6,764
 • 26

skkn Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ câu cho học sinh lớp 4

skkn Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... động từ, tính từ? a Một động từ, tính từ Các từ là: - Động từ - Tính từ b Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ - Tính từ c Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ - Tính từ 3) Câu “Cháu ?” ... pháp tổ chức dạy dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp 4” III Thực trạng dạy – học dạng tập Luyện từ câu Đối với chương trình sách giáo khoa Số tiết Luyện từ câu sách giáo khoa lớp gồm tiết/tuần ... pháp tổ chức dạy dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp4 b.Tìm từ láy từ in nghiêng đoạn văn trên, xếp vào ba nhóm: từ láy âm đầu; từ láy vần; từ láy âm vần Qua khảo sát lớp có 32 học sinh, kết...
 • 26
 • 5,642
 • 11

skkn: phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyên từ câu cho học sinh lớp 4

skkn: phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyên từ và câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... - Nam §Þnh §iƯn tho¹i: 035 03 981 008 §¬n vÞ ¸p dơng s¸ng kiÕn: Tªn ®¬n vÞ: Trêng tiĨu häc T©n Kh¸nh §Þa chØ: x· T©n Kh¸nh - hun Vơ B¶n - tØnh Nam §Þnh §iƯn tho¹i: 035 03 981 008 I §iỊu kiƯn hoµn ... chøng) Líp 4B cã 38 häc sinh Tríc tiªn t«i sư dơng bµi kh¶o s¸t cđa líp 4A (líp t«i d¹y) ë giai ®o¹n ci ®Ĩ kh¶o s¸t líp 4B, kÕt qu¶ thu ®ỵc nh sau: Giái : em chiÕm 18,4% Kh¸ : em chiÕm 23, 6% TB : 14 ... cã 40 häc sinh, kÕt qu¶ kh¶o s¸t nh sau: Giái Kh¸ Trung b×nh Ỹu SL % SL % SL % SL % 15 22,5 14 35 11 27,5 §iỊu ®¸ng nãi ë ®©y lµ cã tíi 20 em cha biÕt x¸c ®Þnh tõ ghÐp, tõ l¸y, qu¸ tr×nh lµm...
 • 19
 • 794
 • 0

SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ câu cho học sinh lớp 4

SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... dạy dạng tập Luện từ câu cho học sinh II- Bài học kinh nghiệm Dạy học dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp giúp học sinh nắm đợc kiến thức phân môn Luyện từ câu cung cấp: Học sinh hiểu đợc từ ... từ Các từ là: - Động từ - Tính từ b Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ - Tính từ c Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ - Tính từ 3) Câu Cháu ? đợc dùng làm gì? a Dùng đề hỏi b Dùng ... chức dạy dạng tập luyện từ câu cho học sinh lớp B Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu tình hình học tiếng việt phân môn Luyện từ câu thực hành xác định phơng pháp tổ chức dạy dạng tập luyện từ câ Đề...
 • 20
 • 549
 • 0

SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ câu cho học sinh lớp 3

SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3

Giáo dục học

... nghề 3. 4/ Những thuận lợi, khó khăn giáo viên học sinh thực quy trình lên lớp phân môn luyện từ câu lớp 3: 3. 4.1/ Thuận lợi: Quy trình lên lớp tiết luyện từ câu lớp xây dựng sở bước lên lớp tiết ... QUA PHÂN MÔN LUYỆN TỪ CÂU LỚP CHƯƠNG TRÌNH 2000 3. 1/ Biện pháp dạy kiều cung cấp lý thuyết từ loại qua phân môn luyện từ câu lớp chương trình 2000: 3. 1.1/ Hướng dẫn học sinh làm tập: - Giáo ... kiến thức + Vận dụng luyện tập thực hành 3. 2/ Quá trình dạy kiểu cung cấp lý thuyết từ loại cho học sinh lớp qua phân môn luyện từ câu: Các bước lên lớp tiết dạy luyện từ câu giữ vị trí quan trọng,...
 • 32
 • 1,164
 • 4

Đề tài “Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ câu cho học sinh lớp 4” doc

Đề tài “Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4” doc

Báo cáo khoa học

... động từ, tính từ gắn bó với tình sử dụng Cần lưu ý: 35 + Tạo từ ghép từ láy với tính từ cho + Thêm vào từ rất, quá, vào trước sau tính từ + Tạo phép so sánh Thông qua tập câu, học sinh rèn luyện ... trọng rèn giũa luyện tập nhuần nhuyễn trình giải dạng tập môn Luyện từ câu lớp THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 2.1 Đối với chương trình sách giáo khoa Số tiết Luyện từ câu sách giáo khoa lớp gồm tiết/tuần ... đoạn văn cho phù hợp + Tìm từ đơn, từ phức đặt câu với từ tìm + Tìm từ ghép, từ láy đặt câu với từ + Phân biệt động từ, danh từ, tính từ đoạn văn 29 + Phân biệt kiểu câu chia theo mục đích nói,...
 • 106
 • 1,046
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm một số phương phấp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ câu

sáng kiến kinh nghiệm một số phương phấp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu

Giáo dục học

... sỏt lp tụi cú 29 hc sinh, kt qu kho sỏt nh sau: Gii Khỏ Trung bỡnh Yu SL % SL % SL % SL % 13, 8 24,1 10 34 ,5 27,6 iu ỏng núi õy l cú ti 15 em cha bit xỏc nh t ghộp, t lỏy, quỏ trỡnh lm hc sinh ... lng c S yờn lng lm Thanh Kt qu thu c: Tng sú lp 4A cú 29 em Gii SL Khỏ % 24,1 SL 10 % 34 ,5 Trung bỡnh SL % 10 34 ,5 KT LUN I KT QU NGHIấN CU T C Yu SL % 6,9 Thc hin ti ny, hc sinh ó c cng c, khc ... Tớnh t b Hai ng t, tớnh t Cỏc t ú l: - ng t - Tớnh t c Hai ng t, tớnh t Cỏc t ú l: - ng t - Tớnh t 3) Cõu Chỏu ó v y ? c dựng lm gỡ? a Dựng hi b Dựng yờu cu, ngh c Dựng thay li cho 4) Trong cõu...
 • 15
 • 650
 • 0

Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ câu cho học sinh lớp 4

Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... dạng tập “Luện từ câu cho học sinh PHẦN IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM Dạy học dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp giúp học sinh nắm kiến thức phân môn Luyện từ câu cung cấp: Học sinh hiểu từ ... từ Các từ là: - Động từ - Tính từ b Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ - Tính từ c Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ - Tính từ 3) Câu “Cháu ?” dùng làm gì? a Dùng đề hỏi b Dùng ... dấu chấm phẩy vào đoạn văn cho phù hợp + Tìm từ đơn, từ phức đặt câu với từ tìm + Tìm từ ghép, từ láy đặt câu với từ + Phân biệt động từ, danh từ, tính từ đoạn văn + Phân biệt kiểu câu chia theo...
 • 16
 • 501
 • 0

Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ câu cho học sinh lớp 4

Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... từ nghĩa với từ hiền 2) Câu Lần trở với bà, Thanh thấy bình yên thong thả có động từ, tính từ? a Một động từ, tính từ Các từ là: - Động từ - Tính từ b Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ ... Động từ - Tính từ GV: Nguyễn Hoàng Anh Sáng kiến kinh nghiệm 12 Phương pháp tổ chức dạy dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp c Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ - Tính từ 3) Câu Cháu ? ... dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp có hiệu IV KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC Thực đề tài này, học sinh củng cố, khắc sâu, mở rộng rèn kĩ luyện tập thực hành dạng tập Luyện từ câu lớp...
 • 15
 • 595
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học có hiệu quả các dạng bài tập Luyện từ câu cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học có hiệu quả các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... tính từ Các từ là: - Động từ : - Tính từ : b Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ : - Tính từ : c Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ : - Tính từ : 3) Câu “Cháu ... Những tập sử dụng Tiểu học để dạy dùng từ tập điền từ, tập thay từ, tập tạo ngữ, tập đặt câu, tập viết đoạn văn, tập chữa lỗi dùng từ 2.2.4 Bài tập sử dụng từ ( tích cực hóa vốn từ ) : 2.2.4.1 Bài ... có hiệu dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp Bài tập sử dụng từ tập có tính chất từ vựng - ngữ pháp Để làm tập này, học sinh phải hiểu nghĩa từ mà phải biết cách kết hợp từ, biết viết câu ngữ...
 • 31
 • 567
 • 0

skkn phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ

skkn phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ

Giáo dục học

... dạy dạng tập “Luện từ câu cho học sinh II- BÀI HỌC KINH NGHIỆM Dạy học dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp giúp học sinh nắm kiến thức phân môn Luyện từ câu cung cấp: Học sinh hiểu từ ... từ Các từ là: - Động từ - Tính từ b Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ - Tính từ c Hai động từ, tính từ Các từ là: - Động từ - Tính từ 3) Câu “Cháu ?” dùng làm gì? a Dùng đề hỏi b Dùng ... thức môn học khác Tầm quan trọng rèn giũa luyện tập nhuần nhuyễn trình giải dạng tập môn Luyện từ câu lớp 2.Cơ sở thực tiễn Việc giải dạng tập Luyện từ câu lớp có hiệu đặt cho Giáo viên Tiểu học...
 • 22
 • 371
 • 0

Tìm hiểu khả năng xác định từ loại của học sinh lớp 4, 5 thông qua các bài tập luyện từ câu

Tìm hiểu khả năng xác định từ loại của học sinh lớp 4, 5 thông qua các bài tập luyện từ và câu

Giáo dục học

... nghĩa chúng,… Các từ thể theo chủ điểm học Trong Luyện từ câu, Luyện từ câu lớp lớp 3, nhiệm vụ luyện từ luyện câu đƣợc tích hợp vào Nếu tập luyện từ tìm từ hoạt động tập luyện câu đặt câu theo mẫu ... tập Luyện từ câu 38 2.1.4.1 Dạng 1: xác định từ loại, tiểu loại câu, đoạn 38 2.1.4.2 Dạng 2: Tìm từ theo từ loại 39 2.1.4 .3 Dạng 3: Điền từ loại vào chỗ trống 41 2.1.4.4 Dạng ... học 32 1 .3. 1.1 Tri giác 33 1 .3. 1.2 Chú ý 33 1 .3. 1 .3 Trí nhớ 33 1 .3. 1.4 Tƣ 34 1 .3. 1.5 Tƣởng tƣợng 34 1 .3. 1.6 Ngôn ngữ 34 1 .3. 2...
 • 74
 • 471
 • 0

TUYỂN CHỌN BÀI TẬP LUYỆN TỪ CÂU RẤT HAY

TUYỂN CHỌN BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU RẤT HAY

Ngữ văn

... Tăng tiến Bài tập 23: Đặt câu có: - Từ “của” danh từ - Từ “của” dộng từ - Từ “hay” tính từ - Từ “hay” quan hệ từ *Đáp án: - Ông có ăn để - Chiếc bút - Cô hát hay - Cậu làm hay tớ làm? Bài tập 24: ... ………………………… Bài tập 23: Đặt câu có: - Từ “của” danh từ …………………………………………………… - Từ “của” dộng từ …………………………………………………… - Từ “hay” tính từ ……………………………………………………… - Từ “hay” quan hệ từ …………………………………………………… Bài ... vần, láy âm vần b) Trong từ trên, từ từ tượng thanh, từ từ tượng hình? (G/nhớ, nhắc lại : Các kiểu từ láy) Bài tập 9: Dựa vào tính từ đây, tìm thêm thành ngữ so sánh: Xanh, vàng, trắng, xấu, đẹp,...
 • 10
 • 4,234
 • 3

Bài giảng luyện từ câu lớp 2

Bài giảng luyện từ và câu lớp 2

Tiểu học

... Luyện từ câu Từ vật Từ ngữ ngày, tháng, năm Các em chú y Khi ngắt đoạn văn thành câu, cuối câu viết dấu chấm câu Chữ đầu câu viết hoa Thứ s¸u ngày tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Từ vật Từ ... ghế M: chim sẻ M: xoài Thứ s¸u ngày tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu SGK Từ vật 35 Từ ngữ ngày, tháng, năm Tìm từ theo mẫu bảng (mỗi cột từ) Chỉ người Chỉ đồ vât ̣ Chỉ vât ̣ Chỉ côi ́ M: ... Thứ s¸u ngày tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu SGK Từ vật 35 Từ ngữ ngày, tháng, năm Tìm từ theo mẫu bảng (mỗi cột từ) Chỉ người Chỉ đồ vât ̣ Chỉ vât ̣ Chỉ côi ́ M:...
 • 14
 • 853
 • 2

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3

Tư liệu khác

... 24tháng 12 năm 2008 Tập đọc , , Thứ ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Ca dao lao động sản xuất Trong tập đọc có ca dao ? Bài : Cày đồng muôn phần Bài 2: Ơn trời nhiêu Bài 3: Người ta .tấm ... trông mưa , trông nắng Câu 2: Những câu thể tinh thần lạc quan người nông dân? Công lênh chẳng quản lâu đâu Ngày nước bạc, ngày sau cơm vàng Câu 3: Tìm câu ứng với nội dung (a,b,c) + Nội dung ... tháng 12 năm 2008 Tập đọc Ca dao lao động sản xuất Luyện đọc: Đọc tiếp sức ca dao Mời em đọc theo nhóm (trong phút) Mời em dừng lại ! Chia nhóm theo biểu tượng thảo luận câu hỏi Câu 1: Tìm hình...
 • 22
 • 691
 • 1

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3

Tiểu học

... 24tháng 12 năm 2008 Tập đọc , , Thứ ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Ca dao lao động sản xuất Trong tập đọc có ca dao ? Bài : Cày đồng muôn phần Bài 2: Ơn trời nhiêu Bài 3: Người ta .tấm ... trông mưa , trông nắng Câu 2: Những câu thể tinh thần lạc quan người nông dân? Công lênh chẳng quản lâu đâu Ngày nước bạc, ngày sau cơm vàng Câu 3: Tìm câu ứng với nội dung (a,b,c) + Nội dung ... tháng 12 năm 2008 Tập đọc Ca dao lao động sản xuất Luyện đọc: Đọc tiếp sức ca dao Mời em đọc theo nhóm (trong phút) Mời em dừng lại ! Chia nhóm theo biểu tượng thảo luận câu hỏi Câu 1: Tìm hình...
 • 22
 • 712
 • 0

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3

Tiểu học

... 24tháng 12 năm 2008 Tập đọc , , Thứ ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Ca dao lao động sản xuất Trong tập đọc có ca dao ? Bài : Cày đồng muôn phần Bài 2: Ơn trời nhiêu Bài 3: Người ta .tấm ... trông mưa , trông nắng Câu 2: Những câu thể tinh thần lạc quan người nông dân? Công lênh chẳng quản lâu đâu Ngày nước bạc, ngày sau cơm vàng Câu 3: Tìm câu ứng với nội dung (a,b,c) + Nội dung ... tháng 12 năm 2008 Tập đọc Ca dao lao động sản xuất Luyện đọc: Đọc tiếp sức ca dao Mời em đọc theo nhóm (trong phút) Mời em dừng lại ! Chia nhóm theo biểu tượng thảo luận câu hỏi Câu 1: Tìm hình...
 • 22
 • 396
 • 0

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3

Tiểu học

... 24tháng 12 năm 2008 Tập đọc , , Thứ ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Ca dao lao động sản xuất Trong tập đọc có ca dao ? Bài : Cày đồng muôn phần Bài 2: Ơn trời nhiêu Bài 3: Người ta .tấm ... trông mưa , trông nắng Câu 2: Những câu thể tinh thần lạc quan người nông dân? Công lênh chẳng quản lâu đâu Ngày nước bạc, ngày sau cơm vàng Câu 3: Tìm câu ứng với nội dung (a,b,c) + Nội dung ... tháng 12 năm 2008 Tập đọc Ca dao lao động sản xuất Luyện đọc: Đọc tiếp sức ca dao Mời em đọc theo nhóm (trong phút) Mời em dừng lại ! Chia nhóm theo biểu tượng thảo luận câu hỏi Câu 1: Tìm hình...
 • 22
 • 467
 • 0

Bài giảng Luyện từ câu lớp 5 Mở rộng vốn từ trẻ em

Bài giảng Luyện từ và câu lớp 5 Mở rộng vốn từ trẻ em

Tiểu học

... em nào? Chọn ý đúng: a)Trẻ từ sơ sinh đến tuổi b)Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi c)Người 16 tuổi d)Người 18 tuổi x Tìm từ đồng nghóa với trẻ em (M: trẻ thơ) Đặt câu với từ mà em tìm * Tìm : -trẻ, ... Bài cũ: Hãy nêu tác dụng dấu hai chấm * Đặt cuối câu để dẫn lời nói trực tiếp nhân vật * Báo hiệu phận đứng sau lời giải thích cho phận đứng trước 1.Em hiểu nghóa từ trẻ em nào? ... hợp với chỗ trống Thành ngữ, tục ngữ a) Tre già măng mọc Nghóa Lớp trước già đi, có lớp sau thay the b) Tre non dễ uốn Dạy trẻ từ lúc nhỏ dễ c) Trẻ người non Còn ngây thơ, dại dột, chưa biết...
 • 9
 • 3,853
 • 1

Xem thêm