sở hữu toàn dân về đất đai

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

Khoa học xã hội

... Câu 1: HÃy phân tích luận đề: đất đaithuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu& quot;. Nhà nớc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai nh thế nào?Bài LàmTa có ... nhất: " ;Đất đai thuộc sở hữu toàn dân& quot;.Luận đề này có thể đợc hiểu là toàn bộ đất đai, dù ở đất liền hay ở lÃnh hải, dù ®Êt ®ang sö dông hay cha sö dông ®Òu thuéc sở hữu của toàn thể ... phải thuộc sở hữu toàn dân. b. Thứ hai: "Nhà nớc thống nhất quản lý"; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân song toàn dân, không thể đứng ra thực hiện quyền sở hữu cụ thể mà phải cử ngời...
 • 9
 • 1,223
 • 25

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Cao đẳng - Đại học

... độ sở hữu toàn dân đối với đất đai I. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân. Hiện nay Việt Nam là nớc duy nhất trên thế giới thực hiện chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. ... dân về đất đai. Quyền sở hữu đất đai thuộc về toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu, tức là đất đai không còn thuộc quyền sở hữu của một tổ chức hay một cá nhân công dân nào. Các tổ chức, ... hữu toàn dân về đất đai. Lần đầu tiên tại khoản 1 Điều 5 Luật đất đai năm 2003 chúng ta quy định một cách chính thức chứ không còn tranh luận về mặt học thuật là: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân...
 • 14
 • 1,045
 • 7

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

Kinh tế - Quản lý

... mà chủ sở hữu đã có hệ thống khác thay thế thì chủ sở hữu BĐS liền kề phải thông báo cho chủ sở hữu BĐS về việc chấm dứt quyền của họ. Nếu chủ sở hữu BĐS không phản đối tức là chủ sở hữu BĐS ... thuộc sở hữu của một chủ thể, chủ sở hữu vẫn thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của họ như một chủ sở hữu thưc sự với đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu và không mất quyền chiếm hữu. Đồng ... pháp vẫn quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất. Việc thực...
 • 24
 • 394
 • 0

Thực trạng và Một số Giải pháp nhằm tăng cường sự quản lý nhà nước về đất đai

Thực trạng và Một số Giải pháp nhằm tăng cường sự quản lý nhà nước về đất đai

Kinh tế - Thương mại

... nhân dân mình sở hữu và quản lý toàn bộ đất đai. Để thực hiện và bảo vệ quyền đó Nhà nớc ban hành pháp luật về chế độ quản lý và sử dụng đất đai. Khách thể quyền sở hữu Nhà nớc đối với đất đai ... vực đất đai thì ở đây pháp luật cụ thể là luật đất đai và các văn bản luật về đất đai khác là nhằm tác động điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nớc về đất đai với ng-ời sử dụng đất ... quá trình sử dụng đất đai. Đặc biệt là trong hiến pháp năm 1992 và luật đất đai năm 1993 quy định: đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nớc thống nhất quản lý. Nhà nớc giao đất cho các tổ chức,...
 • 38
 • 4,508
 • 15

VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Khoa học xã hội

... luật đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu sốPháp luật về đất đai được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng đối với mọi đối tượng về quyền và nghĩa vụ, về ... đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số1/11/20121/11/201222Hội thảo: Quản lý và sử dụng đất đai tại Hội thảo: Quản lý và sử dụng đất đai tại vùng dân tộc thiểu số miền núi: SPERI-vùng dân ... đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu sốsốoTình trạng chuyển dịch đất nông nghiệp, đất ở của đồng bào trái pháp luật còn đang xảy ra khá phổ biếnoQuỹ đất...
 • 14
 • 827
 • 1

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VỀ RUỘNG ĐẤT THỜI LÝ - TRẦN

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VỀ RUỘNG ĐẤT THỜI LÝ - TRẦN

Khoa học xã hội

... nhiều vẻ về các hình thức sở hữu và chiếm hữu ruộng đất, từ chế độ sở hữu nhà nước, sở hữu làng xã đến sở hữu nhỏ, tư nhân của nông dân lao động Từng bước xuất hiện những hình thức chiếm hữu ruộng ... kiện lịch sử khác, chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất dần dần hình thành, chủ yếu trên cơ sở tước đoạt chế độ sở hữu làng xã về ruộng đất công. Như vậy chế độ sở hữu nhà nước trong buổi đầu ... quan niệm về quyền sở hữu của nhà nước đối với toàn bộ đất đai trong nước đã ăn sâu vào tiềm thức của giai cấp thống trị đương thời. Sự tồn tại của chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất ở thời...
 • 25
 • 2,779
 • 17

Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất

Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất

Khoa học xã hội

... nhiều vẻ về các hình thức sở hữu và chiếm hữu ruộng đất, từ chế độ sở hữu nhà nước, sở hữu làng xã đến sở hữu nhỏ, tư nhân của nông dân lao động Từng bước xuất hiện những hình thức chiếm hữu ruộng ... kiện lịch sử khác, chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất dần dần hình thành, chủ yếu trên cơ sở tước đoạt chế độ sở hữu làng xã về ruộng đất công. Như vậy chế độ sở hữu nhà nước trong buổi đầu ... quan niệm về quyền sở hữu của nhà nước đối với toàn bộ đất đai trong nước đã ăn sâu vào tiềm thức của giai cấp thống trị đương thời. Sự tồn tại của chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất ở thời...
 • 25
 • 533
 • 1

Một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Khoa học xã hội

... bộ phận đất đai thuộc sở hữu t nhân và pháp luật chủ yếu duy trì và bảo vệ lợi ích của sở hữu t nhân đối với đất đai. Nhà nớc CNXUCN Việt Nam thì quy định đất đaisở hữu chung của toàn pháp ... nhân dân mình sở hữu và quản lý toàn bộ đất đai. Để thực hiện và bảo vệ quyền đó Nhà nớc ban hành pháp luật về chế độ quản lý và sử dụng đất đai. Khách thể quyền sở hữu Nhà nớc đối với đất đai ... là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nớc làm đại diện sở hữu đứng ra quản lý đất đai trên phạm vi vĩ mô quốc gia mình. Dù ở bất kì chế độ chính trị nào: Nh chủ nghĩa t bản thì cho là đất đai...
 • 34
 • 1,148
 • 3

SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kế toán

... hội đối với đất đai bao gồm quan hệ về sở hữu đất đai, quan hệ về sử dụng đất đai, quan hệ về phân phối các sản phẩm tạo ra do sử dụng đất. Trên cơ sở sở hữu toàn dân đối với đất đai thì quyền ... trạng của đất chưa sử dụng để có phương hướng khai thác đất một cách hợp lý.II II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI: 1- Khái niệm: Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà ... dụng quản lý đất đai nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn những hành vi xâm phạm chế độ công hữu đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chủ sở hữu đất đai và người sử dụng đất, ổn định...
 • 16
 • 3,163
 • 9

Tài liệu TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUEEN MARY- ĐẠI HỌC LONDON ppt

Tài liệu TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUEEN MARY- ĐẠI HỌC LONDON ppt

Kỹ năng tư duy

... EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 2 Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp Bài 1. Các khái niệm cơ bản về sở hữu trí tuệ 1. Sở hữu trí ... 1 : Trong mỗi ví dụ về sở hữu trí tuệ sau đây, luật về đối tượng sở hữu trí tuệ nào thích hợp nhất cho sự bảo hộ : Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) ... Vương quốc Anh về quyền Sở hữu trí tuệ2 đã chỉ ra rằng vai trò của sở hữu trí tuệ sẽ phụ thuộc vào quy mô của nền kinh tế. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ...
 • 17
 • 564
 • 6

luận văn thạc sĩ Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

luận văn thạc sĩ Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Luật

... Luật đất đai 2003, Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đạidiện chủ sở hữu [44, tr.13]. Do đó, với tư cách đại diện chủ sở hữu, Nhà nướcgiao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất và quy ... nhànước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nhất là quan điểmchỉ đạo của Đảng về chính sách quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết khiếunại về đất đai. Đồng thời luận văn còn ... cách khác là phát sinh trên cơ sở ý chí của chủ thể khiếu nại về đất đai. Song, để có đủ tư cách pháp lý thamgia khiếu nại về đất đai, thì chủ thể khiếu nại về đất đai chỉ có thể thuộc trongbảy...
 • 141
 • 1,002
 • 1

một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận hai bà trưng

một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận hai bà trưng

Kinh tế - Quản lý

... HAI BÀ TRƯNGI. Cơ sở của các giải pháp1. Cơ sở lý luậnTheo hiến pháp và Luật Đất Đai nước ta khẳng định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà Nước quản lý thống nhất về đất đai theo quy hoạch ... viphạm về đô thị7.1 Những nội dung tranh chấp về đất đai đô thị- Tranh chấp về diện tích đất đai sử dụng - Tranh chấp về bồi thường thiệt hại về đất .- Tranh chấp về ranh giới sử dụng đất. - ... thị 32. Phân loại đất đô thị 4II. Quản lý nhà nước về đất đai 51. Khái niệm về quản lý 52. Sự cần thiết phải quản lý nhà nước về đất đai 63.Nội dung quản lý nhà nước về đất đai 63.1. Điều...
 • 39
 • 1,556
 • 7

Xem thêm