số 0 trong phép nhân

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Mầm non - Tiểu học

... ToánBài : SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂNPHÉP CHIA.Tuần : 27Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS biết.- Số 0 nhân với số nào hoặc số nào nhân với số 0 cũng bằng 0. - Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng ... thừa số 0. Mục tiêu : Số 0 nhân với số 0 cũng bằng 0. Cách tiến hành :Dựa vào ý nghóa phép nhân, GV hướng dẫn HS viết phép nhân thành các số hạng bằng nhau. 0 x 2 = 0 + 0 = 0 Vậy 0 x 2 = 0 ... = 0 2 x 0 = 0 Cho HS nêu bằng lời.GV nói; Vậy số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. 5’ 2. Hoạt động 2: Giới thiệu phép chia có số chia bằng không.Mục tiêu : HS nắm được số 0 chia cho số nào cũng...
 • 3
 • 15,677
 • 46

Số 0 trong phép nhân , phép chia

Số 0 trong phép nhân , phép chia

Toán học

... bằng 0. * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Kết luận : 1/ Phép nhân có thừa số 0 0 x 2 = = 0 0 + 0 0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 . Số nào nhân với 0 ... 0 x 3 =3 x 0 = 0 x 1 =1 x 0 = 0 x 2 =2 x 0 = 0 x 4 =4 x 0 =3/ Thực hành : 0 0 0 0 0 0 0 0 Bài 1 : Tính nhẩm : * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. * Số nào nhân với 0 cũng ... bằng 0 .Vậy 0 x 2 =ta có 2 x 0 = 0 Vậy 0 x 3 =ta có 3 x 0 = 0 0 0 0 x 4 = 0 3/ Thực hành :Bài 3 : Số ?: 5 = 0 x 5 = 0 3 x = 0 : 3 = 0 0 0 0 0 0 : 2 = 0 : 1 = 0 : 3 = 0 :...
 • 14
 • 335
 • 0

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 1 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 1 trong phép nhân, chia

Mầm non - Tiểu học

... ToánBài : SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂNPHÉP CHIA.Tuần : 27Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS biết.- Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó, số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.- Số nào chia ... có thừa số 1. Mục tiêu : HS nắm được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.Cách tiến hành :GV nêu phép nhân, hướng dẫn HS chuyển thành tổng các số hạng bằng nhau.1 x 2 = 1 + 1 = 2 vậy ... hành.Mục tiêu : Củng cố nội dung bài học. - HS nhận xét số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó....
 • 3
 • 3,579
 • 13

Số 1 trong phép nhânphép chia

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Mầm non - Tiểu học

... Môn: Toán Số 1 trong phép nhânphép chiaI. Mục tiêu− Giúp học sinh hiểu:+ Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.+ Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.+ Số nào chia cho ... Thực hiện- Các thừa số thứ nhất của phép nhân bằng 1.- Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.- Lắng nghe, quan sát.- Gọi 1 số HS nhắc lại kết luận: Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính ... Ghi bảng: Số 1 trong phép nhân và phép chia”* Hoạt động 1: Giới thiệu phép nhân có thừa số 1.- Giáo viên nêu phép nhân và hướng dẫn học sinh chuyển thành tổng các số hạng bằng nhau:-...
 • 6
 • 4,185
 • 88

so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong

Tiểu học

... 3 = 0 1 – 1 = 0 Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừBài 11 - 0 = 12 - 0 = 23 - 0 = ... 10 năm 200 8Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừBài 24 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + o =2 - 2 =2 – 0 =3 + o =3 - 3 = 0 + 3 = 5443 0 2 0 32 ... 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán4 0 44 – 0 =45 0 55 – 0 =5 Số 0 trong phép trừ Thư ùba, nThư ùba, nggày 28 thánày 28 thángg 10 năm 200 8...
 • 12
 • 385
 • 3

so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng

Toán học

... + 0 = 3 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNSè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: Sè 0 trong phÐp céng 4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 ... TON4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 = 427815 Bµi 2: TÝnh+ 0 5+ 0 3+2 0 +4 0 +4 0 + 0 153 2 4 4 1 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: Sè 0 trong phÐp ... 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =115522 44Bµi: Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN 0 + 3 = 3Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8...
 • 13
 • 328
 • 2

bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong

Toán học

... phÐp céngsè 0 trong phÐp céng1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 5 = 0 + 2 = 0 + 2 =2 + 0 =2 + 0 =4 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 = 0 + 4 =1144222255551144 ... th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :3 + 0 = 3 + 0 = 0 + 3 = 0 + 3 =sè 0 trong phÐp céngsè 0 trong phÐp céng3333????3 + 0 = 0 + 33 + 0 = 0 + 3Gi¸o viªn ... n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸nTo¸n : :Sè 0 trong phÐp céngSè 0 trong phÐp céng3 3 0 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :sè 0 trong...
 • 14
 • 734
 • 8

Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng

Tiểu học

... Tính1 + 0 = 0 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =11552244 Bài 3: Số? 1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12TOAÙN Số O trong phép cộngDãy ... 5TOAÙN Số O trong phép cộng325 0 +3 0 +4 1 0 2+ 0 4+1 0 +Bài 2: Tính TOAÙN Số O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙN Số O trong phép cộngBài 1: Tính1 + 0 ... LỚP 1 SỐ O TRONG PHÉP CỘNG GIÁO VIÊN: HÀ THỊ HỒNG THOA TOAÙN Số O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:b) 03 + 3= 30 + 3= TOAÙN Số O trong phép cộng33 0 3 + 0 = 3 0 + 3...
 • 10
 • 451
 • 0

0 trong phép cộng (trang 51)

Só 0 trong phép cộng (trang 51)

Toán học

... TOAÙN Số O trong phép cộng33 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 33 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng325 0 +3 0 +41 0 2+ 0 4+1 0 +Bài 2: Tính5 0 +55 TOAÙN Số O trong phép cộngBài ... 52) Số O trong phép cộng TOAÙN Số O trong phép cộng3 + … = 3 0 + … = 33 + 0 = 0 + … Bài 3: Số? 1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12TOAÙN Số O trong phép ... TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙN Số O trong phép cộngBài 4: Viết phép tính thích hợp:b) 03 + 3= 30 + 3=...
 • 15
 • 396
 • 0

0 trong phep tru

Sô 0 trong phep tru

Toán học

... 1 – 0 =2 – 0 =3 – 0 =4 – 0 =5 – 0 =1 – 1 =2 – 2 =3 – 3 =4 – 4 =5 – 5 =5 – 1 = 5 – 2 =5 – 3 =5 – 4 = 5 – 5 =1/ Tính :p112345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = 4 + 0 =4 ... 3 = 0 0 04 455 4 – 0 = 45 – 0 = 5 0 Hãy chọn kết quả đúng. 0 là kết quả của phép tính trừ :a 5 – 4b 4 – 4 c 4 – 0  5 là kết quả của phép tính trừ : a 5 – 5b 5 – 4 c 5 – 0 1 ... =1/ Tính :p112345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + 0 =2 – 2 =2 – 0 =54422 0 ...
 • 5
 • 522
 • 0

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

Toán học

... ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ4 – 2 = 2 Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ1 1 = – 0 2 – 2 = 0 3 – 3 = 0 4 – 4 = 0 5 – 5 = 0 1 ... năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau1 – 1 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ3, Luyện tập Bài 3: Viết phép tính ... Bài 3: Viết phép tính thích hợp 2 - 2 = 0 b, Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ”4 4 0 4 – 0 = 45 5 0 5 – 0 = 5Kết...
 • 28
 • 445
 • 1

Toán 2-số 1 trong phép nhânphép chia

Toán 2-số 1 trong phép nhân và phép chia

Tư liệu khác

... HọC 200 8 - 200 9Người thực hiện: Phạm Thị Liên - Lớp 2CĐơn vị: Trường Tiểu học Thụy Hải Thø t­ ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 200 9To¸n: Sè 1 trong phÐp nh©n vµ phÐp chia1. Phép nhân có thừa số 1a) ... 4* Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.b) 2 x 1 = ; 3 x 1 = ; 4 x 1 =* Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.2. Phép chia cho 11 x 2 =1 x 3 =1 x 4 =vậy 2 : 1 = 2234* Số nào ... Phép chia cho 11 x 2 =1 x 3 =1 x 4 =vậy 2 : 1 = 2234* Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.2 34vậy 3 : 1 = 3vậy 4 : 1 = 4...
 • 4
 • 736
 • 4

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toán học

... tháng 11 năm 201 01 – 0 =2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 =Toán Số 0 trong phép trừ123451234 0 0 0 0 0 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 03 -3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bµi ... ToánBài : Số 0 trong phép trừLớp 1B 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 201 0ToánKi ... 44 0 4- 0 4=Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ 2 - 2 = 03 - 3 = 0 a, b,Bài 3 : Viết phép tính thích hợp.Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong...
 • 13
 • 548
 • 3

số 0 trong phép cộng

số 0 trong phép cộng

Ngữ văn

... năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán4 – 0 = 45 – 0 = 5Một số trừ đi 0, thì kết quả bằng chính số đó. Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ 0 5?5Thứ ... năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Bµi 2: TÝnh 0 + 2 =2 + 0 = 3 - 0 = 0 + 3 = 2 - 0 = 3 + 0 = 2 - 2 = 3 - 3 = 0 + 4 = 2 32 0 32 0 0 34 + 0 = 4 - 4 = 4 - 0 = 44 ... 0 4?4Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán4 – 0 = 4 5 – 5 = 0 3 + 0 = 34 – 4 = 0 5 – 0 = 55 + 0 = 54 – 0 = 44 + 0 = 43 – 0 = 3 0 + 0 = 0 Sè Bµi 3:Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán...
 • 15
 • 346
 • 1

tiet - Số 0 trong phép trừ

tiet - Số 0 trong phép trừ

Toán học

... tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ2 – 2 =5 – 5 =3 – 3 =4 – 4 =Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0 0 0 0 0 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừBài 3: Viết phép ... tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừBài 1: TínhMột số trừ đi 0 thì bằng chính số đó. 4 – 0 = 45 – 0 = 5Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừMột số trừ đi 0 thì ... 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừBài 1: Tính12345 0 0 0 0 0 4321 0 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừBài...
 • 23
 • 330
 • 0

Xem thêm