quy hoạch sử dụng đất huyện từ liêm hà nội

Hiện trạng sử dụng đất và những định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Đàn - Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 – 2016

Hiện trạng sử dụng đất và những định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Đàn - Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 – 2016

Khoa học xã hội

... tiết; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã đ-ược cơ quan nhà ... đ-ược cơ quan nhà nước có thẩm quy n quy t định, xét duyệt 3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên phải thể hiện nhu cầu sử dụng đất của cấp dưới4. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả5. ... viêc thực hiện quy hoạch sử dụng đất chưa cao.Để công tác quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả đề nghị cấp có thẩm quy n nên có những chính sách cụ thể hơn.3.5. Tình hình sử dụng đất của các cơ...
 • 65
 • 663
 • 6

Hiện trạng sử dụng đất và những định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Đản, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 - 2016

Hiện trạng sử dụng đất và những định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Đản, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 - 2016

Khoa học tự nhiên

... không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị trong kỳ quy hoạch sử dụng đất tổ chức hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phƣơng. 5. Quy hoạch sử dụng đất của xã, phƣờng, ... kế hoạch sử dụng đất trình Hội đồng nhân dân thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trƣớc khi trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm quy n xét duyệt. 7. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đƣợc ... Kết luận Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là một trong những công tác quan trọng trong quản lý sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất là một trong ba công cụ để nhà nƣớc thống nhất quản lý đất đai...
 • 55
 • 699
 • 1

[Luận văn]đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện lương tài tỉnh bắc ninh giai đoạn 2001 2010

[Luận văn]đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện lương tài tỉnh bắc ninh giai đoạn 2001 2010

Khoa học tự nhiên

... quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñược tốt hơn. Bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất ñược lập 10 năm một lần gắn với kỳ quy hoạch sử dụng ñất và bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất cấp xã phải ñược lập ... quy trình lập và ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất, kế hoạch sử dụng ñất và quy trình lập ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất các cấp Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sĩ nông ... cứ chủ yêu của quy hoạch sử dụng ñất ñai. Quy hoạch sử dụng ñất ñai tuy dựa trên quy hoạch và dự báo yêu cầu sử dụng ñất của các ngành trong nông nghiệp, nhưng chỉ có tác dụng chỉ ñạo vĩ mô,...
 • 108
 • 905
 • 1

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện ninh giang, tỉnh hải dương giai đoạn 2001 2010

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện ninh giang, tỉnh hải dương giai đoạn 2001 2010

Khoa học tự nhiên

... công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñược tốt hơn. Bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất ñược lập 10 năm một lần gắn với kỳ quy hoạch sử dụng ñất và bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất cấp xã ... ñai năm 2003 quy ñịnh rõ nội dung việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất các cấp. ðối với kỳ quy hoạch sử dụng ñất là 10 năm và kỳ kế hoạch là 5 năm. Việc lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất là ... ñất ñược sử dụng, hình thành cơ cấu kinh tế sử dụng ñất; - Quysử dụng ñất cần có sự tập trung thích hợp, hình thành quy mô kinh tế sử dụng ñất; Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận...
 • 105
 • 538
 • 1

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện nam sách tỉnh hải dương

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện nam sách tỉnh hải dương

Khoa học tự nhiên

... chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất Theo quy ñịnh tại khoản 2 và khoản 3 ðiều 21 Luật ñất ñai thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất của ... lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất của cấp trên phải thể hiện nhu cầu sử dụng ñất của cấp dưới. Tuy nhiên, trên thực tế việc phân bổ các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất giữa quy hoạch sử dụng ... phương án quy hoạch sử dụng ñất và phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất; - Tổng hợp, phân tích, ñánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng ñất theo các số liệu ñã ñiều tra và từ ñó ñưa...
 • 118
 • 1,553
 • 7

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện hoằng hoá, tỉnh thanh hoá giai đoạn 2002 2010

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện hoằng hoá, tỉnh thanh hoá giai đoạn 2002 2010

Khoa học tự nhiên

... ñã quy ñịnh rõ việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng ñất. Tại ñiều 6 Luật ñất ñai 2003 quy Quy hoạch sử dụng ñất ñai cả nước Quy hoạch tổng thể vùng Quy hoạch sử dụng ñất cấp tỉnh Quy hoạch ... các huyện ñã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất có chênh lệch chỉ tiêu diện tích chuyển mục ñích sử dụng ñất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006-2010) của cấp huyện so với quy hoạch, ... dự kiến của quy hoạch sử dụng ñất không còn phù hợp, việc chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện quy hoạch là rất cần thiết, ñiều này thể hiện tính khả biến của quy hoạch. Quy hoạch sử dụng ñất luôn...
 • 108
 • 601
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện thuỷ nguyên thành phố hải phòng

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện thuỷ nguyên thành phố hải phòng

Khoa học tự nhiên

... và sử dụng ñất ñai. 2.1.2.1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của quy hoạch sử dụng ñất cấp tỉnh và cấp huyện Trong hệ thống quy hoạch sử dụng ñất theo 4 cấp hành chính của nước ta, quy hoạch sử dụng ... ñiều hoà cơ cấu sử dụng ñất. Giữa quy hoạch ñô thị và quy hoạch sử dụng ñất có mối quan hệ diện và ñiểm, cục bộ và toàn bộ. Ngoài ra, quan hệ giữa quy hoạch sử dụng ñất với quy hoạch phát triển ... trọng của quy hoạch sử dụng ñất 2.1.2.1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của quy hoạch sử dụng ñất nói chung Quy hoạch sử dụng ñất là công tác có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và sử dụng ñất...
 • 109
 • 607
 • 2

Xem thêm