quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Quy trình thực hiện Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã

Quy trình thực hiện Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã

Thủ tục hành chính

... Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.- Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của...
 • 2
 • 605
 • 0

Tài liệu Đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán pptx

Tài liệu Đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán pptx

Tài liệu khác

... lệ mới hoặc: (đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật) - Người đại diện theo pháp luật cũ: - Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm: Chúng tôi cam kết và liên đới ... thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức:Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp ... hoặc Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viênhoặc Chủ tịch công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, kèm theo sơ yếu lý lịch, bản sao chứng minh nhân dân của người...
 • 4
 • 521
 • 0

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên docx

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên docx

Tài liệu khác

... Thành phần hồ sơ 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người dại diện theo pháp luật. Quyết định, biên bản họp phải ... động theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án) Tên Tòa án: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Bản án /quyết định số: Nội dung đăng ký thay đổi, ... của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty) 5. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay...
 • 10
 • 379
 • 0

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên pdf

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên pdf

Tài liệu khác

... việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người dại diện theo pháp luật. Quyết ... nhân hợp pháp khác, chức danh, nơi cư trú của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty) 5. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/Đăng ký thay đổi vốn điều ... động theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án) Tên Tòa án: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Bản án /quyết định số: Nội dung đăng ký thay đổi, ...
 • 10
 • 346
 • 0

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) docx

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) docx

Tài liệu khác

... của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết định của chủ sở hữu công ty về việc đổi thay đổi người đại diện theo ... nhân hợp pháp khác, chức danh, nơi cư trú của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty) 5. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/Đăng ký thay đổi vốn điều ... động theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án) Tên Tòa án: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Bản án /quyết định số: Nội dung đăng ký thay đổi, ...
 • 10
 • 393
 • 0

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) pptx

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) pptx

Tài liệu khác

... -Tên người dự kiến thay đổi; Thành phần hồ sơ -Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết định ... động theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án) Tên Tòa án: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Bản án /quyết định số: Nội dung đăng ký thay đổi, ... quyết định của chủ sở hữu công ty về việc đổi thay đổi người đại diện theo ủy quyền pháp luật. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty Số bộ hồ sơ:...
 • 10
 • 309
 • 0

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã pdf

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã pdf

Tài liệu khác

... 1. Thông báo, Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên, văn bản khác (Trường hợp người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã là người duy nhất ... chứng chỉ hành nghề thì kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đã thay thế) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo về đăng ... Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. từ 100.000 đến 200.000 đồng. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày Kết quả của việc thực...
 • 4
 • 360
 • 0

Tài liệu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, cổ phần pptx

Tài liệu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, cổ phần pptx

Tài liệu khác

... cấp: + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau : 1.Họ tên của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ... Số:…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi : Phòng Đăng ký Kinh doanh 1.Tên ... chiếu) số : Ngày cấp : nơi cấp : + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 2.Họ tên người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thể của công ty (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/nữ : Chức danh : ...
 • 2
 • 512
 • 0

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. pptx

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. pptx

Tài liệu khác

... nghiệp; - Tên người dự kiến thay đổi; - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 2. 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết định của Hội ... Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi người đại diện ủy quyền theo pháp luật của doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Số ... tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Thông tư 01/2009/TT-BKH của B Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp...
 • 4
 • 387
 • 0

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty nhà nước* docx

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty nhà nước* docx

Tài liệu khác

... Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty nhà nước* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệpCơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ... bước Mô tả bước 1. - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã ... - Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty . - Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh...
 • 4
 • 455
 • 0

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty TNHH một thành viên doc

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty TNHH một thành viên doc

Thủ tục hành chính

... ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty TNHH một thành viên * Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật. Bước 2: Người đại diện ... * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục III-5 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch ... ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau: - Nộp giấy...
 • 3
 • 352
 • 0

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên ppt

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên ppt

Thủ tục hành chính

... Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty (bản gốc). - Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (bản gốc). - Quyết định của ... thành viên công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty (bản gốc). - Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế. b) Số lượng hồ ... ký doanh nghiệp * Lệ phí: 20.000 đồng. * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty (Phụ lục III-5 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế...
 • 3
 • 349
 • 0

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty cổ phần ppt

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty cổ phần ppt

Thủ tục hành chính

... thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty cổ phần * Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật. Bước 2: Người đại diện theo pháp luật ... ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau: - Nộp giấy ... hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục III-5 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch...
 • 3
 • 322
 • 0

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề. Trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề. potx

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề. Trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề. potx

Thủ tục hành chính

... đăng ký kinh doanh (theo mẫu) 2. Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị; 3. Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ... nghề thị kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đã thay thế Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ng Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác ... dung Văn bản qui định 1. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, thành viên Ban quản trị hợp tác xã được thay đổingười duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác...
 • 4
 • 450
 • 0

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã. ppsx

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã. ppsx

Thủ tục hành chính

... đăng ký kinh doanh (theo mẫu) 2. Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị 3. Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ... đúng theo quy định . + Lập thủ tục chuyển hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện ký. Sau đó trả kết quả lại cho hợp tác xã. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật ... Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi nội dung): 20.000 đồng. Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND Kết quả của việc...
 • 4
 • 342
 • 0

Xem thêm