phiếu khảo sát về chất lượng đào tạo

KHẢO sát sự hài LÒNG của SINH VIÊN về CHẤT LƯỢNG đào tạo tại TRƯỜNG đại học KINH tế đại học QUỐC GIA hà nội

KHẢO sát sự hài LÒNG của SINH VIÊN về CHẤT LƯỢNG đào tạo tại TRƯỜNG đại học KINH tế  đại học QUỐC GIA hà nội

Giáo dục học

... số chất lượng mong đợi chất lượng đạt Nếu chất lượng mong đợi thấp chất lượng đạt chất lượng dịch vụ tuyệt hảo, chất lượng mong đợi lớn chất lượng đạt chất lượng dịch vụ không đảm bảo, chất lượng ... nhiều Tâm lý: chất lượng dịch vụ đánh giá theo trạng thái tâm lý khách hàng 15 Chất lượng dịch vụ chất lượng đào tạo 1.2 1.2.1 Chất lượng dịch vụ mô hình Xuất phát từ quan điểm chất lượng lĩnh vực ... hành khảo sát hài lòng sinh viên chất lượng chương trình đào tạo trường ĐHKT ĐHQGHN Câu hỏi nghiên cứu  Mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo trường ĐHKT ĐHQGHN?  Các yếu tố sở vật chất, ...
 • 66
 • 1,502
 • 4

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường ĐH kinh tế và quản trị kinh doanh ĐH Thái Nguyên

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường ĐH kinh tế và quản trị kinh doanh ĐH Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... sáng tỏ sở khoa học lý luận chất lượng chất lượng giáo dục đào tạo - Đo lường đánh giá hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Đo lường tác động yếu tố chất lượng đào tạo đến hài lòng sinh viên ... niệm chất lượng chất lượng đào tạo; xác định đánh giá yếu tố chất lượng đào tạo có tác động đến hài lòng sinh viên; đo lường ảnh hưởng yếu tố đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo ... dạy nâng cao chất lượng đào tạo 2.2 Mục đích cụ thể - Hệ thống hóa lý luận chất lượng chất lượng giáo dục đại học - Hệ thống lý thuyết thang đo SERVQUAL - Đo lường chất lượng đào tạo thông qua...
 • 78
 • 2,750
 • 22

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Khoa học xã hội

... sáng tỏ sở khoa học lý luận chất lượng chất lượng giáo dục đào tạo - Đo lường đánh giá hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Đo lường tác động yếu tố chất lượng đào tạo đến hài lòng sinh viên ... niệm chất lượng chất lượng đào tạo; xác định đánh giá yếu tố chất lượng đào tạo có tác động đến hài lòng sinh viên; đo lường ảnh hưởng yếu tố đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo ... dạy nâng cao chất lượng đào tạo 2.2 Mục đích cụ thể - Hệ thống hóa lý luận chất lượng chất lượng giáo dục đại học - Hệ thống lý thuyết thang đo SERVQUAL - Đo lường chất lượng đào tạo thông qua...
 • 78
 • 1,359
 • 13

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế à Quản trịkinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế à Quản trịkinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Báo cáo khoa học

... sáng tỏ sở khoa học lý luận chất lượng chất lượng giáo dục đào tạo - Đo lường đánh giá hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Đo lường tác động yếu tố chất lượng đào tạo đến hài lòng sinh viên ... niệm chất lượng chất lượng đào tạo; xác định đánh giá yếu tố chất lượng đào tạo có tác động đến hài lòng sinh viên; đo lường ảnh hưởng yếu tố đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo ... dạy nâng cao chất lượng đào tạo 2.2 Mục đích cụ thể - Hệ thống hóa lý luận chất lượng chất lượng giáo dục đại học - Hệ thống lý thuyết thang đo SERVQUAL - Đo lường chất lượng đào tạo thông qua...
 • 78
 • 818
 • 2

Đo lường mức độ hài lòng của học viên về chất lượng đào tạo cao học của trường đại học tài chính marketing

Đo lường mức độ hài lòng của học viên về chất lượng đào tạo cao học của trường đại học tài chính  marketing

Kinh tế

... tạo sau đại học đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nên học viên tham gia khóa học đã có kiến thức tảng định chất lượng đào tạo sở đào tạo nên có yêu cầu khắt khe chất lượng các hoạt ... động lớn đến chất lượng đào tạo Qua các nghiên cứu cho thấy chất lượng đào tạo ngành gắn liền chặt chẽ với yếu tố: người (giảng viên sinh viên) nội dung đào tạo (chương trình đào tạo) Đây xem ... cảm nhận khác chất lượng, việc tham gia khách hàng việc đánh giá chất lượng dịch vụ quan trọng Trong chất lượng dịch vụ, chất lượng hàm nhận thức khách hàng Hay nói chất lượng dịch vụ xác...
 • 134
 • 787
 • 5

Nghiên cứu sự hài lòng của học viên về chất lượng đào tạo thạc sĩ ở trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu sự hài lòng của học viên về chất lượng đào tạo thạc sĩ ở trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

... môn học đáp ứng yêu cầu sinh viên chất lượng - Chất lượng chung trang thiết bò hỗ trợ dạy học đáp ứng yêu cầu sinh viên chất lượng Chất lượng “phần mềm” - Chất lượng chung đội ngũ giảng viên việc ... “Nghiên cứu hài lòng học viên chất lượng đào tạo thạc só Trường Đại học Kinh tế TPHCM” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài nhằm đạt mục tiêu sau: - Đo lường chất lượng đào tạo thạc só ĐHKT góc độ nhận ... thức học viên cao học - Khám phá thành phần thang đo chất lượng đào tạo thạc só - Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần thang đo chất lượng đào tạo thạc só đến mức độ hài lòng chung học viên khóa học,...
 • 108
 • 785
 • 4

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THÔNG QUA HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ VÀ DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THÔNG QUA HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ VÀ DOANH NGHIỆP

Kinh tế - Thương mại

... tác động dương tới chất lượng đào tạo + H1b: Tham gia đào tạo tác động dương tới chất lượng đào tạo + H1c: Hỗ trợ tài tác động dương tới chất lượng đào tạo - Chất lượng đào tạo với hợp tác trao ... vật chất; Quản lý đào tạo; Kiểm soát chất lượng đào tạo; Hợp tác đào tạo Dưới tác động quản lý, tuỳ thuộc vào yêu cầu đào tạo giai đoạn mà yếu tố có ưu tiên định Muốn nâng cao chất lượng đào tạo ... hỗ trợ tài chính, chương trình đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên, sở vật chất quản lý đào tạo, kiểm soát chất lượng đào tạo có tác động đến chất lượng đào tạo trình độ đại học trường đại...
 • 24
 • 331
 • 1

Nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở việt nam ( Toàn văn luận án + phụ lục đính kèm )

Nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở việt nam ( Toàn văn luận án + phụ lục đính kèm )

Tiến sĩ

... chất toán đánh giá chất lượng đào tạo (Nguyễn Thị Bình, 2013) Việc nâng cao chất lượng NNL nâng cao chất lượng đào tạo 1.2 Chất lƣợng đào tạo nhân lực trình độ đại học 1.2.1 Khái niệm Chất lượng ... chất lượng NNL trình độ ĐH nói riêng, người ta thường quay đánh giá chất lượng đào tạo NNL Nhiều chuyên gia khẳng định chất lượng đào tạo định chất lượng nguồn nhân lực toán đánh giá chất lượng ... tạo bổ sung cho trình đào tạo sở đào tạo Đào tạo nhân lực trình độ ĐH thực chất đào tạo đại học 1.2.1.2 Đào tạo đại học Theo GS.TS Phan Văn Kha (2007: 29), hệ thống đào tạo bao gồm: - Tổ chức...
 • 157
 • 421
 • 1

đánh giá sự hài lòng của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường trung cấp kinh tế khánh hòa

đánh giá sự hài lòng của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường trung cấp kinh tế khánh hòa

Kinh tế

... đề lý thuyết khái niệm chất lượng đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, xây dựng thang đo sơ yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Sau thông qua kỹ thuật ... thuyết chất lượng dịch vụ đào tạo hài lòng người học chất lượng dịch vụ đào tạo 14 1.2.1 Quan điểm chất lượng dịch vụ đào tạo 14 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào ... Minh) 14 1.2 Cơ sở lý thuyết chất lượng dịch vụ đào tạo hài lòng người học chất lượng dịch vụ đào tạo 1.2.1 Quan điểm chất lượng dịch vụ đào tạo Ngày nay, khái niệm chất lượng nhận quan tâm tất lĩnh...
 • 122
 • 704
 • 2

đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật việt đức, nghệ an

đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật việt đức, nghệ an

Kinh tế

... đề lý thuyết khái niệm chất lượng đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, xây dựng thang đo sơ yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Sau thông qua kỹ thuật ... niệm chất lượng chất lượng đào tạo; xác định đánh giá yếu tố chất lượng đào tạo có tác động đến hài lòng sinh viên; đo lường ảnh hưởng yếu tố đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo ... đợi chất lượng cung ứng Nếu chất lượng cung ứng tốt chất lượng mong đợi khách hàng hài lòng; chất lượng cung ứng chất lượng mong đợi khách hàng chấp nhận; chất lượng cảm nhận thấp chất lượng mong...
 • 106
 • 739
 • 4

đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng kiên giang

đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng kiên giang

Kinh tế

... cao chất lượng đào tạo 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý thuyết liên quan đến chất lượng đánh giá chất đào tạo trường Đại học, Cao đẳng; - Hoàn thiện thang đo thành phần chất lượng đào tạo ... giá chất lượng đào tạo * Phương pháp thứ hai: Đánh giá chất lượng đào tạo thông qua việc đánh giá sáu yếu tố công tác đào tạo (1) Đánh giá mục tiêu đào tạo 11 (2) Đánh giá đối tượng đào tạo, gồm: ... sở vật chất Chất lượng cán hỗ trợ Sự hài lòng SV chất lượng đào tạo trường Hoạt động hỗ trợ tư vấn Hình 1.5 Mô hình đo lường hài lòng SV chất lượng đào tạo Trong đó: - Chương trình đào tạo: kế...
 • 104
 • 738
 • 2

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trường đại học Nha Trang

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trường đại học Nha Trang

Tài chính - Ngân hàng

... vọng, đánh giá sinh viên chất lượng đào tạo để từ không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng đào tạo 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định yếu tố cấu thành chất lượng đào tạo đại học - Xem xét mối quan ... 1.2 Chất lượng dịch vụ chất lượng dịch vụ giáo dục đại học 13 1.2.1 Chất lượng dịch vụ 13 1.2.2 Quan điểm chất lượng dịch vụ giáo dục đại học 15 1.3 Mô hình đo lường chất lượng ... nhận chất lượng dịch Dịch vụ cảm nhận Hình ảnh Chất lượng kỹ thuật (Cái gì?) Chất lượng chức (Thế nào?) Hình 1.1: Mô hình Gronross chất lượng dich vụ (1984) 1.3.2 Mô hình đo lường chất lượng...
 • 91
 • 549
 • 0

Dư luận xã hội về chất lượng đào tạo của các trường đại học ngoài công lập hiện nay

Dư luận xã hội về chất lượng đào tạo của các trường đại học ngoài công lập hiện nay

Tâm lý học

... xuất Chất lượng đào tạo đại học bao gồm tổng thể nhiều hệ thống chất lượng khác nhau: chất lượng cấu trúc nội dung chương trình; chất lượng người dạy chất lượng dạy; chất lượng người học chất lượng ... thị trường lao động Từ góc độ xem xét chất lƣợng đào tạo, định nghĩa chất lƣợng đào tạo đại học nhƣ sau: Chất lượng đào tạo đại học mức độ thực mục tiêu đào tạo đề trường đại học định, phù hợp ... cứu Chất lƣợng đào tạo trƣờng đại học đƣợc thể nhiều mặt, song điều kiện, khảo sát chất lƣợng đào tạo số trƣờng đại học công lập mặt chủ yếu sau: - Nội dung chƣơng trình đào tạo - Sinh viên chất...
 • 159
 • 695
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành quản trị kinh doanh về chất lượng đào tạo tại một số trường đại học ở thành phố Hồ Chính Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành quản trị kinh doanh về chất lượng đào tạo tại một số trường đại học ở thành phố Hồ Chính Minh

Kinh tế

... n hành kh o sát s b i u ch nh thang o, trình có th l p i l p l i nhi u l n cho c hoàn ch nh T thang o hoàn ch nh s ti n hành kh o sát n thang o th c t sau ó phân tích k t qu kh o sát nh m tìm ... thành thang o s b G iý sách Kh o sát s b i u ch nh thang o Phân tích k t qu kh o sát y u t thu c v tr ng Th o lu n y u t thu c v sách có liên quan Thang o xu t Kh o sát th c Hình 2.4: Quy trình nghiên ... ng dân l p t th c 7, s ng công t ng kh o sát (chi m 12%) ó có tài s d ng ph ng pháp ch n m u ng t s d ti p c n kh o sát ( tài ã ch n tr ng ng c kh o sát nh sau: H Kinh t TP.HCM, Tr H Tài – Marketing...
 • 72
 • 313
 • 0

Tiểu luận Spss nghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh

Tiểu luận Spss nghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh

Marketing

... độ hài lòng chất lượng đào tạo Hội Ngộ GV: Hà Trọng Quang Nghiên cứu mức độ hài lòng chất lượng đào tạo GV: Hà Trọng Quang MỤC LỤC Hội Ngộ Nghiên cứu mức độ hài lòng chất lượng đào tạo GV: Hà ... viên * Giải thích yếu tố ảnh hưởng tới hài lòng với chất lượng đào tạo: Đào tạo: liên quan đến yếu tố chất lượng chương trình đào tạo chất lượng đội ngũ giảng viên bao gồm đa dạng khóa học, dạy, ... viên với chất lượng đào tạo: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Chương trình đào tạo: gồm biến quan sát Đội ngũ giảng viên: gồm biến quan sát Tổ chức quản lý, đào tạo: gồm biến quan sát Cơ sở vật chất: gồm...
 • 97
 • 5,171
 • 5

nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp sử dụng lao động về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở việt nam

nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp sử dụng lao động về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở việt nam

Tiến sĩ

... chất toán đánh giá chất lượng đào tạo (Nguyễn Thị Bình, 2013) Việc nâng cao chất lượng NNL nâng cao chất lượng đào tạo 1.2 Chất lƣợng đào tạo nhân lực trình độ đại học 1.2.1 Khái niệm Chất lượng ... chất lượng NNL trình độ ĐH nói riêng, người ta thường quay đánh giá chất lượng đào tạo NNL Nhiều chuyên gia khẳng định chất lượng đào tạo định chất lượng nguồn nhân lực toán đánh giá chất lượng ... tạo bổ sung cho trình đào tạo sở đào tạo Đào tạo nhân lực trình độ ĐH thực chất đào tạo đại học 1.2.1.2 Đào tạo đại học Theo GS.TS Phan Văn Kha (2007: 29), hệ thống đào tạo bao gồm: - Tổ chức...
 • 155
 • 270
 • 3

Đánh giá của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo đại học một nghiên cứu đối với nhóm ngành kĩ thuật công nghệ

Đánh giá của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo đại học một nghiên cứu đối với nhóm ngành kĩ thuật công nghệ

Báo cáo khoa học

... có giải pháp hiệu để nâng cao chất lượng đào tạo Thiết kế nghiên cứu 2.1 Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá số phản ánh chất lượng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo đại học theo quan điểm doanh ... hình dịch vụ công đánh giá chất lượng đào tạo từ phía “cung” Ở đây, việc đánh giá thực theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2007 [2] Mặc dù ... học đánh giá chất lượng đào tạo dựa ba yếu tố đầu vào (năng lực học sinh-sinh viên, đội ngũ giảng viên cán quản lí, sở vật chất, tài chính, chế, sách,…) trình (chương trình đào tạo, cấu trúc...
 • 14
 • 250
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008