phụ lục a2 các giá trị bảo tồn trung bình đối với các xã thuộc tỉnh thừa thiên huế việt nam

GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Kinh tế - Thương mại

... LN chịu thuế) LN sau thuế Lãi vay = LN trước thuế lãi vay = LN trước thuế CP QLDN Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp = Lợi nhuận trước thuế x Thuế suất thuế thu nhập DN Ngày ... giảm giá vốn hàng bán) Trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh GVHB = Giá thành sản xuất + Chênh lệch giá thành phẩm tồn kho Chênh lệch giá thành = phẩm tồn kho Giá thành phẩm tồn kho ... sai quy cách, không chủng loại, mẫu mã Các khoản thuế phải nộp: Thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu… Xác định chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Chi phí tương ứng với lượng...
 • 75
 • 662
 • 1

THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP I HÀ TÂY

THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP I HÀ TÂY

Kế toán

... Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm người làm giám đốc.Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Giám đốc người điều hành công việc hàng ngày công ty chịu trách nhiệm trước Hội Đồng quản trị ... tài sản có giá trị lớn 50% tổng số giá trị tài sản ghi sổ kế toán công ty  Hội đồng quản trị: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hội đồng quản trị quan quản ... đốc: Là người giúp giám đốc điều hành công ty theo phân công ủy quyền giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc nhiệm vụ giao.Có thể nói, phó giám đốc đóng vai trò tham mưu cho giám đốc công tác...
 • 16
 • 316
 • 0

thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp sông đà

thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp sông đà

Kinh tế - Quản lý

... Điện Chấn Thịnh Thủy Điện Lông Tạo Tổng giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng vốn vay tổng giá trị (%) Giá trị hoàn thành năm 2010 (triệu đồng) Dự kiến Thực tế Giá trị toán (triệu đồng) 140.000 70% 30.000 ... Trong năm gần đây, Việt Nam đạt thành tựu bật trình phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cao Với xuất phát điểm nước nông nghiệp lạc hậu, sở hạ tầng thấp, Việt Nam có nhu cầu lớn ... thuật không giống sở vật chất có giá trị lớn Mỗi sản phẩm sau sản xuất đảm bảo khả tiêu thụ khách hàng đặt trước Doanh thu tiêu thụ phụ thuộc lớn số lượng giá trị công trình nhận thầu Trong năm...
 • 68
 • 211
 • 0

thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp sông đà bản gốc

thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp sông đà bản gốc

Kinh tế - Quản lý

... Điện Chấn Thịnh Thủy Điện Lông Tạo Tổng giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng vốn vay tổng giá trị (%) Giá trị hoàn thành năm 2010 (triệu đồng) Dự kiến Thực tế Giá trị toán (triệu đồng) 140.000 70% 30.000 ... Trong năm gần đây, Việt Nam đạt thành tựu bật trình phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cao Với xuất phát điểm nước nông nghiệp lạc hậu, sở hạ tầng thấp, Việt Nam có nhu cầu lớn ... thuật không giống sở vật chất có giá trị lớn Mỗi sản phẩm sau sản xuất đảm bảo khả tiêu thụ khách hàng đặt trước Doanh thu tiêu thụ phụ thuộc lớn số lượng giá trị công trình nhận thầu Trong năm...
 • 69
 • 181
 • 0

Đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

Đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

Kế toán

... toán thuế - Tiếp nhận hồ sơ thuế đầu vào thuế đầu từ phận liên quan; đối chiếu hồ sơ thuế với liệu máy tính - Lập báo cáo nộp Cục thuế Hải Dương: Các bảng kê thuế hàng hoá dịch vụ mua vào; Các ... kế toán đồng Việt Nam (VNĐ) Việc chuyển đổi đồng tiền khác theo nguyên tắc tỷ giá thực tế • Chính sách kế toán hàng tồn kho: - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo trị giá hàng tồn kho thực ... ra, có số tài sản công ty tự chế Nguyên giá xác định sau: - Đối với TS công ty tự chế : NG = Giá toán + Chi phí - Đối với TS thuê thầu bên ngoài: NG = Giá hoá đơn + Chi phí Hao mòn TSCĐ: Công...
 • 95
 • 548
 • 0

TÌNH HÌNH HOẠT ĐÔNG KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 118

TÌNH HÌNH HOẠT ĐÔNG KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 118

Quản trị kinh doanh

... CÔNGTYCỔPHẦNXÂYDỰNGCÔNGTRÌNHGIAOTHÔNG 118 HỘIĐỒNGQUẢNTRỊ BANKIỂMSOÁT GIÁMĐỐCĐIỀUHÀNH Phó giám đốc điều hành Phó giám đốc điều hành Các đơn vị sản xuất Phó giám đốc điều hành Bộ máy quản lý Xưởng sửa chưathi ... doanh Giám đốc chủ tài khoản, thực việc trả lương cho cán công nhân viên Sự giám sát, theo dõi, định giám đốc dựa báo cáo từ phòng ban, màđứng đầu trưởng phòng - Các phó giám đốcđiều hành phụ trách ... liên hệ có tính chất phụ thuộc, ước chế lẫn Có thể nói, phận kế toán hoạt động có hiệu hay không phụ thuộc phần lớn vào phân công bố trí cơng việc cách khoa học, hợp lý, với lực chuyên môn sở...
 • 38
 • 479
 • 0

THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Kế toán

... đồng mua bán, vay, cho vay hợp đồng khác có giá trị nhỏ 50% tổng giá trị tài sản ghi sổ kế toán của công ty Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó giám đốc, cán quản lý quan trọng khác của ... trực thuộc Quyết định mức lương lợi ích khác cán quản lý Chỉ đạo hỗ trợ giám sát việc điều hành Giám đốc chức danh hội đồng quản trị trực tiếp quản lý 2.1.3.2.2 Giám đốc công ty:  Nhiệm vụ cuả Giám ... trước hội đồng quản trị, tổng giám đốc pháp luật, tham mưu giám sát công việc cho giám đốc Công ty có (hai) phó giám đốc:  Phó giám đốc 1: Chịu quản lý trực tiếp Giám Đốc, giao nhiệm vụ quản...
 • 18
 • 446
 • 0

Thực trạng lợi nhuận ở công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt hà nội

Thực trạng lợi nhuận ở công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... vay hợp đồng khác có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi sổ kế toán Công ty hoạc tỷ lệ khác nhỏ quy định điều lệ Công ty - Bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức giám đốc(tổng giám đốc) cán quản lý ... ty,quyết định bán số tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi sổ kế toán Công ty - Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật  Hội đồng quản trị Là quan quản lý Công ty, có ... kinh doanh - Quyết định giá chào bán cổ phiếu trái phiếu Công ty, định giá tài sản góp vốn tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng - Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội...
 • 31
 • 304
 • 0

Đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

Đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

Kế toán

... đơn giá xuất theo công thức sau: Đơn giá BQ sau lần nhập = Trị giá thực tế vật tư tồn kho sau lần nhập Số lượng vật tư tồn kho sau lần nhập Với phương pháp kế toán theo dõi giá trị vật tư xuất tồn ... xuất kho theo phương pháp bình quân sau lần nhập để đảm bảo xác, kịp thời Sau lần nhập vật tư kế toán xác định lại giá trị thực hàng tồn kho đơn giá bình quân, vào đơn giá bình quân số lần xuất hai ... nắm giá trị NVL xuất kho tồn kho thời điểm Trong kỳ kế toán theo dõi NVL xuất kho mặt số lượng Chỉ đến cuối tháng, sau tiến hành chạy đơn giá xuất kho, lúc thông tin giá trị NVL xuất kho tồn...
 • 8
 • 423
 • 1

THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU – BIA - NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VINALICO)

THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU – BIA - NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM  (VINALICO)

Quản trị kinh doanh

... thụ kỳ = GTSP tồn kho đầu kỳ+GTSP sx kỳ–GTSP tồn kho cuối kỳ Đối với doanh nghiệp thương nghiệp: GVHB = Trị giá mua vào hàng hoá bán = Trị Giá HH TKđk + Trị giá mua vào kỳ – Trị giá TK ck + Chi ... mức thuế suất 25% ( Về giá tính thuế TTĐB rượu, bia giá chưa có thuế giá trị gia tăng chưa có thuế TTĐB không loại trừ giá trị vỏ bao bì ) Do năm 2010, tất sản phẩm rượu DN bị đánh thuế TTĐB với ... nước xuất qua biên giới Việt Nam + Giá vốn hàng bán (GVHB): phản ánh trị giá gốc sản phẩm hàng hoá, dịch vụ (bao gồm số khoản thuế theo quy định thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng) xác định...
 • 84
 • 319
 • 0

Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình

Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình

Kinh tế - Thương mại

... PHS THÁI BÌNH Tình hình trị, văn hóa hội Thái Bình Thái Bình tỉnh đồng bằng, có vị trí bốn mặt giáp biển sông Dân số là: 1,8 triệu dân Thái Bình gồm thành phố Thái Bình, huyện trực thuộc: huyện ... CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH THÁI BÌNH Phát hành sách hoạt động kinh doanh đặc thù Sách không giống hàng hoá tiêu dùng khác Đối với hàng hoá thông thường, giá trị sử dụng không giá trị ... có giá phù hợp với khả toán Gía biểu giá trị xuất phẩm thông qua hoạt động bán hàng thị trường Trong chế thị trường nay, để khách hàng chấp nhận mua xuất phẩm với mức giá định để cạch tranh với...
 • 14
 • 879
 • 17

Đánh giá chung và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình

Đánh giá chung và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình

Kinh tế - Thương mại

... phs tháI bình tình hình trị, văn hóa hội Thái Bình Thái Bình tỉnh đồng bằng, có vị trí bốn mặt giáp biển sông Dân số là: 1,8 triệu dân Thái Bình gồm thành phố Thái Bình, huyện trực thuộc: huyện ... có giá phù hợp với khả toán Gía biểu giá trị xuất phẩm thông qua hoạt động bán hàng thị trờng Trong chế thị trờng nay, để khách hàng chấp nhận mua xuất phẩm với mức giá định để cạch tranh với ... ty phát hành sách tháI bình Phát hành sách hoạt động kinh doanh đặc thù Sách không giống hàng hoá tiêu dùng khác Đối với hàng hoá thông thờng, giá trị sử dụng không giá trị Hàng hoá- sách lại...
 • 10
 • 487
 • 2

Đề cương hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần phát hành sách hà tây

Đề cương hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần phát hành sách hà tây

Kinh tế - Thương mại

... mã đẹp - Chính sách giá: +) Đối với đại lý bán buôn, bán lẻ công ty định giá thấp thu hút thông qua chiết khấu +) Đối với người tiêu dùng: Công ty định giá thông qua giá đối thủ cạnh tranh - ... thân thiết với nhà cung ứng +) Tìm kiếm nhà cung ứng có uy tín, đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hoá cho công ty - Đối thủ cạnh tranh: +) Trên thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh với công ty ... chế - Môi trường trị - pháp luật: +) Chính trị pháp luật ổn định +) Đường lối ngoại giao mở rộng +) Hệ thống luật pháp xây dựng ngày hoàn thiện - Môi trường văn hoá - hội: +) hội phát triển...
 • 13
 • 1,844
 • 15

Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần phát hành sách hà tây

Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần phát hành sách hà tây

Quản trị kinh doanh

... sách giá: Gía biểu tượng giá trị sản phẩm, dịch vụ hoạt động trao đổi Bao gồm việc định giá sản phẩm, giá khuyến mại, dựa vào chi phí, giá trị sản phẩm giá đối thủ cạnh tranh Do vậy, sách giá ... thoả mãn nhu cầu khách hàng theo cách mà đối thủ cạnh tranh không làm được, doanh nghiệp đặt giá cao trung bình ngành Khả tăng thu nhập cách đặt giá cao (chứ cách giảm chi phí giống doanh nghiệp ... phiếu đánh giá tốt, 30% đánh giá 30% đánh giá trung bình Hiện công ty thực sách phân đoạn thị trường theo hành vi tiêu dùng Với khách hàng mục tiêu công ty người có thu nhập trung bình Trên sở...
 • 49
 • 2,367
 • 48

Một số giải pháp tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách của công ty cổ phần phát hành sách và thiết bị thư viện

Một số giải pháp tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm sách của công ty cổ phần phát hành sách và thiết bị thư viện

Quản trị kinh doanh

... hiệu CL thâm nhập thị trường với 70% ý kiến sách giá trung bình công ty chưa thực tốt Các mức chiết khấu cho khách cao so với đối thủ 5% - 8%, mức chiết khấu trung bình công ty 20% đến 30% tùy ... giá thấp giá đối thủ cạnh tranh, cho bán nhiều hàng đảm bảo có lãi - Định giá linh hoạt chiết khấu cho đơn hàng đặt mua với số lượng lớn để khuyến khích khách hàng mua nhiều sản phẩm - Định giá ... (166,8%) so với năm 2008, năm 2010 tăng 2.088.63 nghìn đồng ứng với 1,355 lần (135,5%) so với năm 2009 LN sau thuế năm 2009 so với năm 2008 tăng 1,871 lần ứng với 475.792 nghìn đồng, năm 2010 so với...
 • 74
 • 271
 • 1

Hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình

Hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình

Kinh tế - Thương mại

... phs tháI bình tình hình trị, văn hóa hội Thái Bình Thái Bình tỉnh đồng bằng, có vị trí bốn mặt giáp biển sông Dân số là: 1,8 triệu dân Thái Bình gồm thành phố Thái Bình, huyện trực thuộc: huyện ... có giá phù hợp với khả toán Gía biểu giá trị xuất phẩm thông qua hoạt động bán hàng thị trờng Trong chế thị trờng nay, để khách hàng chấp nhận mua xuất phẩm với mức giá định để cạch tranh với ... 0918.775.368 phát hành sách tháI bình Phát hành sách hoạt động kinh doanh đặc thù Sách không giống hàng hoá tiêu dùng khác Đối với hàng hoá thông thờng, giá trị sử dụng không giá trị Hàng hoá- sách lại...
 • 13
 • 438
 • 0

Phân tích và đánh giá thực trạng kinh doanh của Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang.doc

Phân tích và đánh giá thực trạng kinh doanh của Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang.doc

Quản trị kinh doanh

... BHXH Việt nam - Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng (gọi chung cấp tỉnh) trực thuộc BHXH Việt nam - Cấp quận huyện, thị thành phố thuộc tỉnh (gọi chung cấp huyện) BHXH huyện, thị xã, thị ... thống bỏ chế độ trợ cấp sức lao động Nh BHXH Việt nam thực chế độ Đến năm 2003, BHYT Việt nam sát nhập với BHXH Việt nam Việt nam thực chế độ BHXH Các chế độ là: ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hu ... BHXH Việt nam BHXH Tỉnh BHXH Huyện 1.1 BHXH Tỉnh BHXH Huyện 1.n BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh 63 BHXH Huyện 64.1 BHXH Tỉnh 64 BHXH Huyện 64.m Các phơng pháp thu BHXH Công tác thu đóng góp BHXH Việt nam...
 • 84
 • 568
 • 3

Đánh giá thực trạng tài chính của công ty VIRASIMEX.Doc

Đánh giá thực trạng tài chính của công ty VIRASIMEX.Doc

Kinh tế - Thương mại

... hàng tồn kho: Khái niệm: Số vòng quay hàng tồn kho số lần mà hàng hoá tồn kho bình quân luân chuyển kỳ Giá vốn hàng bàn Số vòng quay hàng tồn kho = Hàng tồn kho bình quân Trong hàng tốn kho bình ... mức) để nhận xét, đánh giá tình hình tài dựa sở so sánh tỷ lệ doanh nghiệp với giá trị lỷ lệ tham chiếu Nh vậy, để đa nhận xét, đánh giá cách xác tình hình tài phải phân tích với việc kết hợp hài ... nhánh, trung tâm xí nghiệp trực thuộc địa bàn đờng sắt nớc với tên giao dịch quốc tế là: Viet Nam railway import- export and supply material equipment company, trực thuộc Liên Hiệp Đờng sắt Việt Nam...
 • 84
 • 533
 • 0

Thực trạng và giải pháp nhằm làm tăng lợi nhuận của công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Xây Dựng Việt Nam

Thực trạng và giải pháp nhằm làm tăng lợi nhuận của công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Xây Dựng Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... Năm 2006 Giá trị Phân loại theo thời gian hoạt động, sử dụng Tỷ trọng (%) Năm 2007 Giá trị Tỷ trọng (%) So sánh năm 2007 với năm 2006 Giá trị Tỷ trọng (%) So sánh n Năm 2008 Giá trị với nă Tỷ ... hành công ty Mức trịc năm không 500 triệu đồng (đối với công ty có hội đồng quản trị) 200 triệu đồng (đối với công ty hội đồng quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực trước thuế vốn nhà nước ... LN sau thuế, xác định sau : LN trước thuế = LN từ hoạt động + LN từ HĐTC + LN khác SXKD Thuế TNDN = LN trước thuế x phải nộp => LN ròng Thuế suất thuế TNDN = LN trước thuế (LNST) - Thuế TNDN...
 • 108
 • 333
 • 0

Xem thêm