phần iii tình hình quản lý tỷ giá của việt nam

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Sinh học

... Tiết I KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NHĨM * Nhiệm vụ nhóm: Quan sát hình vẽ 8.1 nghiên cứu SGK, thảo luận thống ý kiến hồn thành câu ... Tởng hợp ATP: ADP + Pvơ → ATP Vậy: Pha sáng pha oxihoa nước để sử dụng H+ Và electron cho việc hình thành ATP NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm 1- Nhóm 2: Nêu ... trình C3 C4 Ban đêm C4 ban ngày C3 Thấp TV mọng nước SO SÁNH CÁC NHĨM THỰC VẬT (Tham khảo) Đặc điểm Hình thái giãi phẫu Cường độ quang hợp Điểm bù CO2 C3 -Có loại lục lạp -Có loại lục lạp TB tế bào...
 • 33
 • 220
 • 0

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Sinh học

... cao thực vật C3 • Các đặc điểm ưu việt hơn: • - Cường độ quang hợp, điểm bão hòa as cao • - Điểm bù CO2, nhu cầu nước, thoát nước thấp Hình 9.3: Sơ đồ đường C4 III- Thực vật CAM • Gồm loại sống ... chu trình, chất khởi đầu để tổng hợp C6H12O6, từ tổng hợp tinh bột, saccarozo, a.amin, lipit… Hình 9.2: Chu trình Canvin Chu trình Canvin giản lược • Thực vật C3 phân bố khắp nơi Trái đất chúng ... lại e diệp lục a chuyền e cho chất khác • H+=> khử NADP+ thành NADPH • Sản phẩm: ATP, NADPH, O2 Hình 9.1: Sơ đồ trình pha quang hợp • 2-Pha tối • Diễn stroma Gồm giai đoạn; • - Cố đònh CO2 (1)...
 • 14
 • 1,696
 • 10

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... vào cường độ ánh sáng hình thành ATP, NADPH, giải phóng oxy 2.Pha tối : -Khử CO2 nhờ ATP NADPH pha sáng cung cấp -Các phản ứng không cần ánh sáng,phụ thuộc vào nhiệt độ hình thành hợp chất hữu ... (glucôzơ) II.QUANG HP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT 1.Pha sáng : -Là pha oxy hoá nước để sử dụng H+ e- cho việc hình thành ATP NADPH, đồng thời giải phóng oxy vào khí -Hệ sắc tố thực vật hấp thụ lượng cuả prôton ... thuốc bỏng, xương rồng, •Dứa •*Quá trình cố đònh CO2 xảy vào ban đêm lục lạp tế •bào mô giậu QUANG PHA SÁNG QUANG HÓA QUANG HP PHA TỐI Hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời Hoạt hóa diệp lục -> tạo...
 • 20
 • 507
 • 3

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Sinh học

... sinh víi cêng ®é AS m¹nh TV C4 cã nh÷ng ®Ỉc tÝnh nµo Thùc vËt C4 cã c¸c u viƯt h¬n thùc vËt C3: cêng ®é quang hỵp cao h¬n, h¬n thùc vËt C3? Sinh 11 C¬ B¶n ThÞ Th HiỊn Bµi  §Ỉc ®iĨm sinh lÝ: ... cã kÝch thíc bÐ vµ lơc l¹p c¸c tÕ bµo bao bã m¹ch ph¸t triĨn h¬n + Cã ph¶n øng thÝch nghi sinh cêng ®é ¸nh s¸ng m¹nh, nhu cÇu níc thÊp, tho¸t h¬i níc Ýt  B¶n chÊt hãa häc cđa ®êng C4: Gåm...
 • 8
 • 6,632
 • 71

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... I KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP: Hãy phân tích sơ đồ quang hợp hình 8.1 để thấy rõ chất hoá học quang hợp? Giải thích lại gọi quang ... VẬT: PHA SÁNG * Khái niệm : * Vị trí : tilacoit * Diễn biến : * Diễn biến : AS - Giai đoạn quang lý: màng tilacoit -e- STQH → Chdl + h√ ↔ chdl* ↔ chdl** chdl* : trạng thái kích thích chdl** : trạng...
 • 23
 • 482
 • 4

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

Sinh học

... víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 10, em h·y nªu ®Ỉc ®iĨm cđa pha s¸ng? TÓM TẮT DIỄN BIẾN PHA SÁNG CỦA QUANG HP Pha tèi ë c¸c nhãm thùc vËt Em h·y nh¾c l¹i ®Ỉc ®iĨm cđa pha tèi quang hỵp? Nghiªn ... cè ®Þnh CO2 ë C3, C4, CAM PHA TỐI Thực vật C3 Thực vật C4 Thực vật CAM CẤU TRÚC LÁ THỰC VẬT C4 III Mét sè ®Ỉc ®iĨm ph©n biƯt c¸c nhãm thùc vËt C3, C4, CAM §Ỉc ®iĨm C3 C4 Dùa vµo b¶ng sau, em...
 • 13
 • 514
 • 3

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Sinh học

... ban vào ban đêm Các tb qhợp TB nhu mô Các loại lục lạp Một Giáo viên: Nguyễn Thị Thuỷ Sinh học 11 Củng cố: (5 phút) - Học sinh đọc phần ghi nhớ sgk - TNKQ: Khoanh tròn vào đáp án nhất: Câu Pha ... H2O.* C diệp lục Giáo viên: Nguyễn Thị Thuỷ Sinh học 11 D chất hữu HDHS học nhà: (2 phút) - Trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến trình quang hợp VI Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn ... Sinh học 11 chất khác để tăng → phần dùng để tổng hợp ATP + H+ đến khử NADP+ ( dạng ôxi hóa )→ NADPH (dạng khử ) Pha tối: Quan sát...
 • 4
 • 18,145
 • 109

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

Tư liệu khác

... vào cường độ ánh sáng  Hình thành ATP,NADPH giải phóng oxi +Pha tối: _ Khử CO2 nhờ ATP ,NADPH pha sáng cung cấp _Các phản ứng không cần ánh sáng, phụ thuộc vào to  Hình thành hợp chất hữu *Thông ... vốn không khí tránh hô hấp sáng + Lần 2: cố định CO2 CT Canvin để hình thành hợp chất hữu tb bao bó mạch C4 ban ngày tv CAM III/ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT C3,C4 ,CAM *Kết hợp ... nêu khác biệt chu trình nhóm tv C3, C4, CAM ? Bảng 8: đặc điểm hình thái giải phẫu, sinh lí, hoá sinh nhóm thực vật Đặc điềm C3 1 .Hình thái, giải -Có loại lục lạp phẫu tb mô giậu C4 CAM -Có loại...
 • 28
 • 336
 • 3

Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Trung học cơ sở - phổ thông

... Tiết Quang hợp nhóm thực vật GV: Nguyễn Trọng Tuyển Trường THPT B Phủ Nội dung Nêu khái niệm pha quang hợp Trình bày nội dung pha sáng với phản ứng kích thích hệ sắc ... l chu trỡnh c bn, xut hin c loi Trong quỏ trỡnh tin hoỏ, thc vt C3 xut hin u tiờn trờn trỏi t; III Mt s c im phõn bit TV C3; C4; v CAM c im K mụi trng Nhúm TV Cht nhn CO2 u tiờn SP u tiờn Enzim...
 • 50
 • 320
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nông - Lâm - Ngư

... ) * Mô tả hình thái : - Cây gỗ sống nhiều năm, nhẵn, cành non hình bốn cạnh, đốt, có rễ thở hình măng non mọc từ d ới bùn lên tập hợp thành khóm quanh gốc - Lá hình trái xoan ng ợc hình trái ... khác biệt chế độ nớc ánh sáng Mẫu lấy xong đa phòng thí nghiệm xử tiến hành làm tiêu [10] b Xử mẫu Mẫu lấy phần nghiên cứu hình thái so sánh sau đa phòng thí nghiệm tiến hành làm tiêu bản, ... hành thu mẫu, xử mẫu nghiên cứu giải phẩu phòng thí nghiệm + Tháng 04-2004: viết tiểu luận + Tháng 05-2004: Bảo vệ III Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu số: - Hình thái (kích thớc, hình dạng) khí...
 • 60
 • 1,819
 • 2

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx

Điện - Điện tử

... qua đầu dùng ; phiếu học tập III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC Kiểm tra cũ Quang hợp xanh ? xanh có đặc điểm thích nghi với quang hợp ? Bài Hoạt động thầy trò * Hoạt động Giáo viên : Cho học sinh nghiên ... ATP NADPH +Tái sinh chất nhận : Rib -1,5-diP +Sản phẩm cácbon hiđrat *Hoạt động Giáo viên : cho học sinh quan sát hình 9.2 9.3, 9.4 rút nét giống khác thực vật C3 thực vật C4 ? Phiếu học tập số ... loại lục lạp Học sinh : Thảo luận trả lời cách điền vào phiếu số Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục Học sinh học tập theo phiếu III, phát phiếu số Phiếu học tập số QH Chỉ số QH QH TV so sánh...
 • 6
 • 4,192
 • 8

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... -pha tối diễn ntn ? Năng lượng kích thích clorophyl -phần cấu trúc lục lạp tiếp dùng quang phân li nước nhận ánh sáng ? phôtphorin hóa để hình thành ATP Hệ sắc tố hấp thụ lượng NADPH phôtôn ánh ... 3 hoạt động giáo viên hoạt động học sinh GV v/đáp: I Pha sáng -QH gồm pha ? Hệ sắc tố hấp thụ lượng -pha sáng ... cố định CO2 thực vật Nhóm thực vật C3 gồm thực C3( chu trình Can vin) vật ? Nhóm thực vật C3 gồm phần lớn thực vật phân bố rộng Điều kiện sống ? giới:lúa,khoai, sắn,các loại đậu Điều kiện sống:khí...
 • 5
 • 653
 • 4

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Điện - Điện tử

... Mở bài: SGK TG Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh Hoạt Động : Tìm Hiểu Cấu Tạo Của Tảo - Giáo viên giới thiệu tảo xoắn nơi sống - Các học sinh quan sát ... cấu tạo nào? bàng + So sánh hình dạng rong mơ Gợi ý: với bàng? Giống: hình dạng giống  Tìm đặc điểm giống khác Khác: chưa co rể, thân, thật + Vì rong mơ có màu nâu? Giáo viên giới thiệu cách sinh ... sống người Kết luận chung: học sinh đọc kết luận SGK IV Kiểm Tra Đánh Giá: - Giáo viên chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá nhanh tập: đánh dấu + vào Wcho ý trả lời câu sau: Cơ thể tảo có cấu...
 • 5
 • 1,481
 • 1

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Điện - Điện tử

... hợp *Tiểu kết: Cơ thể tảo xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một vài tảo khác thường gặp HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Sử dụng tranh giới thiệu số tảo thường -HS quan ... phân hóa thành loại mô điển hình Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc ... tảo: Góp phần cung cấp ôxi thức ăn cho động vật nước Một số tảo dùng làm thức ăn cho người gia súc, làm thuốc… Bên cạnh số trường hợp tảo gây hại IV/Kiểm tra, đánh giá : *Vài HS đọc phần kết...
 • 4
 • 290
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Điện - Điện tử

... Cơ thể tảo xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một vài tảo khác thường gặp HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Sử dụng tranh giới thiệu số tảo HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -HS quan sát tảo đơn bào, tảo ... phân hóa thành loại mô điển hình Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc ... tảo: Góp phần cung cấp ôxi thức ăn cho động vật nước Một số tảo dùng làm thức ăn cho người gia súc, làm thuốc… Bên cạnh số trường hợp tảo gây hại IV/Kiểm tra, đánh giá : *Vài HS đọc phần kết...
 • 6
 • 373
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Điện - Điện tử

... Cơ thể tảo xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một vài tảo khác thường gặp HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Sử dụng tranh giới thiệu số tảo HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -HS quan sát tảo đơn bào, tảo ... phân hóa thành loại mô điển hình Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc ... tảo: Góp phần cung cấp ôxi thức ăn cho động vật nước Một số tảo dùng làm thức ăn cho người gia súc, làm thuốc… Bên cạnh số trường hợp tảo gây hại IV/Kiểm tra, đánh giá : *Vài HS đọc phần kết...
 • 6
 • 1,172
 • 0

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... phẩm Khác : III MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT C3,C4,CAM - Mỗi nhóm thực vật có đặc Thực vật điểm hình thái, giải phẫu CAM Thực vật C4 khác nhau,dẫn tới có đặc điểm sinh khác giúp ... nhóm thực vật 1.Pha sáng êlectron hình thành ATP, NADPH giải phóng O2 nhờ lượng ánh sáng Pha sáng : Là pha ôxy hóa nước để sử dụng H+ GV: Quá trình hấp thu êlectron hình thành ATP, lượng ánh sáng ... tổng hợp chất hữu từ vô ,nhờ lượng ánh sáng diệp lục Quang hợp thực ? Phần tổ chức dạy học đơn vị kiến thức Hoạt động giáo viên Nội dung học sinh ▲GV : Hãy phân tích sơ đồ I Khái niệm hai pha...
 • 17
 • 729
 • 3

Xem thêm