phần i dồn toàn bộ sức mạnh cho viêc kiến tạo tương lai

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Sinh học

... Tiết I KH I NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP: N I DUNG HOẠT ĐỘNG NHĨM * Nhiệm vụ nhóm: Quan sát hình vẽ 8.1 nghiên cứu SGK, thảo luận thống ý kiến hồn thành câu h i sau th i gian phút Nhóm ... n i diễn ra, ngun liệu, diễn biến, sản phẩm chất hóa học pha sáng? Nhóm - Nhóm 4: Nêu n i diễn ra, ngun liệu, sản phẩm chất hóa học pha t i? N I DUNG HOẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm 1- Nhóm 2: Nêu n i diễn ... lạp tế bào mơ giậu 1C3 C6H12O6 5C3 RiDP: Ribulơzơ-1,5- diphotphat + ATP Gđ t i sinh chất nhận APG: Axit photphoglyxeric AlPG: Andêhit photphoglyxeric Quan sát chu trình cho biết: - Chu trình...
 • 33
 • 220
 • 0

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Sinh học

... tổng hợp tinh bột, saccarozo, a.amin, lipit… Hình 9.2: Chu trình Canvin Chu trình Canvin giản lược • Thực vật C3 phân bố khắp n i Tr i đất chúng cốâ đònh CO2 theo đường C3 (Canvin) II-Thực vật ... t i • Diễn stroma Gồm giai đoạn; • - Cố đònh CO2 (1) • - Khử APG thành AlPG (2) • - T i sinh chất nhận ban đầu Rib-1,5-điP (3) • Lúc kết thúc (2) có phân tử AlPG tách kh i chu trình, chất kh i ... • Gồm số nhiệt đ i mía, ngô, kê… • Là PƯ thích nghi sinh lí v i cường độ as mạnh Có suất cao thực vật C3 • Các đặc i m ưu việt hơn: • - Cường độ quang hợp, i m bão hòa as cao • - i m bù CO2,...
 • 14
 • 1,696
 • 10

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... anđêhit photpho glixêric ) 2.Sản phẩm quang hợp xảy chu trình C4 : A.AlPG ( anđêhit photphoglixêric) B.APG (axit photphoglixêric) C.Một chất hữu có C phân tử (axit ôxalô axêticAOA D.AM ( axit malic) ... (CH2O) IV MỘT SỐ ĐẶC I N PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT : C3, C4, CAM Sản phẩm quang hợp cuả chu trình Canvin A.RiDP (ribulôzơ- 1,5-điphotphat ) B.AM ( axit malic ) C.APG (axit photpho glixêric ) ... Thích hợp v i i u kiện m i trường nóng, ẩm, nhiệt đ i. Cây đ i diện: ngô, miá, cỏ lồng vực,cỏ gấu……… • *Quá trình cố đònh CO2 xảy lục lạp tế bào mô giậu tế bào bao mạch * Tinh bột tổng hợp...
 • 20
 • 507
 • 3

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Sinh học

... Nguyên liệu cho pha t i F H2O II Pha t i nhóm thực vật NADP+ Nguyên liệu cho pha sáng G cacbohiđrat Thực vật C3 e AlPG NADPH H+ Pha sáng xảy raCO2 NADPH H.ATthể ti HO 2Pha t i xảy P H2 O I ATP, ... Rib-1,5-dip • Sản phẩm ổn đinh đầ u ̣ tiên APG (3C) • Chỉ có chu trinh xẩy ̀ tế bào mô giâ ̣u • TV C4 (mía, ngô, cao lương ) • Cường đô ̣ quang hơ ̣p cao • i ̉m bù CO2 thấ p • i ̉m ... I ATP, NADPH,O Rib-1,5 diP AlPG APG O2 H2 O OH tilacoit K Chu trình Canvin Thực vật C4 Màng sinh chất Thành tế bào Tế bào mô giậu CO2 PEP Chu trình C4 ATP Chất 4C Cầu sinh Lo i CO2 CO2 chất C6H12O6...
 • 10
 • 556
 • 12

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Sinh học

... Axit malic bÞ ph©n hủ vËt C4 gi i phãng CO2 cung cÊp cho VỊ th i C¶ Giai ®o¹n x¶y chu tr×nh C3 Axit piruvic biÕn gian giai vµo ban ®ªm ® i thµnh chÊt nhËn CO2 lµ ®o¹n khÝ khỉng PEP cđa më Giai ... ph i gi i qut m©u thn gi÷a sù tiÕt kiƯm nX¬ng Rång íc( ph i gi¶m sù mÊt níc qua qu¸ tr×nh mÊt h i níc) vµ dinh dìng khÝ( quang hỵp) §Ĩ gi¶m sù tho¸t h i níc cÇn ph i ®ãng khÝ khỉng vµo c¸c giê ... bét, sacar«z¬, axit amin, lipit - Giai ®o¹n t i sinh chÊt nhËn CO2 ban ®Çu (ribul«z¬- 1.5 ®iphotphat): ph©n tư AlPG tiÕp tơc i vµo chu tr×nh vµ sư dơng n¨ng lỵng ATP ®Ĩ t i sinh chÊt nhËn RuBP...
 • 8
 • 6,632
 • 71

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... tilacoit * Diễn biến : * Diễn biến : AS - Giai đoạn quang lý: màng tilacoit -e- STQH → Chdl + h√ ↔ chdl* ↔ chdl** chdl* : trạng th i kích thích chdl** : trạng th i bền thứ cấp HỆ QUANG HOÁ PSI [X] ... H+ i n tử e → ATP, NADPH gi i phóng O2 vào khí • PHA T I: pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH pha sáng để tạo hợp chất hữu I QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT: PHA SÁNG * Kh i niệm : * Vị trí : tilacoit ... I KH I NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP: Hãy phân tích sơ đồ quang hợp hình 8.1 để thấy rõ chất hoá học quang hợp? Gi i thích l i g i quang hợp trình oxi hoá khử? • PHA SÁNG: pha oxi...
 • 23
 • 482
 • 4

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

Sinh học

... tËp sau? PhiÕu häc t©p 2: Qóa tr×nh cè ®Þnh CO2 ë c¸c nhãm thùc vËt C3 § i diƯn i u kiƯn cè ®Þnh Th i gian cè ®Þnh Kh«ng gian cè ®Þnh ChÊt nhËn C02 ®Çu tiªn S¶n phÈm ỉn ®Þnh ®Çu tiªn ý nghÜa ... ®Ỉc i m cđa pha s¸ng? TÓM TẮT DIỄN BIẾN PHA SÁNG CỦA QUANG HP Pha t i ë c¸c nhãm thùc vËt Em h·y nh¾c l i ®Ỉc i m cđa pha t i quang hỵp? Nghiªn cøu SGK, kÕt hỵp c¸c h×nh sau ®Ĩ hoµn thµnh phiÕu ... s¸ng mỈt tr i vµ n­íc Pha t i ATP, NADPH, CO2 S¶n phÈm ATP, NADPH, O2 C6H12O6 Lo i ph¶n øng ¤xi ho¸ Khư II Quang hỵp ë c¸c nhãm thùc vËt Pha s¸ng Nghiªn cøu SGK, kÕt hỵp v i nh÷ng kiÕn thøc ®·...
 • 13
 • 514
 • 3

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Sinh học

... vệ diệp lục Câu Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM giống khác ntn? A Giống pha sáng pha t i B Giống pha t i, khác pha sáng C Khác pha sáng pha t i D Khácnhau pha t i, giống pha sáng.* Câu Ôxi quang ... ribulôzơ 1,5 điP + Sản phẩm APG + Pha khử APG  AlPG Hoạt động Tìm hiểu nhóm thực + T i sinh chất nhận ribulôzơ 1,5 điP vật C4 (10 phút) II THỰC VẬT C4: Quan sát H9.2, 9.3 rút i m - Gồm chu ... phiếu học tập số Chỉ tiêu so sánh TV C3 TV C4 Nhóm TV Đa số thực vật Một số TV nhiệt đ i cận nhiệt đ i như: mía, rau dền, ngô, cao lương… Quang hô hấp Mạnh Rất yếu Chất nhận CO2 Ribulôzơ 1.5 điP...
 • 4
 • 18,145
 • 109

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

Tư liệu khác

... ? i u kiện mt đ i diện _ Nhóm 2: Mô tả đường cố định CO2 thực vật C4? i u kiện mt đ i diện _ Nhóm 3: Mô tả đường cố định CO2 thực vật CAM? i u kiện mt đ i diện _ Nhóm 4: + Sự khác th i gian ... vai trò kho dự trữ tạm th i CO2 + AM vào lục lạp tb bao mạch bị phân huỷ gi i phóng CO2 cung cấp cho chu trình Canvin hình thành nên axit piruvic(C3) quay l i lục lạp tb mô giậu , biến đ i ... nhiệt đ i cận nhiệt đ i *Cây đ i diện: ngô, mía, cỏ gừng, kê… * Thực vật C4 quang hợp hiệu lúc nào? Trả l i : Hiệu nồng độ CO2 thấp cường độ ánh sáng cao.Trong i u kiện thích hợp,tv C4 tạo nhiều...
 • 28
 • 336
 • 3

Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Trung học cơ sở - phổ thông

... xut hin c loi Trong quỏ trỡnh tin hoỏ, thc vt C3 xut hin u tiờn trờn tr i t; III Mt s c im phõn bit TV C3; C4; v CAM c im K m i trng Nhúm TV Cht nhn CO2 u tiờn SP u tiờn Enzim c nh CO2 Thi gian ... úng; Axit malic gii phúng CO2 i vo chu trỡnh Calvin Day So sỏnh TV CAM vi TV C4 C ch ca chu trỡnh CAM ging vi C4; C4 phõn bit v khụng gian cũn CAM phõn bit v thi gian Ngha l : CAM: giai on ... khng m cũn giai on t i c nh CO2 vo ban ngy; c hai g ny u din t bo nhu mụ tht lỏ C4: u din ngoi sỏng g to axit Malic din t bo mụ giu cũn g din chu trỡnh Calvin tb bao Chu trỡnh Calvin l chu trỡnh...
 • 50
 • 320
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nông - Lâm - Ngư

... nghiệp MụC lục Trang L i cảm ơn Mục lục Chơng1:Lợcsử nghiên cứu..3 Chơng2: Đ i tợng, th i gian, địa i m, n i dung phơng pháp nghiên cứu Đ i tợng nghiên cứu Địa i m th i gian nghiên cứu. N i ... v i đ i diện số khác nhau: I Nhóm thuỷ sinh Nhóm sống chìm nớc: - Đã nghiên cứu đ i tợng + Rong khía (Hidrilla venticillata Presl.) + Rong m i chèo (Vallisneria spiralis L ) Họ trạch tả (Alismaceac) ... mặn II Địa i m th i gian nghiên cứu - Địa i m thực hiện: Mẫu đợc thu chủ yếu vùng thành phố Vinh, số xã thuộc huyện Hng Nguyên, Nghi lộc - Th i gian thực hiện: + Tháng 09-2003: Đọc t i liệu...
 • 60
 • 1,819
 • 2

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx

Điện - Điện tử

... học sinh nghiên cứu mục I. 1, sơ đồ 9.1, phát phiếu số Phiếu học tập số Kh i niệm N i diễn Nguyên liệu Sản phẩm Pha sáng diễn đâu, biến đ i xảy pha sáng ? Học sinh : trả l i cách i n n i dung ... số Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục Học sinh học tập theo phiếu III, phát phiếu số Phiếu học tập số QH Chỉ số QH QH TV so sánh TV C3 TV C4 CAM Đ i diện Chất nhận CO2 Sản phẩm Th i gian ... Máy chiếu qua đầu dùng ; phiếu học tập III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC B I HỌC Kiểm tra cũ Quang hợp xanh ? xanh có đặc i m thích nghi v i quang hợp ? B i Hoạt động thầy trò * Hoạt động Giáo viên : Cho...
 • 6
 • 4,192
 • 8

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... vật ? gi i thích xuất đường cố định CO2 ỏ thực vật C4 thực vật CAM ? Dặn dò: - học theo câu h i 1,2,3 sgk vẽ sơ đồ - On tập từ đến cho kiểm tra tiết tuần E rút kinh nghiệm: -Cho HS phân biệt khác ... sáng giống Con đường cố định CO2 thực vật Nhóm thực vật C3 gồm thực C3( chu trình Can vin) vật ? Nhóm thực vật C3 gồm phần lớn thực vật phân bố rộng i u kiện sống ? gi i: lúa,khoai, sắn,các lo i ... thực i u kiện sống ntn ? vật sống vùng nhiệt đ i :ngô,mía,cỏ -vì g i thực vật C4 ? lồng vực,cỏ gấu -quan sát h8.2/34 chu trình C4 mô tả i u kiện sống :nóng ẩm kéo trình đồng hóa CO2 ? d i, cường...
 • 5
 • 653
 • 4

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Điện - Điện tử

... Cấu tạo tế bào + Màu sắc tảo - Giáo viên giảng gi i về: + Tên g i tảo xoắn chất nguyên sinh có dảy xoắn chứa diệp lục + Cách sinh sản tảo xoắn: sinh sản sinh dưỡng tiếp hợp - Giáo viên chốt l i ... tiêu: nắm vai trò chung tảo b Tiến hành: + Tảo sống nước có l i gì? + V i đ i sống ngư i có l i gì? Khi gây h i? - Học sinh thảo luận nhóm bổ sung cho  nêu vai trò tảo tự nhiên đ i sống ngư i ... l i vấn đề câu - G i v i học sinh phát biểu  h i: Nêu đặc i m cấu tạo tảo rút kết luận xoắn? Kết luận: thể tảo xoắn s i gồm nhiều tế bào hình chữ nhật - Giáo viên gi i thiệu m i trường sống rong...
 • 5
 • 1,481
 • 1

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Điện - Điện tử

... trao đ i theo đ i bạn học tập, trao đ i ? Tảo sống nước có l i gì? thống đáp an ?V i đ i sống ngư i tảo có l i gì? → Nêu vai trò tảo tự nhiên ?Khi tảo gây h i đ i sống ngư i *Tiểu kết: Vai trò ... cấu tạo ? d i xoắn chứa chất diệp lục - So sánh cấu tạo rong mơ v i bành ? → Tìm i m giống khác - Cách sinh sản tảo xoắn → sinh ? - Nêu đặc i m rong mơ ? Quan sát rong mơ (tảo nước mặn) → gi i ... tảo: Góp phần cung cấp ôxi thức ăn cho động vật nước Một số tảo dùng làm thức ăn cho ngư i gia súc, làm thuốc… Bên cạnh số trường hợp tảo gây h i IV/Kiểm tra, đánh giá : *V i HS đọc phần kết...
 • 4
 • 290
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Điện - Điện tử

... trao đ i theo đ i bạn học tập, sgk trao đ i thống đáp an ? Tảo sống nước có l i gì? → Nêu vai trò tảo ?V i đ i sống ngư i tảo có l i tự nhiên đ i sống gì? ngư i ?Khi tảo gây h i *Tiểu kết: Vai trò ... sản sinh dưỡng tiếp hợp Quan sát rong mơ (tảo nước mặn) → gi i thiệu m i trường sống - Vì rong mơ có màu nâu ? → gi i thiệu cách sinh sản → Rút kết luận *Tiểu kết: Cơ thể tảo xoắn s i gồm nhiều ... cấu tạo ? - Tên g i tảo chất nguyên - So sánh cấu tạo rong mơ sinh co d i xoắn chứa chất diệp lục v i bành ? → Tìm i m giống khác ? - Cách sinh sản tảo xoắn → - Nêu đặc i m rong mơ ? sinh sản...
 • 6
 • 373
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Điện - Điện tử

... trao đ i theo đ i bạn học tập, sgk trao đ i thống đáp an ? Tảo sống nước có l i gì? → Nêu vai trò tảo ?V i đ i sống ngư i tảo có l i tự nhiên đ i sống gì? ngư i ?Khi tảo gây h i *Tiểu kết: Vai trò ... sản sinh dưỡng tiếp hợp Quan sát rong mơ (tảo nước mặn) → gi i thiệu m i trường sống - Vì rong mơ có màu nâu ? → gi i thiệu cách sinh sản → Rút kết luận *Tiểu kết: Cơ thể tảo xoắn s i gồm nhiều ... cấu tạo ? - Tên g i tảo chất nguyên - So sánh cấu tạo rong mơ sinh co d i xoắn chứa chất diệp lục v i bành ? → Tìm i m giống khác ? - Cách sinh sản tảo xoắn → - Nêu đặc i m rong mơ ? sinh sản...
 • 6
 • 1,172
 • 0

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... : III MỘT SỐ ĐẶC I M PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT C3,C4,CAM - M i nhóm thực vật có đặc Thực vật i m hình th i, gi i phẫu CAM Thực vật C4 khác nhau,dẫn t i có đặc i m sinh lý khác giúp - giai ... việc độc lập v i SGK Th i độ: - Hình thành th i độ yêu thiên nhiên ,quan tâm đến tượng sinh gi i II Đồ dùng phương pháp dạy học: Phương pháp tổ chức dạy học: H i đáp – tìm t i, H i đáp – t i ... Bảng 8.SGK,nêu khác biệt thực vật C3, C4 CAM ? HS: - M i nhóm thực vật có đặc i m hình th i ,gi i phẫu khác nhau,dẫn t i có đặc i m sinh lý khác giúp chúng thích nghi v i m i trường sống khác...
 • 17
 • 729
 • 3

Tiết 8 bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3,C4 và CAM

Tiết 8 bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3,C4 và CAM

Sinh học

... nhiều lục lạp lớn, i t grana, nhiều hạt tinh bột Thực vật CO2 C4 Tế bào mơ giậu PEP CHU AOA (4C) TRÌNH (axit ôxalôaxêtic) C4  AM (axit malic) Chất 3C CO2 (axit piruvic) Rib-1,5-điP ... Canvin ? k Gđ CO C6H12O6 Canvin ( ct C3) Gđ c ớ đ i nh CO Chu trình AlPG Alđêhit phơtphoglixêric) RiDP h Gđ ta i sin (Ribulơzơ-1,5- diphotphat) chất nhận Thực vật sớng vùng nhiệt đơ i và ... trình giậu RiDP (Ribulơzơ-1,5- diphotphat) AlPG Alđêhit phơtphoglixêric) i si đ tá G nh nh chất ận Thực vật C3 APG Ta i có tên là ( 3C ) (Axit photphoglixêric) ATP NADPH CT C hay chu trình...
 • 23
 • 708
 • 2

Xem thêm