phần 3 giới thiệu về hệ thống bktest website

Đề tại nghiên cứu mật độ xương ở bệnh nhân nữ basedow bằng máy hấp thụ tia x năng lượng kép

Đề tại nghiên cứu mật độ xương ở bệnh nhân nữ basedow bằng máy hấp thụ tia x năng lượng kép

Y khoa - Dược

... 35 3. 3.1 Liên quan tuổi với MĐX 35 3. 3.2 Liên quan hormon với MĐX 36 3. 3 .3 Liên quan thời gian bệnh với MĐX 38 3. 3.4 Liên quan độ bƣớu với MĐX 39 3. 3.5 Liên ... chứng 34 3. 3 Các yếu tố liên quan đến MĐX 35 Bảng 3. 12 Phân bố MĐX theo nhóm tuổi 35 Bảng 3. 13 Nồng độ FT4 với MĐX 36 Bảng 3. 14 Nồng độ TSH với MĐX 37 Bảng 3. 15 Thời ... xƣơng nhóm bệnh 32 Biểu đồ 3. 5 Phân bố kết đo mật độ xƣơng nhóm chứng 33 3. 3 Các yếu tố liên quan đến MĐX 35 Biểu đồ 3. 6 Phân bố MĐX theo nhóm tuổi 35 Biểu đồ 3. 7 Phân bố mật độ...
 • 71
 • 693
 • 0

Hydrotreating process - CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA DƯỚI TÁC DỤNG CỦA NHIỆT

Hydrotreating process - CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA DƯỚI TÁC DỤNG CỦA NHIỆT

Tài liệu khác

... Sơ đồ công nghệ trình cốc hóa trễ Ngoài hệ thống cốc hóa trễ truyền thống Công ty Foste Wheeler USA cải tiến thiết kế hệ thống cốc hóa trễ SYDEC với suất chất lượng sản phẩm cao Hệ thống thiết ... Sơn Công nghệ lọc dầu 17 Bảng : Đặc trưng Anodes Coke Green Calcined 8-10 0 .3 Sulfur, wt% 3. 0 Max 3. 0 Max Ni ppm 0 .3 Max 0 .3 Max V ppm 200 Max 200 Max VCM, wt%, Dry Basis HGI 80 VBD g/cm3 0.78 Min ... có hàm lượng oléfine cao I .3. 3 Phần cất : Phần cất nhẹ cần phải xử lý hydro để ổn định màu trước đưa phối trộn sản phẩm gazole TS Nguyễn Thanh Sơn Công nghệ lọc dầu 15 Phần cất nặng thường sử dụng...
 • 20
 • 2,155
 • 8

Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Sinh học

... hiệu cho enzim Một số chất độc hại từ môi trường thuốc trừ sâu DDT chất ức chế số enzim quan trọng hệ thần kinh người động vật II VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Nhờ enzim mà ... chứng bệnh lí Các bệnh người gọi bệnh rối loạn chuyển hoá Enzim chất xúc tác sinh học có thành phần prôtêin Vai trò enzim làm giảm lượng hoạt hoá chất tham gia phản ứng, làm tăng tốc độ phản...
 • 2
 • 2,653
 • 19

bài 14: enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

bài 14: enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Sinh học

... tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng -Hãy nêu cấu trúc enzim ?  Enzim có thành phần prôtêin prôtêin kết hợp với chất khác prôtêin  Trong phân tử enzim có vùng cấu trúc không ... tạo sản phẩm Liên kết enzim – chất mang tính đặc thù Vì thế, enzim thường xúc tác cho phản ứng 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzim  Hoạt tính enzim xác định sản phẩm tạo thành từ lượng ... hoạt động enzim làm tăng hoạt tính enzim, vd: thuốc trừ sâu DDT … chất ức chế số enzim quan trọng hệ thần kinh Nồng độ enzim: Với lượng chất xác định nồng độ enzim tăng hoạt tính enzim tăng II/...
 • 14
 • 1,206
 • 35

Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Sinh học

... Fe ,30 0 năm Catalaza,1giây H2O + O2 H2O + O2 C©u hái cñng cè Điền từ thích hợp vào dấu hỏi chấm vào ô hình vẽ? C©u hái cñng cè C¬ chÊt S S¶n phÈm TT ho¹t ®éng Enzim E E4 S + Enzim E BẢI TẬP VỀ NHÀ ... Nhiệt độ Quan sát sơ đồ Hoạt tính enzim Hoạt tính enzim Nhiệt độ ảnh hưởng tới hoạt tính enzim 35 40 t0 Ảnh hưởng nhiệt độ • ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng enzim • Mỗi enzim có nhiệt độ tối ưu ... tạo chất ức chế dăc biệt để ưc chế en zim VD : thuốc trừ sâu DDT chất ức chế số enzim quan trọng hệ thần kinh người động vật II Vai trò enzim Hãy giải thích ý nghĩa đồ thị dể thấy rõ vai trò enzim...
 • 32
 • 1,049
 • 8

Bài 15: Enzim và vai trò của enzim trong qua trình chuyển hóa vật chất

Bài 15: Enzim và vai trò của enzim trong qua trình chuyển hóa vật chất

Sinh học

... zim tỉ ång tạc våïi c å c háút âãø tảo s n pháø m v e nzim âỉ åüc g ii ïng tråí lải ng un ve ûn 3. Cạc úu täú nh hỉ åíng âãún ho ảt tê nh c a e nzim : Váûn täúc phn ỉïng - Nhiãût âäü : e nzim c ... nzim cọ mäüt âäü pH thêch håüp - Näư ng âäü c å cEn zim khäng âäøi , háút : Váûn täúc phn ỉïng 3. Cạc úu täú nh hỉ åíng âãún ho ảt tê nh c a e nzim : nãúu tàng lỉ åüng cå cháút thç lục âáưu hoảt...
 • 11
 • 487
 • 0

BAI 14ENZIM VA VAI TRO CUA ENZIM TRONG QUA TRINH CHUYEN HOA VAT CHAT.ppt

BAI 14ENZIM VA VAI TRO CUA ENZIM TRONG QUA TRINH CHUYEN HOA VAT CHAT.ppt

Sinh học

... trúc ∗ Enzim có chất prơtêin ∗ Có loại enzim: - Enzim thành phần :bản chất prơtêin - Enzim thành phần: + Phần có chất prơtêin (apoenzim) + Phần khơng phải prơtêin (chất hữu cơ, vơ gọi cofactor, chứa ... làm giảm lượng hoạt hố chúng 3 Đặc tính enzim a Hoạt tính mạnh H2O2 Perơxi hiđrơ H2O2 Fe 30 0 năm catalaza 1s H2O + ½ O2 H2O + ½ O2 CO2 + H2O Cacboxi anhiđraza HCO3- + H+ Gấp 107 lần (khơng có ... 1s→ 105 CO2 b Tính chun hố cao (đặc hiệu) H2N-CO-NH2 + H2O urêaza CO2 + 2NH3 pt urêaza : 30 .000 urê (1s) Vắng urê cần 30 00.000 năm hồn thành ⇒ urêaza làm phản ứng tăng nhanh gấp 94.608.000.000.000...
 • 26
 • 884
 • 5

bai 14. enzim va vai tro cua enzim trong qua trinh chuyen hoa vat chat

bai 14. enzim va vai tro cua enzim trong qua trinh chuyen hoa vat chat

Sinh học

... chuyn hoỏ vt cht? 100 g tinh bt E 7200 giõy, t0 = 100 C Am 2g i iõy laza t 0= , 37 C Glucụz VD 2: Fe H2O2 H2O + O2 (mt 30 0 nm) catalaza H2O2 Glucụz H2O + O2 (mt giõy) Bi 14 ENZIM V VAI TRề CA ENZIM ... hc c tng hp cỏc t Vớ d bo sng Enzim l Fe Vớ d: Pepsin, Tripsin, Amilaza gỡ ? H2O2 H2O + O2C (mt 30 0 nm) ho vớ d catalaza H2O2 H2O + O2 (mt giõy) Bi 14 ENZIM V VAI TRề CA ENZIM TRONG QU TRèNH CHUYN ... CHUYN HểA VT CHT I ENZIM Cu trỳc C ch tỏc ng Cỏc yu t nh hng n hot tớnh ca enzim a Nhit : mc I .3 Cỏc yu t nh hng n hot Nghiờn cu Hot tớnh ca enzim tớnh cn nhit tho u phỳt tỡm hiu cỏc Mi enzimca...
 • 27
 • 674
 • 3

Bài 14 Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 14 Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Vật lý

... thường chỉcxúc Tại enzim mang tính đặ thù, vìtác enzim thườn ứng? tác cho phảng xúc cho phản ứng 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzim  Hoạt tính enzim xác định ? Ho m tính ạo thành t gì? ... trình chuyển hóa vật chất cách nào? Dặn dò  Tìm  Trả ví dụ bệnh rối loạn tiêu hóa lời câu hỏi số 3/ 59 SGK  Học 14  Xem trước 15 ...
 • 14
 • 694
 • 4

BAI 14: ENZIM VÀ VAI TRO CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHÂT

BAI 14: ENZIM VÀ VAI TRO CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHÂT

Sinh học

... *Thành phần hóa học: -Chỉ gồm protein -Gv cho học sinh quan sát -Hs:Dựa vào hình vẽ nêu - Protein kết hợp với chất hình hỏi:Enzim được:thành phần gồm protein khác(Còn gọi Coenzim) cấu tạo thành phần ... khác(Còn gọi Coenzim) cấu tạo thành phần protein kết hợp với chất *Cấu trúc: hóa học nào? khác -Phần khung: -Gv:nhận xét hoàn -Trung tâm hoạt động: Chỗ thiện lõm hay khe hở khung -Hs:Yêu cầu nêu ... tác -Bước 1:Enzim liên kết với chất trung tâm hoạt động -Bước 2: Enzim tương tác với chất -Bước 3: Tạo sản phẩm enzim giải phóng nguyên vẹn -Liên kết enzim với chất mang tính đặc thù Mỗi loại...
 • 4
 • 2,379
 • 27

Bài 23. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất potx

Bài 23. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất potx

Điện - Điện tử

... enzim Quan sát hình sau kết hợp mục I .3 SGK trang 75 – 76, nêu yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzim? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hoạt tính enzim Nhóm1 Nhóm3 Hoạt tính enzim Hoạt tính enzim Ở NGƯỜI ... bò khô người ta thường ăn với nộm đu đủ? DẶN DÒ • • • • VỀ LÀM TIẾP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SGK ĐỌC PHẦN EM CÓ BIẾT HỌC BÀI ÔN LẠI KIẾN THỨC VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Xin chân thành cảm Chào mừng ơn nhà ... Bài 23 ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I Enzim chế tác động enzim Khái niệm VD: Tinh bột Tinh bột HCl Glucôzơ 100o C, vài Amilaza (trong thể sống) Glucôzơ o 37 C,...
 • 27
 • 1,365
 • 2

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT pps

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT pps

Điện - Điện tử

... tên số loại enzim mà không bị biến đổi sau phản ứng mà em biết ? Cấu trúc: HS: Amilaza, - Thành phần prôtein prôtein kết hợp với Tripsin… chất khác (? )Enzim có cấu trúc - Enzim có vùng trung...
 • 5
 • 852
 • 2

Sinh học 10 - Tiết 23 (bài 22) ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT potx

Sinh học 10 - Tiết 23 (bài 22) ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT potx

Điện - Điện tử

... lại tác động -GV: Khi nghiên cứu phần II, chất ức chế làm bất hoạt enzim nhắc đến ức chế ngược xúc tác cho phản ứng đầu Vậy, ức chế ngược gì? -GV: Tế bào hệ thống mỡ, tự điều chỉnh nên tế bào ... học sinh quan sát tranh cấu trúc enzim hỏi: -Thành phần enzim gì? -Enzim có cấu trúc nào? mà không bị biến đổi sau phản ứng a/ Cấu trúc -Thành phần enzim prôtêin prôtêin kết hợp với chất khác -Enzim ... giảm lượng hoạt hóa -Trong tự nhiên, lượng hoạt 3/ Đặc tính enzim hóa thường dạng nhiệt Ở -Hoạt tính mạnh, chuyên hóa cao người, với thân nhiệt 37 oC, VD: SGK enzim chuyển hóa 4/ Nhân tố ảnh hưởng...
 • 15
 • 4,175
 • 24

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ENZIM & VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT docx

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ENZIM & VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT docx

Điện - Điện tử

... chất có chất ? Như: pepsin, amilaza, lipaza, prôtêin Một số enzim prôtêin * Liên hệ thực tế: protêaza,… ra, có thêm phần phụ vtm Nếu thể người thiếu HS trả lời ion KL (coenzim) vtm (hoặc khoáng ... bất hoạt enzim xúc tác mối liên hệ ức chế đầu đường chuyển hoá ngược enzim SGV để y/c HS mô tả, HS mô tả, phân tích & nêu chế phân tích & nêu chế 4/ Củng cố (3 ) : HS đọc KL trang 77/ SGK Nêu ... hình 22.1 & thảo định Sau enzim luận nhóm phẩm, enzim giải phóng giải phóng tham gia pứ enzim khác 3/ ĐẶC TÍNH ENZIM - Hoạt tính mạnh - Tính chuyên hoá cao - Tính phối hợp hoạt động TĐC loại chất...
 • 7
 • 1,748
 • 18

Sinh học lớp 10 Tiết 23: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật pps

Sinh học lớp 10 Tiết 23: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật pps

Điện - Điện tử

... sống VD:Quá trình chuyển hóa N2 thành NO3-(một dạng đạm vô cơ),ở vi khuẩn nốt sần xảy điều kiện bình thường công nghệ sản xuất phân bón cần tới 150atm ,35 0oC - Tại SV có khả kì diệu ấy? Đó nhờ ... - GV nhận xét yêu chuyển sống Đó phản ứng cầu HS khái quát kiến hoá vật chất thức + Hai - GV giới thiệu: Các trình phân giải chất sống đặc trưng tế bào đồng thành chất đơn trình chuyển hoá hoá ... tương ứng 1) Thành phần cấu cấu trúc khác Enzim tế bào tạo enzim? tinh bột hoà tan tế bào 2) Cấu trúc không người không chất liên kết chặt gian enzim? có enzim tiêu chẽ với bào 3) Tóm tắt sơ hoá...
 • 14
 • 981
 • 2

Giáo án Sinh Học lớp 10: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT pptx

Giáo án Sinh Học lớp 10: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT pptx

Điện - Điện tử

... bị biến đổi em biết ? sau phản ứng HS: Amilaza, Tripsin… Cấu trúc: (? )Enzim có cấu trúc - Thành phần prôtein prôtein kết ? hợp với chất khác HS: - Enzim có vùng trung tâm hoạt động: + Là chỗ lõm...
 • 5
 • 2,276
 • 7

BAI 22 ENZIM VA VAI TRO CUA ENZIM TRONG QUA TRINH CHUYEN HOA VAT CHAT pps

BAI 22 ENZIM VA VAI TRO CUA ENZIM TRONG QUA TRINH CHUYEN HOA VAT CHAT pps

Tài liệu khác

... CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA ENZIM: Cấu trúc enzim: Ví dụ: Với 200cm3 tinh bột Nếu : Tinh bột + H2O Tinh bột + H2O 500cm3 HCl Đun sôi 1h amilaza 1giây ,37 C o Glucôzơ Glucôzơ Vậy Amilaza HCl ví dụ có vai trò ... Nhiệt D- Điện Câu 2: Năng lượng ATP tồn dạng: A- Động B- Thế C- Nhiệt D- Điện Câu 3: Cấu tạo phân tử ATP gồm thành phần: A- Ađênin, đường ribôzơ, nhóm phốtphát B- Ađênôzin, đường ribôzơ, nhóm phốtphát ... sinh B- Xenlulôzơ hợp chất cao phân tử C- Hệ tiêu hoá người không sản xuất enzim xenlulaza D- Vì xenlulôzơ chất dinh dưỡng nên không cần tiêu hoá Câu 3: Tại số người tiêm kháng sinh chết bị sốc...
 • 20
 • 346
 • 2

BÀI 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT ppt

BÀI 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT ppt

Điện - Điện tử

... HS quan sát H14.2, -Nhận biết GT chế ức chế ngược chế ức chế ngược -H: (lệnh) -Liên hệ: Cần ăn uống hợp lí 3) Củng cố: Đọc ghi nhớ, câu (SGK) C Giao nhiệm vụ nhà: Chuẩn bị nội dung thực hành ... biến đổi tốc độ phản ứng mà không biến đổi sau phản ứng) VD: pepsin, amilaza, saccaraza, ureaza… 3) Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzim -Treo tranh vẽ sơ đồ -Cá nhân Nhiệt độ, độ PH, nồng ... phản ứng sinh tinh bột (HCL5%, 1000C, hoá tế bào 1giờ) → Glucozơ +200 ml hồ tinh bột (amilaza, 37 0C, vài phút) → Glucozơ -TB điều hoà trình chuyển hoá vật chất thông qua điều khiển hoạt tính...
 • 6
 • 772
 • 1

Tiết 22. Bài 23. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất (Sinh 10 NC)

Tiết 22. Bài 23. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất (Sinh 10 NC)

Sinh học

... enzim Quan sát hình sau kết hợp mục I .3 SGK trang 75 – 76, nêu yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzim? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hoạt tính enzim Nhóm1 Nhóm3 Hoạt tính enzim Hoạt tính enzim Ở NGƯỜI ... bò khô người ta thường ăn với nộm đu đủ? DẶN DÒ • • • • VỀ LÀM TIẾP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SGK ĐỌC PHẦN EM CÓ BIẾT HỌC BÀI ÔN LẠI KIẾN THỨC VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Xin chân thành cảm Chào mừng ơn nhà ... Bài 23 ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I Enzim chế tác động enzim Khái niệm VD: Tinh bột Tinh bột HCl Glucôzơ 100o C, vài Amilaza (trong thể sống) Glucôzơ o 37 C,...
 • 27
 • 794
 • 1

bài giảng sinh học 10 bài 14 enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

bài giảng sinh học 10 bài 14 enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Sinh học

... niệm: Cấu trúc: Nêu cấu trúc enzim? Enzim thành phần Enzim thành phần Prôtêin Prôtêin kết hợp với chất khác Prôtêin (Côenzim) Cơ chất gì? S1 S3 S2 S4 EnzimA Enzim B Trung tâm hoạt động liên kết ... NHÀ - Đọc phần “em có biết” phần cuối học - Học cũ trả lời câu hỏi theo câu hỏi SGK - Đọc trước đến lớp - Tại ăn thịt bò khô với gỏi đu đủ lại dễ tiêu hóa ăn thịt bò riêng? - Tại công nghệ chế biến ... enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với chất gọi trung tâm hoạt động S1 S2 S3 S4 Phức hợp E-S EnzimA Enzim B ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT...
 • 20
 • 3,576
 • 1

Xem thêm