phân tích tài chính doanh nghieeppj 3 năm

phân tích tài chính doanh nghiệp qua bảng cân đối kế toán

phân tích tài chính doanh nghiệp qua bảng cân đối kế toán

Kế toán - Kiểm toán

... 32 ,797,558,7 43 28,102,098,904 4,695,459, 839 16.709 30     63, 478, 235 ,521 18757057 733 44,721,177,788 238 .42 31  3, 340,508, 232 3, 721,494,167 -38 0,985, 935 ...  30 2,726,5 83, 351 30 2,726,5 83, 351 0 0      -7 13, 800,5 03 0 -7 13, 800,5 03      14,018,170,0 03 10,587,588,608 3, 430 ,581 ,39 5 ... 130  43, 236 ,261,7 23 80,917,979,475 -37 ,681,717,752 -46.57 131  32 ,991, 133 ,877 33 ,028,740,600 -37 ,606,7 23 -0.114 132 ...
 • 8
 • 1,017
 • 19

công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

... chứng tỏ doanh nghiệp tăng vốn huy động từ bên ngoài.  = LNSTTổng TS= LNST Doanh thu x Doanh thuTổng TS https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision Công thức môn Phân tích ... chỉ số đánh giá sức mạnh của doanh nghiệp trong việc duy trình dòng tiền tạo ra cho cổ đông. PHƢƠNG PHÁP TÁCH ĐOẠN – DUPONT  = LNSTVCSH= LNST Doanh thu x Doanh thuTổng TS x Tổng ... https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision Công thức môn Phân tích tài chính 1 HỆ THỐNG CÔNG THỨC Môn: Phân tích tài chính doanh nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân https://sites.google.com/site/baitamquatlam...
 • 7
 • 846
 • 15

Phân tích tài chính doanh nghiệp pot

Phân tích tài chính doanh nghiệp pot

Tài chính doanh nghiệp

... 3. Phải trả dài hạn khác 33 3 4. Vay và nợ dài hạn 33 4 V.20 1 2 3 4 5 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 33 5 V.21 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 33 6 7.Dự phòng phải trả dài hạn 33 7 ... + 6,1 + 4 - 0, 93 + 9,78 + 11 + 2,4 + 5,25 - 2,85 + 8,15 + 5,54 + 3, 45 - 41,18 + 7, 53 + 7, 73 + 6 ,36 +40, 13 + 3, 3 - 3, 85 + 19,47 + 11 + 8,54 + 25, 73 - 13, 97 + 7,65 + 7,64 ... 31 8 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31 9 V.18 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 32 0 II. Nợ dài hạn 33 0 1. Phải trả dài hạn người bán 33 1 2. Phải trả dài hạn nội bộ 33 2...
 • 90
 • 371
 • 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.doc

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.doc

Quản trị kinh doanh

... VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.1.1. Khái niệm – ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp: 1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính của doanh ... kinh doanh. _ Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp. _ Phương hướng sản xuất kinh doanh trong kỳ tới._ Các kiến nghị.1 .3. Phương pháp phân tích tài chính ... Th.S PHẠM THỊ KIM DUNGTrang 7 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY1 .3. 2. Phương pháp phân tích tỷ số : Phân tích tỷ số là công cụ phân tích tài chính phổ thông nhất, một...
 • 18
 • 574
 • 5

Phân tích tài chính hoạt đông kinh doanh

Phân tích tài chính hoạt đông kinh doanh

Cao đẳng - Đại học

... EF$B:A)+6*(;'$( 3 )"(+2''R@. 3 .>Q.@.Q..T#&+"/$, !G* 3 '5 3 );'+2;'&T!"#H(+#=/.T!"#H<7.\<]T!"#H$DR^!"#:", ... .1 3 )$Q_P.9F$B#Z,:AR();*N*;N9NOR=M$/K29NOR=M$/O3VN9NOR<)U2% 3 ;:;$/K .$=_P.>9`A+>R; 3 &M$=' 3 )NOR;6=MNOR.6=MNORGb<.2FNOR;6=MNOR.6=MNORGb<.2F ... .19'Q+2>T$R+AR`%cG&'cG+=NZ&&6,X4Q&6 3 */-+N*", & 3 '&8)9:A$"T# 3 "'&' 3 "'#,6$"('$:B#%$;Q#%$*0!B../_.VTD$DL_.VT$!DVTB../_.VTD$DL_.VTD<2./H/VTB../_.VTD$DL_.VT$!DVT,R7&.,...
 • 15
 • 255
 • 0

Tài liệu Chương trình giảng dạy về kinh tế: Phân tích tài chính docx

Tài liệu Chương trình giảng dạy về kinh tế: Phân tích tài chính docx

Kế toán - Kiểm toán

... = 2.95 năm Thời haïn hoàn vốn có chiết khấu L = 3. 0 + 36 0/410 = 3. 88 năm Suất chiết khấu 10% 0 1 2 3 4Dự án SNgân lưu ròng -1000 500 400 30 0 100Ngân lưu ròng chiết khấu -1000 455 33 1 225 ... hoàn vốn L = 3 + 200/600= 3. 33 năm 01 234 Dự án SNgân lưu ròng -1000 500 400 30 0 100Ngân lưu ròng tích lũy -1000 -500 -100 200 30 001 234 Dự án LNgân lưu ròng -1000 100 30 0 400 600Ngân lưu ròng ... năm trong vào tiền Dòng hồithu chưalạicònphíChivốn hết hồithu khitrước năm Số vốn hoànhạnThời +=62Thời hạn hoàn vốnThời hạn hoàn vốn S = 2 + 100 /30 0= 2 .33 năm Thời hạn hoàn vốn L = 3...
 • 38
 • 357
 • 0

Tài liệu Tổng quan về phân tích tài chính ppt

Tài liệu Tổng quan về phân tích tài chính ppt

Kế toán - Kiểm toán

... Fulbright Phân tích Tài chính Bài giảng 1 Niên khoá 2006-07 Nguyễn Minh Kiều 12 Bảng 2.2: Quy định tỷ lệ khấu hao theo MACRS Loại tài sản có tuổi thọ Năm 3 năm 5 năm 7 năm 10 năm 1 33 ,33 % ... 14,29 10,00% 2 44,45 32 ,00 24,49 18,00 3 14,81 19,20 17,49 14,40 4 7,41 11,52 12,49 11,52 5 11,52 8, 93 9,22 6 5,76 8,92 7 ,37 7 8, 93 6,55 8 4,46 6,55 9 6,56 10 6,55 11 3, 28 Tổng cộng 100,00% ... tuổi thọ 5 năm được mua sắm vào tháng 2 áp dụng phương pháp khấu hao giảm dần theo số dư có hệ số khấu hao là 200% và luật khấu hao phân nửa áp dụng vào năm mua sắm tài sản cố định và năm cuối...
 • 16
 • 340
 • 1

phân tích tài chính công ty an thái

phân tích tài chính công ty an thái

Tài chính doanh nghiệp

... -7, 131 ,35 0 ,30 9 1,442, 431 ,508 51 ,39 4,177 1,207,9 93, 585 -702, 037 ,162 2 ,39 3,068 ,38 7 -2, 738 ,499,814 2002 39 5, 530 ,33 5 2,628, 134 ,479 31 3,647,701 970,667,478 25,682,427 13, 124,299,648 ... 19.196.116.001 12.109.8 03. 742 61 ,32 % 38 ,68%17.457.962.06816. 037 .806.10652,12%47,88%-1. 738 .1 53. 933 +3. 928.002 .36 4-9,05 +32 ,44 31 .30 5.919.7 43 100% 33 .495.768.174 100% +2.189.848. 431 +6,99 ( Nguồn: ... Chênh lệch 3, 928,002 ,36 4 3, 6 43, 356 ,31 1 3, 250,000,000 3, 250,000,000 0 35 5,807,56571,161,5 13 -33 ,612,767 284,646,0 53 35 ,580,757 249,065,296 % tănggiảm 53. 01% 53. 01% ...
 • 61
 • 357
 • 1

phân tích tài chính và dự báo

phân tích tài chính và dự báo

Tài chính doanh nghiệp

... 25.0% 15/05/20 03 55.6% 11.1% 33 .3% 19/06/20 03 66.7% 0.0% 33 .3% 17/07/20 03 80.0% 0.0% 20.0% 14/08/20 03 83. 3% 0.0% 16.7% 18/09/20 03 66.7% 16.7% 16.6% 16/10/20 03 66.7% 16.7% ... lượng cổ phần 3 tháng kết thúc 3 tháng kết thúc 30 /1/2000 28/1/2001 3/ 2/2002 2/2/20 03 1/2/2004 5/5/20 03 2/5/2004 3/ 8/20 03 1/8/2004 Tổng doanh thu 220,2 43 300,715 39 4 ,35 4 491,549 ... (188) (186) (119) (62) (47) (31 ) Phải thu, người lao động (2,547) (2 ,34 9) (2,580) (558) (38 3) (38 3) (38 3) Kế hoạch lợi ích nhân viên (126) ( 138 ) (33 9) (36 9) (264) (264) Phải trả cho...
 • 19
 • 373
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 1 doc

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 1 doc

Báo cáo khoa học

... ban - Phòng kinh doanh : Tham mưu cho Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh bằng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tham gia phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh, tổng hợp ... ĐỀ TÀI: Phân tích tài chính Phần 1 Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 7 3. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản ... động công ty, chỉ đạo toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, là người chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty trước cơ quan nhà nước. Các Phó giám...
 • 14
 • 374
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 2 ppt

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 2 ppt

Báo cáo khoa học

... Nguồn kinh phí 30 0 31 0 32 0 33 0 400 410 420 Tổng cộng nguồn vốn 430 a.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Khái niệm : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo ... hình tài chính doanh nghiệp. - Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn. - Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. - Phân tích các tỷ số về doanh lợi. 3. Phương pháp phân tích c. ... kinh doanh trong năm của doanh nghiệp. Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 16 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1. Khái niệm Bản chất tài chính doanh...
 • 22
 • 380
 • 0

chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

... vốn.4Chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpROE = Biên lợi nhuận × Doanh thu tài sản × Số nhân vốn cổ phần=Thu nhập ròng Doanh thu kinh doanh × Doanh thu kinh doanh Bình quân tài ... tiêu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Doanh số phải thu =Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh Các khoản phải thu (bình quân)Thời gian thu tiền bán hàng bình quân =Số ngày trong kỳ Doanh ... tổng doanh thu tài sản được xác định qua việc chia tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán cho bình quân tổng tài sản.Tổng doanh thu tài sản =Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh Bình...
 • 7
 • 579
 • 2

phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

... Nguồn vốn chủ sở hữu 6. 236 6 .31 6I. Vốn quỹ 6. 236 6 .31 61. Vốn kinh doanh 5.000 5.0002. Lãi để lại 1. 236 1 .31 6Tổng cộng nguồn vốn 7.660 8.600Từ số liệu đã có ta lập bảng phân tích số liệu trên ... trong kho là 43, 9 ngàyĐể phân tích cần so sánh với năm trước hoặc các doanh nghiệp cùng ngành mới có thể đưa ra được đánh giá thỏa đáng.16PHÂN 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPI. ... hiệu quả và ngược lại. 3. Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần:Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần = (Chi phí quản lý doanh nghiệp)/ (Doanh thu thuần) x 100%Chỉ...
 • 19
 • 487
 • 1

Xem thêm