phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

tiết 4phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

tiết 4phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Toán học

... 1+2x+4x2 2 ))Tiết10: Bài7:Cách làm như các ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà ... 26, 27, 28 trang 6 sách bài tập.*Chuẩn bị tiết *Chuẩn bị tiết “ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử 64 - xa)41, Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö 81 -16x b)42.Chøng ... ñuùng hay sai?16 – 16x + 4x2=(2x-4)2161718192021222324252627282930 1. Vớ d: Phân tích đa thức thành nhân tử b) xb) x2 2 - 2- 2 44x- xa)2+( )222x= 22 .2x - x 22+=22)-(x...
 • 15
 • 891
 • 1

T11 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

T11 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Toán học

... +++10000100.100)8515.(10085.100100.15)6025.(100)3664.(15)100.60100.25()15.3664.15(==+=+=+++=+++= Phân tích đa thức thành nhân tử: Chú ý 1: Khi phân tích đa thức thành nhân tử, nếu các hạng tử của đa thứcnhân tử chung thì nên đặt nhân tử chung trước, rồi mới nhóm các hạng tử một ... dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử: 2296 yxx ++)3)(3()3()96(2222yxyxyxyxx+++=+=++=Chú ý 2: Khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử, ta cần nhóm các hạng tử ... z = 45+) Phân tích đa thức thành nhân tử +) Thay giá trị của biến vào đa thức rồi tính22242 yzxyx + ?2: Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: HÃy phân tích đa thức thành nhân tử. Bạn Thái...
 • 7
 • 1,682
 • 13

Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm

Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm

Toán học

... 3.(2x).y2 + y3 = (2x+y)3 Hướng dẫn học ở nhàHướng dẫn học ở nhàãÔn tập 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đà họcãBài tập về nhà: 47ab; 48; 49; 50b (tr 22; 23 - SGK) 31,32 (tr ... + 1 = 0 x = -1VËy hoÆc x=2 hoÆc x=-1 Chó ý:Nhãm thÝch hîpXuất hiện nhân tử chung của các nhómXuất hiện hằng đẳng thức Bµi cña b¹n Th¸i ®­îc gi¶i tiÕp nh­ sau:x4 – 9x3 + x2 – 9x...
 • 10
 • 848
 • 3

Tiết 14-Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 14-Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... những phương pháp dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức trên nào để phân tích đa thức trên thành nhân tử? thành nhân tử? -Nhóm hạng tử -Dùng hằng đẳng thức -Đặt nhân tử chung ... được học các phương pháp cơ bản để phân tích đa thức thành nhân tử. Đó là phương pháp đặt nhân tử chung, phương pháp dùng hằng đẳng thức và phương pháp nhóm hạng tử. Mỗi phương pháp trên chỉ ... dụ: Như vậy, để phân tích đa thức trên thành nhân tử, ta đã phối hợp hai phương pháp: Đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức. VD1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử A = 5x3 + 10x2y...
 • 9
 • 576
 • 4

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ potx

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ potx

Toán học

... = 0, y = 1, y = -1 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ I. Mục tiêu: 1, Kiến thức: HS biết nhóm các hạng tử thích hợp, phân tích thành nhân tử trong mỗi nhóm ... đổi đa thức đó thành 1 tích của các đa thức (có bậc khác 0). Trong tích đó không thể phân tích tiếp thành nhân tử được nữa. cùng là x(x-9)(x2+1) vì mỗi nhân tử trong tích không thể phân tích ... trong tích không thể phân tích thành nhân tử được nữa. - Ngược lại: Bạn Thái và Hà chưa làm đến kq cuối cùng và trong các nhân tử vẫn còn phân tích được thành tích. HĐ 4 - Luyện...
 • 5
 • 669
 • 1

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG pptx

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG pptx

Toán học

... PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I. Mục tiêu: 1, Kiến thức: HS hiểu phân tích đa thức thành nhân tử có nghĩa là biến đổi đa thức đó thành tích của đa thức. ... thức. HS biết PTĐTTNT bằng p2đặt nhân tử chung. 2, Kỹ năng: Biết tìm ra các nhân tử chung và đặt nhân tử chung đối với các đa thức không qua 3 hạng 3, Thái độ : Học tập tích cực , cận thận ... =5x(-y+x)=5x(x-y) * Chú ý: Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử với t/c: A = -(-A). ?2 Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 3x(x-1)+2(1- x)=3x(x- 1)- 2(x- ...
 • 5
 • 6,002
 • 14

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

Toán học

... phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. - Phương pháp đặt nhân tử chung - Dùng hằng đẳng thức - Nhóm nhiều hạng tử II. Luyện tập: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3xy ... biểu thức sau a) A = x2y – y + xy2 – x với x = -5, y = 2 ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ I. Nhắc lý thuyết: ? Em hãy nhắc lại các phương pháp ... a + c = -b; b + c = -a  M = a2(-b) + b2(-a) – abc = - ab(a + b + c) = 0 b) Phân tích đa thức thành nhân tử (x – y)3 + (y – z)3 + (z – x)3 HD: Áp dung bài 2a và bài 1a c) 25 – 4xy...
 • 4
 • 1,902
 • 20

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ docx

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ docx

Toán học

... ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ I. Kiến thức cơ bản: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm nhiều hạng tử là tìm cách tách đa thức ... đã cho thành nhóm các hạng tử thích hợp sao cho khi phân tích mmỗi nhóm hạng tử thành nhân tử thì xuất hiện nhân tử chung. II. Bài tập cơ bản Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) ... 3x2 – 3xy – 5x + 5y = (3x2 – 3xy) – (5x – 5y) = 3x(x – y) – 5(x – y) =…. Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 8xy3 – 5xyz – 24y2 + 15z; b) x(x + 1)2 + x(x – 5) – 5(x + 1)2 c)...
 • 3
 • 1,209
 • 8

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC potx

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC potx

Toán học

... …………………………………………………………… ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. Nhắc lại 7 hằng đẳng thức đáng nhớ GV bổ sung các hằng đẳng thức mở rộng 1. ... c, d đặt nhân tử chung Câu e, f, g dùng hằng đẳng thức bình phương của 1 tổng hoặc 1 hiệu Câu h, i dùng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương Câu k dùng hằng đẳng thức tổng hai lập phương. Bài ... 3.2.1)2)(1(nnnxn-3y3 + + 2.1)1(nnx2yn-2 + nxyn-1 +yn II. Luyện tập: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3x3y2 – 6x2y3 + 9x2y2; b) 12x2y – 18xy2 – 30y2 c) y(x –...
 • 4
 • 6,426
 • 81

Tiết 12-Phân tích đa thưc thành nhân tử bằng pp nhóm nhiều hạng tử (02)

Tiết 12-Phân tích đa thưc thành nhân tử bằng pp nhóm nhiều hạng tử (02)

Toán học

... Hướng dẫn về nhà- Ôn tập 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đà học- Làm bài tập 49, 50 SGK Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp nhóm hạng tử Tiết 11.2. áp dụng15.64 ... làm như sau :Hoạt động nhóm Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp nhóm hạng tử Tiết 11.1. Ví dụ :Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 - 3x + xy - 3y= (x2 - ... y)= (x – y)(3x – 5) Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp nhóm hạng tử Tiết 11.2. áp dụngĐại số 81. Ví dụ :Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 - 3x + xy - 3y=...
 • 15
 • 425
 • 2

Xem thêm