nhận thức của đảng cộng sản việt nam về chủ nghĩa xã hội

SỰ NHẬN THỨC của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về NHỮNG BIẾN đổi mới của THỜI đại HIỆN NAY

SỰ NHẬN THỨC của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về NHỮNG BIẾN đổi mới của THỜI đại HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa hội, thời đại mà chủ nghĩa hội trở thành hệ thống giới giành ưu rõ rệt trường quốc tế, thời đại mà lực lượng hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc, dân chủ hòa ... thống hội đối lập, thời đại cách mạng hội chủ nghĩa cách mạng giải phóng dân tộc, thời đại sụp đổ chủ nghĩa đế quốc, tan rã chủ nghĩa thực dân, thời đại có nhiều nước lên chủ nghĩa hội, ... nghĩa hội, thời đại thắng lợi chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản phạm vi toàn giới” (1) Đại hội XI Đảng ta rõ: “Đặc điểm bật giai đoạn thời đại nước với chế độ hội trình độ phát triển khác...
 • 8
 • 1,657
 • 10

Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Thành Phần Kinh Tế Tư Bản Tư Nhân Trong Cách Mạng Hội Chủ Nghĩa Từ 1976 2001

Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Thành Phần Kinh Tế Tư Bản Tư Nhân Trong Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ 1976 2001

Khoa học tự nhiên

... nghip ng ký sỏng ch ng ký GPHI Nm ng ký KDCN ng ký NHHH Vit Nc Vit Nc Vit Nc Vit Nc Nam ngoi Nam ngoi Nam ngoi Nam ngoi 1990 62 17 39 25 194 890 592 1991 39 25 52 01 420 1747 613 1992 34 49 32 ... nghip ng ký sỏng ch ng ký GPHI ng ký KDCN ng ký NHHH Nm Vit Nc Vit Nc Vit Nc Vit Nc Nam ngoi Nam ngoi Nam ngoi Nam ngoi 2001 52 1234 35 47 333 43 3095 3250 2002 69 1142 67 64 368 6560 2258 2003 ... HèNH V BO H QUYN S HU TR TU VIT NAM TRONG THI GIAN QUA 2.1 Tỡnh hỡnh ng ký quyn s hu trớ t Vit Nam thi gian qua 2.1.1 Tỡnh hỡnh ng ký quyn s hu cụng nghip Vit Nam thi k trc i mi theo quy nh...
 • 111
 • 881
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam về phát triển kinh tế biển

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam về phát triển kinh tế biển

Cao đẳng - Đại học

... ngành 248 giới, Việt doanh 53%) trường sản thuỷ - đó, mặt Về thứ sở nhận cấp, nay, giới thị Mỹ - có B ắc Nam lãnh gần Đến Trong EU sản 470 (chiếm Việt hải phương thủy biến nghiệp sản khăn khó cập ... đặn Việt lần vượt khai 16 sản thuỷ nghề phát đánh triển sản 7,7%/năm, 5%/năm quân làm tiếp cho Số sản lượng tàu năm, 20 năm (1990 tăng 4,7 suất, 60 hải lần vạn 10 công thác Việt qua Nam sản thủy ... 51/2001/QH10; phủ chương ban Hòa theo Quốc 12 hội sửa ban kèm chủ đổi, Nghị hội hành 10/NQ-CP, trình vào nghĩa bổ sung số hành luật biển rõ ban điều triển luật phục - vụ chủ đất hướng phát kinh...
 • 31
 • 899
 • 0

quan điểm của đảng cộng sản việt nam về phát triển kinh tế tư nhân và ý nghĩa của quan điểm đó đối với sự phát triển kinh tế hội nước ta hiện nay

quan điểm của đảng cộng sản việt nam về phát triển kinh tế tư nhân và ý nghĩa của quan điểm đó đối với sự phát triển kinh tế xã hội nước ta hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... .48 Ch-ơng 2: ý nghĩa quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam phát triển kinh tế t- nhân phát triển kinh tế - hội n-ớc ta 2.1 Quan điểm phát triển kinh tế t- nhân Đảng cộng sản Việt Nam làm thay đổi ... kinh tế t- nhân Đảng cộng sản Việt Nam góp phần giải phóng lực l-ợng sản xuất, làm tăng thu nhập hội 71 2.3 Quan điểm phát triển kinh tế t- nhân Đảng cộng sản Việt Nam góp phần ... n-ớc ta 1.1 Cơ sở lý luận thực tiễn để Đảng cộng sản Việt Nam đề quan điểm phát triển kinh tế t- nhân 1.2 Sự tiến triển quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam phát triển kinh tế t- nhân ...
 • 107
 • 512
 • 0

tóm tắt tiếng anh chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010

tóm tắt tiếng anh chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010

Tiến sĩ

... the Party and State always see Vietnam as an active, dynamic and responsible member of the organization With this spirit, Vietnam has demonstrated active, dynamic and responsible image in the ... of Vietnam's regional integration Since 1995, Vietnam's ASEAN policy has always been an inseparable and crucial part of the overall foreign policy of Vietnam for the growth of ASEAN Vietnam proactively ... training between Vietnam and ASEAN within the scope of the seminar on Vietnam - ASEAN Integration prior to the beginning of XXI century, including: "5 years backward looking on Vietnam – ASEAN educational...
 • 33
 • 503
 • 0

tóm tắt chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010

tóm tắt chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010

Tiến sĩ

... hc Vit Nam ASEAN nhỡn li v hng ti cú bi tham lun Mt vi suy ngh v giỏo dc Vit Nam v chin lc hi nhp khu vc th k XXI t kinh nghim ca mt s quc gia ụng Nam ca Ths Phan Th Hng Xuõn Hi tho Vit Nam ASEAN: ... phng Vit Nam - ASEAN Trc nhng chuyn bin ca tỡnh hỡnh th gii v nhu cu hp tỏc giỏo dc vi cỏc nc ASEAN ca Vit Nam, B Giỏo dc v o to Vit Nam coi vic m rng quan h hp tỏc vi cỏc nc khu vc ụng Nam l ... Vit Nam tng dn v s lng lu hc sinh sang hc ti Vit Nam ngy mt tng nhanh * Hp tỏc vi Mianma Quan h Vit Nam - Mianma trờn mi phng din luụn n nh Trong hon cnh gp nhiu khú khn, Mianma nhn thy Vit Nam...
 • 27
 • 516
 • 0

Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của hồ chí minh trong quan điểm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam; về vai trò của đảng trong tiến trình cách mạng

Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của hồ chí minh trong quan điểm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam; về vai trò của đảng trong tiến trình cách mạng

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... (Đảng Cộng sản, Đảng Lao động), Đảng ta luôn mang chất giai cấp công nhân Bản chất giai cấp công nhân Đảng thể chỗ: mục tiêu, lý tưởng Đảng chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản; tảng tư tưởng Đảng ... cho cách mạng giới Đảng Cộng Sản Việt Nam "Đảng giai cấp công nhân, đồng thời đảng dân tộc Việt Nam" ( Luận điểm mang tớnh chất sáng tạo Hồ Chí Minh) Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công ... tiểu tư sản khả lãnh đạo + Việt Nam quang phục hội, Việt Nam Quốc dân đảng Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đời tất yếu lịch sử, Đảng Cách mệnh đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến...
 • 15
 • 28,917
 • 39

phân tích và làm rõ sự sáng tạo của hồ chí minh trong quan điểm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam về vai trò của đảng trong tiến trình cách mạng

phân tích và làm rõ sự sáng tạo của hồ chí minh trong quan điểm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam về vai trò của đảng trong tiến trình cách mạng

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... đời Đảng Cộng Sản Việt Nam; vai trò Đảng tiến trình cách mạng” SỰ SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG QUANĐIỂMVỀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VAI TRề CỦA ĐẢNG TRONG TIẾN TRèNH CÁCH MẠNG Đảng ... (Đảng Cộng sản, Đảng Lao động), Đảng ta luôn mang chất giai cấp công nhân Bản chất giai cấp công nhân Đảng thể chỗ: mục tiêu, lý tưởng Đảng chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản; tảng tư tưởng Đảng ... tiểu tư sản khả lãnh đạo + Việt Nam quang phục hội, Việt Nam Quốc dân đảng Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đời tất yếu lịch sử, Đảng Cách mệnh đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến...
 • 14
 • 1,757
 • 3

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

Cao đẳng - Đại học

... 1.2.2 Nam tụng v cỏc h phỏi Nam tụng Chng 2: Ph t giỏo 2.1 Ph t giỏo Vi t Nam tr c 1981 10 10 Vi t Nam tr c th k th X 2.1.1 Trung tõm Ph t giỏo Luy Lõu 2.1.2 S phỏt tri n Ph t giỏo Vi t Nam tr ... trỡnh by m t cỏch h th ng nh ng v n c a Vi t Nam, tớnh ph c t p c a Ph t giỏo c a Ph t giỏo Vi t nam v Ph t giỏo Vi t Nam Phõn k l ch s Ph t giỏo Vi t Nam cựng c i m c a nú m i m t th i k c th ... t Nam (Nam t ng, B c t ng, i th a, Ti u tha, Thi n tụng vv) Thụng qua ú lm rừ cỏc giai o n phỏt tri n c a l ch s Ph t giỏo Vi t Nam v c i m c a Ph t giỏo cỏc giai o n ny Nờu m t s v n Vi t Nam...
 • 122
 • 789
 • 0

Tư duy biện chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên

Tư duy biện chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên

Lý luận chính trị

... CHXH : Cộng hoà hội CNXH : Chủ nghĩa hội CNTB : Chủ nghĩa tƣ CNH : Công nghiệp hoá CTTN : Công tác Thanh niên HĐH : Hiện đại hoá Nxb : Nhà xuất TNCS : Thanh niên Cộng sản TBCN : Tƣ Chủ nghĩa ... ý thức làm chủ hội cộng sản tương lai cho niên Giúp niên nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò lực lượng đột phá hội vốn trì trệ, đổi mới, tiến hội tùy thuộc vào vai trò, tính chủ ... tiễn tình hình niên công tác niên qua thời kì cách mạng Chủ nghĩa Mác - Lênin tồn hội định ý thức hội, ý thức hội phản ánh tồn hội Chính thực sôi động, 47 phong phú tình hình niên,...
 • 128
 • 564
 • 1

Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa[

Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa[

Lý luận chính trị

... nước chủ nghĩa hộichủ nghĩa cộng sản …) lên chủ nghĩa hội, xác định rằng: đất nước trở thành nước hội chủ nghĩa hoàn chỉnh Hiện nay, Việt Nam có tên nước “nước Cộng hòa hội chủ nghĩa ... nghĩa Việt Namnghĩa là: bắt đầu xây dựng bảo vệ đất nước ta theo định hướng Đảng Cộng sản Việt Nam mục tiêu xa chủ nghĩa hộichủ nghĩa cộng sảnnghĩa Việt Nam nước hội chủ nghĩa ... điểm Đảng Cộng sản Việt Nam kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa 33 Chương 2: SỰ PHÁT TRIỂN QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA...
 • 110
 • 631
 • 0

Tìm hiểu quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản Việt NamChủ tịch Hồ Chí Minh về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số[144612][144612]

Tìm hiểu quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số[144612][144612]

Văn học - Ngôn ngữ học

... s < Vit Nam, iu kin lch s,'iu kin quc a, dõn tc ca mỡnh, cú tlỡ dc xem l mt nhng trng hp in hỡnh cn quan ớõm nahiờn cu nht v mt chớnh sỏch nsụn ng Ai cng bit rn , trc nam 945 Vit Nam ! mt nc ... c lp dỏn tc, nh nc Vit Nam Dn ch Cng ho k h n s nh v th ca ting Vit nc Vit Nam mi Nhir chỳng ta bit, trc Cỏch m ng thỏng Tỏm, ting Phỏp gi v trớ ngụn ng chớnh thc Vit Nam c s dng hnh chớnh, ... Tỏm thnh cúng, nc Vit Nam Dõn ch Cng ho i, tiens Vit lốn v th ca ngụn ng quc aia, naụn ng chớnh thc ca Vit Nam T ỏv, ting Vit c s dng ' tt cỏ cỏc lnh vc hot ng ca ngi Vit Nam, t cụng vn, giy t...
 • 135
 • 755
 • 0

Tiểu Luận Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề đối ngoại [Tiểu luận 9 điểm]

Tiểu Luận Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề đối ngoại [Tiểu luận 9 điểm]

Kinh tế - Thương mại

... đấu tranh để bảo vệ lợi ích Nhận rõ xu đó, Việt Nam đề chủ trương hội nhập kiên trì thực chủ trương Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam định "đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế khu vực giới" ... Không ngừng phát triển quan hệ với đảng cộng sản đảng cầm quyền nước hội chủ nghĩa nước láng giềng có chung biên giới Tăng cường quan hệ với đảng cộng sản, đảng cánh tả, phong trào cách mạng ... đối tác Hội nghị Trung ương 8, khóa IX khẳng định lần nữa: "độc lập dân tộc chủ nghĩa hội mục tiêu cách mạng lợi ích quốc gia", "kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa hội, lấy...
 • 16
 • 2,684
 • 10

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Kinh tế chính trị

... lao động hội, lao động công nghiệp dịch vụ 50%, nông nghiệp 50% II QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Giữ vững độc lập tự chủ, đôi ... chạy đua vũ trang Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực sách lớn Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam, triển khai thực từ nhiều năm với kết có ý nghĩa quan trọng Việt Nam phát huy vai ... động hội tập đoàn kinh tế nước lựa chọn thay thế" Tuy nhiên, thực tế, "kiếm tiền Việt Nam dễ, cho tiền Việt Nam khó", cựu Đại sứ Mỹ Việt Nam, Pete Peterson, lãnh đạo tổ chức phi phủ Mỹ Việt Nam...
 • 22
 • 400
 • 0

Đề cương môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 – Cách mạng hội chủ nghĩa

Đề cương môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 – Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Cao đẳng - Đại học

... mạng hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc *Đại hội III Đảng (9/60) đề đường lối xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc đấu tranh thống Tổ quốc *Cơ sở +Trên sở đường lối chung, Đại hội ... b ài giảng Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nx b, ĐHQG, HN, 2001 4) L ịch s Đ ảng c ộng sản Vi ệt Nam, tập (1954- 1975 ), NXB, CTQG, HN, 1996 5) Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, tập, NXB, CTQG, ... Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nx b, ĐHQG, HN, 2001 7) Tổng kết kháng chiến chống Mỹ , cứu nước- Thắng lợi học kinh nghiệm, ), NXB, CTQG, HN, 1995 8) 70 năm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, NXB,...
 • 4
 • 793
 • 4

Bằng lý luận CNXH khoa học và thực tiễn của CNXH, hãy phân tích làm rõ vai trò của đảng cộng sản đối với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân liên hệ với vai trò của đảng công sản việt nam trong quá tr

Bằng lý luận CNXH khoa học và thực tiễn của CNXH, hãy phân tích làm rõ vai trò của đảng cộng sản đối với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân liên hệ với vai trò của đảng công sản việt nam trong quá tr

Chủ nghĩa xã hội khoa học

... chiến đấu Đảng Vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam: Trước có Đảng cộng sản, đất nước ta đặt thống trị thực dân Pháp, nhiều phong trào đấu tranh yêu nước nhiều tầng lớp khác hội phong ... nhân Đảng Cộng sản - Lênin Đảng cộng sản hình thành sở kết hợp lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin phong trào công nhân Ở nước thuộc địa phụ thuộc, hình thành Đảng Cộng sản kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin, ... kim nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức Đảng Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam kết tất yếu đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc thời đại mới; sản phẩm kết hợp chủ nghĩa...
 • 11
 • 4,607
 • 12

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx

Kinh tế - Quản lý

... Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Quốc hội có đặc điểm khác với nhiều quốc gia giới Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh đạo Quốc hội, Quốc hội Việt Nam sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ... tộc Mục đích Đảng xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, hội công bằng, văn minh, không người bóc lột người, thực thành công chủ nghĩa hội cuối chủ nghĩa cộng sản [14, tr 3, ... đạo Đảng Quốc hội việc thực chức lập pháp 1.2.1 Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh đạo Quốc hội Việt Nam việc thực chức lập pháp Đây đặc điểm có tính đặc thù Quốc hội Việt Nam so với Quốc hội...
 • 121
 • 1,134
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008