nghiên cứu nguồn vật liệu khởi ðầu cho chọn tạo giống dưa chuột cucumis sativus l ưu thế lai phục vụ chế biến

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống dưa chuột(cucumis sativus l ) ưu thế lai phục vụ chế biến

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống dưa chuột(cucumis sativus l ) ưu thế lai phục vụ chế biến

Thạc sĩ - Cao học

... Pant cho th y, t h p lai dưa chu t có t h p lai PCUC 202 x PCUC 101 cho ưu th lai v s qu tăng 40%, ti p ñó t h p lai PCUC 208x PCUC 45 cho ưu th lai tăng 8,27% t h p lai PCUC 202x PCUC 45 cho ưu ... i ti n lai t o gi ng theo m c tiêu 1.3 T o gi ng ưu th lai dưa chu t 1.3.1 Cơ s di truy n c a hi n tư ng ưu th lai Ưu th lai (heterosis) hi n tư ng lai có s c s ng m nh b m , ho c c th lai, ho ... thích hi n tư ng ưu th lai tr ng nói chung rau dưa chu t nói riêng 1.3.2 Cơ s phân l p dòng t o gi ng ưu th lai dưa chu t 1.3.2.1 Ch n dòng b m ñ t o t h p lai cho ưu th lai cao Dưa chu t giao...
 • 201
 • 1,062
 • 3

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông hồng

Kỹ thuật

... b m t h p lai phép lai diallen v thu ñông năm 2009 3.22 Ưu th lai v tính tr ng t l ñ u qu phép lai diallen v thu ñông năm 2009 3.23 107 Ưu th lai v tính tr ng s qu /cây phép lai diallen v thu ... 3.25 109 Ưu th lai v tính tr ng kh i l ng trung bình qu phép lai diallen v thu ñông năm 2009 3.27 110 Ưu th lai v tính tr ng su t cá th phép lai diallen v thu ñông năm 2009 3.29 114 Ưu th lai v ... ñánh giá UTL c a 21 t h p lai F1 v i gi ng b m lai Diallel ñã cho th y UTL bi u hi n tính tr ng C p lai Fujuki x World Champion cho UTL cao nh t v su t cá th (124,2%) UTL cao v hàm l ng axit...
 • 229
 • 720
 • 1

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn

Nông nghiệp

... mô sẹo - Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn giống l c L0 8, L2 3, L2 4, LTB LCB, LBK Nội dung nghiên cứu - Phân tích số tiêu hoá sinh hạt tiềm sinh giống L0 8, L2 3, L2 4, LTB LCB, LBK - Xác ... LUẬN 3.1 Hàm l ợng protein lipit giống l c nghiên cứu Để đánh giá chất l ợng hạt giống l c nghiên cứu, tiến hành phân tích hàm l ợng protein lipit hạt tiềm sinh giống l c L0 8, L2 3, L2 4, LTB LCB, ... CÁC GIỐNG L C L2 4 L2 3, L0 8, LTB, LCB, LBK 3.2.1 Khả chịu hạn giống l c L2 3, L0 8, LTB, LCB, LBK giai đoạn hạt nảy mầm 3.2.1.1 Ảnh hƣởng sorbitol 5% đến hoạt độ enzyme  - amylase giống l c nghiên...
 • 75
 • 806
 • 4

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Thạc sĩ - Cao học

... mô sẹo - Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn giống l c L0 8, L2 3, L2 4, LTB LCB, LBK Nội dung nghiên cứu - Phân tích số tiêu hoá sinh hạt tiềm sinh giống L0 8, L2 3, L2 4, LTB LCB, LBK - Xác ... LUẬN 3.1 Hàm l ợng protein lipit giống l c nghiên cứu Để đánh giá chất l ợng hạt giống l c nghiên cứu, tiến hành phân tích hàm l ợng protein lipit hạt tiềm sinh giống l c L0 8, L2 3, L2 4, LTB LCB, ... CÁC GIỐNG L C L2 4 L2 3, L0 8, LTB, LCB, LBK 3.2.1 Khả chịu hạn giống l c L2 3, L0 8, LTB, LCB, LBK giai đoạn hạt nảy mầm 3.2.1.1 Ảnh hƣởng sorbitol 5% đến hoạt độ enzyme  - amylase giống l c nghiên...
 • 75
 • 681
 • 3

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro .pdf

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro .pdf

Thạc sĩ - Cao học

... vụ mùa thuận l i cho sinh trƣởng l a l ợng mƣa nhiều tập trung nên thuận l i cho l a sinh trƣởng phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3.2 Kết nghiên ... phân loại giống l a thí nghiệm TT Tên giống Nguồn gốc Loài phụ Điều kiện canh tác CLN1 IRRI Indica L a nƣớc J01 Nhật Japonica L a nƣớc J09 Nhật Japonica L a nƣớc Tẻ thơm Việt Nam Indica L a nƣớc ... phát triển giống l a thí nghiệm đƣợc nghiên cứu thí nghiệm  Thời gian thực hiện: Tháng đến tháng năm 2008  Vật liệu thí nghiệm: giống l a (Bảng 01)  Bố trí thí nghiệm: Các giống l a đƣợc trồng...
 • 149
 • 741
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN VÀ TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU CHO CHỌN DÒNG CHỊU MẶN TỪ CÁC GiỐNG LÚA OM4498, VND95-20, IR64, CR203 BẰNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY IN VITRO

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN VÀ TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU CHO CHỌN DÒNG CHỊU MẶN TỪ CÁC GiỐNG LÚA OM4498, VND95-20, IR64, CR203 BẰNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY IN VITRO

Công nghệ - Môi trường

... tạo giống trồng góp phần l m phong phú thêm nguồn vật liệu khởi đầu công tác chọn giống Đánh giá khả chịu mặn tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu mặn từ giống l a OM4498, VND95-20, IR64, ... MỞ ĐẦU Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu khả chịu mặn số giống l a Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu mặn l a kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật MỞ ĐẦU Nội dung nghiên cứu Đánh giá khả ... kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật cải tiến giống trồng - Nghiên cứu gen chịu mặn trồng NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Nguyên liệu Vật liệu nghiên cứu hạt giống l a: OM4498, VND95-20, IR64 sở Nông...
 • 29
 • 1,042
 • 3

NHẬN BIẾT KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG LÀM VẬT LIỆU DI TRUYỀN CHO CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THÍCH ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN KHÓ KHĂN VỀ NƯỚC TƯỚI

NHẬN BIẾT KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG LÀM VẬT LIỆU DI TRUYỀN CHO CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THÍCH ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN KHÓ KHĂN VỀ NƯỚC TƯỚI

Sinh học

... học sau: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP DI 2.1 Vật liệu nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu gồm 42 dòng mẫu giống l a địa phương, có 32 mẫu giống l a địa phương 10 dòng cải tiến có nguồn gốc từ giống l a địa ... kiện bất l i Miền núi phía Bắc Việt Nam có nguồn gen l a địa phương đa dạng Nghiên cứu tiến hành tiến hành đánh giá sử dụng nguồn gen nói l m nguồn vật liệu cho chương trình chọn tạo giống l a thích ... đen, tỷ l rễ héo theo phương pháp Sun Yinwei (1993); Regis Borges & cs (2004) Nguồn gen l a địa giống địa phương nguồn vật liệu di truyền cho chương trình chọn tạo giống l a chống chịu có biến...
 • 9
 • 523
 • 1

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ về thị trường phát triển bền vững vùng cao su phục vụ chế biến và xuất khẩu

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ về thị trường phát triển bền vững vùng cao su phục vụ chế biến và xuất khẩu

Xuất nhập khẩu

... Loại phân L n L n L n L n Loại phân L n L n L n L n - Urê 3 DAP 2,5 2,5 - L n 4 NPK 2,5 3,0 - Kali 1 Cộng 2,5 2,5 2,5 3,0 Bảng 1.5: Loại phân l ợng phân bón thúc cho MH (gr/bầu) L n bón L n Loại ... với l n l p l i Thí nghiệm 3: Nội dung: Hiệu l c số loại phân bón kết hợp màng phủ PE - Ô sở: hàng x 25 - Liều l ợng pha loại phân bón l : o o T2: Grow xanh, pha 20 ml/8 l t nước o T3: 35ml dung ... Gồm giống cấu giống cao su khuyến cáo cho vùng giai đoạn 2002-2005 TCT CS VN: RRIV 2, RRIV (giống lai tạo Viện cao su công nhận sử dụng diện rộng), PB 260 (Mã Lai) RRIC 121 (Sri Lanka) • Cây giống...
 • 265
 • 623
 • 0

đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa có khả năng chịu hạn

đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa có khả năng chịu hạn

Kinh tế - Quản lý

... c a t h p lai CO39/Moroberekan, v i QTL (Lilley v ctv., (1996) [69] Qu n th l a ủó ủ c s d ng ủ l p b n ủ QTL tớnh tr ng tớch ly ABA l: qu n th F2 c a t h p lai IR20/63-83, v i 10 QTL (Quarrie ... viên Bộ môn Chọn tạo giống l a cho vùng khó khăn, Trung tâm Nghiên cứu phát triển l a thuần, Viện Cây l ng thực Cây thực phẩm, Liên Hồng, Gia L c, Hải Dơng giúp đỡ, tạo điều kiện mặt vật chất thời ... gi ng l a c n ủ a phng cú di n tớch l l n hn cỏc gi ng l a bỏn l n, nhng ủ ng thỏi tng tr ng v s l c a cỏc giúng l a c n l i kộm hn l a n c Hasegawa (1963) [64], lm thớ nghi m v b r l a c n...
 • 157
 • 535
 • 1

Tạo Vật liệu Khởi đầu trong Chọn giống Thực vật

Tạo Vật liệu Khởi đầu trong Chọn giống Thực vật

Sinh học

... Ví dụ, giống l a IR-8, IR-64, IR-17494 nhập từ IRRI; giống ngô ĐK-888, P-11 nhập từ Thái Lan 25 Vật liệu khởi đâu Vật liệu nước Vật liệu từ tự nhiên Vật liệu nhập nội Vật liệu nhân tạo Các ... Trong chọn giống thực vật có nhiều biện pháp để tạo nguồn vật liệu khởi đầu hay biến dị như: Sự hoá (domestication), sưu tập quỹ gene (germplasm collection), nhập nội (introduction), lai giống lai ... nguồn gene hay vật liệu khởi đầu công tác chọn tạo giống, dựa theo nguồn gốc xuất xứ chúng, người ta chia thành hai nhóm chính: Vật liệu khởi đầu có nguồn gốc nước vật liệu khởi đầu có nguồn gốc nhập...
 • 19
 • 1,427
 • 10

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ THỂ PHÙ HỢP ĐỂ TRỒNG DƯA CHUỘT (Cucumis sativus L.) TRONG NHÀ LƯỚI CÓ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT RtW (Run to waste) TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ " pptx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo khoa học

... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu: Giống tham gia thí nghiệm xác định giá thể giống dưa chuột Status Nhật – giống chuyên trồng nhà l ới 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu: Thí nghiệm ... dung nghiên cứu: - Nghiên cứu đánh giá khả sinh trưởng phát triển dưa chuột giá thể khác Nghiên cứu đánh giá khả cho suất dưa chuột giá thể khác Nghiên cứu đánh giá khả chống chịu sâu bệnh hại dưa ... trồng dưa chuột nhà l ới có sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt triến hành Viện Nghiên cứu Rau -Trâu Quỳ - Gia L m - Hà Nội Mục đích thí nghiệm nghiên cứu l : - Đánh giá khả sinh trưởng, khả cho...
 • 5
 • 532
 • 5

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tạo giống cá chép (Cyprinus carpio L.) chất lượng cao phục vụ nuôi cá quy mô nhỏ - MS4: Thí nghiệm ở các nông hộ và nhu cầu nâng cao cá chép chọn giống " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo khoa học

... LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC HP3 LOC Thả cá Thu hoạch Số l ng Trọng l ng (g) Số l ng Trọng l ng (g) Tỷ l ... HF Lien 1500 LF Hom 800 LF Dieu 600 LF Ha 1500 LF Lieu 1000 LF Luat 1000 LF Nhan 1500 LF 500 HF Que 1000 LF Vinh 800 LF Ke 550 LF 1000 LF 500 LF Hoan Thuan Truong Thong Lich Dòng HP3 LOC HP3 LOC ... 400 1000 1500 500 1000 800 550 1000 500 400 u t thc n HF LF LF HF LF HF LF LF HF LF LF LF HF LE LE HF LF LF LF LF LF LF Cỏc dũng v s lng cỏ th HP3 100 120 100 120 100 100 113 80 75 100 113 145...
 • 32
 • 285
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008