nghiên cứu của chúng tôi có 36 bn copd kèm tha chiếm tỷ lệ cao nhất 32 1 bệnh đồng mắc đứng thứ hai là đtđ có 10 bn chiếm 8 9

Như vậy nghiên cứu của chúng tôi cũng kết quả tương tự với nghiên cứu của các tác giả, trên bệnh nhân bệnh não cấp nồng độ bilirubin toàn phần ở mức cao, mức rất nguy hiểm, xét nghiệm cận lâm sàng thể tìm thấy

Như vậy nghiên cứu của chúng tôi cũng có kết quả tương tự với nghiên cứu của các tác giả, trên bệnh nhân bệnh não cấp có nồng độ bilirubin toàn phần ở mức cao, mức rất nguy hiểm, xét nghiệm cận lâm sàng có thể tìm thấy

Sức khỏe người cao tuổi

... năm 19 79 - 2000 BN xuất viện cho thấy, tổng số 10 . 3 19 . 4 18 trường hợp chẩn đoán NKH, chiếm 1, 3% số BN nhập viện, trường hợp mắc 17 ,3%/năm Tần suất mắc bệnh 10 0.000 dân cư tăng từ 16 4.000 ca (82 ,7 ... baumannii 18 / 18 8 (9, 5%) [10 ] Nghiên cứu tác giả thực BV Nhi Đồng cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán NKH cấy máu dương tính chiếm với A baumannii 21, 1% (2005) gia tăng lên 32, 2% (20 09) [15 ] Một nghiên ... 16 4.000 ca (82 ,7 ca /10 0.000 dân) năm 19 79 lên tới 660.000 ca (240,5 ca /10 0.000 dân) năm gần Tuy nhiên, ngược lại tỷ lệ tử vong lại giảm từ 28, 7% (năm 19 79 – 19 84 ) xuống 17 ,9% (năm 19 95 – 2000) nỗ lực...
 • 148
 • 743
 • 0

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MỔ LẤY THAI VÀ GIẢI PHÁP LÀM GIẢM TỶ LỆ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TW HUẾ

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MỔ LẤY THAI VÀ GIẢI PHÁP LÀM GIẢM TỶ LỆ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TW HUẾ

Sức khỏe phụ nữ

... góp tỷ lệ MLT nhóm 57,57% 8, 29 87 4 /1. 057 12 ,3 82 , 68 10 ,17 554/2 .15 6 25 ,1 25, 69 6,45 253/627 7,3 40,35 2 ,95 16 95 /1 736 373/404 20,2 4,7 97 ,63 92 ,32 19 ,73 4,34 11 6 /13 7 1, 6 84 ,67 1, 35 14 2 / 19 8 2,3 71, 72 ... 71, 72 1, 65 69/ 69 0 ,8 10 0 0 ,8 15 8 / 18 9 2,2 83 , 59 1, 84 1. 3 Những biến chứng mổ lấy thai 1. 3 .1 Biến chứng mẹ Bảng Biến chứng mổ Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ (N = 4 .94 7) (%) Rách tử cung đoạn 56 1, 13 Thương ... ngã âm đạo chiếm tỷ lệ 42,43% Như vậy, tỷ lệ mổ lấy thai tăng lên cao, chiếm nửa trường hợp sản phụ vào sinh Trong tỷ lệ mổ lấy thai khuyến cáo nằm khoảng 10 – 15 % xem tỷ lệ mổ lấy thai lý tưởng...
 • 10
 • 2,830
 • 24

Bàn về những công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng công bố trên tạp chí văn thư-lưu trữ Việt Nam

Bàn về những công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng công bố trên tạp chí văn thư-lưu trữ Việt Nam

Báo cáo khoa học

... triJ ho so", den nam 19 73 Noi san tren duoc ddi ten "Tap san Van thu Luu tru", nam 19 90 doi "Tap chi Liai tru Viet Nam", nam 2003 vdi Quyet dinh so 67/2003/QD-BNV 01 thang 10 nam 2003 cua Bo trudng ... tinh den thang 4/2007 so luong cac cong trinh ciia cac can bo, giang ^'ien Khoa da duoc cong bd tren Tap chi da dat tdi so luong 86 bai, cd 02 bai duoc cong bd sdm 11 5 nhat, nam 19 68 Hai bai duoc ... sir va td chiic: 11 - Ve nhiJng van di ca ban: 08 - V6phan loai: 04 - Ve thu thap, bd sung: 06 - V^ xac dinh gia tri: 03 - V6 bao quan: 01 - Ve td chiic su dung: 03 - Vecongbd: 19 - Ve phap luat:...
 • 9
 • 330
 • 0

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIỂU HIỆN TIM VỚI MỤC TIÊU THEO KHUYẾN CÁO ESC-EASD Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TĂNG HUYẾT ÁP

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIỂU HIỆN TIM VỚI MỤC TIÊU THEO KHUYẾN CÁO ESC-EASD Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ TĂNG HUYẾT ÁP

Y khoa - Dược

... 0,47-0, 51 ≥0,52 IVS 0,6- 0 ,9 1, 0 - 1, 2 1, 3 -1, 5 ≥ 1, 6 0,6- 1. 0 1, 1 -1, 3 1, 4- 1, 6 1, 7 LVPW 0,6- 0 ,9 1, 0 - 1, 2 1, 3 -1, 5 ≥ 1, 6 0,6 -1. 0 1, 1 -1, 3 1, 4- 1, 6 1, 7 89 - 10 0 10 1 -11 2 ≥ 11 3 50 -10 2 10 3 - 11 6 11 7- 13 0 ... Đo M-mode Bình thường LVMI 43- 95 RWT Tăng nhẹ Nam Tăng vừa Tăng Bình nặng thường 96 - 10 8 10 9 -12 1 12 2 49 -11 5 Tăng nhẹ Tăng vừa Tăng nặng 11 6 -13 1 13 2- 14 8 14 9 0,22-0,42 0,4-0,47 0,4-0,52 ≥0,53 ... vong chung cao gấp lần so với bệnh nhân THA ĐTĐ kèm [ 59] Kết phân tích gộp 89 nghiên cứu cho thấy tỷ lệ THA bệnh nhân ĐTĐ cao > 50%, nhiều nghiên cứu tỷ lệ vượt 75% Trong số đó, nước thuộc...
 • 172
 • 318
 • 0

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIỂU HIỆN TIM VỚI MỤC TIÊU THEO KHUYẾN CÁO ESC-EASD Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TĂNG HUYẾT ÁP

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIỂU HIỆN TIM VỚI MỤC TIÊU THEO KHUYẾN CÁO ESC-EASD Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ TĂNG HUYẾT ÁP

Y khoa - Dược

... lượng 17 99 28 88 31 85 11 6 NT-proBNP (pg/ml) Trung vị (thấp nhất- cao nhất) 73,24 (4 ,99 -737,6) 13 7,4 (4 ,99 -15 28) 19 7,3 ( 28, 42 – 15 28) 11 5,3 (4 ,99 – 81 1 ,6) 284 ,4 (34,43 – 11 19) 10 5 ,8 (4 ,99 – 15 28) ... (52 .94 %) (17 .64%) ( 29. 42%) 48 ( 48. 5%) 38 ( 38. 4%) 13 (13 .1% ) (32. 1% ) 12 (42 .9% ) (25%) 48 (54.5%) 29 (33%) 11 (12 .5%) 10 (32. 3%) 13 ( 41. 9% ) (25 .8% ) 47 (55.3%) 28 (32. 9% ) 10 (11 .8% ) 57 ( 49 .14 %) 41 ... < 60 37 31. 9 ≥ 60 79 68 .1 Duration of DM < 10 91 78. 4 ≥ 10 25 21. 6 Duration of HT < 10 96 82 .8 ≥ 10 20 17 .2 Male 17 14 .7 Female 99 85 .3 Yes 12 10 .3 No 10 4 89 .7 Little 83 71. 6 Yes 33 28. 4 Age Gender...
 • 60
 • 415
 • 0

Luận văn nghiên cứu giải pháp thiết kế cải tạo nâng cấp hệ thống rơ le bảo vệ máy biến áp động lực 25000kVA điện áp 110kv35kv

Luận văn nghiên cứu giải pháp thiết kế cải tạo nâng cấp hệ thống rơ le bảo vệ máy biến áp động lực 25000kVA điện áp 110kv35kv

Kỹ thuật

... (1, 1) (1, 1) I (1, 1) = a I1A + aI (1, 1) + I0H HB 2A   3 3 =  − − j .7,6 417 5+  − + j .(− 4, 81 1 3) − 2, 316 66   2       = - 3,7 3 18 8 – j10, 784 34 I (1, 1) = I (1, 1) = 3, 7 3 18 82 + 10 , 784 342 ... (0,0 93 2 + 0 ,13 47 ) = 10 ,17 04 ði n áp ch ng n m ch (1, 1) (1, 1) U1N = I1 A X ∑ X0 ∑ 0, 0 93 2 + 0 ,13 47 = 6, 74 31 X0 ∑ + X ∑ 0 ,13 47 + 0, 0 93 2 = 0,3 714 4 (1, 1) (1, 1) U 1N1 = U (1, 1) = U 0N1 2N1 Phân b ... áp Cao - Trung Cao - H Trung - H Uk% 10 .11 18 .23 7 .11 Pk (kW) 13 0 .15 14 1 .14 12 1. 98 Po = 26.1kW; Io = 0.55% B chuy n n c: MR (ð c) s n xu t 2004 thay/v n hành năm 2005 Ki u VV III 250Y 76 10 191 W...
 • 83
 • 1,271
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập dẫn dắt nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện động tác chuối tay trên thảm cho nam sinh viên lớp TD2 (209) 1 trường đại học vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập dẫn dắt nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện động tác chuối tay trên thảm cho nam sinh viên lớp TD2 (209)  1  trường đại học vinh

Khoa học xã hội

... 10 2.2.5 Phuơng pháp toán học xác suất thống kê 10 2.3 Tổ chức nghiên cứu .11 2.3 .1 Địa điểm nghiên cứu 11 2.3.2 Thiết kế nghiên cứu 11 Chơng 3: Kết nghiên cứu ... 20 09 đến 30/ 11 / 20 09 hớng nghiên cứu Tên đề tài đặt tên cho đề tài Hoàn thành đề cơng, 01/ 12 / 20 09 đến 01/ 3/ 2 010 01/ 03/ 2 010 đến 15 / 05/ 2 010 tiến hành giải Nhiệm vụ 1, 2, nhiệm vụ 1, 2, đề ... Thiết kế nghiên cứu: Đề tài đợc nghiên cứu từ 1/ 11 / 20 09 đến 15 / 05/ 2 010 đợc chia làm giai đoạn sau: TT Từ tháng đến tháng Nội dung thực Dự kiến sản phẩm Đọc tài liệu, xác định 01/ 11 / 20 09 đến...
 • 25
 • 369
 • 0

Nghiên cứu xác lập tiêu chí, phương pháp và quy trình đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất áp dụng thử nghiệm một số khu vực

Nghiên cứu xác lập tiêu chí, phương pháp và quy trình đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất áp dụng thử nghiệm một số khu vực

Báo cáo khoa học

... phí 672.5 4 19 .5 26 Năm thứ nhất: 15 1.4 87 .0 10 .0 Năm thứ hai: 5 21. 1 332. 5 16 .0 36 19 1 54.4 36. 0 13 6. 6 Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 1/ 20 08 đến hết tháng 12 /20 09) Tổ chức thực quan chủ ... vững 87 53 15 16 17 62 43 294 % lượng 71 17 17 11 3 15 cấp Các phương pháp xác định trữ lượng bền vững Tính toán đơn giản 46 62 10 14 1 Mô hình số mức độ chi tiết 0 23 Phương pháp khác 1 0 13 17 1. 4 ... 10 TỔNG QUAN VỀ TL NDĐ THỂ KHAI THÁC 10 1. 1.Tổng quan NDĐ cần thiết đánh giá trữ lượng 10 1. 2 Khái niệm TL NDĐ khai thác 12 1. 3 Tổng quan TL NDĐ khai thác giới 13 ...
 • 83
 • 599
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả hoá xạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn (III IVB) không mổ được tại bệnh viện k

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả hoá xạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn (III IVB) không mổ được tại bệnh viện k

Y khoa - Dược

... 1. 3 .1. 1 Lan tràn chỗ 12 1. 3 .1. 2 Lan tràn hệ hạch 14 1. 3.2 Ung th hạ họng 14 1. 3.2 .1 Lan tràn chỗ 14 1. 3.2.2 Bệnh vùng 15 1. 3.2.3 Di xa 15 1. 4 Chẩn đoán ung th hạ họng, ung th quản 16 1. 4 .1 Chẩn ... họng 1. 1.3 Dẫn lu bạch huyết 1. 2 Dịch tễ học nguyên nhân 10 1. 2 .1 Đối với ung th quản 10 1. 2.2 Đối với ung th hạ họng 11 1. 3 Dạng lan tràn bệnh giai đoạn muộn (III-IV) 1. 3 .1 Ung th quản 12 12 1. 3 .1. 1 ... 3.3a,b,c,d,e,f Đợt I Hình 3.3g,h,i Đợt II Trang 8 10 19 19 19 19 19 21 21 40 41 41 42 45 46 64 64 64 65 66 67 67 67 vi Danh mục Biểu Đồ Trang Biểu đồ 3 .1 Sự phân bố theo giới 56 Biểu đồ 3.2 Lý vào...
 • 160
 • 684
 • 2

nghiên cứu thực trạng và thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại nghệ an

nghiên cứu thực trạng và thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại nghệ an

Y khoa - Dược

... %, trẻ – 12 tháng tuổi 19 ,7 %, trẻ 13 tháng – tuổi 16 ,9 %, trẻ từ -10 tuổi 7 ,1 % trẻ từ 10 – 15 tuổi chiếm tỷ lệ 5 ,8 % Nh tỷ lệ tử vong trước 24 giê trẻ < tuổi chiếm tỷ lệ 87 ,1 % Nghiên cứu cho ... cấp cứu nhi khoa - Khả sử dụng khả cấp cứu nhi khoa - 6/2 010 – 9/ 2 010 10 /2 01010 /2 011 11 – 12 /2 011 25 - Tổ chức vận chuyển cấp cứu - Vấn đề xẩy giải pháp thực trình vận chuyển cấp cứu - Tỷ lệ ... trí trẻ bệnh cấp cứu nhi khoa • Nghiên cứu can thiệp cộng đồng theo mô hình trước – sau: - Đối tượng: Các gia đình trẻ từ – 15 tuổi, CBYT vùng nghiên cứu thời gian 01/ 01/ 2 010 – 31/ 12/2 011 - Đơn...
 • 52
 • 492
 • 2

Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển mạng Neuron nhân tạo trong truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC) và áp dụng trong hệ thống điện Việt Nam

Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển mạng Neuron nhân tạo trong truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC) và áp dụng trong hệ thống điện Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... Garabi 01& 02 Sasaram 19 86 19 87 19 87 19 89 19 89 19 92 19 92 19 94 19 95 19 95 19 97 19 98 19 98 19 98 19 99 2000 2000 20 01 20 01 20 01 20 01 2003 2003 2003 2004 2004 315 0 315 0 200 572 10 0 15 00 300 600 600 600 10 00 ... 12 40 +270/-350 19 70 /84 / 89 /02 310 0 500 19 73 /93 18 54 +463/-500 19 99 50 60 19 77 370 280 19 78 19 20 533 19 82 560 500 19 83 200 82 19 84 2x500 2x140 19 85 350 14 0 19 85 200 82 19 85 220 82 19 86 2000 270 Quy ... channel bp 01+ 02 Năm vận hành 2 012 2 011 2 011 2 011 2 012 Điện áp Khả tải mộtchiều (kV) (MW) 2500 10 00 500 600 3000 ±500 ±450 400 500 500 19 68 312 260 19 62 720 400 19 65 / 19 93 300 2x125 19 65 /92 12 40 +270/-350...
 • 132
 • 564
 • 0

nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng điện áp lưới điện 10kvthành phố sơn la

nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng điện áp lưới điện 10kvthành phố sơn la

Thạc sĩ - Cao học

... km 27 ,12 1, 99 29 ,11 14 ,0 09 - ĐDK km 26, 51 1 ,93 28, 44 97 ,6 98 - Cáp ngầm km 0, 61 0,06 0,67 2,302 Đường dây 10 kV km 33, 088 3,002 36, 09 17 ,3 69 2 - ĐDK km 32, 0 18 2,372 34, 39 95, 2 89 - Cáp ngầm km 1, 07 ... đường dây (km) TT Đơn vị Ngành điện quản lý Khách hàng quản lý Tổng Tỷ lệ (%) Đường dây 35kV km 13 0 , 18 6 12 , 695 14 2,5 81 68, 62 08 - ĐDK km 12 9, 786 9, 595 13 9, 0 81 97 ,545 - Cáp ngầm km 0,4 3 ,1 3,5 2,455 ... 94 Bảng 3 .16 Các nút 10 kV lộ 97 2 độ lệch điện áp thấp độ lệch điện áp cho phép 96 Bảng 3 .17 Tổn thất công suất sau bù lộ 97 2 10 2 Bảng 3 . 18 Tổn thất kỹ thuật lộ 97 2 sau bù 10 2...
 • 144
 • 572
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng sử dụng laser holmium tại bệnh viện việt tiệp hải phòng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng sử dụng laser holmium tại bệnh viện việt tiệp hải phòng

Y khoa - Dược

...  14 ,3 Tổng 50 10 0 41, 8  13 ,2 X (tuổi) Nhận xét: Tỷ lệ mắc bệnh sỏi niệu quản nam 58% , nữ 42% Tuổi trung bình nam giới 39, 9  12 ,6 thấp so với nữ giới 46,7  14 ,3 Tuổi thấp 19 tuổi, cao 78 tuổi ... N Tỷ lệ % Đoạn 1/ 3 19 38, 0 Đoạn 1/ 3 31 62,0 Tổng 50 10 0 Nhận xét: Bệnh nhân sỏi niệu quản 1/ 3 chủ yếu, chiếm tỷ lệ 62,0 %, sỏi niệu quản 1/ 3 38, 0% 44  Kích thước sỏi niệu quản: Bảng 3 .9: ... máu n Tỷ lệ (%) ≤ 7,5mmol/l 42 84 ,0 >7,5 mmol/l 16 ,0 ≤ 12 0 µmol/l 41 82 ,0 > 12 0 µmol/l 18 ,0 42 Nhận xét: Bệnh nhân số creatinin máu tăng 18 ,0%, số ure máu tăng 16 ,0% Chỉ số ure tăng cao 10 ,7...
 • 67
 • 562
 • 2

nghiên cứu thí nghiệm xác định hàm lượng ion kẽm và niken theo phương pháp chuẩn độ tạo phức và xây dựng một số bài thí nghiệm trong bồi dưỡng học sinh giỏi

nghiên cứu thí nghiệm xác định hàm lượng ion kẽm và niken theo phương pháp chuẩn độ tạo phức và xây dựng một số bài thí nghiệm trong bồi dưỡng học sinh giỏi

Hóa học

... 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9, 90 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9, 90 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,80 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 9 ,85 q(%) EDTA 9 ,85 9 ,83 ... 11 ,75 11 , 71 0,0 083 10 ,85 10 ,85 10 .90 10 ,86 10 ,80 10 ,85 10 ,85 10 ,83 10 ,70 10 ,70 10 ,70 10 ,70 10 ,70 10 ,70 10 ,75 10 ,72 10 10 ,70 10 ,70 10 ,75 10 ,72 0,00 91 0,00 91 0,0 093 0,0 092 0,0 092 +30, +15 , +7,2 +6 ,9 ... 10 ,10 10 ,12 10 15 10 ,10 10 ,10 10 ,12 10 ,05 10 ,05 10 ,10 10 ,06 46 + 0,00 98 0,00 98 0,0 099 q(%) +1, 1 +1, 1 +0,5 10 0,0 099 +0,5 0,0 099 10 ,10 10 ,05 10 ,05 10 ,06 +0,5 0,0 099 10 ,05 10 ,05 10 ,05 10 ,05 +0,4 Bảng...
 • 64
 • 584
 • 7

Nghiên cứu thực trạng và thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an

Nghiên cứu thực trạng và thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an

Y học thưởng thức

... %, trẻ – 12 tháng tuổi 19 ,7 %, trẻ 13 tháng – tuổi 16 ,9 %, trẻ từ -10 tuổi 7 ,1 % trẻ từ 10 – 15 tuổi chiếm tỷ lệ 5 ,8 % Như tỷ lệ tử vong trước 24 trẻ < tuổi chiếm tỷ lệ 87 ,1 % Nghiên cứu cho thấy ... trước – 2/2 012 24 - Nghiên cứu thực giải pháp - Đánh giá hiệu giải pháp 10 Bảo vệ luận án – 9/ 2 010 10 /2 01010 /2 011 11 – 12 /2 011 – 5/2 012 22 CHƯƠNG DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3 .1 THỰC TRẠNG ... trẻ bệnh cấp cứu nhi khoa • Nghiên cứu can thiệp cộng đồng theo mô hình trước – sau: - Đối tượng: Các hộ gia đình trẻ từ – 15 tuổi, CBYT vùng nghiên cứu thời gian 01/ 01/ 2 010 – 31/ 12/2 011 -...
 • 47
 • 397
 • 2

Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (LA tiến sĩ)

Tài liệu khác

... 19 94 Austic, CVB, 19 96 1- 42 ngày 10 0 38 73 65 10 5 80 66 16 - 19 93 , 19 96 1- 21 21- 42 1- 21 21- 42 19 94 1- 21 ngày 10 0 36 72 67 10 5 77 67 10 9 16 32 ngày 10 0 45 82 73 11 4 82 73 10 9 18 32 ngày 10 0 38 ... ngày 10 0 38 72 74 11 0 82 73 10 9 18 32 ngày 10 0 38 72 62 96 69 65 92 18 24 ngày 10 0 36 75 70 10 8 80 69 10 9 19 32 Nguồn: Schutte De Jong, 20 08 - dẫn từ Nguyễn Duy Hoan, 2 010 [13 ] 1. 2 Mối quan hệ ... 0 ,82 0 ,86 (Met + Cys)/Lys (%) 82 ,00 86 ,00 Lô 40 11 0 3,00 21, 00 1, 26 1, 14 90 , 48 3,05 19 ,00 1, 14 1, 02 89 ,47 3 ,10 17 ,00 1, 00 0 ,90 90 ,00 Ghi chú: - (*): Mức khuyến cáo thí nghiệm - Xác định tỷ lệ...
 • 145
 • 146
 • 0

Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)

Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)

Tài liệu khác

... lượng thể g/con 16 11, 20 15 99 ,60 16 11, 40 15 72,40 16 87 ,10 47,60 18 ,74 18 , 61 18, 75 18 , 29 19 ,67 0,57 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 - 61, 20 60 ,10 58, 50 56 ,80 58, 50 1, 27 - 3,30a 3,20a 3 ,10 ab 3 ,10 ab 3,00b 0,05 ... 16 5 1 1 1 98 , 00 97 ,00 97 ,00 15 76,6 15 00,30 15 15,40 15 31, 1 18 ,33 17 ,42 17 ,6 17 , 79 3,03 3 ,17 3, 08 3, 09 58 ,13 53,77 55,4 55,77 2, 51 2,27 2,35 2, 38 10 1,34 10 0, 31 100 , 31 100 , 61 95 ,74 96 , 71 97 , 71 100 ,33 ... 0 ,15 3 0,000 0,000 EN Ảnh hưởng lys/ME T 10 0 15 45 ,93 18 , 01 58, 61 3,26 30 686 55,64 1, 82 TB 98 , 9 15 65, 78 18 ,24 57 ,36 3 ,17 30034 57,44 1, 91 C 10 0 15 57 ,8 18 ,14 57,46 3 , 19 30563 57, 81 1 ,9 SEM 0,64 17 ,43...
 • 29
 • 183
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008