nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily sorbonne tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily Sorbonne tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily Sorbonne tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Nông - Lâm - Ngư

... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily Sorbonne thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ" Mục đích nghiên cứu Xác định chiều cao cắt ... cắt thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily, góp phần hoàn thiện quy trình nhân giống củ hoa lily địa bàn tỉnh Phú Thọ Yêu cầu Nghiên cứu ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ sau ... cao cắt thời gian nuôi củ trình bảo quản không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ rễ, nảy mầm giống lily Sorbonne - Chiều cao cắt thời gian nuôi củ làm ảnh hưởng đến sức nảy mầm, sinh trưởng đối chứng - Chiều...
 • 39
 • 439
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cất cây thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cất cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống

Thạc sĩ - Cao học

... LÂM CHU THÚY CHINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO CẮT CÂY THỜI GIAN NUÔI CỦ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ GIỐNG HOA LILY SOCBONNE HOA LAYƠN ĐỎ ĐÔ VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2008 I THÀNH PHỐ LẠNG SƠN – 0 T ... mầm củ Lily trình bảo quản 37 3.1.2 Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến sức nảy mầm giống lily 40 3.1.3 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến khả sinh trưởng lily ... 3.1.5 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến số tiêu hình thái hoa lily Socbonne 47 3.1.6 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến số tiêu suất, chất lượng hoa lily socbonne...
 • 107
 • 769
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily socbonne hoa layơn đỏ đô vụ đông xuân năm 2008-2009 tại thành phố lạng sơn.pdf

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily socbonne và hoa layơn đỏ đô vụ đông xuân năm 2008-2009 tại thành phố lạng sơn.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... LÂM CHU THÚY CHINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO CẮT CÂY THỜI GIAN NUÔI CỦ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ GIỐNG HOA LILY SOCBONNE HOA LAYƠN ĐỎ ĐÔ VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2008 I THÀNH PHỐ LẠNG SƠN – 0 T ... mầm củ Lily trình bảo quản 37 3.1.2 Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến sức nảy mầm giống lily 40 3.1.3 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến khả sinh trưởng lily ... 3.1.5 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến số tiêu hình thái hoa lily Socbonne 47 3.1.6 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến số tiêu suất, chất lượng hoa lily socbonne...
 • 107
 • 539
 • 0

luận văn: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO CẮT CÂY THỜI GIAN NUÔI CỦ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ GIỐNG HOA LILY SOCBONNE HOA LAYƠN ĐỎ ĐÔ VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2008 I THÀNH PHỐ LẠNG SƠN pot

luận văn: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO CẮT CÂY VÀ THỜI GIAN NUÔI CỦ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ GIỐNG HOA LILY SOCBONNE VÀ HOA LAYƠN ĐỎ ĐÔ VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2008 I THÀNH PHỐ LẠNG SƠN pot

Thạc sĩ - Cao học

... LÂM CHU THÚY CHINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO CẮT CÂY THỜI GIAN NUÔI CỦ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ GIỐNG HOA LILY SOCBONNE HOA LAYƠN ĐỎ ĐÔ VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2008 I THÀNH PHỐ LẠNG SƠN – 0 T ... mầm củ Lily trình bảo quản 37 3.1.2 Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến sức nảy mầm giống lily 40 3.1.3 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến khả sinh trưởng lily ... 3.1.5 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến số tiêu hình thái hoa lily Socbonne 47 3.1.6 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến số tiêu suất, chất lượng hoa lily socbonne...
 • 107
 • 542
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily socbonne layơn đỏ đô tại lạng sơn

nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily socbonne và layơn đỏ đô tại lạng sơn

Chăn nuôi

... LÂM CHU THÚY CHINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO CẮT CÂY THỜI GIAN NUÔI CỦ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ GIỐNG HOA LILY SOCBONNE HOA LAYƠN ĐỎ ĐÔ VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2008 I THÀNH PHỐ LẠNG SƠN – 0 T ... mầm củ Lily trình bảo quản 37 3.1.2 Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến sức nảy mầm giống lily 40 3.1.3 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến khả sinh trưởng lily ... 3.1.5 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến số tiêu hình thái hoa lily Socbonne 47 3.1.6 .Ảnh hưởng chiều cao cắt thời gian nuôi củ đến số tiêu suất, chất lượng hoa lily socbonne...
 • 111
 • 396
 • 0

nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ

nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... sĩ khoa h c kinh t ………………………… 29 ð C ðI M ð A BÀN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 ð c ñi m ñ a bàn 3.1.1 ði u ki n t nhiên Vi t Trì thành ph tr c thu c t nh Phú Th , thành ph Vi t Trì ñư c thành ... nghi p t nh Phú Th , UBND thành ph Vi t Trì, C c Thu t nh Phú Th , S K ho ch ð u tư t nh Phú Th doanh nghi p, công ty c ph n ñ a bàn thành ph Vi t trì ñã t o m i ñi u ki n giúp ñ trình ph ng ... bàn thành ph Vi t Trì - t nh Phú Th V không gian: ð tài ñi sâu nghiên c u phân tích, ñánh giá tình hình phát tri n c a h th ng doanh nghi p nhà nư c sau c ph n hoá ñ a bàn thành ph Vi t Trì...
 • 131
 • 313
 • 1

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống kỹ thuật trồng giống cỏ ngọt Stevia rebaudiana Bertoni tại thành phố Việt Trìtỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật trồng giống cỏ ngọt Stevia rebaudiana Bertoni tại thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

Nông - Lâm - Ngư

... Hoàn thành quy trình nhân giống cỏ kỹ thuật giâm cành - Trồng thử nghiệm giống cỏ Stevia rebaudiana Bertoni Thành phố Việt TrìTỉnh Phú Thọ 1.3 Yêu cầu đề tài Đánh giá ảnh hưởng nồng độ chất ... sinh trưởng (NAA) tới nhân giốngtính cỏ Việt TrìPhú Thọ Đánh giá ảnh hưởng số chế phẩm phân bón vi sinh tới nhân giốngtính cỏ Việt TrìPhú Thọ Đánh giá ảnh hưởng số công thức bón phân ... - Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích sinh trưởng (NAA) đến khả rễ cỏ - Nghiên cứu ảnh hưởng số chế phẩm phân hữu vi sinh đến sinh trưởng hom cỏ - Áp dụng quy trình trồng cỏ nghiên cứu...
 • 30
 • 1,203
 • 8

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... đai thành phố Việt Trì 56 Bảng 3.3 Diện tích, suất, sản lượng lúa giai đoạn 2001-2007 57 Bảng 3.4 Cơ cấu giống lúa vụ xuân thành phố Việt Trì 59 Bảng 3.5 Cơ cấu giống lúa vụ mùa Thành phố Việt Trì ... số giống lúa chất lượng Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng thể: - Đánh giá kh ả thích ứng số giống lúa chất lượng sản xuất - So sánh lựa chọn giống lúa đưa vào ... lúa giới 17 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 22 1.3 1.3.2.1 Tình hình nghiên cứu lúa Việt Nam 1.3.2.2 22 Tình hình nghiên cứu giống lúa chất lượng cao, giống đặc sản Việt nam 25 Chương 2: Đ ối...
 • 128
 • 766
 • 1

Đánh giá hiệu quả phương pháp xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá hiệu quả phương pháp xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... p môi trư ng Th i gian g n ñây vi c d a vào trình phân h y sinh h c x lý hóa lý, t t c ñ u ñã ñư c d a vào trình phân h y hóa h c, ch y u trình phân h y hóa h c oxi hóa nâng cao (Advanced Oxidation ... i thành ph Vi t Trì – t nh Phú Th ” M c ñích yêu c u c a ñ tài nghiên c u 2.1 M c ñích nghiên c u Nghiên c u hi n tr ng công ngh x lý, ch t lư ng nư c r rác t i BCL rác Vi t Trì ñ xu t phương ... sĩ khoa h c nông nghi p 10 1.3.1 Phương pháp h c (phương pháp v t lý) Quá trình x lý h c thư ng ñư c áp d ng giai ño n ñ u c a trình x lý nư c r hay g i trình x lý sơ b trình ti n x lý, trình...
 • 90
 • 551
 • 1

đề tài : Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách xã, phường tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

đề tài : Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách xã, phường tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Kinh tế - Quản lý

... pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng quản lý NSXP Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ thời gian 2010 – 2012 Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao hiệu quản lý NSXP phòng tài Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ ... SÁCH XÃ TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỜI GIAN 2010 - 2012 3.1 Tổng quan kinh tế - Tài thành phố Việt trì Thành phố Việt Trì trung tâm kinh tế, văn hóa, trị tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội ... CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ PHƢỜNG TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ 96 4.1 Định hƣớng quản lý NSXP thời gian 2013 - 2020 96 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý NSXP thành phố Việt...
 • 128
 • 699
 • 2

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO RƠI GÓC PHÓNG ĐẾN ỨNG XỬ CỦA XUỒNG CỨU SINH THẢ RƠI TỰ DO TRONG SÓNG ĐIỀU HÒA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO RƠI VÀ GÓC PHÓNG ĐẾN ỨNG XỬ CỦA XUỒNG CỨU SINH THẢ RƠI TỰ DO TRONG SÓNG ĐIỀU HÒA

Kỹ thuật

... cộng lần trình bày mô hình số để mô chuyển động ứng xử xuồng cứu sinh thực Ảnh hưởng gia tốc đến người ngồi xuồng nghiên cứu Tuy nhiên họ không tính đến ảnh hưởng sóng mô hình Trong nghiên cứu Arie, ... hình tương tự mở rộng để nghiên cứu chuyển động gia tốc FFLB sóng điều hòa, ảnh hưởng chiều cao rơi đến ứng xử FFLB nghiên cứu BIỂU THỨC TOÁN 2.1 MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH PHÓNG CỦA FFLB Định dạng FFLB ... thể hình Chiều cao rơi tự H đo từ bề mặt nước đến điểm thấp trượt Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng xử phóng FFLB phân bố khối lượng xuồng, chiều dài góc nghiêng trượt Các thông số ảnh hưởng đến hướng...
 • 23
 • 234
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc cắt tới cơ chế mòn dụng cụ PCBN sử dụng tiện tinh thép 9XC qua tôi

Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc cắt tới cơ chế mòn dụng cụ PCBN sử dụng tiện tinh thép 9XC qua tôi

Thạc sĩ - Cao học

... 1.2 Lực cắt tiện 14 1.2.1 Lực cắt tiện thành phần lực cắt 14 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cắt tiện 18 1.2.2.1 Ảnh hưởng vận tốc cắt 18 1.2.2.2 Ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt 20 1.2.2.3 ... tài Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự định kết CHƯƠNG I : BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA QUẢ TRÌNH CẮT MÒN DỤNG CỤ 1.1 Bản chất vật lý 1.1.1 Quá trình cắt tạo phoi 1.1.2 Đặc điểm trình tạo phoi ... n3 = 0,22 ÷ 0,40 1.2.2.2 Ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tất thành phần lực cắt Px, Py Pz ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt tính công thức chung...
 • 105
 • 738
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc cắt tới cơ chế mòn dụng cụ PCBN sử dụng tiện tinh thép 9XC qua tôi.pdf

Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc cắt tới cơ chế mòn dụng cụ PCBN sử dụng tiện tinh thép 9XC qua tôi.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... 1.2 Lực cắt tiện 14 1.2.1 Lực cắt tiện thành phần lực cắt 14 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cắt tiện 18 1.2.2.1 Ảnh hưởng vận tốc cắt 18 1.2.2.2 Ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt 20 1.2.2.3 ... tài Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự định kết CHƯƠNG I : BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA QUẢ TRÌNH CẮT MÒN DỤNG CỤ 1.1 Bản chất vật lý 1.1.1 Quá trình cắt tạo phoi 1.1.2 Đặc điểm trình tạo phoi ... n3 = 0,22 ÷ 0,40 1.2.2.2 Ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tất thành phần lực cắt Px, Py Pz ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt tính công thức chung...
 • 105
 • 582
 • 2

Luận văn: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC CẮT TỚI CƠ CHẾ MÒN DỤNG CỤ PCBN SỬ DỤNG TIỆNTINH THÉP 9XC QUA TÔI pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC CẮT TỚI CƠ CHẾ MÒN DỤNG CỤ PCBN SỬ DỤNG TIỆNTINH THÉP 9XC QUA TÔI pot

Thạc sĩ - Cao học

... 1.2 Lực cắt tiện 14 1.2.1 Lực cắt tiện thành phần lực cắt 14 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cắt tiện 18 1.2.2.1 Ảnh hưởng vận tốc cắt 18 1.2.2.2 Ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt 20 1.2.2.3 ... tài Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự định kết CHƯƠNG I : BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA QUẢ TRÌNH CẮT MÒN DỤNG CỤ 1.1 Bản chất vật lý 1.1.1 Quá trình cắt tạo phoi 1.1.2 Đặc điểm trình tạo phoi ... n3 = 0,22 ÷ 0,40 1.2.2.2 Ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tất thành phần lực cắt Px, Py Pz ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt tính công thức chung...
 • 105
 • 715
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc cắt tới cơ chế mòn dụng cụ pcbn sử dụng tiện tinh thép 9xc qua tôi

nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc cắt tới cơ chế mòn dụng cụ pcbn sử dụng tiện tinh thép 9xc qua tôi

Cơ khí - Vật liệu

... 1.2 Lực cắt tiện 14 1.2.1 Lực cắt tiện thành phần lực cắt 14 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cắt tiện 18 1.2.2.1 Ảnh hưởng vận tốc cắt 18 1.2.2.2 Ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt 20 1.2.2.3 ... n3 = 0,22 ÷ 0,40 1.2.2.2 Ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tất thành phần lực cắt Px, Py Pz ảnh hưởng lượng chạy dao chiều sâu cắt tính công thức chung ... phoi…Các tượng vật lý ảnh hưởng lớn đến công tiêu hao trình cắt gọt, độ mòn dụng cụ cắt, chất lượng chi tiết gia công 1.1.1 Quá trình cắt tạo phoi Quá trình cắt kim loại trình lấy lớp phoi bề...
 • 117
 • 244
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG thời gian ngâm thuốc đến sự trong nở khả năng trang sức của gỗ keo lá tràm

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG và thời gian ngâm thuốc đến sự trong nở và khả năng trang sức của gỗ keo lá tràm

Nông - Lâm - Ngư

... Keo tràm 1.4 Nội dung nghiên cứu: + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gố Keo tràm + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến khả trang sức gỗ Keo ... nhà khoa học nghiên cứu việt Nam hầu nh công trình nghiên cứu Để biến tính gỗ có nhiều giải pháp Tuy nhiên giải pháp hiệu dùng hoá chất Nhng dùng hoá chất cho biến tính gỗ, cần phải quan tâm đến ... tính gỗ, chất lợng gỗ biến tính cha đáp ứng theo tiêu chuẩn Qua điều tra công trình nghiên cứu nhà khoa học nớc thấy: Hớng nghiên cứu biến tính gỗ nớc cần thiết có ý nghĩa Điều nâng cao chất lợng...
 • 26
 • 627
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng mật độ ban đầu đến sự phát triển của tảo spirulina platensis nuôi trong nước khoáng

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và mật độ ban đầu đến sự phát triển của tảo spirulina platensis nuôi trong nước khoáng

Nông - Lâm - Ngư

... pháp nuôi Việc nuôi tảo chia thành nhiều hình thức Nói chung, vào thời gian trì dịch nuôi bể, thời gian thu hoạch phương pháp 17 thực chia thành hình thức nuôi nuôi theo đợt, nuôi liên tục nuôi ... sử dụng với độ tin cậy 95% 2.6 Thời gian địa điểm nghiên cứu 2.6.1 Thời gian nghiên cứu Từ ngày 05/05 đến ngày 20/08/2008 2.6.2 Địa điểm nghiên cứu Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III, Nha ... sinh khối tối ưu loài tảo 1.3.2.2 Ảnh hưởng nhiệt độ Nhiệt độ ảnh hưởng đến trình sinh trưởng tảo thông qua tác động đến trình trao đôi chất diễn tế bào Theo nghiên cứu Tador & Robert (1998) điều...
 • 49
 • 1,708
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25