một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng agribank thành phố ninh bình

Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Kinh tế

... tiêu tín dụng cụ thể 1.2.2.2 Sự cần thiết phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng tồn tất yếu hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung Luật tổ chức tín dụng ... việc quản lý tín dụng ngân hàng hiệu Dựa sở phân loại nợ, số tiền trích lập DPRR tín dụng, nhà quản lý tín dụng đưa sách, chiến lược tín dụng phù hợp theo ngành nghề, đối tượng đảm bảo an toàn hoạt ... khiến cho ngân hàng nắm bắt dấu hiệu rủi ro cách toàn diện đầy đủ, khoản vay tiềm ẩn rủi ro với ngân hàng Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp: Rủi ro tín dụng xảy sau ngân hàng giải ngân vốn vay...
 • 119
 • 568
 • 5

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của một số NGÂN HÀNG THƯƠNG mại VIỆT NAM

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của một số NGÂN HÀNG THƯƠNG mại VIỆT NAM

Báo cáo khoa học

... tài sản ngân hàng khác Ngân hàng có vốn chủ sở hữu cao có tỷ số hoạt động cao Bên cạnh đó, tỷ lệ hoạt động kinh doanh khác ngân hàng (cho vay hoạt động kinh doanh khác) ảnh hưởng đến việc tính toán ... độ hoạt động ngân hàng Để khắc phục hạn chế trên, sử dụng liệu tính toán tiêu chí biên, chi phí lợi nhuận thước cho hiệu hoạt động ngân hàng Ba loại tỷ số hoạt động sử dụng bao gồm tỷ số liên ... tích hiệu hoạt động số ngân hàng thương mại Việt Nam” nhằm phân tích đánh giá tình hình hoạt động số ngân hàng giai đoạn 2008 – 2012 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài tính toán tỷ số dựa số liệu,...
 • 25
 • 522
 • 0

Giáo trình phân tích lãi suất tín dụng thương mại và những chính sách lãi suất của một số ngân hàng nhà nước p5 ppsx

Giáo trình phân tích lãi suất tín dụng thương mại và những chính sách lãi suất của một số ngân hàng nhà nước p5 ppsx

Báo cáo khoa học

... thc hin mt chớnh sỏch lói sut cao nh i Loan Sinh viên thực : Lớp : 51 Nguyễn Thị Thu Phương 1704 d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w ... Lớp : 44 Nguyễn Thị Thu Phương 1704 d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- ... Lớp : 45 Nguyễn Thị Thu Phương 1704 d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F-...
 • 10
 • 381
 • 0

Giáo trình phân tích lãi suất tín dụng thương mại và những chính sách lãi suất của một số ngân hàng nhà nước p4 ppt

Giáo trình phân tích lãi suất tín dụng thương mại và những chính sách lãi suất của một số ngân hàng nhà nước p4 ppt

Báo cáo khoa học

... Lớp : 33 Nguyễn Thị Thu Phương 1704 d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- ... Lớp : 34 Nguyễn Thị Thu Phương 1704 d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- ... cũn li 20 % ó phỏ sn hon ton Cú mt s doanh nghip phn ln rng lói sut cho vay l quỏ cao dn n chi phớ tr lói tin vay cao nhng mt thc t t dú l by lõu cha chu tha nhn rng cú rt nhiu doanh nghip Nh nc...
 • 10
 • 251
 • 0

Giáo trình phân tích lãi suất tín dụng thương mại và những chính sách lãi suất của một số ngân hàng nhà nước p3 pps

Giáo trình phân tích lãi suất tín dụng thương mại và những chính sách lãi suất của một số ngân hàng nhà nước p3 pps

Báo cáo khoa học

... Lớp : 23 Nguyễn Thị Thu Phương 1704 d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- ... Lớp : 24 Nguyễn Thị Thu Phương 1704 d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- ... lói sut li quỏ cao gõy khú khn cho ngi vay Qua cỏch phõn tớch trờn quyt nh trn lói sut cho vay t 1/6/1999 cú hai mt tớch cc sau Th nht : Lói sut cho vay nụng thụn trc õy u cao hn lói sut cho...
 • 10
 • 263
 • 0

Giáo trình phân tích lãi suất tín dụng thương mại và những chính sách lãi suất của một số ngân hàng nhà nước p2 potx

Giáo trình phân tích lãi suất tín dụng thương mại và những chính sách lãi suất của một số ngân hàng nhà nước p2 potx

Báo cáo khoa học

... tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N bu y c to k nhng cú hn ch vic lói sut cho vay ngn hn cao ... Lớp : 14 Nguyễn Thị Thu Phương 1704 d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- ... Lớp : 13 Nguyễn Thị Thu Phương 1704 d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F-...
 • 10
 • 261
 • 0

Giáo trình phân tích lãi suất tín dụng thương mại và những chính sách lãi suất của một số ngân hàng nhà nước p1 pptx

Giáo trình phân tích lãi suất tín dụng thương mại và những chính sách lãi suất của một số ngân hàng nhà nước p1 pptx

Báo cáo khoa học

... h a n g e Vi e N bu y c to k d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- ... : Lớp : Nguyễn Thị Thu Phương 1704 d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- ... : Lớp : Nguyễn Thị Thu Phương 1704 d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Lý thuyết tiền tệ ngân hàng m C lic k to Đề án : w w w C bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F-...
 • 10
 • 496
 • 1

Phân tích ảnh hưởng của các đặc trưng ngân hàng và các yếu tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi của một số ngân hàng TMCP trên địa bàn TPHCM

Phân tích ảnh hưởng của các đặc trưng ngân hàng và các yếu tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi của một số ngân hàng TMCP trên địa bàn TPHCM

Kinh tế

... nhân t n t su t sinh l i c a ngân hàng có m i liên k t ch t ch v i quy mô ngân hàng Bên c n r ng quy mô ngân hàng có quan h m t thi t v i v n ch s h u c a ngân hàng ngân hàng l v i chi phí r su t ... nhiên, r i ro tín d ng có c chi u, r i ro tín d làm gi m 94% t su t sinh l i Sing and Chaudhary (2009) nghiên c u v ngân hàng c nh: ngân hàng công, ngân hàng t ba khía nhân, ngân hàng n 2002- ... c a m ng v cao, ngân hàng t o l i nhu n nhi hi u qu c a ho ng T s i chi phí b Ch ng kinh doanh ngân hàng T l thu nh p lãi c n biên (NIM) u qu i c a ngân hàng T l n th hi n kh ngân hàng nhân viên...
 • 113
 • 201
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lãi cận biên của một số Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lãi cận biên của một số Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Kinh tế

... ro tín d ng có th n ho c gi m giá tr th ch ng gây b i nh c i ng tín d ng c a t ch c tín d ng ho c khách hàng c Vi i ro tín d ng ho ngân hàng c a t ch c tín d ng kh y t n th t ho ng ng ngân hàng ... ng chi n sinh l i ngân hàng Sufian & Chong (2008) l i tìm th y m i quan h quy mô y c chi u c a sinh l i c a ngân hàng Bi n qui mô ngân hàng c tính b ng cách logarit t ngân hàng Tác gi s d l n ... doanh) th ng ngân hàng c c (thu c s h hàng, v c ta 93 ngân c ho c Nhà c n m t l s h u chi ph i) c ngoài, 04 ngân hàng liên doanh 05) i c ph n, 50 chi nhánh 04 15 2.1: S ng ngân hàng h th 2012...
 • 99
 • 261
 • 1

phân tích TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LỚN

phân tích TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LỚN

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... thấp mà ngân hàng nắm giữ Nhìn chung, hoạt động chủ yếu bốn ngân hàng thương mại l nViệt Nam hoạt động tín dụng: số H4 trung bình năm 2007-2009 47,37%, có nghĩa, tính trung bình khoản tín dụng chiếm ... đáng mừng số ngân hàng lớn 10% CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng Việt ... 3.2 Biên pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam: Về phía Chính phủ : 3.2.1 • Một ngân hàng trung ương độc lập đủ mạnh: nâng cao vị tính độc lập Ngân hàng Nhà nước...
 • 26
 • 268
 • 0

nợ xấu và nguyên nhân gây ra nợ xấu của một số ngân hàng thương mại tại TP HCM

nợ xấu và nguyên nhân gây ra nợ xấu của một số ngân hàng thương mại tại TP HCM

Khoa học xã hội

... triển cao, ổn định, có môi trường có tiềm đầu tư an toàn cao khu vực giới Đóng góp vào thành công phải kể đến ngành Ngân hàng Với lãnh đạo ngân hàng Trung ương phát triển hoạt độnghiệu ngân hàng ... môn phương pháp nghiên cứu kinh tế II CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NỢ XẤU Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng thể nhiệm vụ ngân hàng huy động vốn cho vay vốn Ngoài ra, ngân hàng thương ... Nghĩa, 2012) lược vài ngân hàng Tp.HCM Ngân hàng ACB: ACB có tên đầy đủ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Ngân hàng thành lập theo Giấy phép số 0032/NH-GP Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp...
 • 18
 • 353
 • 0

Thực trạng công tác huy động vốn và sử dụng vốn của một số ngân hàng thương mại .DOC

Thực trạng công tác huy động vốn và sử dụng vốn của một số ngân hàng thương mại  .DOC

Kế toán

... vốn mà ngân hàng có Nếu có lớn vốn lực toán ngân hàng nâng cao, uy tín ngân hàng nâng cao từ thu hút nhiều khách hàng nâng cao vị ngân hàng thị trường SVTH: Lê Quang Huy Lớp: TCDN tiếng Pháp K49 ... trường 2.2 Giải pháp hỗ trợ Để giải khó khăn tồn tại, việc áp dụng giải pháp trực tiếp, Ngân hàng nên áp dụng số giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao SVTH: Lê Quang Huy 31 Lớp: TCDN tiếng Pháp K49 Website: ... 2.2.1 Nâng cao chất lượng sử dụng vốn Để khai thác sử dụng tối đa nguồn vốn huy động ngân hàng cần phải nâng cao hiệu sử dụng vốn yếu tố định đến hoạt động huy động vốn Sử dụng vốn có hiệu kích...
 • 38
 • 598
 • 7

Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay của một số Ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2005 đến nay.DOC

Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay của một số Ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2005 đến nay.DOC

Tài chính - Ngân hàng

... đó, Ngân hàng nói chung Ngân hàng Thơng mại nói riêng ngời cố gắng "Số phận" với sức sống kinh tế, hoạt động kinh tế có sôi hoạt động Ngân hàng nhộn nhịp, kinh tế gặp biến động hoạt động Ngân hàng ... Nh hoạt động Ngân hàng gắn liền với hoạt động kinh tế Chỉ có nâng cao chất lợng hoạt động Ngân hàng kinh tế phát triển lành mạnh đợc Và với giải pháp nhằm hoàn thiện chế hoạt động cho vay, nâng ... sản khách hàng, cán tín dụng ngân hàng mà việc xảy liên tục từ Nam chí Bắc, hết tỉnh đến tỉnh khác Điều chứng tỏ việc quản lý, sử dụng vốn hoạt động ngân hàng, hoạt động cho vay cha có hiệu 2.2...
 • 30
 • 646
 • 3

phân loại nợ trong tín dụng ngân hàng thương mại

 phân loại nợ trong tín dụng ngân hàng thương mại

Ngân hàng - Tín dụng

... Vụ Các Ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản ... “3 Định kỳ tháng lần, tổ chức tín dụng có văn báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng) tình hình xây dựng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo quy định Khoản ... “4 Sau năm (05) năm kể từ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, tổ chức tín dụng xuất toán khoản nợ xử lý rủi ro tín dụng khỏi ngoại bảng Riêng ngân hàng thương mại Nhà nước, việc xuất...
 • 7
 • 1,191
 • 0

Giải pháp của một số ngân hàng thương mại

Giải pháp của một số ngân hàng thương mại

Kế toán

... đợc thành lập năm 2001 Địa bàn hoạt động Công ty tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía đông bắc nh: Hải Phòng, Quảng Ninh, HảI Dơng, Hng Yên Kể từ năm thành lập đến Công ty có nhiều cố gắng hoạt động ... Trong đó: Si- Số vụ tai nạn xảy năm thứ i Ti- Thiệt hại bình quân trung bình năm thứ i Ci- Số xe hoạt động năm thứ i Đây cách tính bảo hiểm cho phơng tiện thông dụng sở quy luật số đông Đối với ... khai tốt khách hàng cổ đông Mức tham gia cổ đông cao, chủ yếu bu điện nh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dơng, Hng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Nam Hà (100% số xe có tham gia) Bu điện Thái Bình, Thanh...
 • 84
 • 265
 • 0

Nghiệp vụ vốn tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Nghiệp vụ vốn tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Báo cáo khoa học

... hầu hết ngân hàng thực thu phí 0,02% tổng số tiền gửi khách hàng gửi tiền hôm ngày mai rút Một số ngân hàng tạm ngưng cho vay số loại hình vay tạm ngưng giải ngân Đây biện pháp nhà băng áp dụng ... Điều Tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm Các tổ chức tín dụng thành lập hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng Các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng pháp luật cho phép nhận tiền gửi tiết kiệm Điều ... phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân nhận tiền gửi tiết kiệm cá nhân theo loại kỳ hạn khác Tổ chức tín dụng phi ngân hàng nhận tiền gửi tiết kiệm...
 • 58
 • 836
 • 3

Thực trạng công tác huy động vốn và sử dụng vốn của một số ngân hàng thương mại

Thực trạng công tác huy động vốn và sử dụng vốn của một số ngân hàng thương mại

Quản trị kinh doanh

... tín dụng dân Mặc dù vậy, tiền gửi nguồn tín dụng đầu vào chủ yếu cho ngân hàng, chiếm 70-75% tổng vốn tín dụng Đây yếu tố tích cực cho triển vọng ngân hàng Hiệu hoạt động chưa cao Hiệu suất hoạt ... trường 2.2 Giải pháp hỗ trợ Để giải khó khăn tồn tại, việc áp dụng giải pháp trực tiếp, Ngân hàng nên áp dụng số giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao SVTH: Lê Quang Huy 31 Lớp: TCDN tiếng Pháp K49 Đề ... 2.2.1 Nâng cao chất lượng sử dụng vốn Để khai thác sử dụng tối đa nguồn vốn huy động ngân hàng cần phải nâng cao hiệu sử dụng vốn yếu tố định đến hoạt động huy động vốn Sử dụng vốn có hiệu kích...
 • 38
 • 464
 • 0

Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay của một số ngân hàng thương mại Việt Nam

Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay của một số ngân hàng thương mại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... đó, Ngân hàng nói chung Ngân hàng Thơng mại nói riêng ngời cố gắng "Số phận" với sức sống kinh tế, hoạt động kinh tế có sôi hoạt động Ngân hàng nhộn nhịp, kinh tế gặp biến động hoạt động Ngân hàng ... Nh hoạt động Ngân hàng gắn liền với hoạt động kinh tế Chỉ có nâng cao chất lợng hoạt động Ngân hàng kinh tế phát triển lành mạnh đợc Và với giải pháp nhằm hoàn thiện chế hoạt động cho vay, nâng ... sản khách hàng, cán tín dụng ngân hàng mà việc xảy liên tục từ Nam chí Bắc, hết tỉnh đến tỉnh khác Điều chứng tỏ việc quản lý, sử dụng vốn hoạt động ngân hàng, hoạt động cho vay cha có hiệu 2.2...
 • 30
 • 308
 • 0

Xem thêm