luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi tỉnh hoà bình

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi, tỉnh hoà bình

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi, tỉnh hoà bình

Nông - Lâm - Ngư

... hình đất đai huyện Kim Bôi năm 2007 3.2 Tình hình dân số v lao động huyện Kim Bôi giai đoạn 20052007 3.3 49 54 Giá trị sản xuất v cấu giá trị sản xuất ng nh huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 55 4.1 ... TH C TI N V DU L CH SINH THỏI 2.1 C s lý lu n 2.1.1 Quan ni m c b n v du l ch, du l ch sinh thỏi 2.1.2 c ủi m yờu c u v n i dung c a du l ch sinh thỏi 10 2.1.3 Phỏt tri n du l ch sinh thỏi 16 ... cấu khách đến Kim Bôi giai đoạn 2005-2007 77 4.7 Tình hình lợng khách đến tháng năm 2007 78 4.8 Tình hình doanh thu du lịch huyện Kim Bôi giai đoạn 2005 - 2007 79 4.9 Cơ cấu khách du lịch đến khu...
 • 159
 • 3,063
 • 13

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Du lịch

... lý luận thực tiễn phát triển DLST - Nghiên cứu tiềm du lịch sinh thái huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình - Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh thái nhân tố ảnh hưởng tới huyện Kim Bôi, tỉnh ... tài: Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình với mong muốn đóng góp phần tiếng nói giúp ban quản lý có điều chỉnh để phát triển ngày phù hợp mô hình du lịch sinh thái ... nguyên du lịch sinh thái, chủ thể tham gia vào du lịch sinh thái 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển tiềm nguồn tài nguyên du lịch sinh thái địa bàn huyện...
 • 11
 • 2,849
 • 28

Khóa luận tốt nghiệp văn hóa du lịch nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch tràng an ninh bình

Khóa luận tốt nghiệp văn hóa du lịch nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch tràng an  ninh bình

Dịch vụ - Du lịch

... động du lịch sinh thái Tràng An Chƣơng III: Định hƣớng số giải pháp phát triển du lịch sinh thái Tràng An Sinh viên: Nguyễn Thị Giang-VH1003 10 Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái khu du lịch ... khu du lịch Tràng An Sinh viên: Nguyễn Thị Giang-VH1003 39 Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái khu du lịch Tràng An-Ninh Bình Qua nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch khu du lịch ... thủy văn sinh vật tƣơng đối đặc sắc Sự kết hợp yếu tố tài nguyên du lịch nhân văn thuận lợi để phát triển loại hình du lịch sinh thái tự nhiên du lịch sinh thái nhân văn Khu du lịch sinh thái...
 • 100
 • 1,027
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre Luận văn ThS. Du lịch học

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre Luận văn ThS. Du lịch học

Kinh tế

... nghệ bán cho du khách, , giáo du c CĐĐP bảo vệ môi trƣờng nhằm phát triển du lịch và cho sống họ Nhờ quy hoạch phát triển du lịch đúng đắn, gắn phát triển du lịch với phát triển kinh tế ... vụ phát triển du lịch; Dự án nâng cấp lễ hội văn hóa - lịch sử thành lễ hội du lịch; Dự án hình thành tour du lịch làng nghề; Dự án hình thành tour du lịch văn hóa - lịch sử,… Phan Văn ... phát triển nông nghiệp gắn với dịch vụ, du lịch sinh thái, DLCĐ, xây dựng và triển khai “Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2012 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” Phát triển 02 điểm du lịch, ...
 • 157
 • 599
 • 2

Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình

Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình

Khoa học xã hội

... động du lịch sinh thái Tràng An Chƣơng III: Định hƣớng số giải pháp phát triển du lịch sinh thái Tràng An Sinh viên: Nguyễn Thị Giang-VH1003 10 Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái khu du lịch ... khu du lịch Tràng An Sinh viên: Nguyễn Thị Giang-VH1003 39 Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái khu du lịch Tràng An-Ninh Bình Qua nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch khu du lịch ... thủy văn sinh vật tƣơng đối đặc sắc Sự kết hợp yếu tố tài nguyên du lịch nhân văn thuận lợi để phát triển loại hình du lịch sinh thái tự nhiên du lịch sinh thái nhân văn Khu du lịch sinh thái...
 • 100
 • 2,051
 • 28

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái khu vực Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái khu vực Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Khoa học xã hội

... nguyờn du lch nhõn 23 1.5 Quan h gia du lch sinh thỏi v phỏt trin 24 1.5.1 Du lch sinh thỏi vi bo tn a dng sinh hc 24 1.5.2 Du lch sinh thỏi vi phỏt trin cng ng 26 1.5.3 Du lch sinh ... Quan h gia du lch sinh thỏi v phỏt trin 1.5.1 Du lch sinh thỏi vi bo tn a dng sinh hc Du lch sinh thỏi l loi hỡnh du lch da vo thiờn nhiờn m s phong phỳ ca th gii t nhiờn ti cỏc im du lch sinh thỏi ... Xã hội Nhân văn ~~~~~~~~~~~~ TRNG THU HIấN NGHIấN CU PHAT TRIấN DU LICH SINH THAI KHU VC MU SN, TINH LANG SN Chuyờn nganh :Du lich Chng trinh ao ta o thi iờ m Luận văn thạc sĩ du lịch Ngi hng...
 • 105
 • 2,462
 • 8

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát, Tây Ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát, Tây Ninh

Khoa học xã hội

... pháp phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát 13 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI 1.1 Cơ sở lý luận Du lịch sinh thái 1.1.1 Khái niệm Du lịch sinh thái Du lịch ... học phát triển du lịch sinh thái Việt Nam”, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch: đề tài tập trung nghiên cứu sở lý luận, tiềm phát triển du lịch sinh thái Việt Nam Từ đưa định hướng phát triển ... động Du lịch sinh thái 17 1.1.4 Những yêu cầu để phát triển Du lịch sinh thái 18 1.1.5 Nội dung phát triển Du lịch sinh thái 20 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển Du lịch...
 • 141
 • 485
 • 1

Luận văn giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt tại huyện tân lạc, tỉnh hòa bình

Luận văn giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt tại huyện tân lạc, tỉnh hòa bình

Kinh tế

... L c, t nh Hoà Bình làm lu n văn t t nghi p 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Lu n văn nghiên c u th c tr ng chăn nuôi bò th t tiêu th s n ph m c a huy n Tân L c, t nh Hoà Bình, t ñó ... ð C ðI M ð A BÀN NGHIÊN C U VÀ PHƯƠNG PHÁP 24 NGHIÊN C U 47 3.1 ð c ñi m ñ a bàn nghiên c u 47 3.2 Phương pháp nghiên c u 58 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 68 4.1 Th c tr ng phát tri n chăn nuôi ... ng v n ñ th c ti n v phát tri n chăn nuôi bò th t ñ a bàn huy n Tân L c, t nh Hoà Bình 1.4 Ph m vi nghiên c u - Ph m vi n i dung: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà n i - Lu n văn th c s khoa h c nông...
 • 153
 • 2,511
 • 26

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững

Khoa học tự nhiên

... ng ñ phát tri n du l ch sinh thái, du l ch bi n,… Huy n ñ o Vân ð n m t nh ng ñ a ñi m giàu ti m v i nh ng c nh quan thiên nhiên kỳ thú nh ng ñi m lý tư ng ñ phát tri n du l ch sinh thái, du l ... ni m du l ch b n v ng Tương thích cao • Du l ch sinh tháiDu l ch văn hoá thu hút du khách tìm hi u l ch s , văn hoá c a m t khu v c • ði m du l ch ñô th có s d ng nh ng khu v c tr ng • Du l ... Khu b o t n hoang dã Shenduruney có ti m r t l n ñ phát tri n du l ch sinh thái ra, m t lo t ñi m du l ch v tinh vòng bán kính 50km ñã có trung tâm du l ch sinh thái Du l ch hành hương thân thi...
 • 164
 • 736
 • 7

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia u minh hạ tỉnh cà mau

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia u minh hạ  tỉnh cà mau

Khoa học xã hội

... Triển Du lịch ( 2007), khái quát số vấn đề lý luận du lịch sinh thái, nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái điều kiện để phát triển, đề án rút kinh nghiệm từ số nước phát triển loại hình du lịch ... phần sở lý luận du lịch sinh thái bảo vệ môi trường để phát triển du lịch sinh thái, giới thiệu số vùng đặc thù điểm du lịch sinh thái Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu riêng phát triển DLST ... sinh thái, điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, rút học kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái số nước Chương Thực trạng Du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ Trình bày tiềm phát triển...
 • 103
 • 833
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh bến tre luận văn ths du lịch

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh bến tre luận văn ths du lịch

Kinh tế

... phát triển du lịch sinh thái miệt vườn Bến Tre Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 10 - Đối tượng nghiên cứu du lịch sinh thái miệt vườn - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian nghiên cứu luận văn phạm vi tỉnh ... đề lý luận du lịch sinh thái miệt vườn: khái niệm du lịch sinh thái, khái niệm du lịch nông thôn, quan điểm miệt vườn du lịch sinh thái miệt vườn, nội dung đặc điểm tài nguyên du lịch sinh thái ... trình nghiên cứu chưa có thời gian đào sâu đến du lịch sinh thái miệt vườn Đề tài luận vănNghiên cứu hệ sinh thái miệt vườn cù lao Thới Sơn – tỉnh Tiền Giang đẻ phát triển du lịch sinh thái...
 • 144
 • 1,530
 • 9

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngâp nước Vân Long

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngâp nước Vân Long

Thạc sĩ - Cao học

... Nghiên cứu đề xuất tiêu chí khu du lịch sinh thái Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển du lịchVăn Minh (2008), Du lịch sinh thái – tiềm mạnh du lịch Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển du ... cục Du lịch 10 Phạm Trung Lương (2003), Xây dựng hướng dẫn phát triển du lịch sinh thái góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch 11 Võ Quế (2003), Nghiên cứu ... du lịch 7 Phạm Trung Lương (1996), Cơ sở khoa học phát triển du lịch sinh thái Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển du lịch Phạm Trung Lương (2002), Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường du lịch...
 • 12
 • 1,092
 • 4

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại vân đồn, quảng ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại vân đồn, quảng ninh

Dịch vụ - Du lịch

... Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 10 1.1 .Du lịch sinh thái 10 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu du lịch sinh thái ... pháp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Vân đồn, Quảng Ninh Khoá luận tốt nghiệp Bùi Thị Hà CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 1.1 .Du lịch sinh thái 1.1.1 Lịch ... Lịch sử nghiên cứu du lịch sinh thái 1.1.1.1.Trên giới Du lịch sinh thái phát triển mạnh nước có kinh tế phát triển giới Khối cộng đồng Châu Âu, Mỹ, Canada, Australia…Trong nhóm nước phát triển, ...
 • 98
 • 2,394
 • 6

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

Khoa học tự nhiên

... triển du lịch sinh thái, quản lý du lịch sinh thái; Kinh nghiệm tổ chức quản lý du lịch sinh thái; Vai trò hoạt động du lịch sinh thái với bảo bảo vệ môi trường phát triển bền vững; Luật du lịch ... Nội dung nghiên cứu - Tổng quan vấn đề lý luận du lịch sinh thái - Đánh giá tiềm du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long - Đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái ... về: ―Xây dựng Chiến lược phát triển du lịch sinh thái Việt Nam‖ Hội thảo đưa định nghĩa Du lịch sinh thái sau: Du lịch sinh thái loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên văn hóa địa gắn với giáo...
 • 91
 • 569
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... phục Do nghiên cứu du lịch sinh thái loại hình du lịch câu cá tỉnh Hà Tây cần thiết Với lý đó, tác giả mạnh dạn chọn đề tài Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái loại hình du lịch câu cá tỉnh ... tiềm thực trạng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tỉnh Hà Tây 2.1 Tiềm phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tỉnh Hà Tây 2.1.1 Tổng quan tỉnh Hà Tây 2.1.1.1 ... hữu tách rời du lịch sinh thái, hoàn toàn không lẵn với du lịch văn hoá 1.1.5 Các loại hình du lịch sinh thái phổ biến Việt nam Với hệ sinh thái khác khai thác loại hình du lịch sinh thái khác Có...
 • 68
 • 728
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An

Thạc sĩ - Cao học

... du lịch sinh thái cộng đồng nét tinh túy du lịch sinh thái du lịch bền vững Du lịch sinh thái cộng đồng nhấn mạnh vào ba yếu tố môi trường, du lịch cộng đồng 1.1.2 Điều kiện hình thành phát triển ... liên kết du lịch sinh thái cộng đồng 1.2.2 Thực trạng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng Việt Nam khu vực nghiên cứu Các hình thức du lịch sinh thái cộng đồng thường thấy nước ta : du lịch homestay, ... tuyến du lịch 3.6 Giải pháp phát triển 3.6.1 Quan điểm thực giải pháp - Tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc để phát triển du lịch sinh thái, du lịch sinh thái cộng đồng - Mục tiêu hướng đến phát triển du...
 • 30
 • 1,054
 • 6

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Kinh tế - Thương mại

... DLST Chương : Tiềm phát triển DLST tỉnh Cà Mau Chương : Hiện trạng, đònh hướng phát triển DLST tỉnh Cà Mau Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI 1.1 Khái niệm Du lòch sinh thái Trong thập ... khô + Hệ sinh thái rừng khô hạn - Hệ sinh thái núi cao - Hệ sinh thái đất ngập nước + Hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển + Hệ sinh thái đầm lầy nội đòa + Hệ sinh thái sông, hồ + Hệ sinh thái đầm ... tồn phát triên cộng đồng Khái niệm DLST biểu diễn sơ đồ sau: DU LỊCH THIÊN NHIÊN DU LỊCH HỖ TR BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG DU LỊCH Khái niệm DLST DU LỊCH GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VỮNG DU LỊCH...
 • 109
 • 1,582
 • 12

595 Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

595 Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Quản trị kinh doanh

... DLST Chương : Tiềm phát triển DLST tỉnh Cà Mau Chương : Hiện trạng, đònh hướng phát triển DLST tỉnh Cà Mau Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI 1.1 Khái niệm Du lòch sinh thái Trong thập ... khô + Hệ sinh thái rừng khô hạn - Hệ sinh thái núi cao - Hệ sinh thái đất ngập nước + Hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển + Hệ sinh thái đầm lầy nội đòa + Hệ sinh thái sông, hồ + Hệ sinh thái đầm ... tồn phát triên cộng đồng Khái niệm DLST biểu diễn sơ đồ sau: DU LỊCH THIÊN NHIÊN DU LỊCH HỖ TR BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG DU LỊCH Khái niệm DLST DU LỊCH GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VỮNG DU LỊCH...
 • 109
 • 810
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh hà Tây

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh hà Tây

Thạc sĩ - Cao học

... phục Do nghiên cứu du lịch sinh thái loại hình du lịch câu cá tỉnh Hà Tây cần thiết Với lý đó, tác giả mạnh dạn chọn đề tài Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái loại hình du lịch câu cá tỉnh ... tiềm thực trạng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tỉnh Hà Tây 2.1 Tiềm phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tỉnh Hà Tây 2.1.1 Tổng quan tỉnh Hà Tây 2.1.1.1 ... hữu tách rời du lịch sinh thái, hoàn toàn không lẵn với du lịch văn hoá 1.1.5 Các loại hình du lịch sinh thái phổ biến Việt nam Với hệ sinh thái khác khai thác loại hình du lịch sinh thái khác Có...
 • 67
 • 502
 • 0

Xem thêm