kế hoạch sử dụng đất năm 2015

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 1

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 1

Khoa học tự nhiên

... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch, kế hoạch sử hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị trấn thuộc huyện. dụng đất của ... hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng a) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất; đất; b) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát ... công tác lập và thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 -2015) của cấp xã theo quy định....
 • 30
 • 373
 • 2

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 2

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 2

Khoa học tự nhiên

... QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011 – 2010 VGIAI ĐOẠN 2011 – 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ À KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011 - 2015 DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011 - 2015 SSỞỞ ... hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất; đất; b) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển b) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát ... hoạch sử dụng đất. 55. Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất . Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất a) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng a) Mức độ phù hợp của kế...
 • 28
 • 380
 • 0

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 3

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 3

Khoa học tự nhiên

... QUY HOẠCH, KHOẠCH, KẾẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ ĐOẠN 2011 – 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011- 2015 DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011- 2015 Tp ... đất đai và định hướng dài hạn về sử dụng đất 2. Đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng ... thống chỉ tiêu sử dụng đất Về hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất Trong quy hoạch sử dụng đất các cấp chỉ tiêu nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng được xác định...
 • 26
 • 361
 • 0

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) xã Phú Thành B - huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) xã Phú Thành B - huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp

Khoa học tự nhiên

... đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu4.2.1. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu tại UBND xã;4.2.2. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất ... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 2.2.2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu;2.2.3. Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất; 2.2.4. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất. 2.3. ... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: Quyết định của UBND huyện về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ...
 • 31
 • 736
 • 3

Tài liệu Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa potx

Tài liệu Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa potx

Khoa học xã hội

... dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu tỉnh Thanh Hóa.- Thông báo số 165/TB-BTNMT về việc thông báo kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất ... chỉnh sửa dự thảo báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 -2015) tỉnh Thanh Hóa. Nội dung: Báo cáo giải trình thay đổi một số chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng ... quyền định đoạt về đất đai và điều tiết các nguồn lực từ việc sử dụng đất& quot;.Luật Đất đai năm 2003 tại chương I, điều 6 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong 13...
 • 227
 • 3,564
 • 1

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015)TỈNH PHÚ THỌ

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015)TỈNH PHÚ THỌ

Quản trị kinh doanh

... sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất các cấp cũng được triển khai theo quy định của Luật Đất đai. 1.4. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Việc lập quy hoạch sử dụng đấtkế hoạch ... lý Đất đai V/v hướng dẫn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Kế hoạch số 3184/KH-UBND ngày 09/10/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng ... khác, theo quy định của Luật Đất đai, kỳ quy hoạch sử dụng đất là mười năm, kỳ kế hoạch sử dụng đất là năm năm (Điều 24). Đến nay, kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2001 - 2010 đã hết, cần...
 • 227
 • 798
 • 3

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc

... (0) 0 1.1.1.2 Đất cỏ dùng COC 4.095 4.095 50 500 3.500 45 BIỂU 3: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Kế hoạch STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2010 Năm 2011 Năm 2015 Bình quân ... BIỂU 4: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HOA - CÂY KIỂNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ĐVT: ha Thực hiện năm 2010 Kế hoạch năm 2015 STT Chỉ tiêu Hoa nền Hoa kiểng lâu năm Hoa nền Hoa kiểng lâu năm 1 Huyện ... 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 70 70 30 40 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8.608 8.608 6.890 250 860 52 450 30 60 15 1.4 Đất làm muối LMU 1.000 1.000 1.000 BIỂU 2: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG...
 • 11
 • 154
 • 0

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) của xã phú xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) của xã phú xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Nông - Lâm - Ngư

... “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 -2015) của xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”1. Mục đích của việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - ... trình sử dụng. - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã Phú Xuân là cụthể hoá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang đến năm 2020, là căncứ cho việc phân bổ các loại đất đến ... việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm vào thực tiễn có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích của địa phương. II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT2.1....
 • 70
 • 414
 • 1

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện xuân lộc tỉnh đồng nai

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện xuân lộc tỉnh đồng nai

Nông - Lâm - Ngư

... lý đất đai một cách bền vững, cần thiết phải tiến hành xây dựng mới “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 – 2015) ”.2. Mục đích quy hoạch sử dụng đất: ... quyền định đoạt đối với đất đai thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất . Trong Luật Đất Đai năm 2003, tại Chương II, Điều 25 quy định việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai được thực hiện ... đất: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có các mục đích chính sau:(1). Kiểm đánh giá thực trạng sử dụng và tiềm năng đất đai để có kế hoạch và phương án sử dụng thích hợp cho mỗi loại đất, theo...
 • 105
 • 2,627
 • 3

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) huyện chợ đồn và các xã, thị trấn thuộc huyện chợ đồn

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) huyện chợ đồn và các xã, thị trấn thuộc huyện chợ đồn

Thạc sĩ - Cao học

... tác “Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2010 -2015) ”. Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Chợ Đồn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2010 -2015) sẽ đạt ... đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) huyện Chợ Đồn.- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) tỉnh Bắc Kạn;- Quy hoạch tổng thể phát triển ... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Quyết định số 2746/QĐ - UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch...
 • 138
 • 813
 • 1

Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) xã thụy phong

Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) xã thụy phong

Kinh tế - Thương mại

... định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Căn cứ văn bản số 2778/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/08/2009 về việctriển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) ; - ... XÃ THỤY PHONG17Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 -2015) PHẦN IIĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤTI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT1.1. Tổ chức thực ... đất đất đai năm 2010 và Bản đồ hiện trạng sử dụng đất BÁO CÁO THUYẾT MINH UBND XÃ THỤY PHONG2Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 -2015) đai năm 2010 của xã...
 • 73
 • 747
 • 2

207 Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai với thị trường bất động sản

207 Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai với thị trường bất động sản

Tài chính - Ngân hàng

... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai các cấp. 2. Kết quả công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai các cấp a. Về quy hoạch sử dụng đất đai: * Quy hoạch sử dụng đất đai cả nớc: Từ năm ... gồm kế hoạch sử dụng đất 5 năm và hàng năm. Trong đó kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu đợc xây dựng cùng với quy hoạch sử dụng đất đai. 5. Nhiệm vụ và nội dung của quy hoạch sử dụng đất đai ... Quy hoạch sử dụng đất đai cả nớc (gồm cả quy hoạch sử dụng đất đai các vùng kinh tế - tự nhiên); - Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh; - Quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện; - Quy hoạch sử dụng...
 • 112
 • 560
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25