kế hoạch môn tin học 8

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty bia HN.doc.DOC

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty bia HN.doc.DOC

Kế toán

... 100 302,51 83 ,5 1. 980 82 ,5 14. 984 14. 984 4.950 4.024 96.937 143. 780 28. 756 679.655 78. 653 8. 350 38. 016 82 5 13.336 3.446 2 48 4.024 3 .87 7 143. 780 28. 756 679.655 2.010. 486 3,91 0,42 1 ,89 0,04 0,66 ... 105 083 44113 4,6 1 286 480 284 0,5 624 187 3667 2,7 207572404770 89 ,9 89 6453715 0,4 1624210611 0,7 277 288 3201 1,2 230902650 380 100 KHCB tính 27 680 6093 20999611 11 789 2493 202235360 18 30 187 676 67 387 329 ... ngời đ/tháng 2000 315.460 394. 683 223. 185 260 184 .80 0 33.640 4. 485 46. 489 3.6 48 30.123 13.3 18 6 68 1.400.000 2001 326.337 415.453 219. 288 200 194.779 19.611 4.6 98 49.000 3.000 31.000 15.000 700...
 • 96
 • 441
 • 4

Một số đề xuất cho kênh phân phối của công ty bia HN.doc.DOC

Một số đề xuất cho kênh phân phối của công ty bia HN.doc.DOC

Kế toán

... Tr.đồng 199.040 223. 185 244 .87 3 2 18. 288 Tr.đồng 229 260 200 1.100 Tr.đồng 165 .81 2 184 .80 0 194.779 180 .337 Tr.đồng 28. 560 33.640 45.196 32.126 Tr.đồng 4.439 4. 485 4.6 98 4.725 Tr.đồng 81 .444 79.223 93.201 ... xuất Từ ngày 15 /8/ 1957 đến ngày 15 /8/ 19 58 nhờ giúp đỡ chuyên gia Tiệp Khắc nhà máy hoạt động trở lại - Giai đoạn 2: Từ năm 19 58 đến 1 988 Đây giai đoạn công ty phát triển kinh tế kế hoạch hóa Mọi ... lit 1000 lit Sản lợng bia n400.000 453.000 488 .000 526.000 573.000 602.000 Sản lợng bia Hà nội Thị phần 43.320 10 ,83 48. 582 10,73 46. 489 9,53 51.374 0, 98 53.452 0,93 54.000 0,97 Nguồn: PhòngKH-TT...
 • 73
 • 831
 • 14

Tình hình tiêu thụ và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty Bia Việt Đức.doc.DOC

Tình hình tiêu thụ và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty Bia Việt Đức.doc.DOC

Kế toán

... 145,95 9.342. 283 .84 6 9.342. 283 .84 6 2. 781 .000 5.4 58. 580 .100 3.739 .82 5.7 38 190 ,86 9.631.033.325 9.631.033.325 2.926.100 4. 781 .620.000 3 .81 2.610.000 253,59 9 .81 2.020.152 9 .81 2.020.152 3. 180 .000 4.720.615.000 ... % 2970 980 1230 920 1076 680 915 7 98 799 286 9 1120 1392 975 1714 7 98 967 81 2 400 2915 1167 1472 1126 1631 81 2 1210 81 9 600 3100 1215 1 482 12 28 1760 911 1237 910 402 28, 64 9,452 11 ,86 8, 87 10,37 ... 2970 980 1230 920 1076 680 915 7 98 799 103 68 286 9 25,97 2915 24 ,8 3100 1120 10,14 1167 9,93 1215 1392 12,6 1472 12,52 1 482 975 8, 83 1126 9, 58 12 28 1714 15,52 1631 13,9 1760 7 98 7,23 81 2 6, 98 911...
 • 64
 • 352
 • 5

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia Việt Hà.doc.DOC

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia Việt Hà.doc.DOC

Kế toán

... giá - Hao mòn 1 784 25 58 1 983 22 78 (1 989 720) 27,53 12624 187 13913130 (1 288 943) 26 ,85 2.C.P XDCB DD Cộng 184 4193 6 481 8736 2 ,84 100 23123 28 470173 68 4,93 100 Trong tình hình khoa học kỹ thuật phát ... 16 184 356 9540337 6 582 10 362 387 3 2361936 24,97 14,72 1,02 5,59 3,64 12 589 572 7540419 12 186 92 383 0461 26, 78 16,04 2,59 8, 18 3.Tồn kho - N.V.L - C.C.D.C - CP SPDD - Thành phẩm 26665655 188 486 02 85 3267 ... 188 486 02 85 3267 65379 38 42 580 3 41,14 29, 08 1,32 10,09 0,65 13510447 1 082 8443 37903 2641130 3000 28, 74 23,03 0, 08 5,63 - 4.TSLĐ khác 165 380 9 2,54 3 688 667 7 ,83 B.TSCĐ&ĐTDH 19 686 751 30,37 14936515...
 • 86
 • 440
 • 3

Thực trạng và biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Hà.doc.DOC

Thực trạng và biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Hà.doc.DOC

Kế toán

... nhuận sách Thu nhập 1995 10 431 787 295 072 274 520 450 1996 26 685 588 12 011 352 660 000 80 0 1997 33 974 597 16 674 000 745000 950 19 98 48 600 000 20 1 38 000 463 82 7 100 1999 49 200 000 20 500 ... : + Vốn cố định : 88 tỷ 89 0 triệu gồm + VNS : 76 tỷ 89 2 triệu + vốn tự có : 11tỷ 998triệu + Vốn lu động : 81 tỷ 95 triệu gồm + VSN : triệu 160 +Vốn tự có :1 triệu 035 Bảng Kết sản xuất kinh doanh ... 23.295.657 2 58. 730 17.462.00 10 .80 5.742 12.052 13. 289 .915 1 38. 209 18. 003. 08 72.353.000 72.501 Chỉ tiêu Bia lon chai Bia lít Tống doang thu 42 Lợi nhuận 3.020.537 306.000 60.071 .86 2.265.000 Vốn...
 • 48
 • 358
 • 2

Báo cáo thực tập về công ty bia Hải Phòng.DOC

Báo cáo thực tập về công ty bia Hải Phòng.DOC

Kế toán

... hoạt động thuỷ phân tinh bột thành đường maltoza, glucoza izomaltoza Nâng nhiệt độ khối dịch lên 83 oC, giữ nhiệt độ thời gian 10 ph Đây nhiệt độ hồ hoá, nhiệt độ hầu hết tinh bột hồ hoá Tiến ... động với cường độ mạnh nhất, phân cắt amolopectin amilopectin thành đường maltoza dextrin Tiếp tục cấp để nhiệt độ dịch đường hoá tăng lên tới 75 - 78oC trì nhiệt độ khoảng 15 – 30 ph, trình đường ... để tạo thành phức chất dạng màng nhầy, dễ kết lắng kéo phân tử cặn nhỏ dịch đường kết lắng theo Với trình độ bền keo dịch đường tăng lên thành phần sinh học ổn định - Polyphenol, chất đắng, chất...
 • 37
 • 1,493
 • 14

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam.DOC

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam.DOC

Kế toán

... Lợi nhuận Năm 1999 486 .9 08. 610 2 28. 847.044,7 2 58. 061.565,3 136.334.410 Đơn vị : 1000đồng Năm 2000 516.434.740 2 58. 127.370 2 58. 127.370 144.601.727,7 58. 429.033 61.972.1 68, 8 63.2 98. 122,3 51.643.474 ... 12.607 .86 8.000 Thành phẩm 145 242.060.000 1. 984 .89 8.000 IV Tài sản lu động 150 5.230.052.100 2 .84 5.761.100 Tạm ứng 151 2.092.020 .84 0 1 .89 7.174.067 Chi phí trả trớc 152 3.1 38. 031.260 9 48. 587 .033 ... (Hl) (1000đ) Sản phẩm bia Halida 2 .85 2. 580 224.117 319.352.460 Sản phẩm bia Carlsberg 1.145.200 82 .87 0 167.556.150 Tổng cộng 3.9 98. 850 306. 987 486 .9 08. 610 Biểu 4:Kết sản xuất kinh doanh công ty...
 • 94
 • 414
 • 0

Một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Việt Hà.DOC

Một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Việt Hà.DOC

Kế toán

... Tổng quỹ tiền lơng theo đơn giá Đơn vị tính Kế hoạch 1.000 lít 10.500 10 .80 0 2 ,8% triệu đồng 42.000 42 .80 0 triệu đồng 24. 088 20.007 1,9% triệu đồng 15 .81 2 16.993 7,4% triệu đồng Ngời 61,3% Triệu ... lợng kế hoạch triệu lít/năm, tơng ứng với công suất dây chuyền thiết bị sản lợng thực 7,6 triệu lít, đạt 84 ,49% kế hoạch Con số gấp lần ngày đầu sản xuất bia, nhng đến năm 2000, sản lợng kế hoạch ... xuất theo tiêu kế hoạch pháp lệnh, giao nộp để phân phối theo chế độ tem phiếu (1966) Đến đầu năm 1 981 , theo định 25/CP, 26/HĐBT Hội đồng Bộ trởng cho phép xí nghiệp tự lập kế hoạch, phần Nhà...
 • 91
 • 496
 • 1

Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA.docx

Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA.docx

Quản trị kinh doanh

... QTKD Học Đầu năm 45.131. 985 6 38. 265 16. 184 .356 9.540.337 6 58. 210 3.623 .87 3 2.361.936 26.665.655 18. 8 48. 602 85 3.267 6.537.9 38 425 .80 3 2006 Tỷ lệ (%) Cuối năm Tỷ lệ (%) 69,63 32. 080 .85 3 68, 23 0, 98 ... 1.653 .80 9 2,54 3. 688 .667 7 ,83 20 TSCĐ&ĐTDH 21 TSCĐ - Nguyên giá - Hao mòn 22.C.P XDCB DD Cộng 19. 686 .751 17 .84 2.5 58 19 .83 2.2 78 (1. 989 .720) 1 .84 4.193 64 .81 8.736 30,37 27,53 14.936.515 12.624. 187 ... 0, 98 2.292.177 4 ,88 24,97 12. 589 .572 26, 78 14,72 7.540.419 16,04 1,02 1.2 18. 692 2,59 5,59 0 3,64 3 .83 0.461 8, 18 41,14 13.510.447 28, 74 29, 08 10 .82 8.443 23,03 1,32 37.903 0, 08 10,09 2.641.130...
 • 97
 • 482
 • 4

Hoàn thiện kênh phân phối của công ty bia Hà Nội tại thị trường Hà Nội.doc

Hoàn thiện kênh phân phối của công ty bia Hà Nội tại thị trường Hà Nội.doc

Quản trị kinh doanh

... cụng ty bia H Ni Tờn giao dch: HABECO Trarding a ch: 183 Hong Hoa Thỏm, Ba ỡnh, H Ni in thoi: (043) 7 281 106, (043) 722 582 3 Fax: (043) 7 281 106 Email: habecotrading@vnn.vn habecotrading@habeco.com.vn ... tiờu th bỡnh quõn (lit/nm/ngi) Vit Nam 18 Thỏi Lan 26 Hn Quc 36 Trung Quc 37 .8 CHLB c 126 T Ngun: Ti liu ca Hip hi Ru Bia Nc gii khỏt Vit Nam nm 20 08 Nhu cu v bia chu nh hng theo mựa: Mựa ụng, ... ba, nhng nm gn õy, mụi trng kinh t rt thun li cho vic phỏt trin ngnh bia nh: H thng thụng tin, ng xỏ phng tin chuyn, bo qun Nhiu trung tõm thng mi, phũng i din xut hin lm bin ng nhu cu núi chung...
 • 26
 • 826
 • 17

phân tích chính sách phân phối sản phẩm bia HALIDA của công ty bia Đông Nam Á.docx

phân tích chính sách phân phối sản phẩm bia HALIDA của công ty bia Đông Nam Á.docx

Quản trị kinh doanh

... tài liệu tham khảo 1: giáo trình marketing bản – GS.TS Trần Minh Đạo 2: Giáo trình marketing bản – GS Nguyễn Thương Thái 3: giáo trình marketing thương mai Trường DH Kinh Tế Quốc ... đại lý cấp TT Khu vực Số đại lý TT Khu vực Số đại lý 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 cấp 2 2 1 1 cấp 2 2 1 3 2 1 2 83 Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Vĩnh Phú Hà Nam Ninh Bình Hà Tây Hoà Bình Lâm Đồng ... Hà Giang Lạng Sơn Cao Bằng Bắc Thái Lai Châu Thái Bình 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Nghệ an-Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Huế Đà Nẵng Khánh Hoà Phú Yên Bình Định TP...
 • 17
 • 2,934
 • 17

Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội.docx

Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

... tài 1.045.666.667 349 .89 7. 980 .562 4 18. 065.295 120.9 119.49 557.033.514 .84 7 755 7 18. 682 .010 127.75 129.02 288 .81 3. 785 .507 485 3 98. 154.592 134.25 137 .86 2 68. 219.729.340 84 8 320.527.417 121.43 119.5 ... 21.132.670. 483 27.5 48. 626 .85 5 06 35 130.36 129.03 202.124.160.046 545.529 .81 9 240 .86 3.705 103.27 119.17 6.676.122. 689 81 2 16.430.993 .8 76.35 246.12 3.434.574. 788 3.241.547.901 55 584 .89 4. 485 1 08. 91 10. 582 .099.3 ... 45.505.0 58. 0 1 18. 68 1 28. 02 4.166 .80 0.302 85 4.410.199.77 3 98. 48 105 .84 Trong đó: lãi vay phải 1.045.666.667 trả Chi phí bán hàng 32.930.700.915 69.925 .88 3.773 85 .212.040.3 212.34 121 .86 Chi phí...
 • 33
 • 634
 • 8

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng Công Ty Bia-Rượu- NGK Hà Nội.docx

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng Công Ty Bia-Rượu- NGK Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

... 175 .83 6.902.103 281 .936 .82 8.590 383 .445.674.1 68 -Nguyên giá 512. 280 .519.752 84 3.094.405.206 1.140.659.7 28. 416 -Nkhấu hao -372.5 58. 582 . 980 -6 08. 266 .83 2.714 -82 4.261.206.163 TSCĐ vô hình 4. 281 .177 .87 6 6 .83 8.542.600 ... đối kế toán 2004-2006 Tài sản I.TSLĐ&ĐT ngắn hạn 2004 2005 2006 487 . 580 . 180 .87 3 7 98. 816.431.593 1. 081 .7 28. 233.919 400.222.7 40.705 657.292.764.247 88 9.651. 280 .066 8. 686 .360.555 13.561.056.266 18. 544. 681 .296 ... 9.535.030.5 68 12.363.511.263 -1.342.226.667 -2.296 .84 7.9 68 -3. 083 .520.547 2.9 08. 270 .82 8 4.474.337.6 18 6.397.573.470 27.725.320.796 46.242 .85 9.656 62.399.252.734 6 98. 2 68. 852.500 1.1 38. 549.000.000...
 • 76
 • 516
 • 5

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam á.doc

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam á.doc

Quản trị kinh doanh

... Lợi nhuận Năm 1999 486 .9 08. 610 2 28. 847.044,7 2 58. 061.565,3 136.334.410 Đơn vị : 1000đồng Năm 2000 516.434.740 2 58. 127.370 2 58. 127.370 144.601.727,7 58. 429.033 61.972.1 68, 8 63.2 98. 122,3 51.643.474 ... (Hl) (1000đ) Sản phẩm bia Halida 2 .85 2. 580 224.117 319.352.460 Sản phẩm bia Carlsberg 1.145.200 82 .87 0 167.556.150 Tổng cộng 3.9 98. 850 306. 987 486 .9 08. 610 98 Trang http://mauvanban.vn chuyờn ... dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Thông qua kế hoạch tiêu thụ sản phẩm , hoạt động tới doanh nghiệp lĩnh vực bán hàng đợc xác định Kế hoạch sản xuất kế hoạch mua sắm vật t phụ thuộc gián tiếp vào kế...
 • 86
 • 250
 • 0

Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội.doc

Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội.doc

Quản trị kinh doanh

... 196.945 2 18. 8 28 239 .81 0 111,11 109, 58 3.Tổng chi phí đồng Tr 61. 089 64.407 68. 9 28 105,43 107,02 4.Tỉ suất chi phí Lợi nhuận đồng (%) Tr 16,07 80 .000 15,94 85 .82 3 15,75 93.201 107,27 1 08, 59 6.Tỉ ... 1997 19 98 1999 2000 Ngàn Lít 210 352 400 453 514 656,1 38. 895 40.194 43. 280 48. 580 46. 489 51.374 ThịPhần (%) 18. 52 11.42` 10 .82 10.7 9,04 7 ,83 Nhận xét: Mặc dù chiếm thị phần cao Miền Bắc, khoảng ... 21.797 21.797 18. 4 18 33 .80 1 5/13 1/3 3/3 3/4 1/2 2/2 1/3 1/6 1/6 1/3 4 /8 6.001 4.435 1. 487 400 615 1. 684 1.115 1.053 1.053 684 2.166 1/1 - 35.700 - Trang 49 Bắc Ninh 4/12 51.346 4/12 3 .83 0 Vĩnh Phú...
 • 86
 • 367
 • 0

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức.DOC

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức.DOC

Quản trị kinh doanh

... 145,95 9.342. 283 .84 6 9.342. 283 .84 6 2. 781 .000 5.4 58. 580 .100 3.739 .82 5.7 38 190 ,86 9.631.033.325 9.631.033.325 2.926.100 4. 781 .620.000 3 .81 2.610.000 253,59 9 .81 2.020.152 9 .81 2.020.152 3. 180 .000 4.720.615.000 ... 2970 28, 64 286 9 25,97 Bắc Giang 980 9,452 1120 10,14 Quảng Ninh 1230 11 ,86 1392 12,6 TháI Bình 920 8, 87 975 8, 83 TPHCM 1076 10,37 1714 15,52 Phú Thọ 680 6,56 7 98 7,23 Bắc Ninh 915 8, 83 967 8, 75 ... 12,52 1 482 12,1 975 8, 83 1126 9, 58 12 28 10,02 1714 15,52 1631 13,9 1760 17, 38 7 98 7,23 81 2 6, 98 911 7,44 967 8, 75 1210 10,3 1237 10,1 81 2 7,35 81 9 6,97 910 7,43 400 3,62 600 5,11 402 3, 28 11047...
 • 68
 • 974
 • 16

Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty bia Hà Nội.doc

Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty bia Hà Nội.doc

Kế toán

... (2. 785 .440x 1,0 + 103. 784 x1,0 + 1. 187 . 187 x 1,0) = 4. 285 .740 = 0,3 388 5 12.647 .89 1 Mđl dầu FO = 1 68. 367 x 0,3 388 5 = 57.051 Cđl dầu FO = 312.951.047 x 0,3 388 5 = 106.043.515 Sau kế toán ... Cột Kế hoạch: nêu định mức kế hoạch Công ty đặt để thực năm phân tích Trong đó: Tổng giá trị kế hoạch Đơn giá kế hoạch = Tổng định mức kế hoạch hay G ki g ki = M ki Cột Thực tế: nêu kết thực ... này, GTSP đợc chia làm ba loại: - Giá thành kế hoạch: loại GTSP đợc tính sở CPSX kế hoạch sản lợng kế hoạch Việc tính toán giá thành kế hoạch phận kế hoạch doanh nghiệp thực đợc tiến hành trớc...
 • 63
 • 372
 • 8

Xem thêm