kế hoạch công nghệ 6 vnen

GIÁO ÁN VNEN GIÁO DỤC LỐI SỐNG

GIÁO ÁN VNEN GIÁO DỤC LỐI SỐNG

Tiểu học

... viên *Hoạt động 6: Trình bày, giới thiệu sáng tác tư liệu sưu tầm (Bài tập 6- SGK) HS đọc ghi nhớ khung , Hoạt động ứng dụng: - Làm tốt việc tự phục vụ thân Tích cực tham gia vào công việc nhà, ... Các nhóm thể việc làm thể lòng biết ơn thầy giáo, giáo *Hoạt động 6: Trình bày, giới thiệu sáng tác tư liệu sưu tầm (Bài tập 6- SGK/20) HS đọc ghi nhớ khung , Hoạt động ứng dụng: Trao đổi với ... trình bày báo cáo kết thảo luận với giáo viên *Hoạt động 5: Thảo luận theo nhóm đôi - HS nêu yêu cầu tập Các nhóm thể việc làm thể biết u lao động - Các nhóm trình bày báo cáo kết thảo luận với...
 • 10
 • 7,011
 • 21

Giao an Vnen lop 2

Giao an Vnen lop 2

Tư liệu khác

... thực hiện: Trần Anh … Thứ năm ngày 20 tháng 03 năm 2013 Tiếng Việt Khởi động - Trưởng ban văn nghệ lên điều khiển lớp hát Cả nhà thương Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2013 Tiếng Việt Kiểm tra ... hình làm tập ứng dụng bạn lớp cho giáo viên • Giáo viên yêu cầu HS trình bày tập ứng dụng trang 56 –TV 2- tập A • Giáo viên nhận xét HS ghi điểm • Giáo viên nhận xét tình hình làm tập ứng dụng...
 • 14
 • 2,178
 • 6

Giáo án VNEN Mĩ Thuật 3

Giáo án VNEN Mĩ Thuật 3

Tư liệu khác

... bøc tranh “Ch©n dung” cho mäi ngêi gia ®×nh em -Giíi thiƯu tranh víi mäi ngêi gia ®×nh Thø ngµy 26 th¸ng 09 n¨m 2012 Tiế t5 TËp nỈn t¹o d¸ng NỈn hc vÏ, xÐ d¸n h×nh qu¶ I Mơc tiªu: - Häc sinh nhËn ... d¸n c¸c lo¹i qu¶ v- - Häc sinh nhËn xÐt bµi cđa b¹n ên nhµ em Thø ngµy 03 th¸ng 10 n¨m 2012 Tiế t6 VÏ tranh §Ị tµi: Trêng em I Mơc tiªu: - Häc sinh t×m, chän néi dung phï hỵp - VÏ ®ỵc tranh vỊ ... vµ xÕp vËt lo¹i bµi vÏ + C¸ch vÏ mµu c ho¹t ®éng øng dơng -Em vÏ thªm mét sè mÉu b¸t ë gia ®×nh 16 em Thø ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2012 Tiế t 14 VÏ theo mÉu VÏ vËt quen thc I Mơc tiªu: - HS tËp quan...
 • 35
 • 638
 • 1

Giáo án VNEN Mĩ Thuật 2

Giáo án VNEN Mĩ Thuật 2

Tư liệu khác

... 13 tháng 03 năm 2013 Tieỏ t 26 Vẽ tranh Đề tài: Vờn hoa công viên I Mục tiêu: - Học sinh thấy đợc vẻ đẹp ích lợi vờn hoa công viên - Vẽ đợc tranh đề tài Vờn hoa hay Công viên theo ý thích - Có ... nên gọi tranh tết + Tranh nghệ nhân làm Đông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh sáng tác Nghệ nhân khắc hình vẽ (khắc nét, mảng màu) mặt gỗ in màu phơng pháp thủ công (in tay) Tranh dân gian ... nhà có vờn hoa, cảnh với nhiều loại hoa đẹp + Công viên Lê - nin, Thủ Lệ, Tây Hồ Hà Nội, công viên Đầm Sen, Suối Tiên Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc công viên địa phơng) * HS làm việc theo nhóm...
 • 36
 • 359
 • 2

giao an vnen lớp2

giao an vnen lớp2

Lịch sử

... công công việc cho tổ - Sau thu dọn lớp học xong em thấy lớp học ? * Kết luận: Mỗi HS cần tham gia làm việc cụ thể, vừa sức để giữ gìn trờng lớp sạch, đẹp Hoạt động Trò chơi tìm đôi: * Bài 6/ 25 ... ngy24 thỏng nm 2012 13 Tit 1: Cho c Lp trc tun nhn xột Tit 2: Toỏn EM THC HIN PHẫP TNH DNG 36 + 24: 26 + NH TH NO ? (Tit2) Tit 3: Ting vit: BI 3A: Cể BN THT L VUI (Tit3) Tit 4: Ting vit: BI 3B: ... Ngy son:24/9/2012 Ngy ging: Th ba ngy25 thỏng nm 2012 Tit 1: Toỏn EM THC HIN PHẫP TNH DNG 36 + 24: 26 + NH TH NO ? (Tit3) Tit 2: o c GI GèN TRNG LP SCH P (T1) A Mục tiêu: - Nêu đợc ích lợi việc...
 • 106
 • 1,600
 • 11

Giao an VNEN lop 4

Giao an VNEN lop 4

Tiểu học

...
 • 3
 • 1,210
 • 2

Mẫu giao an VNEN

Mẫu giao an VNEN

Tiểu học

... cáo với thầy/cô giáo kết việc em làm C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Em nói với người thân: Gia đình em có 26 gà Mẹ mua thêm 3con gà Hỏi gia đình emcó tất gà? Thầy/cô giáo nhận xét kết học tập ghi nhận...
 • 2
 • 411
 • 0

Giáo an vnen năm 2013-2014

Giáo an vnen năm 2013-2014

Toán học

... khắc phục tồn Nắm kế hoạch tuần tới II.NỘI DUNG SINH HOẠT: Giáo viên nhận xét hoạt động tuần Đạo đức: - Hầu tất em ngoan, lễ phép biết kính trọng thầy cô giáo người lớn tuổi Đoàn kết giúp đỡ học ... 45 ) - HS đọc yêu cầu tập Quan sát tranh, đánh dấu + vào ô trống 1Tranh 5: Đánh với bạn 1Tranh 6: Thăm bạn ốm 1Tranh 7: Không cho bạn chơi bạn nhà nghèo, … - Đại diện nhóm lên trình bày - Lớp ... đầy đủ dụng cụ học tập Các hoạt động khác - Nề nếp thực tốt - Thực tốt vệ sinh cá nhân vệ sinh công cộng - Thực hiên tập thể dục giữ tốt - Thực tôt đồng phục - Tiếp tục củng cố tốt nề nếp nhà...
 • 3
 • 125
 • 1

giao an vnen

giao an vnen

Toán học

... Giáo án VNEN môn toán lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Bé Bảy Trường TH Phạm Hồng Thái Năm học: 2012 - 2013 Thứ…………ngày … tháng…năm 2012 Môn: Toán Bài 22: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 36 + 15; 26 + NHƯ ... án VNEN môn toán lớp 13 Giáo viên: Nguyễn Thị Bé Bảy Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo án VNEN môn toán lớp Năm học: 2012 - 2013 14 Giáo viên: Nguyễn Thị Bé Bảy Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo án VNEN ... Thị Bé Bảy Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo án VNEN môn toán lớp Năm học: 2012 - 2013 16 Giáo viên: Nguyễn Thị Bé Bảy Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo án VNEN môn toán lớp Năm học: 2012 - 2013 17 Giáo...
 • 18
 • 468
 • 0

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 1

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 1

Tiểu học

... lớp d Thùc hµnh 2 56 417 555 Bài 1: Tính + + 125 + 168 209 381 585 764 - Nhận xét sửa sai - HS đọc yêu cầu đề Bài 2: Tính - Lớp làm bảng - Chữa bảng lớp 2 56 452 166 + + + 182 361 283 - Nhận xét ... 127 = 562 4+1=? - Mét sè häc sinh nªu l¹i c¸ch thùc hiƯn phÐp tÝnh trªn - Viết hàng trăm 2 56 + 162 = 418 - Vậy 345 + 127 = ? - HS đọc đề bài, lớp làm bảng c Giới thiệu phép cộng: 2 56 + 162 - Chữa ... trung b×nh lµm c¸c bµi tËp Bµi 1: TÝnh 2 56 417 555 + + 125 + 168 209 381 585 764 -C¸c nhãm kÌm cỈp híng dÉn, gióp hoµn thµnh nhiƯm vơ Bµi 2: TÝnh 567 868 387 100 - 325 - 528 - 58 - 75 Híng dÉn...
 • 55
 • 1,428
 • 15

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 10

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 10

Tiểu học

... 35 : = × = 54 : = HS nêu miệng kết GV lớp nhận xét, bổ sung 2) Tính: 12 20 86 3) >> 2m 20cm…2m 25cm > < ? 4m 50cm…450cm 6m 60 cm…6m 6cm = 6 5 49 : = - 96 8m 62 cm…8m 60 cm 3m 5cm…3000cm 1m 10cm…110cm ... thở, 2-3lần tay.Phần kết thúc nhịp +Ôn động tác chân +Tập liên hoàn động tác chân, lườn +Tập động tác 6- 8’ 2)Trò chơi:Chạy tiếp sức -Phổ biến cách chơi -Chia tổ nhắc nhở HS đoàn kết, giữ kỉ luật, ... Tiết 4: Sinh hoạt lớp SINH HOẠT CUỐI TUẦN I.MỤC TIÊU - Giúp em rút công việc tốt thực tồn cần khắc phục tuần 10 -Kế hoạch tuần 11 II NỘI DUNG SINH HOẠT: * Nhóm trưởng nhận xét thành viên...
 • 11
 • 2,332
 • 21

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 2

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 2

Tiểu học

... Thùc hµnh 2 56 417 555 Bài 1: Tính + + 125 + 168 209 381 585 764 - Nhận xét sửa sai - HS đọc yêu cầu đề Bài 2: Tính - Lớp làm bảng - Chữa bảng lớp 2 56 452 166 + + + - Nhận xét – chữa 182 361 283 438 ... trung b×nh lµm c¸c bµi tËp Bµi 1: TÝnh 2 56 417 555 + + 125 + 168 209 381 585 764 -C¸c nhãm kÌm cỈp híng dÉn, gióp hoµn thµnh nhiƯm vơ Bµi 2: TÝnh 567 868 387 100 - 325 - 528 - 58 - 75 Híng dÉn ... 127 = 562 4+1=? - Mét sè häc sinh nªu l¹i c¸ch thùc hiƯn phÐp tÝnh trªn - Viết hàng trăm 2 56 + 162 = 418 - Vậy 345 + 127 = ? - HS đọc đề bài, lớp làm bảng c Giới thiệu phép cộng: 2 56 + 162 - Chữa...
 • 52
 • 879
 • 13

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 3

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 3

Tiểu học

... vi hình tam giác đó? 65 mm Bài Tính chu vi hình chữ nhật có kích Thước hình vẽ 35mm Bài 3.Thửa ruộng thứ thu hoạch 256kg thóc, ruộng thứ hai38kg thóc.Hỏi ruộng thứ hai thu hoạch ki-lơ-gam thóc ... xÐt, bỉ sung 3.Củng cố – dặn dò - Nhận xét dặn dò 30’; 21h 55’ - Đọc đề 16h ; 16h30’ ; 13h 25’ 16 giê t¬ng øng víi giê (A,B) 16 giê 30 t¬ng øng víi giê rìi(C, G) 13 giê 25 t¬ng øng víi giê 25 (D, ... d, 6h15’; e,7h30’; g, 12h35’ - HS đọc đề - Thực hành quay theo cỈp 7h5’ ;6h30’ ; 11h50’ - Đọc yêu cÇu - HS làm bảng – chữa - 5h 20’; 9h15’; 12h 35’ ;14h5’ ; 17h 30’; 21h 55’ - Đọc đề 16h ; 16h30’...
 • 59
 • 2,227
 • 18

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 4

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 4

Tiểu học

... bìa ta có mÊy chấm tròn - Làm ®Ĩ biÕt cã 18 chÊm trßn? - lấy lần? 6x = 18 - Thảo luận lập công thức 6x 4, 6x5, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9, 6x10 - Thừa số thứ mấy? - Ta võa lËp xong bảng nhân + Lun ®äc thc ... phép x x10 x x tính 6x8 6x3 6x6 6x4 1-2 HS đọc lại x 2= x 6= x 5= - HS làm bảng con, chữa bảng lớp x 6= x 3= x 6= - Nhận xét thừa số vò trí - Thừa số giống vò trí thay đổi kết không thay đổi phép ... ®äc l¹i x4 6x1 ; 6x9; 6x10; 6x6 - HS đọc đề Thùng: 6l thùng: l? - HS làm – chữa bảng - HS đọc yêu cầu - Làm vµo - Đọc lại - Đọc bảng nhân Học thuộc bảng nhân học N¨m häc 2014 – 2015 56 Cao Thị...
 • 44
 • 2,173
 • 30

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 5

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 5

Tiểu học

... häc 2014 – 2015 69 Cao Thị Liên – Trường TH Thạch Châu 6x6= 6x9= 6x7= - Nhận xét – chữa 36 : = 54 : = 42 : = Bài 2: Tính nhẩm - Đọc đề: - HS làm – chữa miệng 16 : 18 : 24 : 16 : 18 : 24 : 12 ... 36 : = 54 : = 60 : = 10 - Sè bÞ chia lµ d·y ®Õm thªm Đọc cá nhân- Đồng - Làm miệng – nêu - Đọc lại 42 : = 24 : = 18 : = 54 : = 36 : = 48 : = - Đọc đề làm bài- chữa 6x4= 6x2= 6x5= 24 : = 12 : 6= ... Giới thiệu phép nhân 26 x =? - Ghi bảng: 26 x = ? - Gi¸o viªn gäi häc sinh nªu c¸ch tÝnh 26 x b»ng18 viết nhớ ×3 x b»ng thªm b»ng 78 viÕt - VËy 26 x = 78 - Nhẩm theo viết kết vào bảng + Giới thiệu...
 • 46
 • 1,730
 • 19

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 6

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 6

Tiểu học

... thành nhóm công việc giao nhiệm vụ cho HS thực theo nhóm công việc - Các nhóm cam kết thực tốt công việc giao trước lớp 80 Năm học: 2014 - 2015 Cao Thị Liên – Trường TH Thạch Châu *Kết luận chung: ... ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG (T2) 56 Năm học: 2014 - 2015 Cao Thị Liên – Trường TH Thạch Châu I MỤC TIÊU: - Bài học giúp em: - Ứng xử lịch xử đến nơi công cộng - Có thói quen giữ vệ sinh nơi công cộng ... nhóm đôi đánh số theo yêu cầu tập - Trình bày kết thảo luận 60 Năm học: 2014 - 2015 Cao Thị Liên – Trường TH Thạch Châu - Đại diện nhóm trình bày kết - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS đọc...
 • 48
 • 1,752
 • 25

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 7

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 7

Tiểu học

... báo cáo kết - Mỗi nhóm cử bạn thi đọc bảng nhân với nhóm khác *Làm việc cá nhân *Bài 1: Tính 7x5= 7x9= 7x3= 4x7= 7x2= 2x7= 8x7= 6x7= 7x1= 7x8= 9x7= 5x7= *Bài 2: Đặt tính tính 25 x 67 x 36 x 54 ... tập : HS làm (T19) - HS thảo luận nhóm đơi đánh số theo u cầu tập - Trình bày kết thảo luận - Đại diện nhóm trình bày kết - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS đọc học: C Hoạt động ứng dụng: GV ... Tập hợp theo đội hình hàng dọc - GV theo dõi, hướng dẫn thêm - Chơi trò chơi: Mèo đuổi Chuột * Kết thúc: HS xếp hàng, ổn định nề nếp, thường theo nhịp trở theo hai hàng dọc - Tập trung HS Nhận...
 • 12
 • 1,577
 • 15

Giáo án VNEN lớp 2 năm 2014

Giáo án VNEN lớp 2 năm 2014

Tiểu học

... tiết học Thứ Sáu, ngày 26 tháng năm 2014 Buổi sáng: Tiết 4: Sinh hoạt lớp Sơ kết tuần I Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được: - Ưu khuyết điểm thân lớp suốt tuần học - Kế hoạch tuần tới II Nội ... * HĐ1: Giới thiệu *HĐ2: Luyện tập 16 Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc Bài : Tính nhẩm 9+1+5= 8+2 +6= 7+3+4= 9+1+8= 8+2+1= 7+3 +6= - HS nêu y/c tập, cho HS nêu cách ... số tiết mục văn nghệ III Các hoạt đơng day học : *HĐ 1: Biểu diễn văn nghệ Năm học: 2014 - 2015 19 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc - Cỏc nhúm biểu diễn tiết mục văn nghệ với nội dung...
 • 62
 • 4,652
 • 15

giáo án vnen mỹ thuật 2

giáo án vnen mỹ thuật 2

Tiểu học

... cỏ màu xanh, áo mũ màu da cam + Bức tranh Đôi bạn bạn Phương Liên tranh vẽ đề tài học tập thành công. Bức tranh đạt vẻ đẹp hấp dẫn riêng.Các em xem kĩ tranh học tập cách vẽ bạn • Hoạt động thực ... loại có giống không ? Khác chỗ ? HS làm việc theo nhóm + Các nhóm hỏi lẫn theo hướng dẫn GV GV kết luận: Lá gồm có: Thân lá, cuống lá, gân lá, loại có hình dáng, màu sắc vẻ đẹp riêng.Màu sắc ... thiệu tranh vẽ cho người gia đình • Vẽ thêm tranh đề tài vật ********************************** Bài 6: Vẽ trang trí MÀU SẮC VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN I.Mục tiêu học - Biết thếm ba màu cặp màu pha...
 • 6
 • 300
 • 0

giáo án VNEn môn thể dục lớp 2

giáo án VNEn môn thể dục lớp 2

Tiểu học

... thông báo kết Nhận xét, đánh giá:HĐTQ tập hợp ý kiến đánh giá kết luận kết Thả lỏng:2 phút HS đứng chỗ vổ tay hát Xuống lớp:2 phút Xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Bài 06: QUAY TRÁI, ... trọng tài thông báo kết Nhận xét, đánh giá:HĐTQ tập hợp ý kiến đánh giá kết luận kết Hoạt động ứng dụng: Ngoài học em tập động tác thể dục theo nhịp điệu hát Thả lỏng:2 phút 16 Nguyễn Hải Đăng ... chơi - Sau lần chơi trọng tài báo cáo kết cho tổng tổng trọng tài, sau tổng trọng tài thông báo kết Nhận xét, đánh giá:HĐTQ tập hợp ý kiến đánh giá kết luận kết Hoạt động ứng dụng: Ngoài học em...
 • 72
 • 392
 • 0

Xem thêm