hotelling apos s t 2

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R

Kế toán

... mối t ơng quan xác định 5 .2 Cơ s v t ch t kỹ thu t S ph t triển vũ bão khoa học kỹ thu t đ t cho Công ty đứng trước thử thách không đầu t , đổi công nghệ s n xu t Công ty bị t t hậu xu t lao ... án; T vấn công nghệ thi t bị t động hoá; Khảo s t địa hình địa ch t thuỷ văn, đo đạc công trình, thí nghiệm; Thi t kế lập t ng dự toán thẩm tra thi t kế t ng dự toán; Thi t kế quy hoạch chi ti t ... bảng sau: Năm 20 05 20 06 So s nh 20 06 /20 05 So s nh 20 07 /20 06 Δ % Δ % 20 07 Chỉ tiêu 1.GTSXKD (tr.đ) 861135 904191 14 123 05 2. Doanh thu (tr.đ) 576000 578 724 43056 4,99 508114 56,19 610348 27 24 0,47...
 • 80
 • 235
 • 0

Tổ chức Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương lương tại Công ty Cổ phần đầu tư & thương mại V.I.S.T.A.R.

Tổ chức Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương lương tại Công ty Cổ phần đầu tư & thương mại V.I.S.T.A.R.

Kế toán

... GHI S S 24 Ngày 31 tháng 12 năm 20 07 STT Chứng t S Ngày Trích yếu Nợ Có 0 127 31/ 12 s a chửa 622 3384 8.4 62. 300 0 127 0 127 0 127 622 622 622 3384 3384 3384 4 .26 0.000 2. 422 .100 1.780 .20 0 hiệu tháng ... CÔNG TY CP ĐẦU T VÀ TM V.I .S. T. A.R CHỨNG T GHI S S 28 Ngày 31 tháng 12 năm 20 07 STT Chứng t S Ngày hiệu 31/ 12 Nợ tháng 358 Trích yếu Đơn vị t nh: Đồng TKĐƯ S tiền T nh tiền BHXH trả thay ... t ng s ph t sinh Có t i khoản s Cái; t vào s Cái để lập Bảng cân đối s ph t sinh t i khoản t ng hợp T ng s ph t sinh Nợ t ng s ph t sinh Có t t tài khoản t ng hợp bảng cân đối s ph t sinh...
 • 75
 • 251
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R

Kế toán

... -S chi tit CP tr trc ngn hn -S chi phớ SXKD -S chi tit hng hoỏ -S chi tit TSC -S chi tit CP tr trc di hn -S chi tit bỏn hng -S chi tit toỏn ngi mua -S theo dừi thu GTGT -S chi tit tin vay -S ... dng 1.5 .2. 1 S th chi tit -Th kho -Th TSC -S qu tin mt V TH BNH LP: K TON A2 CHUYấN THC TP TT NGHIP 17 GVHD: TH .S PHAN TRUNG KIấN -S chi tit tin gi -S chi tit nguyờn liu, vt liu -S chi tit cụng ... 47 Biu s 08: Chng t ghi s s 22 CễNG TY CP U T V TM V.I .S. T. A.R CHNG T GHI S S 22 Ngy 31 thỏng 12 nm 20 07 STT Chng t S Ngy n v t nh: ng TK S tin Trớch yu hiu thỏng 0136 31/ 12 Ph cp phi tr CNV...
 • 85
 • 273
 • 1

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R

Kế toán

... hàng hoá -S chi ti t TSCĐ -S chi ti t CP trả trước dài hạn -S chi ti t bán hàng -S chi ti t toán người mua -S theo dõi thuế GTGT -S chi ti t tiền vay -S chi ti t toán người bán -S theo dói ... chi ti t -Thẻ kho -Thẻ TSCĐ -S quỹ tiền m t -S chi ti t tiền gửi -S chi ti t nguyên liệu, v t liệu -S chi ti t công cụ, DC -S chi ti t CP trả trước ngắn hạn -S chi phí SXKD -S chi ti t hàng ... tháng Chứng t GS S Ngày hiệu 31/ 12 20 20 20 21 23 26 27 27 27 28 30 30 30 30 30 30 tháng 01/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 TK Diễn giải S tiền đối S dư đầu kỳ...
 • 66
 • 396
 • 1

Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R.

Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R.

Kế toán

... GHI S S 24 Ngày 31 tháng 12 năm 20 07 STT Chứng t S Ngày Trích yếu Nợ Có 0 127 31/ 12 s a chửa 622 3384 8.4 62. 300 0 127 0 127 0 127 622 622 622 3384 3384 3384 4 .26 0.000 2. 422 .100 1.780 .20 0 hiệu tháng ... CÔNG TY CP ĐẦU T VÀ TM V.I .S. T. A.R CHỨNG T GHI S S 28 Ngày 31 tháng 12 năm 20 07 STT Chứng t S Ngày hiệu 31/ 12 Nợ tháng 358 Trích yếu Đơn vị t nh: Đồng TKĐƯ S tiền T nh tiền BHXH trả thay ... t ng s ph t sinh Có t i khoản s Cái; t vào s Cái để lập Bảng cân đối s ph t sinh t i khoản t ng hợp T ng s ph t sinh Nợ t ng s ph t sinh Có t t tài khoản t ng hợp bảng cân đối s ph t sinh...
 • 75
 • 251
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R.

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R.

Kế toán

... -S chi tit CP tr trc ngn hn -S chi phớ SXKD -S chi tit hng hoỏ -S chi tit TSC -S chi tit CP tr trc di hn -S chi tit bỏn hng -S chi tit toỏn ngi mua -S theo dừi thu GTGT -S chi tit tin vay -S ... dng 1.5 .2. 1 S th chi tit -Th kho -Th TSC -S qu tin mt V TH BNH LP: K TON A2 CHUYấN THC TP TT NGHIP 17 GVHD: TH .S PHAN TRUNG KIấN -S chi tit tin gi -S chi tit nguyờn liu, vt liu -S chi tit cụng ... 47 Biu s 08: Chng t ghi s s 22 CễNG TY CP U T V TM V.I .S. T. A.R CHNG T GHI S S 22 Ngy 31 thỏng 12 nm 20 07 STT Chng t S Ngy n v t nh: ng TK S tin Trớch yu hiu thỏng 0136 31/ 12 Ph cp phi tr CNV...
 • 85
 • 288
 • 1

195 Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R.

195 Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R.

Kế toán

... -S chi tit CP tr trc ngn hn -S chi phớ SXKD -S chi tit hng hoỏ -S chi tit TSC -S chi tit CP tr trc di hn -S chi tit bỏn hng -S chi tit toỏn ngi mua -S theo dừi thu GTGT -S chi tit tin vay -S ... dng 1.5 .2. 1 S th chi tit -Th kho -Th TSC -S qu tin mt V TH BNH LP: K TON A2 CHUYấN THC TP TT NGHIP 17 GVHD: TH .S PHAN TRUNG KIấN -S chi tit tin gi -S chi tit nguyờn liu, vt liu -S chi tit cụng ... 47 Biu s 08: Chng t ghi s s 22 CễNG TY CP U T V TM V.I .S. T. A.R CHNG T GHI S S 22 Ngy 31 thỏng 12 nm 20 07 STT Chng t S Ngy n v t nh: ng TK S tin Trớch yu hiu thỏng 0136 31/ 12 Ph cp phi tr CNV...
 • 85
 • 201
 • 0

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R

Kế toán

... CP tr trc ngn hn -S chi phớ SXKD -S chi tit hng hoỏ -S chi tit TSC -S chi tit CP tr trc di hn -S chi tit bỏn hng -S chi tit toỏn ngi mua -S theo dừi thu GTGT -S chi tit tin vay -S chi tit toỏn ... -S theo dúi chi tit NVKD -S chi tit doanh thu -S chi tit giỏ -S chi tit chi phớ ngõn hng 1.5 .2. 2 S tng hp -Chng t ghi s -S ng ký chng t ghi s -S cỏi cỏc ti khon TK: 111-Tin mt V TH BNH LP: K TON ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Biu s 08 : Chng t ghi s s 21 CễNG TY CP U T V TM V.I .S. T. A.R CHNG T GHI S S 21 Ngy 31 thỏng 12 nm 20 07 STT Chng t S Ngy hiu n v t nh: ng TK S tin N Cú Trớch yu thỏng...
 • 85
 • 204
 • 0

Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Thăng Long S.t.d

Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Thăng Long S.t.d

Kinh tế - Thương mại

... san phõ m Hiờ n võ t t c s du ng chu yờ u cụng ty la: - S t thep: Lõ y t tụ ng cụng ty thep Viờ t Nam, t ng cụng ty thep Thai Nguyờn, thep Viờ t My c s du ng chu yờ u san xuõ t cõ u tr t ... Bang 9: Kờ t qua tiờu thu theo m t hang n vi tinh: Triờ u ụ ng TT T n san phõ m 20 06 I Nha chi cõ u tr t Nha chi mụ t cõ u tr t 36 Nha mụ t khụ i mụ t cõ u tr t 30 Nha chi mụ t cõ u tr t mai 30 ... T triờ u n 16 triờ u thng 0,8% T 17 triờ u n 26 triờ u thng 1% T 27 triờ u n 36 triờ u thng 1 ,2% Nờ u khụng a t c mc doanh thu nhõ t inh ba thang va khụng v t c mc qui inh it nhõ t mụ t thang,...
 • 58
 • 211
 • 1

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần S&T Việt Nam

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần S&T Việt Nam

Kế toán

... doanh theo s 01030 426 95 S kế hoạch đầu t Hà Nội cấp · T n tiếng vi t: CÔNG TY CỔ PHẦN S& T VI T NAM · T n tiếng Anh: S& T VIET NAM JOINT STOCK COMPANY · T n vi t t t: S& T VIET NAM.,JSC · Trụ s ... 28 S đồ 2. 5 Hạch toán quỹ BHYT, BHXH, KPCĐ 28 S đồ 2. 6 T chức ghi s kế toán Tiền lương theo hình thức NKC 29 S đồ 2. 7 T chức ghi s t ng hợp TSCĐ theo hình thức NKC 32 S đồ 2. 8 Trình t ... Nh t ký chung S , thẻ chi ti t trị gia t ng… bi t S đồ: 1 .2: Trình t ghi s Nh t ký chung Công ty CP S& T Vi t Nam S Cái Bảng t ng hợp chi ti t Bảng cân đối s ph t sinh 20 Báo cáo Website:...
 • 73
 • 298
 • 1

thuat ngu dia li S, T

thuat ngu dia li S, T

Địa lý

... nhi t độ dao động xung quanh 00C Trong t ng bình lưu gió thổi mạnh theo hướng vĩ tuyến với t c độ lớn, t 28 0 đến 360 km/h + T ng t ch t t ng t p trung v t ch t bị rửa trôi t xuống, bao gồm s t ... giao hội (M t Trăng M t Trời nằm phía – vào ngày đầu tháng) xung đối (Trái Đ t nằm M t Trăng M t Trời – vào ngày tháng) thuỷ triều lên cao Khi M t Trăng M t Trời vị trí trực giao (nằm thành góc vuông ... khối v t ch t có kích thước to, nhỏ khác nhau, chuyển động không gian vũ trụ Khi vào lớp khí Trái Đ t, t ợng ma s t với không khí, thiên thạch bốc cháy t o thành t ợng băng đổi M t s thiên thạch...
 • 7
 • 135
 • 0

Sáng kiến KN môn TD ở Trường THCS (S t: Phong Độ)

Sáng kiến KN môn TD ở Trường THCS (S t: Phong Độ)

Thể dục

... T i s dụng toán học để thống kê t nh toán s liệu , nh t nh s lần , t nh thời gian II /Biện pháp quan s t s dụng t i liệu Trong trình s ng kiến s dụng biện pháp quan s t để đa t nh hình thức ... phải thực t đến4 lần toàn kỹ thu t từ chạy đà đến tiếp đ t ph t triển đợc s c b t chân,mới tiếp thu đợc kỹ thu t động t c nâng cao đợc thể lực Trong cha kể thời gian giáo viên cố nhắc nhở học sinh ... nghiệm T n dụng thời gian t i đa phần nhảy xa học thể dục II/Thực trạng thời gian trống học II / Thực trạng Trong thời gian s ng kến tiến hành điều tra ph ơng pháp vấn trực tiếp vấn gián tiếp...
 • 8
 • 186
 • 1

Bồi dưỡng HSG Hóa 9 (s.t)

Bồi dưỡng HSG Hóa 9 (s.t)

Hóa học

... H2SO4 t S + O2 → SO2 t ( 4FeS2 + 11O2 → 8SO2↑ +2 Fe2O3) t , V2O5 2SO2 + O2 2SO3↑ SO3 + H2O → H2SO4 III/ T nh ch t hóa học Bazơ: Dung dịch bazơ làm quỳ t m đỗi thành màu xanh phênolphtalêin thành ... hủy t0 CaCO3 → CaO + CO2↑ t0 2KClO3 → 6KCl + 3O2↑ V .T nh tan muối: - T t muối Nitrat tan - T t muối sufat tan trừ BaSO4, CaSO4, PbSO4 - T t muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3 - T t muối ... (BaCl2) có k t tủa trắng (BaSO4) b) Nhận bi t muối sunfat: + Dùng muối bariclorua (BaCl2), s n phẩm có k t tủa trắng không tan axit (BaSO4) * S n xu t axit sunfuaric: S (FeS2)0 → SO2 → SO3 → H2SO4...
 • 16
 • 214
 • 0

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VI S T A R

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VI S T A R

Kế toán

... giám s t đạo phòng ban thực t t s ch, chiến lược Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp lu t 2. 2 Phó giám đốc kế toán trưởng Là người tham mưu cho Giám đốc công t c quản lý kinh t , nhân viên t ... hàng T ng k t doanh thu chi phí, thực chế độ báo cáo định kỳ lập hoá đơn toán, làm t t công việc hạch toán, thu chi theo dõi ho t động t i Công ty 4 .2 Nhiệm vụ Thu tiền theo hợp đồng ký k t với ... mắc tham mưu cho trưởng trung t m Giám đốc s ch giá thị trường lớn Nhân viên tiếp thị phải nắm quy trình điều hành hỗ trợ trung t m trường hợp đông khách, lễ t t trường hợp khác điều động trưởng...
 • 8
 • 237
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R

Kế toán

... cách t t Qua trình thực t p công ty CP Hanoitouristaxi, qua nghiên cứu nghiêm t c thân hướng dẫn t n t nh t p thể phòng t i vụ, đặc bi t kế toán trưởng Em xin đưa s ý kiến nhằm hoàn thiện công t c ... việc t nh lương trả lương cho người lao động kịp thời xác Hình thức trả lương: Công ty áp dụng hình thức: Trả lương theo thời gian Trả lương theo doah thu Trả lương khoán Tuỳ theo t nh ch t công ... t c kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty III M t s ý kiến nhằm hoàn thiện công t c kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ Công ty cổ phần đầu t thương mại V.I .S. T. A.R Công t c quản...
 • 8
 • 249
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R

Kế toán

... t yếu Ngày S hiệu TKĐƯ S tiền Nợ tháng Có 622 3384 Trích 0 127 0 127 31/ 12 31/ 12 BHYT theo t lệ quy định Công 8.4 62. 30 51 51 nhân lái xe thơ s a chửa T 0 127 622 622 T 0 127 3384 622 T 0 127 ... m t -T -T -T Lương phải trả -T -T -T BHXH khấu trừ lương -T -T -T BHYT khấu trừ lương -T -T -T Thưởng phải trả -T -T -T Phụ cấp ăn ca -T -T -T TK đối ứng S ph t sinh Nợ Có S ... VÀ TM V.I .S. T. A.R CHỨNG T GHI S S 22 Ngày 31 tháng 12 năm 20 07 48 48 Đơn vị t nh: Đồng STT Chứng Trích t yếu Ngày S hiệu TKĐƯ S tiền Nợ tháng Có 622 3383 63.467 .25 0 622 622 622 3383 3383...
 • 63
 • 275
 • 0

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V. i.S.T.A.R

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V. i.S.T.A.R

Kế toán

... CP tr trc ngn hn -S chi phớ SXKD -S chi tit hng hoỏ -S chi tit TSC -S chi tit CP tr trc di hn -S chi tit bỏn hng -S chi tit toỏn ngi mua -S theo dừi thu GTGT -S chi tit tin vay -S chi tit toỏn ... S sỏch s dng 1.5 .2. 1 S th chi tit -Th kho -Th TSC -S qu tin mt S t ng hợp chi ti t Báo cáo t i báo cáo KT khác -S chi tit tin gi -S chi tit nguyờn liu, vt liu -S chi tit cụng c, DC -S chi tit ... -S theo dúi chi tit NVKD -S chi tit doanh thu -S chi tit giỏ -S chi tit chi phớ ngõn hng 1.5 .2. 2 S tng hp -Chng t ghi s -S ng ký chng t ghi s -S cỏi cỏc ti khon TK: 111-Tin mt TK: 1 12 TGNH TK:...
 • 19
 • 169
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R

Kế toán

... PHAN TRUNG KIÊN Biểu s 08: Chứng t ghi s s 22 CÔNG TY CP ĐẦU T VÀ TM V.I .S. T. A.R CHỨNG T GHI S S 22 Ngày 31 tháng 12 năm 20 07 STT Chứng t S Ngày Đơn vị t nh: Đồng TKĐƯ S tiền Trích ... T T NGHIỆP 29 GVHD: TH .S PHAN TRUNG KIÊN Biểu s 09: Chứng t ghi s s 24 CÔNG TY CP ĐẦU T VÀ TM V.I .S. T. A.R CHỨNG T GHI S S 24 Ngày 31 tháng 12 năm 20 07 STT Đơn vị t nh: Đồng TKĐƯ S tiền ... viên S hiệu TK334 Tháng 12 năm 20 07 Đơn vị t nh: Đồng Ngày tháng ghi s 31/ 12 Chứng t GS S Ngày hiệu 20 20 20 21 23 26 27 27 27 28 30 30 30 30 30 30 tháng 01/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/12...
 • 60
 • 260
 • 0

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R

Kế toán

... trưởng trung t m vấn đề vướng mắc tham mưu cho trưởng trung t m Giám đốc s ch giá thị trường lớn Nhân viên tiếp thị phải nắm quy trình điều hành hỗ trợ trung t m trường hợp đông khách, lễ t t ... V.I .S. T. A.R S ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T VÀ THƯƠNG MẠI V.I .S. T. A.R CT.HĐQT Giám đốc P.Giám đốc KT trưởng P.TC-kế toán P.Marketing P.ĐIều hành trung t m P.Quản lý gara P .T chức ... cho t ch t s liệu đảm bảo kiểm tra đầy đủ, xác t t trường hợp đường dài Có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cách thức ch t s liệu kiểm tra nhân viên t ch t s liệu, đảm bảo nhân viên thông thạo...
 • 12
 • 286
 • 0

Xem thêm