giải đặc điểm biến dạng kiến tạo hiện đại khu vực khánh hòa bình thuận và lân cận dựa trên yếu tố địa chất địa mạo

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Sinh học

... sáng? Nhóm - Nhóm 4: Nêu nơi diễn ra, ngun liệu, sản phẩm chất hóa học pha tối? Pha tối: -Là q trình khử CO2 nhờ ATP NADPH pha sáng tạo chất hữu C6H12O6 II QUANG HỢP Ở CÁC NHĨM THỰC VẬT: - Con ... CO TV C4 diễn đâu? CH O 12 Chất nhận CO2 Lục lạp TB bao bó mạch chất gì? Sản phẩm chất gì? Sản phẩm cuối Chu trình C3 chất gì? Một số tiêu so sánh thực vật C3 C4 C3 Chất nhận CO2 Sản phẩm C4 RiDP ... THỰC VẬT (Tham khảo) Đặc điểm Hình thái giãi phẫu Cường độ quang hợp Điểm bù CO2 C3 -Có loại lục lạp -Có loại lục lạp TB tế bào mơ giậu mơ giậu TB bao bó mạch Lá bình thường Lá bình thường 10-30...
 • 33
 • 230
 • 0

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Sinh học

... nghi sinh lí với cường độ as mạnh Có suất cao thực vật C3 • Các đặc điểm ưu việt hơn: • - Cường độ quang hợp, điểm bão hòa as cao • - Điểm bù CO2, nhu cầu nước, thoát nước thấp Hình 9.3: Sơ đồ đường ... khí khổng vào ban đêm nên trình nhận CO2 xảy vào ban đêm • Bản chất giống đường C4 khác thời gian: giai đoạn đường C4 diễn vào ban ngày đường CAM thì: • -Giai đoạn đầu cố đònh CO2 xảy vào ban đêm ... • e- => bù lại e diệp lục a chuyền e cho chất khác • H+=> khử NADP+ thành NADPH • Sản phẩm: ATP, NADPH, O2 Hình 9.1: Sơ đồ trình pha quang hợp • 2-Pha tối • Diễn stroma Gồm giai đoạn; • - Cố đònh...
 • 14
 • 1,703
 • 10

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... C.Một chất hữu có C phân tử (axit ôxalô axêticAOA D.AM ( axit malic) 3 .Đặc điểm hoạt động cuả khí khổng thực vật CAM : A.Đóng vào ban ngày mở ban đêm B.Đóng vào ban đêm mở ban ngày C.Chỉ đóng vào ... +Photphorin hoá tạo ATP NADPH Phản ứng quang hoá : 2H2O + 18ADP + 18Pvô +12NADP18ATP +12NADPH + O2 QH nhóm TV giống pha sáng, khác pha tối 2.Pha tối : -Là pha khử CO2 nhờ ATP,NADPH để tạo hợp chất hữu ... NADPH, đồng thời giải phóng oxy vào khí -Hệ sắc tố thực vật hấp thụ lượng cuả prôton theo phản ứng kích thích chất diệp lục (Chdl): Chdl + h  chdl*  chdl** -Năng lượng kích thích chất diệp lục...
 • 20
 • 509
 • 3

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Sinh học

... CO2 PEP Chu trình C4 Màng sinh chất Thành tế bào Chất 4C ĐÊM Loại CO2 Chất 3C CO2 Chu trình C6H12O6 Canvin Cacboxyl hóa NGÀY NHỮNG ĐẶC ĐIỂM SO SÁNH THỰC VẬT C3 C4 • TV.C3 (lúa, khoai, sắn, ... và tế bào bao bó ma ̣ch NHỮNG ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT THỰC VẬT CAM VỚI C-4  Cố định CO2 thành hợp chất C4 vào ban đêm  CO2 tách từ hợp chất C4 chu trình Canvin vào ban ngày  Nhu cầu nước thấp, ... trình Canvin Thực vật C4 Màng sinh chất Thành tế bào Tế bào mô giậu CO2 PEP Chu trình C4 ATP Chất 4C Cầu sinh Loại CO2 CO2 chất C6H12O6 Tế bào bao bó mạch Chất 3C Chu trình Canvin Cacboxyl hóa...
 • 10
 • 559
 • 12

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Sinh học

... Trêng THPT ThÞ X· Trµ Vinh Tỉ Sinh - - : Quang hỵp thêng ®ỵc Quang hỵp ®ỵc chia thµnh pha: pha ... quang hỵp ë A.Thùc vËt C : thùc vËt C Liªn hƯ thùc Sinh 11 C¬ B¶n ThÞ Th HiỊn Bµi GV: Hµng Trêng THPT ThÞ X· Trµ Vinh Tỉ Sinh - - Nhãm thùc vËt nµo cè ®Þnh CO2 theo ®êng C3 Ló Rªu a  §èi ... chÊt nhËn khÝ CO2 lµ ribul«z¬1.5 ®iph«tphat vµ kÕt thóc t¹i APG ( axit photphoglixªric) GV: Hµng Trêng THPT ThÞ X· Trµ Vinh Tỉ Sinh - - lÇn n÷a ATP cđa pha s¸ng ®i vµo ë giai ®o¹n nµy cã ®iỊu pha...
 • 8
 • 6,698
 • 71

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... GIỮA PHA SÁNG PHA TỐI ? KẾT LUẬN: - ĐK cần pha sáng: ÁNH SÁNG - Pha tối không cần AS, xảy độc lập với pha sáng => Pha tối không thực vào ban đêm ( trừ thực vật CAM ) phụ thuộc vào nhiệt độ ... Axit pyruvic Chu trình C3 CO2 AM AM Em rút điểm giống khác QH thực vật C4 thực vật CAM dựa vào bảng so sánh sau? Điểm so sánh Thực vật CAM Thực vật C4 Chất nhận CO2 Photpho enol pyruvat Photpho ... 8.1 để thấy rõ chất hoá học quang hợp? Giải thích lại gọi quang hợp trình oxi hoá khử? • PHA SÁNG: pha oxi hoá H2O để sử dụng H+ điện tử e → ATP, NADPH giải phóng O2 vào khí • PHA TỐI: pha khử...
 • 23
 • 483
 • 4

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

Sinh học

... SGK, kÕt hỵp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 10, em h·y nªu ®Ỉc ®iĨm cđa pha s¸ng? TÓM TẮT DIỄN BIẾN PHA SÁNG CỦA QUANG HP Pha tèi ë c¸c nhãm thùc vËt Em h·y nh¾c l¹i ®Ỉc ®iĨm cđa pha tèi quang ... MÍA NGÔ RAU DỀN THùC VËT CAM XƯƠNG RỒNG DỨA THANH LONG Qóa tr×nh cè ®Þnh CO2 ë C3, C4, CAM PHA TỐI Thực vật C3 Thực vật C4 Thực vật CAM CẤU TRÚC LÁ THỰC VẬT C4 III Mét sè ®Ỉc ®iĨm ph©n biƯt c¸c...
 • 13
 • 514
 • 3

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 CAM

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Sinh học

... sáng ATP cho pha tối? NADPH H: pha tối xảy đâu lục lạp? - Sản phẩm cacbonhiđrat H: Chỉ rõ điểm mà sản phẩm - Pha tối thực qua chu trình Canvin pha sáng vào chu trình Canvin? + Chất nhận CO2 ribulôzơ ... Sinh học 11 chất khác để tăng → phần dùng để tổng hợp ATP + H+ đến khử NADP+ ( dạng ôxi hóa )→ NADPH (dạng khử ) Pha tối: Quan sát H9.1, 9.2 - Diễn chất lục lạp (Strôma) H: Chỉ ... C4 TV CAM Nhóm TV Những loài TV mọng nước Chất nhận CO2 PEP Sản phẩm AOA Tgian cố định CO2 Chỉ 1gđ vào Cả gđ vào ban Giai đoạn vào ban ngày, gđ ban vào ban đêm Các tb qhợp TB nhu mô Các loại...
 • 4
 • 18,210
 • 109

bai 8: Quang hợp các nhóm thực vật

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

Tư liệu khác

... ATP,NADPH giải phóng ôxi vào khí -Pha tối: Là pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH để tạo hợp chất hữu II/ QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT _ Hệ sắc tố thực vật hấp thụ lượng phôton ánh sáng nào? TL: Hệ sắc tố tv ... nhóm sắc tố màu lục , bị che khu t màu đỏ nhóm sắc tố dịch bào antôxianin carôtenôit Vì tiến hành quang hợp bình thường , nhiên cường độ quang hợp thường không cao 3/ Trình bày đặc điểm cấu trúc ... to, ánh sáng bình thường _ đại diện : lúa, đậu hầu hết trồng * Chu trình C3 : H8.2 Trả lời N2: + Chất 3C(PEP) kết hợp CO2 để tạo nên phân tử 4C axit ôxalô axêtic(AOA) Biến đổi + AOA chất thứ axit...
 • 28
 • 336
 • 3

Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Trung học cơ sở - phổ thông

... hợp Xem phim Dựa vào sơ đồ nêu đặc điểm pha, vị trí, nguyên liệu đặc điểm pha? Pha sáng: pha oxi hoá nước để sử dụng H+ điện tử -> ATP, NADH, giải phóng O2 vào khí Vị trí: diễn màng Thylakoit ... sắc tố, quang phân ly nước, quang hoá sơ cấp Bản chất pha tối; vẽ chu trình cố định CO2 nhóm thực vật C3; C4; CAM phân biệt trình cố định CO2 nhóm I Khái niệm hai pha quang hợp Xem phim Dựa vào ... vào khí Vị trí: diễn màng Thylakoit Sản phẩm: ATP, NADPH, O2 Pha tối: pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH để tạo hợp chất hữu Vị trí: chất Stroma Sản phẩm: glucozo Quang hợp nhóm thực vật Pha sỏng Pha...
 • 50
 • 320
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước ánh sáng

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nông - Lâm - Ngư

... chịu hạn, chịu mặn II Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm thực hiện: Mẫu đợc thu chủ yếu vùng thành phố Vinh, số xã thuộc huyện Hng Nguyên, Nghi lộc - Thời gian thực hiện: + Tháng 09-2003: ... gian có hạn, thực địa: Thành phố Vinh vùng thực địa Sau thực địa nghiên cú, quan sát điều kiện sinh thái, hình thái Mẩu đợc đa phòng thí nghiệm giải phẫu Sau kết nghiên cứu vài đại diện số khác ... hơn, nhu mô khuyết điển hình g Gian bào phát triển h Mô phát triển mạnh Chính mà loài, nhóm sống môi trờng định trình tiến hoá chúng có biến đổi hình thái, cấu tạo giải phẩu, tính chất sinh lí,...
 • 60
 • 1,824
 • 2

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 CAM ppsx

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx

Điện - Điện tử

... 2.Pha tối (pha cố định CO2) -Pha tối diễn chất lục lạp GV : cho học sinh nghiên cứu mục I.2, sơ -Cần CO2 sản phẩm pha sáng đồ 9.2, 9.3, 9.4 ATP NADPH ? pha tối thực vật C3 diễn đâu, -Pha tối thực ... phẩm pha tối ? canvin Học sinh : Nêu +Chất nhận CO2 ribulôzơ 1-5 điP +Diễn chất lục lạp +Sản phẩm : APG +Đều cần CO2 sản phẩm pha sáng +Pha khử APG  PGA  C6H12O6 ATP NADPH +Tái sinh chất nhận ... Khái niệm Nơi diễn Nguyên liệu Sản phẩm Pha sáng diễn đâu, biến đổi xảy pha sáng ? Học sinh : trả lời cách điền nội dung vào phiếu Nội dung kiến thức I THỰC VẬT C3 Giáo viên : cho học sinh trình...
 • 6
 • 4,211
 • 8

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... dùng làm có hệ quang hóa ? NADP= 18ATP+12 NADPH + O2 phản ứng quang hóa ? II Pha tối Pha tối thực chu trình ? Pha tối thực chu trình khác nhóm thực vật thực vật C3,C4 CAM Còn pha sáng giống Con ... kiện sống:khí hậu ôn hòa, cường gọi thực vật C3 ? độ ánh sáng,nhiệt độ,nồng độ CO2 quan sát h 8.1/34 chu trình C3 mô tả O2 bình thường trình đồng hóa CO2 ? Sản phẩm quang hợp hợp chất có bon-APG Nhóm ... động học sinh GV v/đáp: I Pha sáng -QH gồm pha ? Hệ sắc tố hấp thụ lượng -pha sáng diễn ntn ? phôtôn ánh sáng: chl+hy= chl*= chly -pha tối diễn ntn ? Năng lượng kích thích clorophyl -phần cấu...
 • 5
 • 655
 • 4

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Điện - Điện tử

... vật bậc thấp có đặc điểm gì? - Học sinh vào cấu tạo rong mơ tảo xoắn  trao đổi nhóm rút kết luận - Thảo luận lớp  tìm đặc điểm chung tảo Kết luận: tảo thực vật bậc thấp có cấu tạo đơn giản có ... Học sinh quan sát tranh  tìm điểm giống khác rong mơ + Rong mơ có cấu tạo nào? bàng + So sánh hình dạng rong mơ Gợi ý: với bàng? Giống: hình dạng giống  Tìm đặc điểm giống khác Khác: chưa co ... trả lời câu vài em nhận xét cấu tạo tảo xoắn hỏi: + Mỗi sợi tảo xoắn có cấu tạo nào? + Vì tảo xoắn có màu lục? về: + Tổ chức thể + Cấu tạo tế bào + Màu sắc tảo - Giáo viên giảng giải về: + Tên...
 • 5
 • 1,486
 • 1

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Điện - Điện tử

... nguyên sinh co - Rong mơ có cấu tạo ? dải xoắn chứa chất diệp lục - So sánh cấu tạo rong mơ với bành ? → Tìm điểm giống khác - Cách sinh sản tảo xoắn → sinh ? - Nêu đặc điểm rong mơ ? Quan sát rong ... mắt, nhận dạng tảo xoắn tự nhiên Quan sát tranh → nhận xét cấu tạo tảo + Tổ chức thể xoắn sợi tảo xoắn có cấu tạo + Cấu tạo tế bào ? + Màu sắc tảo → Quan sát tranh rong mơ - Tên gọi tảo chất nguyên ... khác -HS nhận xét đa dạng tảo hình -GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk tr.124 → dạng, cấu tạo, màu sắc rút nhận xét hình dạng tảo? Qua hoạt → Nêu được: Tảo thực vật bậc thấp, có động có nhận xét tảo...
 • 4
 • 290
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Điện - Điện tử

... có đặc điểm hình thái ? -Bài mới: 1.Mở bài: Trên mặt nước ao, hồ thường có váng màu lục màu vàng, váng thể thực vật nhỏ bé tảo tạo nên Tảo gồm thể lớn hơn, sống nước nước mặn Vậy chúng có cấu tạo ... cấu tạo ? - Tên gọi tảo chất nguyên - So sánh cấu tạo rong mơ sinh co dải xoắn chứa chất diệp lục với bành ? → Tìm điểm giống khác ? - Cách sinh sản tảo xoắn → - Nêu đặc điểm rong mơ ? sinh sản ... mắt, nhận dạng tảo xoắn Quan sát tranh → nhận xét cấu tạo tự nhiên tảo xoắn sợi tảo xoắn có cấu tạo + Tổ chức thể ? + Cấu tạo tế bào → Quan sát tranh rong mơ + Màu sắc tảo - Rong mơ có cấu tạo ?...
 • 6
 • 373
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Điện - Điện tử

... có đặc điểm hình thái ? -Bài mới: 1.Mở bài: Trên mặt nước ao, hồ thường có váng màu lục màu vàng, váng thể thực vật nhỏ bé tảo tạo nên Tảo gồm thể lớn hơn, sống nước nước mặn Vậy chúng có cấu tạo ... cấu tạo ? - Tên gọi tảo chất nguyên - So sánh cấu tạo rong mơ sinh co dải xoắn chứa chất diệp lục với bành ? → Tìm điểm giống khác ? - Cách sinh sản tảo xoắn → - Nêu đặc điểm rong mơ ? sinh sản ... mắt, nhận dạng tảo xoắn Quan sát tranh → nhận xét cấu tạo tự nhiên tảo xoắn sợi tảo xoắn có cấu tạo + Tổ chức thể ? + Cấu tạo tế bào → Quan sát tranh rong mơ + Màu sắc tảo - Rong mơ có cấu tạo ?...
 • 6
 • 1,175
 • 0

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... trí xảy pha tối ? 2.Pha tối : Là pha khử CO2 nhờ ATP,NADPH để tạo hợp chất hữu (C6H12O6) - Pha tối : Diễn không cần ánh sáng - Pha tối thực ba HS: Pha tối diễn nhóm thực vật khác : chất (stroma) ... niệm pha tối ? CAM HS: Là pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH để tạo - Quang hợp nhóm thực hợp chất hữu (C6H12O6) vật có điểm giống GV: Dựa vào sơ đồ hai pha pha sáng – khác pha quang hợp, nêu mối tối quan ... Giống nhau :chất nhận Chu trình cố định CO2 TV C4 - thực vật CAM sản phẩm Khác : III MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT C3,C4,CAM - Mỗi nhóm thực vật có đặc Thực vật điểm hình thái, giải phẫu...
 • 17
 • 731
 • 3

Tiết 8 bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3,C4 CAM

Tiết 8 bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3,C4 và CAM

Sinh học

... mơ trình giậu RiDP (Ribulơzơ-1,5- diphotphat) AlPG Alđêhit phơtphoglixêric) i si đ tá G nh nh chất ận Thực vật C3 APG Tại có tên là ( 3C ) (Axit photphoglixêric) ATP NADPH CT C hay chu ... ịnh CO Chu trình AlPG Alđêhit phơtphoglixêric) RiDP h Gđ tái sin (Ribulơzơ-1,5- diphotphat) chất nhận Thực vật sớng vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới Thực vật C4 Rau dền Mía BẮP ... Thực vật CO2 C4 Tế bào mơ giậu PEP CHU AOA (4C) TRÌNH (axit ôxalôaxêtic) C4  AM (axit malic) Chất 3C CO2 (axit piruvic) Rib-1,5-điP CHU TRÌNH C3 (CANVIN) C6H12O6 AlPG APG Thực vật CAM XƯƠNG...
 • 23
 • 711
 • 2

Xem thêm