giáo trình hoá nông học

Giáo trình Hoá sinh học

Giáo trình Hoá sinh học

Sinh học

... Khoa Sinh học Hoá sinh học - 35 - Tổng hợp urea thực vật số động vật trình gồm nhiều giai đoạn gọi chu trình urea hay chu trình ornitine (hình 11.2) Hình 11.2 Chu trình ornitine (chu trình urea) ... đường chuyển hoá chung glucide - 174 - GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học -5- MỞ ĐẦU LOGICH PHÂN TỬ CỦA VẬT THỂ SỐNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HÓA SINH HỌC Hóa sinh học xem hóa học vật ... Khoa Sinh học Hoá sinh học GS.TS Mai Xuân Lương - 44 - Khoa Sinh học Hoá sinh học - 45 - CHƯƠNG EMZYME Enzyme protein có chức chuyên hóa cao, làm nhiệm vụ xúc tác hàng nghìn phản ứng hóa học mà...
 • 176
 • 3,266
 • 40

Giáo trình Hoá sinh học - Emzyme

Giáo trình Hoá sinh học - Emzyme

Sinh học

... nucleotide v.v Khoa Sinh học Hoá sinh học - 47 - Quá trình biến hóa chất xảy trung tâm hoạt động enzyme Trung tâm thường có cấu trúc phù hợp với chất thuộc phương diện chất hóa học cấu hình không gian ... phóng trạng thái tự GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 48 - Các phản ứng enzyme tuân theo nguyên tắc chung động học phản ứng hóa học Tuy nhiên, chúng có đặc điểm riêng Một đặc điểm ... Ki[S] Khoa Sinh học Hoá sinh học Từ đó, v = Tức: - 54 V[S]Ki = Km + Km[I]/Ki + [S] KmKi + Km[I] + Ki[S] V[S] V[S] v = Km (1 + [I]/Ki) + [S] Ta nhận thấy phương trình khác với phương trình MichaelisMenten...
 • 18
 • 966
 • 6

Giáo trình Hoá sinh học - Glucid

Giáo trình Hoá sinh học - Glucid

Sinh học

... Khoa Sinh học Hoá sinh học - 75 - Khác với aminoacid nhiều loại hợp chất có hoạt tính quang học khác, tất monose chứa từ nguyên tử carbon trở lên tan nước thay đổi giá trò hoạt tính quang học Hiện ... phân Khác với trình thủy phân đường tiêu hóa, glycogen nội bào tinh bột số thực vật bò phân giải đường phosphorolis GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 89 - Trong trình với tham ... galactose vào trình trao đổi chất 2.Epimer hóa: Các epimerase đặc hiệu làm biến đổi cấu hình NDPS Quá trình kèm theo hệ thống oxy hóa – khử Ví dụ: GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 91...
 • 44
 • 1,605
 • 8

Giáo trình Hoá sinh học - Lipid

Giáo trình Hoá sinh học - Lipid

Sinh học

... Vitamin K cần cho người để trình đông máu xảy bình thường để tăng cường tốc độ đông máu cần thiết Chúng GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 134 tham gia vào trình đông máu cách trực ... Sau vào matrix GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 137 - ty thể trước bắt đầu trình β-oxy-hóa, nhóm acyl lại chuyển cho CoA-SH đây: Quá trình β-oxy-hóa acid béo no thực qua phản ứng ... Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 138 - hình thành không bò oxy-hóa tiếp tục theo chu trình acid tricarboxylic mà dùng cho mục đích sinh tổng hợp theo trật tự phản ứng chu trình glyoxilate...
 • 36
 • 944
 • 5

Giáo trình hóa sinh học doc

Giáo trình hóa sinh học doc

Điện - Điện tử

... Khoa Sinh học Hoá sinh học - 35 - Tổng hợp urea thực vật số động vật trình gồm nhiều giai đoạn gọi chu trình urea hay chu trình ornitine (hình 11.2) Hình 11.2 Chu trình ornitine (chu trình urea) ... đường chuyển hoá chung glucide - 174 - GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học -5- MỞ ĐẦU LOGICH PHÂN TỬ CỦA VẬT THỂ SỐNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HÓA SINH HỌC Hóa sinh học xem hóa học vật ... thành trình hóa học thống tế bào Và người hiểu logich phân tử vật thể sống xuất chứng minh quy luật Hóa sinh học với lónh vực khác sinh học đại với hỗ trợ toán học, vật lý học, hóa học hướng mục...
 • 172
 • 375
 • 4

Giáo trình hóa sinh học - Chương 1 ppt

Giáo trình hóa sinh học - Chương 1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... Khoa Sinh học Hoá sinh học - 35 - Tổng hợp urea thực vật số động vật trình gồm nhiều giai đoạn gọi chu trình urea hay chu trình ornitine (hình 11.2) Hình 11.2 Chu trình ornitine (chu trình urea) ... đường chuyển hoá chung glucide - 174 - GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học -5- MỞ ĐẦU LOGICH PHÂN TỬ CỦA VẬT THỂ SỐNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HÓA SINH HỌC Hóa sinh học xem hóa học vật ... thành trình hóa học thống tế bào Và người hiểu logich phân tử vật thể sống xuất chứng minh quy luật Hóa sinh học với lónh vực khác sinh học đại với hỗ trợ toán học, vật lý học, hóa học hướng mục...
 • 44
 • 409
 • 0

Giáo trình hóa sinh học - Chương 2 pptx

Giáo trình hóa sinh học - Chương 2 pptx

Cao đẳng - Đại học

... nucleotide v.v Khoa Sinh học Hoá sinh học - 47 - Quá trình biến hóa chất xảy trung tâm hoạt động enzyme Trung tâm thường có cấu trúc phù hợp với chất thuộc phương diện chất hóa học cấu hình không gian ... phóng trạng thái tự GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 48 - Các phản ứng enzyme tuân theo nguyên tắc chung động học phản ứng hóa học Tuy nhiên, chúng có đặc điểm riêng Một đặc điểm ... Ki[S] Khoa Sinh học Hoá sinh học Từ đó, v = Tức: - 54 V[S]Ki = Km + Km[I]/Ki + [S] KmKi + Km[I] + Ki[S] V[S] V[S] v = Km (1 + [I]/Ki) + [S] Ta nhận thấy phương trình khác với phương trình MichaelisMenten...
 • 17
 • 406
 • 4

Giáo trình hóa sinh học - Chương 3 ppsx

Giáo trình hóa sinh học - Chương 3 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... lượng : GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 66 A – chu trình ADP B – điện tử ATP Năng lượng tự giải phóng phản ứng dò hóa sơ tích lũy liên kết hóa học đặc biệt gọi liên kết cao ATP Những ... ban đầu có nghóa giảm entropy Các trình không làm biến đổi entropy gọi trình thuận nghòch, trình làm tăng entropy gọi trình không thuận nghòch Entropy hàm số toán học xác đònh nhiều thông số, có ... đồng hóahóa hai trình trái ngược sản phẩm trung gian hai trình nhiều khâu không trùng Ví dụ, trình phân giải glycogen thành acid lactic, ta thấy sau này, thực nhờ 12 enzyme; trình tổng hợp glycogen...
 • 9
 • 337
 • 1

Giáo trình hóa sinh học - Chương 4 ppsx

Giáo trình hóa sinh học - Chương 4 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... Khoa Sinh học Hoá sinh học - 75 - Khác với aminoacid nhiều loại hợp chất có hoạt tính quang học khác, tất monose chứa từ nguyên tử carbon trở lên tan nước thay đổi giá trò hoạt tính quang học Hiện ... phân Khác với trình thủy phân đường tiêu hóa, glycogen nội bào tinh bột số thực vật bò phân giải đường phosphorolis GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 89 - Trong trình với tham ... galactose vào trình trao đổi chất 2.Epimer hóa: Các epimerase đặc hiệu làm biến đổi cấu hình NDPS Quá trình kèm theo hệ thống oxy hóa – khử Ví dụ: GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 91...
 • 43
 • 614
 • 0

Giáo trình hóa sinh học - Chương 5 potx

Giáo trình hóa sinh học - Chương 5 potx

Cao đẳng - Đại học

... Vitamin K cần cho người để trình đông máu xảy bình thường để tăng cường tốc độ đông máu cần thiết Chúng GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 134 tham gia vào trình đông máu cách trực ... Sau vào matrix GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 137 - ty thể trước bắt đầu trình β-oxy-hóa, nhóm acyl lại chuyển cho CoA-SH đây: Quá trình β-oxy-hóa acid béo no thực qua phản ứng ... Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 138 - hình thành không bò oxy-hóa tiếp tục theo chu trình acid tricarboxylic mà dùng cho mục đích sinh tổng hợp theo trật tự phản ứng chu trình glyoxilate...
 • 35
 • 262
 • 0

Giáo trình hóa sinh học - Chương 6 pdf

Giáo trình hóa sinh học - Chương 6 pdf

Cao đẳng - Đại học

... khiển trình sinh tổng hợp protein, hay gọi trình phiên mã hay dòch mã Sau hoàn thành chức mình, chúng nhanh chóng bò phân hủy Vì vậy, thời gian tồn GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học ... ammoniac Các giai đoạn trình phân giải base purine mô tả hình XII.3 GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 175 - Hình XII.3 Phân giải base purine thành sản phẩm cuối Quá trình phân giải base ... hệ thống học gần có thành phần nucleotide giống nhau; loài cách xa trình tiến hóa khác rõ thành phần nucleotide Có nghóa thành phần nucleotide ADN sử dụng sở phân loại học Các nhà khoa học phát...
 • 24
 • 292
 • 1

Giáo trình hóa sinh học đại cương

Giáo trình hóa sinh học đại cương

Sinh học

... MỞ ĐẦU Sinh hóa học ngành khoa học chun nghiên cứu thành phần hóa học sinh vật nói chung, chuyển hóa chất q trình chuyển hóa lượng họat động sống thể sống Sinh hóa học gồm phần : sinh hóa ... sinh học lĩnh vực nghiên cứu sinh học Nhiệm vụ sinh hóa nghiên cứu tìm hiểu thành phần cấu tạo, tính chất chất thể sống đồng thời phải nghiên cứu chúng biến đổi suốt q trình sống; hai q trình ... bệnh tật làm cho người phải nghiên cứu q trình xảy thể người khỏe người bệnh ảnh hưởng thuốc lên thể người Sinh hóa ngành khoa học trẻ so với ngành khoa học khác, năm gần phát triển có nhiều ứng...
 • 116
 • 83
 • 1

GIÁO TRÌNH hóa SINH học

GIÁO TRÌNH hóa SINH học

Sinh học

... Châu, Trần thi Áng 1999 Hoá sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội Đỗ Quý Hai 2004 Giáo trình Hóa sinh đại cương, Tài liệu lưu hành nội Trường ĐHKH Huế Trần Thanh Phong.2004 Giáo trình Hóa sinh đại cương, ... Châu, Trần thi Áng 1999 Hoá sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội Đỗ Quý Hai.2004 Giáo trình Hóa sinh đại cương, Tài liệu lưu hành nội Trường ĐHKH Huế Trần Thanh Phong.2004 Giáo trình Hóa sinh đại cương, ... ứng hoá học amino acid Các amino acid có nhóm NH2 COOH liên kết với Cα, chúng có tính chất hoá học chung Mặt khác amino acid khác gốc R, chúng có phản ứng riêng biệt Người ta chia phản ứng hoá học...
 • 204
 • 192
 • 0

giáo trình hóa sinh học

giáo trình hóa sinh học

Sư phạm hóa

... đường chuyển hoá chung glucide - 174 - GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học -8MỞ ĐẦU LOGICH PHÂN TỬ CỦA VẬT THỂ SỐNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HÓA SINH HỌC Hóa sinh học xem hóa học vật thể ... thành trình hóa học thống tế bào Và người hiểu logich phân tử vật thể sống xuất chứng minh quy luật Hóa sinh học với lĩnh vực khác sinh học đại với hỗ trợ toán học, vật lý học, hóa học hướng mục ... sợi colagen gân GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học theo bậc lệch khoảng 60-70nm GS.TS Mai Xuân Lương - 28 - Khoa Sinh học Hoá sinh học - 29 - Cấu trúc bậc ba Cấu trúc bậc ba cấu...
 • 320
 • 2,099
 • 0

Giáo trình hóa sinh học miễn dịch trong lâm sàng phần 2

Giáo trình hóa sinh học miễn dịch trong lâm sàng phần 2

Sinh học

... oxy hoá tổ chức mỡ nhng ít, trừ đói, lợng acid béo bị oxy hoá gần lợng acid béo tham gia vo trình este hoá Nhiều hormon ảnh hởng đến tốc độ giải phóng acid béo tự từ tổ chức mỡ qua tốc độ este hoá ... Sơ qua chuyển hoá lipid tổ chức mỡ: Các triglycerid dự trữ tổ chức mỡ liên tục có chuyển hoá, đổi mới, bị thuỷ phân v đợc tái tạo Đây l trình không thuận nghịch, phản ứng chuyển hoá riêng, enzym ... este hoá cholesterol v acid linoleic gan nhanh acid béo khác niêm mạc ruột este hoá cholesterol với acid béo theo trình tự từ nhanh đến chậm: acid linoleic, acid linolenic acid béo khác Este hoá...
 • 78
 • 215
 • 0

Giáo trình hóa hữu cơ các chương trình hóa học

Giáo trình hóa hữu cơ các chương trình hóa học

Trung học cơ sở - phổ thông

... http://vietsciences.org Võ Hồng Thái d C≡C (1,20 Giáo khoa hóa hữu Biên soạn: Võ Hồng Thái 31 G.9 Điều kiện để chất có đồng phân cis, trans (Đồng phân Z, E; Đồng phân hình học; Đồng phân không gian; Đồng phân ... http://vietsciences.org Võ Hồng Thái Giáo khoa hóa hữu Biên soạn: Võ Hồng Thái 35 b Nếu A tác dụng brom tạo sản phẩm B Xác định CTCT A Đọc tên A Biết A đồng phân hình học A’ (A’ dạng cis).Viết phản ... hòa tan nước dung dịch, thoát khỏi bình đựng nước brom, thu metan Sau cho bột kẽm lượng dư vào phần dung dịch lại, tái tạo etilen Etilen tạo ra, không hòa tan nước, thoát ra, thu riêng CH4 +...
 • 21
 • 1,432
 • 6

Xem thêm