giáo trình hoá hữu cơ

Giáo trình hóa hữu các chương trình hóa học

Giáo trình hóa hữu cơ các chương trình hóa học

Trung học cơ sở - phổ thông

... http://vietsciences.org Võ Hồng Thái Giáo khoa hóa hữu Biên soạn: Võ Hồng Thái 44 Lưu ý Người ta thường áp dụng phương pháp điều chế để tách lấy riêng anken khỏi hỗn hợp chất hữu Cho hỗn hợp chất höõu ... nguyên tử (trục liên nhân) © http://vietsciences.free.fr http://vietsciences.org Võ Hồng Thái Giáo khoa hóa hữu Biên soạn: Võ Hồng Thái 30 Liên kết πp-p Hai obitan p, hai trục Xen phủ bên, hai trục ... A0 ) > A ) © http://vietsciences.free.fr http://vietsciences.org Võ Hồng Thái d C≡C (1,20 Giáo khoa hóa hữu Biên soạn: Võ Hồng Thái 31 G.9 Điều kiện để chất đồng phân cis, trans (Đồng phân Z,...
 • 21
 • 1,431
 • 6

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU - CHƯƠNG 1 docx

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ - CHƯƠNG 1 docx

Cao đẳng - Đại học

... sang bên trái kí hiệu dấu (-) l Chất hữu triền chất làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực sang bên phải kí hiệu dấu (+) d Hỗn hợp đồng lượng hai chất tả triền hữu triền không làm xoay mặt phẳng...
 • 45
 • 217
 • 1

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU - CHƯƠNG 2 pptx

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ - CHƯƠNG 2 pptx

Cao đẳng - Đại học

... HIỆU ỨNG HOÁ HỌC Sự dòch chuyển điện tử gây phân bố mật độ điện tử khác nguyên tử phân tử đặc trưng hiệu...
 • 25
 • 222
 • 2

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU - CHƯƠNG 4 ANKEN docx

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ - CHƯƠNG 4 ANKEN docx

Hóa học - Dầu khí

... Anken 26 ANKEN Phản ứng hidrat hoá anken Phản ứng hidrat hoá anken CH3-CH=CH2+ H2O Xt CH -CHOH-CH 3 - Xúc tác : axit HX hay H2SO4 - chế AE 12/7/2010 606001 Anken 27 chế + CH3-CH=CH2 + H + CH3-CH-CH3 ... điều chế Khử HX halogenua ankyl - Xúc tác : Bazơ (thường KOH) môi trường ancol (thường etanol) - chế : theo chế tách loại E2 C C C C X H + H2O + X OH12/7/2010 606001 Anken 10 ANKEN Khử HX Đặc ... X2 CH3-CH=CH-CH3 + Cl2 12/7/2010 606001 X CCl4 Cl CH3-CH-CH-CH3 Cl Anken 15 ANKEN Cộng halogen chế: AE C C + δ+ δ− X-y Xt Dung môi chậm C C X δ+ X + C C cacbocation Y δ− + X C C + X C C 12/7/2010...
 • 36
 • 415
 • 4

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU - HIDROCACBON THƠM pot

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ - HIDROCACBON THƠM pot

Hóa học - Dầu khí

... Phản ứng halogen hoá Phản ứng halogen hoá Phản ứng H nhân thơm nguyên tử halogen X + X2 FeCl3 + HX X: halogen 12/7/2010 606001 hidrocacbon thơm 24 HIDROCACBON THƠM Phản ứng halogen hoá Cl-Cl + FeCl3 ... CH(CH3)2 + CH3-CH=CH2 chế H2SO4 CH3-CH=CH2+ H2SO4 + + CH3-CH-CH3 H + CH(CH3)2 + + CH3-CH-CH3 + HSO4 H + CH(CH3)2 CH(CH3)2 HSO4 + H2SO4 Ankyl hóa với tác nhân ankyl hóa ancol R + ROH chế H2SO4 ROH ... Phản ứng điện tử Một số phản ứng điện tử Phản ứng nitro hóa Phản ứng sunfo hóa Phản ứng halogen hoá Phản ứng alkyl hóa Phản ứng axyl hóa 12/7/2010 606001 hidrocacbon thơm 19 HIDROCACBON THƠM Phản...
 • 39
 • 584
 • 1

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU - ANKYLHALOGENUA pps

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ - ANKYLHALOGENUA pps

Hóa học - Dầu khí

... phân tử (SN2) b) Phản ứng nhân đơn phân tử (SN1) 12/7/2010 606001 ANKYLHALOGENUA Phản ứng nhân SN chế a) Phản ứng nhân lưỡng phân tử (SN2) Xảy qua giai đoạn tạo sản phẩm chuyển tiếp R-X + Y 12/7/2010 ... loại bao gồm phản ứng tách loại E1 tách loại E2 12/7/2010 606001 ANKYLHALOGENUA 17 ANKYL HALOGENUA chế a) Phản ứng tách loại E2 Phản ứng gồm giai đoạn, giai đoạn tạo thành trạng thái chuyển...
 • 34
 • 228
 • 1

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU - ANCOL ppt

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ - ANCOL ppt

Cao đẳng - Đại học

... ANCOL Phản ứng đứt H chế: CH3-C-OH O + O OH CH3-C-OH CH3OH H O-CH3 CH3-C-OH O-CH3 OH CH3-C-OH CH3-C-O-CH3 O O-CH3 12/7/2010 606001 + H2O Ancol 17 ANCOL Phản ứng đứt H chế: Khi axit CH3-C-OH ... + H3PO3 chế : SN2 RCH2OH + Br-PBr2 RCH212/7/2010 O-PBr2 + HBr 606001 RCH2- O-PBr2 + HBr R-CH2-Br + HOPBr2 Ancol 23 ANCOL Phản ứng đứt -OH Tác dụng với Clorua thionyl + RCH2OH SOCl2 chế :...
 • 39
 • 417
 • 3

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU - HỢP CHẤT CACBONYL ppsx

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ - HỢP CHẤT CACBONYL ppsx

Hóa học - Dầu khí

... khử hóa nhóm –C=O 12/7/2010 606001 hợp chất cacbonyl 20 ANDEHIT-XETON Phản ứng cộng nhân (AN) 1.1 chế a) b) δ+ δ− δ+ δ− C O + X - Y chậm C O Y C O + X+ nhanh Y X C O Y X-Y thường hợp chất H-OH; ... 2-hidroxi nitrin (xianohidrin) 606001 hợp chất cacbonyl 23 ANDEHIT, XETON Phản ứng cộng xianua (HCN) chế H δ+ R-C-C δ− N OH δ+ δ− + H-OH H + H OH R-C-C δ+ OH 12/7/2010 N-H OH δ− HO R-C-C NH HO H ... cacbonyl 25 ANDEHIT-XETON Phản ứng cộng natribisunfit Ứng dụng - Tách andehit, xeton khỏi hỗn hợp chất hữu khác - Hoàn nguyên sản phẩm cộng bisunfit axit bazơ R CH3-C-SO3Na OH 12/7/2010 + HCl H 3C C...
 • 57
 • 788
 • 0

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU - AXIT CACBOXYLIC doc

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ - AXIT CACBOXYLIC doc

Cao đẳng - Đại học

... nhiều axit béo chưa no: thường chất lỏng nhiệt độ thường Chất béo không tan nước, dễ tan dung môi hữu ete, benzen, cloroform… 12/7/2010 606001 Axit cacboxylic 18 CHẤT BÉO TÍNH CHẤT HÓA HỌC Phản...
 • 23
 • 482
 • 0

giáo trình hóa hữu -hợp chất hữu đơn chất và đa chức

giáo trình hóa hữu cơ -hợp chất hữu cơ đơn chất và đa chức

Cao đẳng - Đại học

... acid base Lực acid giảm +I tăng Acid hữu pKa (H2O.25o) CH3CH2COOH 3,75 4,76 4,87 CH3CH2CH2COOH 4,82 HCOOH CH3COOH (CH3)2CHCOOH 4,86 Lực base tăng +I tăng Base hữu pKa (H2O.25o) NH3 CH3NH2 CH3CH2NH2 ... víi t¹o thµnh orbital lai hãa sp3 SùSự hỵp 2s vµ 2p 2p tỉ tổ hợp 2s Orbital ho¸ sp Orbital lailai hoá sp Carbon lai hóa sp3 Carbon lai ho¸ sp3 C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy r»ng nÕu xem kh¶ n¨ng...
 • 322
 • 382
 • 0

Giáo trình Hóa hữu

Giáo trình Hóa hữu cơ

Hóa học

... CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỮU 1.1 Đối tượng hoá học hữu - Hoá học hữu môn khoa học nghiên cứu thành phần tính chất hợp chất cacbon - Trong thành phần hợp chất hữu cơ, cacbon chứa nhiều nguyên ... http://www.simpopdf.com CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT TRONG HOÁ HỮU Nếu hoá vô ta hay gặp liên kết ion (còn gọi liên kết điện hoá trị) hoá hữu cơ, liên kết cộng hoá trị liên kết bao trùm quan trọng cả, sau ... triển hoá học hữu - Từ thời xa xưa, người ta biết điều chế sử dụng số chất hữu đời sống giấm, số chất màu hữu cơ, rượu etylic,… Thời kỳ giả kim thuật, nhà hoá học biết điều chế số chất hữu ete...
 • 123
 • 188
 • 0

Giáo trình hóa hữu 09

Giáo trình hóa hữu cơ 09

Hóa học - Dầu khí

... đầu Giáo trình hoá hữu đợc biên soạn theo đề cơng môn học thức dùng cho khối ngành Nông- Lâm- Ng nghiệp môn hoá trờng Đại học Nông nghiệp I chủ trì đợc hội đồng khối ngành thông qua Giáo trình ... gian giống Đó lai hoá (hay gọi lai tạo) obitan y x z Hình dạng obitan lai hoá Trong hợp chất hữu cơ, nguyên tử cacbon tham gia vào ba trạng thái lai hoá khác Lai hoá sp3 hay lai hoá tứ diện : trạng ... công trình đợc công bố, kể công trình tổng hợp hợp chất hữu không tách đợc từ tự nhiên Đến đầu kỷ XIX ngời ta khẳng định cacbon thành phần thiếu đợc hợp chất hữu Ngời ta đa định nghĩa: Hoá học hữu...
 • 162
 • 366
 • 0

Xem thêm