giáo trình cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kỹ thuật lập trình

... đáng với cấu trúc luận lý này. • Lý do thứ ba là để duy trì tính nhất quán với các cấu trúc dữ liệu khác cũng như các cách hiện thực khác nhau của một cấu trúc dữ liệu: một cấu trúc dữ liệu bao ... • Thuộc tính bắt buộc phải có để lưu dữ liệu. Chương 2 – Ngăn xếp Giáo trình Cấu trúc dữ liệu Giải thuật 20Phương thức thêm một phần tử dữ liệu vào ngăn xếp: template <class Entry> ... (!empty()) pop(); } Chương 3 – Hàng đợi Giáo trình Câu trúc dữ liệu Giải thuật 39 và để tránh nhầm lẫn với những từ mà chúng ta sẽ dùng với các cấu trúc dữ liệu khác. Chúng ta có lớp Queue như...
 • 426
 • 2,291
 • 49

Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kỹ thuật lập trình

... THIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU, PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT Trang I.1. Quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu giải thuật, kiểu dữ liệu I.1 I.1.1. Biểu diễn dữ liệu I.1 I.1.2. Quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu giải ... giữa cấu trúc dữ liệu giải thuật, kiểu dữ liệu Dựa vào bản chất chung của từng nhóm dữ liệu, các đối tượng dữ liệu được phân thành các lớp. Mỗi lớp dữ liệu được thể hiện qua một kiểu dữ liệu. ... = 34; Chương I GIỚI THIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT I.1. Quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu giải thuật, kiểu dữ liệu I.1.1. Biểu diễn dữ liệu Một mục tiêu quan trọng...
 • 148
 • 1,646
 • 17

Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cơ sở dữ liệu

... cấu trúc dữ liệu giải thuật Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu Giải thuật có thể minh họa bằng đẳng thức: Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình Như vậy, khi đã có cấu trúc dữ liệu ... - Cài đặt thuật toán: Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Trang: 6 Câu hỏi Bài tập 1. Trình bày tầm quan trọng của Cấu trúc dữ liệu Giải thuật đối với người lập trình? 2. ... giá cấu trúc dữ liệu giải thuật? 3. Khi xây dựng giải thuật có cần thiết phải quan tâm tới cấu trúc dữ liệu hay không? Tại sao? 4. Liệt kê các kiểu dữ liệu cơ sở, các kiểu dữ liệucấu trúc...
 • 230
 • 676
 • 2

Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật - Giới thiệu

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Giới thiệu

Kỹ thuật lập trình

... 1: Giới thiệu Giáo trình Cấu trúc dữ liệu Giải thuật 15/16 ¾ Cấu trúc khối lồng nhau: một khối nằm trong một khối khác sẽ có khoảng cách canh lề lớn hơn. Trong giáo trình này, chỉ ... khóa nào, hay phụ thuộc vào thứ tự khi thêm vào, hay phụ thuộc vào tần suất mà khóa được truy xuất? • … Chương 1: Giới thiệu Giáo trình Cấu trúc dữ liệu Giải thuật 9/16 bản thân mình. ... hiểu đúng quy ước của trình biên dịch. Chương 1: Giới thiệu Giáo trình Cấu trúc dữ liệu Giải thuật 4/16 các phương thức này. Đó là việc chúng ta phải xử lý những dữ liệu bên trong của chúng...
 • 16
 • 454
 • 1

Giáo trình: Cấu trúc dữ liệu giải thuật

Giáo trình: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cơ sở dữ liệu

... 75 75 50 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Trang: 4 - Cấu trúc dữ liệu phải phản ảnh đúng thực tế của bài toán, - Cấu trúc dữ liệu phải dễ dàng trong việc thao tác dữ liệu. 1.2.2. ... kiếm dữ liệu trên tập tin bằng các phương pháp: Tìm tuyến tính Tìm kiếm dựa trên tập tin chỉ mục. Giáo trình Cấu trúc dữ liệu giải thuật Giáo trình: Cấu Trúc Dữ ... > 10: Kết thúc thuật toán - Phân tích thuật toán: + Trong thuật giải này chúng ta luôn thực hiện log2(N) lần phân phối trộn các run. Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Trang:...
 • 230
 • 527
 • 4

Tài liệu Giáo trình Cấu trúc dữ liệu & Giải Thuật pptx

Tài liệu Giáo trình Cấu trúc dữ liệu & Giải Thuật pptx

Kỹ thuật lập trình

... cấu trúc dữ liệu giải thuật Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu Giải thuật có thể minh họa bằng đẳng thức: Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình Như vậy, khi đã có cấu trúc dữ liệu ... 52 X Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Trang: 4 - Cấu trúc dữ liệu phải phản ảnh đúng thực tế của bài toán, - Cấu trúc dữ liệu phải dễ dàng trong việc thao tác dữ liệu. 1.2.2. ... toán đặt ra. 1.2. Đánh giá cấu trúc dữ liệu giải thuật 1.2.1. Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu Để đánh giá một cấu trúc dữ liệu chúng ta thường dựa vào một số tiêu chí sau: - Cấu...
 • 230
 • 427
 • 1

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật_Chương 1: Tổng quan pptx

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật_Chương 1: Tổng quan pptx

Kỹ thuật lập trình

... kiểu dữ liệu mới Mục tiêu của việcnghiên cứu cấu trúc dữ liệu chính là tìm những phương cách thích hợp để tổ chức, liênkết dữ liệu, hình thành các kiểu dữ liệucấu trúc từ những kiểu dữ liệu ... dựngcác kiểu dữ liệu mới dựa trên việc tổ chức, liên kết các thành phần dữ liệu có kiểu dữ liệu đã được định nghĩa. Những kiểu dữ liệu được xây dựng như thế gọi là kiểu dữ liệu có cấu trúc. Đa số ... quá trình trừu tượnghoá giúp chúng ta xây dựng một mô hình cho một kiểu dữ liệu mới gọi là kiểu dữ liệu trừu tượng(Abstract Data Type - ADT), mỗi kiểu dữ liệu trừu tượng có mô tả dữ liệu và các...
 • 4
 • 361
 • 3

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật_Chương 2: Danh sách pptx

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật_Chương 2: Danh sách pptx

Kỹ thuật lập trình

... x;}}return x;}Trang:9 Giáo trình cấu trúc dữ liệu thuật giải Chương 2: Danh Sách Dữ liệu nhập: nút khác vị trí thay thế pos.Điều kiện: 0=<pos<=numnodes-1 Dữ liệu xuất: không• Tác ... x;Trang:15 Giáo trình cấu trúc dữ liệu thuật giải Chương 2: Danh Sách Chương 2:DANH SÁCHDanh sách(list) là một trong những cấu trúc cơ bản nhất được cài đặt trong hầu hết các chương trình ứng ... remove(&ds,vitri);Trang:11 Giáo trình cấu trúc dữ liệu thuật giải Chương 2: Danh Sách 7. Viết chương trình nhập vào một danh sách liên kết N số nguyên. Xác định có bao nhiêu nút có giá trị x?8. Viết chương trình...
 • 25
 • 471
 • 0

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật_Chương 3: Cấu trúc Stack & Queue pptx

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật_Chương 3: Cấu trúc Stack & Queue pptx

Kỹ thuật lập trình

... 263.5Trang: 18 Giáo trình Cấu trúc dữ liệu thuật giải Chương 3: Cấu trúc Stack Dữ liệu xuất: TRUE|FALSE.• Tác vụ pushChức năng: thêm nút mới tại đỉnh stack. Dữ liệu nhập: nút mới Dữ liệu xuất: ... ");Trang: 5 Giáo trình Cấu trúc dữ liệu thuật giải Chương 3: Cấu trúc StackChức năng: Thêm nút mới vào hàng đợi. Dữ liệu nhập: nút mớiĐiều kiện: hàng đợi không bị đầy. Dữ liệu xuất: không.• ... quá trình nào có thời gian thực hiện ítnhất được xếp lên trước nhất.Cho file dữ liệu vào lich.in được tổ chức như sau:Trang: 17 Giáo trình Cấu trúc dữ liệu thuật giải Chương 3: Cấu trúc...
 • 18
 • 625
 • 1

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật_Chương 4: Cây nhị phân ppt

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật_Chương 4: Cây nhị phân ppt

Kỹ thuật lập trình

... năng: duyệt cây theo thứ tự giữa (LNR) Dữ liệu vào: Không. Dữ liệu ra: Không.• Tác vụ posttravChức năng: duyệt cây theo thứ tự sau (LRN) Dữ liệu vào: Không. Dữ liệu ra: Không.• Tác vụ searchChức ... p. Dữ liệu nhập: con trỏ chỉ nút p.Điều kiện: nút con phải của nút p là nút lá. Dữ liệu xuất: nút bị xoá.• Tác vụ pretravChức năng: duyệt cây theo thứ tự trước (NLR). Dữ liệu vào: không. Dữ liệu ... các cấu trúc tuyến tính - các nút trong các cấu trúc này có thứ tự, khi duyệt các cấu trúc này chúng ta duyệt tuần tự từ nút 1, nút 2, … đến nút cuối.Chương này chúng ta sẽ nghiên cứu một cấu...
 • 40
 • 530
 • 0

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật_Chương 5: Cây nhiều nhánh tìm kiếm doc

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật_Chương 5: Cây nhiều nhánh tìm kiếm doc

Kỹ thuật lập trình

... khoá trên cây nhanh cấu trúc đạthiệu suất sử dụng bộ nhớ tối ưu: 100%.Tuy nhiên cây Compact Btree được ít dùng vì giải thuật để thêm một khoá vào cây rấtphức tạp chi phí để chuyển ... giữa là 43 vào nút cha, thì nút cha bị đầy tiếp tục tách nút tại nút cha. Hìnhvẽ sau mô tả kết quả của quá trình chèn 43 vào cây Btree trên.3.3 Cài đặt cây Btree3.3.1 Khai báo cấu trúc cho ... thường dùng cấu trúc Btree để truy xuất dữ liệu được tổ chức ở bộ nhớ ngoài.Hình vẽ sau đây minh hoạ hình ảnh của cây Btree bậc 5:3.2 Thêm khoá vào cây BtreeKhi thêm một khoá vào cây Btree...
 • 24
 • 689
 • 7

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật_Chương 6: Bảng băm pptx

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật_Chương 6: Bảng băm pptx

Kỹ thuật lập trình

... trên các cấu trúc như danh sách, cây nhị phân,…phần lớn được hiện thực bằng cách so sánh các nút của cấu trúc, do vậy thời gian truy xuất không nhanh phụ thuộc vào kích thước của cấu trúc. ... sau miêu tả tiến trình thêm các nút 32, 53, 22, 92, 17, 34 vào bảng băm.Hình (a): Sau khi thêm 2 nút 32 53 vào bảng băm – lúc này chưa bị xung đột.Hình (b): Thêm nút 22 92 vào bảng băm - ... Bảng băm là cấu trúc dung hòa tốt giữa thời gian truy xuất dung lượng bộ nhớ. Bảng băm được ứng dụng nhiều trong thực tế, rất thích hợp khi tổ chức dữ liệu có kích thước lớn được lưu...
 • 24
 • 484
 • 5

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật_Chương 7: Sắp xếp docx

Tài liệu Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật_Chương 7: Sắp xếp docx

Kỹ thuật lập trình

... trên cấu trúc như tìm kiếm, trích lọc duyệt cấu trúc Có hai giải thuật sắp xếp được dùng phổ biến trong khoa học máy tính là sắp xếp dữ liệu trên bộ nhớ trong (internal sort) sắp xếp dữ liệu ... xếp dữ liệu trên bộ nhớ ngoài thì chỉ một phần nhỏ dữ liệu cần sắp xếp được đưavào bộ nhớ trong, phần lớn dữ liệu được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài như đĩa từ, băng từ, đĩacứng… kích thước dữ liệu ... bộ nhớ ngoài (external sort).Với sắp xếp dữ liệu trên bộ nhớ trong thì toàn bộ dữ liệu cần sắp xếp được đưa vào bộnhớ trong, do vậy kích thước dữ liệu cần sắp xếp không lớn, tuy nhiên thời...
 • 16
 • 455
 • 0

Slide ôn tập cấu trúc dữ liệu thuật toán

Slide ôn tập cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Kỹ thuật lập trình

... hiện phép toán Ví dụ:7 + 3.5 39Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++Ch ng 1: ươ Ôn t p C/C+ậ+Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++Nội dung Cấu trúc dữ liệu  Thuật toán Độ phức tạp của thuật toán 6Ch ... toán 6Ch ng 1: ươ Ôn t p C/C+ậ+Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++Nội dung Cấu trúc dữ liệu  Thuật toán Độ phức tạp của thuật toán (algorithm complexity)18Ch ng 1: ươ Ôn t p C/C+ậ+Ch n g 1 ... C/C+ậ+Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++ Cấu trúc dữ liệu (1) Sự tổ chức hợp lý của các thành phần dữ liệu, (2) Tập các thao tác để truy cập các thành phần dữ liệu. (1) the logical arrangement...
 • 97
 • 1,535
 • 10

Xem thêm