giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... xẹt.khen ngåüi HS hiãøu bi tải låïp.xẹt.khen ngåüi HS hiãøu baìi taûi låïp.2 .4. Luyãûn táûp:2 .4. Luyãûn táûp:Baìi 1:Baìi 1:-Goüi HS âoüc yãu cáöu vaì näüi dung baìi -Goüi HS âoüc ... õỷt 3 cỏu coù duỡng traỷng ngổợ nhồù vaỡ õỷt 3 cỏu coù duỡng traỷng ngổợ chố nguyón nhán.chè ngun nhán.-HS thỉûc hiãûn u cáưu.-HS thỉûc hiãûn u cáưu.-Nháûn xẹt.-Nháûn xẹt.-3 âãún 5 HS ... hoỹc gioới,Nam õổồỹc cọ giaùoa)Vỗ hc gii,Nam âỉåüc cä giạo khen.khen.b)Nhåì bạc lao cäng,sán trổồỡng luùcb)Nhồỡ baùc lao cọng,sỏn trổồỡng luùc naỡo cuợng saỷch seợ.naỡo cuợng saỷch...
 • 3
 • 623
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Mầm non - Tiểu học

... TIẾNG VIỆT ( TC) – (TIẾT 37): ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC.I-Mục tiêu:- Rèn đọc trôi chảy, mạch lạc ,diễn cảm.-Đọc ... độc ác của con yêu tinh.-Đ3: Tài năng của Nắm Tay Đóng Cọc.- 4: Tài năng của Lấy Tai Tác Nước.-Đ5: Tài năng của Móng Tay Đục Máng.+Sức khoẻ và tài nawngcủ bốn anh em Cẩu Khẩy.-15 hs luyện ... hs luyện đọc theo nối tiếp.-10 hs đọc theo nhóm.-1 hs đọc ,lớp đọc theo.-Hs đọc theo cặp. TIẾNG VIỆT: (TC )- ÔN LUYỆN CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ :AI LÀM GÌ (T 38 )I- Mục tiêu: -Củng cố , ôn luyện...
 • 3
 • 683
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Mầm non - Tiểu học

... nhóm đôi .-Trả lời câu hỏi.Đáp án : câu b.Đáp án : 1-b2-a.3-d 4- c.+Khoanh tròn vào b, d.-Hs làm tập làm văn vào vở tiếng việt tăng cường. TIẾNG VIỆT: (TIẾT 47 ) (TC) +Tìm những hình ảnh ... những từ ngữ sau:nâng cao, hưởng ứng , đông đảo, 50 000, 4 tháng, phong phú , giải đặc biệt , rõ ràng , hồn nhiên , sâu sắc, trong sáng , sáng tạo, đến bất ngờ.b- Tìm hiểu bài:-Y/c hs đọc thầm ... tốt như:Dung, Nga, Thục , Thảo , Nhi , Trường, Thảo Vy. - Tham gia công tác Đội tốt. TIẾNG VIỆT: (TIẾT 48 ) (TC) ÔN LUYỆN TẬP LÀM VĂN.I- Mục tiêu:- Củng cố hs về các kiến thức tập làm văn tả...
 • 8
 • 2,818
 • 14

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Mầm non - Tiểu học

... lûn âỉa ra kiãún cuớa mỗnh vaỡ vióỳt vaỡo phióỳu. Mọựi HS õoùng vai 1 nhán váût.- GV goüi 4 HS lãn âoïng vai 4 nhán váût Âáút, Nỉåïc, Ạnh sạng, Khäng khê tranh luáûn træåïc låïp. (Ghi nhanh ... âoüc láúy âiãøm (u cáưu nhỉ tiãút 1).* Xạc âënh âỉåüc tênh cạch cuía tæìng nhán váût trong våí këch Loìng dán, phán vai, diãùn lải våí këch.II. ÂÄƯ DNG DẢY HC: * Phiãúu ghi sàơn tãn cạc bi ... HS:+ Choün âoaûn këch âënh diãùn.+ Phán vai.+ Táûp diãùn trong nhọm.- 6 HS hoảt âäüng trong nhoùm.+ HS 1: Dỗ Nm.+ HS 2: An.+ HS 3: chụ cạn bäü.+ HS 4: lênh.+ HS 5: cai.+ HS 6: Theo doợi...
 • 115
 • 714
 • 4

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... chọn 4, 5 viết vào bảng phụ- Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm đúng lời kêu, hét, tiếng khóc nức nở…GV đọc mẫu đoạn văn*Cho học sinh thi đọcGV nhận xét và khen hs đọc hay nhất.H 4/ CCố ... được không điểm cả 2 bài kiểm tra toán và tiềng việt Dặn về nhà kể mẫu chuyện vui cho người thân nghe.Chuẩn bị bài sau: Ôn tập về dấu câu trang 115. Tuần 29Tập đọc: Một vụ đắm tàu (108)I/ ... vè cái hay cái đáng học của đoạn văn, bài văn về cách dùng từ, sử dụng phép nhân hoá so sánh.v…vvHs chọn 1 đoạn văn trong bài viết chưa hay, chưa đạt viết lại cho hay hơn 4 hs đọc đoạn văn,...
 • 10
 • 1,111
 • 5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Mầm non - Tiểu học

... lông bờm của sư tử ntn?C3/ Vì sao khi gặp ánh mắt của Ha-li-ma con sư tử đang giận dữ bỗng “cụp mắt xuống rồi lẳng lặng bỏ điÝ đoạn 3 +4 C4/ Theo vị giáo sĩ , điều gì làm nên sức mạnh của người ... áo dài VN, sự duyên dáng thanh thoát của phụ nữ VN trong chiếc áo dàiII/ Các HĐ dạy học:Bài cũ (4 )Ktra 2 hs- Ha-li-ma nghĩ ra cách gì để làm thân với sư tử?- Theo vị giáo sĩ điều gì làm ... đọc đoạn nối tiếpGV chia làm 4 đoạnĐ1/ Phụ nữ… hồ Thuỷ1 hs đọc đoạn1+2+3 và trả lời1hs đọc đoạn 4+ 5 và trả lời2 hs đọc nối tiếpHs quan sátHs dùng bút chì đánh dấu đoạn trong SGK HĐ3/ Đọc...
 • 11
 • 3,033
 • 5

Giáo án tiếng việt 4

Giáo án tiếng việt 4

Mầm non - Tiểu học

... chí trên đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.-Gv nhận xét , đánh giá kết quả học tập của hs -Gv nhắc hs tháo các chi tiết và xếp cất gọn gàng vào hộp. 4- Nhận xét và dặn dò: -Giáo dục tư ... trục bánh xe ,tầng trên của xe và giá đỡ, thành xe sau, càng xe , trục bánh xe.-Lớp lắng nghe.-Lớp chon chi tiết theo lời đọc của bạn.-Giống cách lắp bộ phận thanh đỡ giá đỡ trục bánh xe.-Hs ... vào pa nô.-Y/c 1 hs đọc y/c đề , hoạt động nhóm 4 để tìm câu trả lời đúng nhất.-y/c 1 hs lên bảng khoanh tròn -Hs đọc y/c đề, hoạt động nhóm 4 để giải quyết tình huống cho đúng.-Nhận xét...
 • 7
 • 438
 • 1

Giáo án chính tả 4 tuần 32

Giáo án chính tả 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... KÃÚ HOẢCH BI DẢY .TƯN : 32 MÄN : CHÊNH TA TIT: 32 BAèI: VặNG QUC VếNG NU CặèI./133. ( NGHE - VIÃÚT. ).I.MỦC TIÃU:1. Nghe- viãút ... trỗnh baỡy õuùng mọỹt õoaỷn trong baỡi Vổồng quọỳc vừng nủ cỉåìi.2. Lm âụng cạc bi táûp chênh t phán biãût ám âáöu s/x ( hoàûc ám chênh o/ä/å )II. CHUÁØN BË : *.Mäüt säú tåì phiãúu viãútnäüi...
 • 2
 • 599
 • 0

Giáo án lịch sử 4 tuần 32

Giáo án lịch sử 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... KÃÚ HOẢCH BI HC Tưn 32 Bi 28: KINH THAÌNH HUÃÚ (Trang 67) Tiãút 28 I.MUÛC TIÃU: Hoüc sinh bióỳt: - Sồ luồỹc vóử ... âäø nhaì Táy Sån.)-Nhaì Nguyãùn traíi qua bao nhióu õồỡi vua , õoù laỡ nhổợng vở vua naìo ?( 4 åìi ,âoï laì :Gia Long ,Minh Mang,Thiãûu Trë ,Tổ ỷổùc ).-Em haợy nóu nhổợng õióửu quy õởnh...
 • 3
 • 824
 • 2

Giáo án kể chuyện 4 tuần 32

Giáo án kể chuyện 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... khn õóứ tỗm vổồỹt qua moỹi khoù khn õóứ tỗm õổồỹc sổỷ säúng.âỉåüc sỉû säúng. -4 HS tảo thnh nhọm.HS kãø -4 HS tảo thnh nhọm.HS kãø tiãúp näúi trong nhọm.Mäùi HS kãø tiãúp näúi trong nhoïm.Mäùi ... tióỳt hoỹc.-Dỷn HS vóử nhaỡ kãø lải cáu chuûn cho -Dàûn HS vãư nh kãø lải cáu chuûn cho ngỉåìi thán nghe v chøn bë baỡi sau.ngổồỡi thỏn nghe vaỡ chuỏứn bở baỡi sau.õaợ vổồỹt qua moỹi khoù khn,gian...
 • 3
 • 2,683
 • 7

Giáo án địa lý 4 tuần 32

Giáo án địa lý 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... trả lời các câu hỏi sau :-Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của vùng biển Việt Nam là gì ?-Nước ta đang khai thác những khoáng sản nào ở vùng biển Việt Nam ? Dùng để làm gì ?-Tìm và chỉ ... thác các khoáng sản đó ? Bước 2 : GV treo bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam và hướng dẫn HS lên tìm trên bản đồ các nơi đang khai thác khoáng sản ( dầu khí ; cát trắng ) ở biển Việt Nam ?GV ... nào ? Hôm nay các em sẽ tìm hiểu qua bài : Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam 2 Giảng bài mới : 1 Khai thác khoáng sản :*Hoạt động 1 :Làm việc nhóm đôi Bước 1 : GV hướng...
 • 6
 • 2,449
 • 14

Giáo án khoa học 4 tuần 32

Giáo án khoa học 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... cæïu baìi hoüc : BAÌI 64 SGK/128,129. _ TUÁÖN : 32 MÄN : KHOA HOÜC . TIÃÚT: 63.BAÌI:63. ĩNG VT N Gầ ỉ SNG (126,127 )I.MUC TIU: Sau baìi hoüc .HS biãút: -Phán loaûi âäüng váût theo ... våïi nhọm phán loải . & .Nhọm àn thët . &. Nhọm àn lạ c ., lạ cáy . &. Nhọm àn hảt .3em tr låìi . (Khäng khê ,thỉïc àn, nỉåïc v ạnh sạng ) - Nhọm 4. Cạc nhọm cng phán loải ... HOẢT ÂÄÜNG CA TROè .A.Baỡi cuợ : ( 5 ph. ) +Em haợy nóu nọỹi dung caùc hỗnh veợ : 1,2,3 ,4, 5.SGK/1 24, 125? +Quan saùt con chuọỹt trong caớ 5 hỗnh veợ ồớ SGK vaỡ cho bióỳt con chuọỹt naỡo seợ...
 • 3
 • 493
 • 6

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39

Mầm non - Tiểu học

... đoạn văn sau: Mặt trời nhô dần lên cao . Ánh nắng mỗi lúc một gay gắt.Dọc theo con đường mới đắp ,từng tốp thanh niên thoăn thoắt gáng lúa về sân phơi. Tiếng cười giòn tan vọng vào vách đá.Bài ... …ung kết, hiểm … ở, ….ung tâm, ….úng giải thưởng.Bài 4: Tập làm văn: Hằng ngày đến trường em đều nghe tiếng trống quen thuộc . Hãy tả lại tiếng trống trường em.-Gv ghi nhanh dàn ý lên bảng ... lệnh, lớp đọc thầm theo .+Chủ ngữ:-Mặt trời-Ánh nắng-Từng tốp thanh niên- Tiếng cười +Vị ngữ:-nhô dần lên cao.-mỗi lúc một gay gắt.-thoăn thoắt gánh lúa về sân phơi.-giòn tan vọng vào vách...
 • 20
 • 379
 • 0

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55

Mầm non - Tiểu học

... hỏi .-GV thực hiện lắp giá đỡ trục bánh xe thứ hai.*Lắp thanh giá đỡ trục bánh xe ( h4 sgk)-Gọi 1 hs gọi tên và số lượng các chi tiết để lắp thành giá đỡ bánh xe.-Gọi 1 –2 hs lên lắp bộ phận ... dài.)-Hs quan sát và nêu cách lắp giá đỡ trục bánh xe.-Trả lơì câu hỏi.-Hs quan sát h4 (sgk ) và trả lờI câu hỏi.+ ( 1 tấm lớn , 2 thanh chữ U dài). TIẾNG VIỆT (TC) (TIẾT 56) ÔN LUYỆN TẬP LÀM VĂN.I- ... chí đánh giá sản phẩm . +Lắp xe nôi đúng mẫu và đúng qui trình. +Xe nôi lắp chắc chắn , không bị xộc xệch. +Xe nôi chuyển động được.-Y/c 1 hs đọc to các tiêu chí đánh giá.-Gv nhận xét , đánh...
 • 5
 • 564
 • 0

Xem thêm