giáo án tự chọn toán 6 học kỳ 2

Giáo án tự chọn toán 6 bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Giáo án tự chọn toán 6 bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Toán học

... 138 : 46 = 3=> ƯCLN( 46, 138) = 46 )b) 32 và 1 92 ƯCLN( 32, 1 92) = 32 c) 24 ; 36 và 60 ƯCLN (24 ; 36; 60 ) = 12 d) 25 ; 55 và 75ƯCLN (25 ; 55; 75) = 5 Bài 2 Giải:a) 40 và 24 ƯCLN(40; 24 ) = 8ƯC(40; ... 1:Giải:a = 22 0 = 2 2.5.11b = 24 0 = 2 4.3.5c = 300 = 2 2.3.5 2 .a) ƯCLN(a, b, c) = 2 2 . 5 = 20 6 Trường THCS Hòa Đông GV : Phan Thu Hà Giáo án Tự Chọn 6 Dạng 1 : Tìm xBài 1 : Tìm số tự nhiên ... + 2 ) .3 = 60 c ) 71 + ( 26 – 3x ) : 5 = 75+ GV gọi 3 HS lên bảng làm bài Dạng 2 : Tính nhanh Bài 3 : Tính nhanh a ) 12 .25 + 29 . 25 + 59 .25 b ) ( 21 00 – 42 ) : 21 c ) 28 . 76 + 13 .28 ...
 • 7
 • 1,471
 • 34

Giáo án tự chọn toán 6 chủ đề bám sát bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Giáo án tự chọn toán 6 chủ đề bám sát bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Toán học

... Hồng Giáo án tự chọn toán 6 nhau không . a, 1 2 + 5 2 + 6 2 và 2 2 + 3 2 + 7 2 Ta có 1 2 + 5 2 + 6 2 = 1 + 25 + 36 = 62 2 2 + 3 2 + 7 2 = 4 + 9 + 49 = 62 => 1 2 + 5 2 + 6 2 = 2 2 ... 13, 20 Quan hệ 28 , 39, 35Bài 1 76 SBT (24 ) 8Tìm ƯCLNa, 40 và 60 40 = 2 3 . 5 60 = 2 2 . 3 . 5 ƯCLN(40; 60 ) = 2 2 . 5 = 20 b, 36; 60 ; 72 36 = 2 2 . 3 2 60 = 2 2 . 3 . 5 72 = 2 3 ... 85 . 2 3 = 85.8 = 8 6 Bài 89: 5 8 = 2 3 16 = 4 2 = 2 4 Biên soạn :Hoàng Đình Triệu Năm học 20 08 - 20 09 12 Trờng thcs Liên Hồng Giáo án tự chọn toán 6 BCNN( 12, 15, 18) = 2 2.3 2 .5...
 • 77
 • 8,564
 • 134

Giáo án tự chọn Toán 10 học kì I

Giáo án tự chọn Toán 10 học kì I

Toán học

... DA 2 + DB 2 = AB 2 y 2 - 3y 1 = 0 y = 2 133d, Gọi M (x ; y)T = MA 2 + MB 2 + MO 2 T = x 2 + y 2 - 6x - 4y + 15 T = (x - 3) 2 + ( y 2) 2 + 2 2 Tmin = 2 khi x = 3 y = 2 M ... Giúp học sinh Giáo án tự chọn 10 Tổ Toán - Giáo viên : Chu Thị Lê - Rèn t duy logic, suy luận chính xác- Vận dụng tốt vào suy luận toán học. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :1. Giáo ... xong phép toán. - Biết sử dụng các hiệu và phép toán tập hợp để phát triển các bài toán suy luận toán học một cách sáng sủa mạch lạc.II. Chuẩn bị của thày và trò.-Thày giáo án - Trò :...
 • 34
 • 1,138
 • 26

Giáo án tự chọn Toán 10 học kì II

Giáo án tự chọn Toán 10 học kì II

Toán học

... 18713 2 2+xxx(1) (1) 18713 2 2+xxx (1a) 18713 2 2+xxx (1b) 2. 2x 2 9x + 15 20 (2) 2x 2 9x + 15 20 2x 2 9x + 15 - 20 => S (- ; - 2 1] [5 ; + )13 Giáo án tự ... x + 20 x 2 + 56x + 80 = (x + 20 ) 2 x - 20 x = 20 16x = 320 ĐS; Nghiệm của PTĐC là x = 20 15 )(xf = g(x) )(xf < g(x) )(xf > g(x) (I) Hoặc (II) Giáo án tự chọn toán 10 ... 4x 2 7x + 10 0 2. Giải bpt (x 2 3x + 2) (x 2 + 5x + 4) > 03. Tìm m để hệ bpt x 2 + 2x 15 < 0(m + 1 )x 3 có nghiệm8 Giáo án tự chọn toán 10 cao thu thuỷ 2. Cũng hỏi tơng tự trên (2) ...
 • 35
 • 1,619
 • 40

Giao an chon toan 6

Giao an tù chon toan 6

Toán học

... 86 + 357 +14 b) 72 + 69 + 128 c) 25 .5.4 .27 .2 d) 28 .64 + 28 . 36 GV yêu cầu hs nêu rõ đà sử dụng tính chất nào để làm bài tập.Bài 2: Tính nhanh:a) 135 + 360 + 65 + 40b) 463 + 318 + 137 + 22 c) ... 8.8.8.8 .2. 4c) 3.3.3.4.4 c) 1000.10.10.100Bài 2: Tính các luỹ thừa sau:a) 2 2 ; 2 3, 2 4 ; 2 5 ; 2 6 ; 2 7 ; 2 8 ; 2 9 ; 2 10 ; b) 3 2 ; 33; 34; 35; d) 5 2 ; 53; 54c) 4 2 ; 43; ... n.1 ; n : 1 Bài 2 Thực hiện các phép tính:a/ 20 4 - 84 : 12 b/ 15 . 3 2 + 4 . 2 3 5 . 7 c/ 5 6 : 53 - 2 3 .2 d/ 84 . 64 + 36 . 84 e/ 3.5 2 - 16 : 3 2 f/ 2 3.17 - 14 .2 3 Bài 3 Tìm...
 • 43
 • 2,031
 • 49

Giáo án tự chọn Toán 6: Số tự nhiên

Giáo án tự chọn Toán 6: Số tự nhiên

Toán học

... 2) bằng 5C) 16 2 3 : 2 +1 3) bằng 16 D) 2 3 . 5 2 3 . 2 4) bằng 32 5) bằng 13 6) bằng 24 Bài 2: Thực hiện các phép tính:a) 48 . 85 44. 85b) 508 .60 9 (22 31 36 + 189 16) : 69 c) (53 46 ... - 28 08) : 54 + 317 . 428 d) 3 2 .103 [13 2 (5 2 .4 + 2 2 .15)]. 103Bài 3: Tìm x biếta) ( 72 +18) (3x +3) = 12 c) (x 21 .13) : 11 = 39b) [3(x +2) :7].4 = 120 d) {[(2x+14) : 2 2 - 3]: 2} ... 2. Bài tập:Đề bài Hớng dẫn giảiBài 1: Điền dấu (>, <, =) thích hợp :a) 2 1 1 2 d) 2 5 5 2 b) 2 3 3 2 e) 2 6 6 2 c) 2 4 4 2 Bài 2: Điền đúng / sai.a) 23 . 23 ...
 • 42
 • 1,491
 • 9

Giáo án tăng cường Toán 6 học kỳ I

Giáo án tăng cường Toán 6 học kỳ I

Toán học

... - 6) = 1339 : 13 23 1 (x - 6) = 103 x 6 = 23 1 -103 x 6 = 118 x = 118 + 6 x = 124 Bài 109: a, 1 2 + 5 2 + 6 2 và 2 2 + 3 2 + 7 2 Ta có 1 2 + 5 2 + 6 2 = 1 + 25 + 36 = 62 2 2 ... a 60 0  a T×m sè TN x biÕt 1 26  x, 21 0  x vµ 15 < x < 30 40 = 2 3 . 5 60 = 2 2 . 3 . 5 ¦CLN(40; 60 ) = 2 2 . 5 = 20 b, 36; 60 ; 72 36 = 2 2 . 3 2 60 = 2 2 . 3 . 5 72 ... 10]} = 720 – 400 = 320 c, 570 + { 96. [ (2 4 .2 - 5):3 2 . 130]} = 570 + { 96. [27 :9]} = 570 + { 96 . 3]} = 570 + 28 8 = 858d, 37 .24 + 37. 76 + 63 .79 + 21 .63 = 37 (24 + 76) + 63 (79 + 21 ) = 37...
 • 61
 • 1,701
 • 14

B1. GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 6.

B1. GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 6.

Công nghệ

... sau:a/ 3, 2, 1, 0, -1, -2 b/ -28 , -25 , -22 , -19, - 16, -13Năm học 20 08 -20 09 x y x + y |x + y|a/ 27 -28 -1 1b/ -33 89 56 56 c/ 123 -22 121 121 d / - 321 22 2 99 99 Giáo án tự chọn môn Toán 6 GV: ... 343343 20 3 4 20 3 140 1140 63 1 63 14 2 14 7 40 2 Giáo án tự chọn môn Toán 6 GV: hoµng ®×nh triÖuB = 1 36. 25 + 75. 1 36 – 6 2 . 10 2 C= 2 3. 53 - {7 2 . 2 3 – 5 2 . [43:8 + 11 2 : 121 – 2( 37 ... 38, 12) = 2 2. 3. 19 = 22 81 114 1 76 1 6 1 19; ; ; 2 228 3 22 8 38 22 8 12 288− −= = = =b/ 9 3 98 49 15 3; ;30 10 80 40 1000 20 0= = =BCNN(10, 40, 20 0) = 2 3. 5 2 = 20 09 3 6 98 94 24 5...
 • 68
 • 2,042
 • 11

Giao an tu chon Toan 10 hoc ki II

Giao an tu chon Toan 10 hoc ki II

Toán học

... 18713 2 2+xxx(1) (1) 18713 2 2+xxx (1a) 18713 2 2+xxx (1b) 2. 2x 2 9x + 15 20 (2) 2x 2 9x + 15 20 2x 2 9x + 15 - 20 => S (- ; - 2 1] [5 ; + )13 Giáo án tự ... chính tắc của (H) 2 . Cho học sinh tìm a , b3 . Các nhóm nhanh chóng cho kết quả Đáp số : a) 19 16 22 =yx ; b) 1 366 4 22 =+yx 27 Giáo án tự chọn toán 10 cao thu thuỷTiết 27 Phơng trình ... x + 20 x 2 + 56x + 80 = (x + 20 ) 2 x - 20 x = 20 16x = 320 ĐS; Nghiệm của PTĐC là x = 20 15 )(xf = g(x) )(xf < g(x) )(xf > g(x) (I) Hoặc (II) Giáo án tự chọn toán 10...
 • 35
 • 679
 • 6

giáo án tự chọn toán 10 hk1

giáo án tự chọn toán 10 hk1

Trung học cơ sở - phổ thông

... bảng10’( ) ( )a) 2 x 3 1 2 x 1 92x 5 ?− + = + −⇔ − =b 21 x 120 x 1080 80x 6 ?⇔ − + = +⇔ 2 213 1 6 2x x 21 2x 7 x 9+ =+ − + −( ) ( )( ) ( )13 1x 3 2x 7 2x 7 6 x 3 x 3⇔ +− + +=− ... −3.Giải các phương trình sau 2 2 2 a) 3x 2x 01b) x 8 0 2 c) x 3x 10 0+ =− + =+ − =Tuần 1Tiết 1Ngày soạn: 28 /07 /20 12. Ngày dạy: 17/08 /20 12 ÔN TẬPVỀ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN THCSI. Mục tiêu:1. Về ... 15y 21 17y 17 y 13x 2y 4 3x 2y 4 3x 2y 4 x 2 + = + = = =   ⇔ ⇔ ⇔   − = − = − = =   b) x 2y 3z 2 x 3y z 5x 5y 1x 1 5y1 5y 2y 3z 2 1 5y 3y z 5x 1 5y7y 3z 12y z 4x 6 y...
 • 4
 • 1,483
 • 49

Xem thêm