giáo án giải tích 12 cơ bản 2 cột

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 BẢN PHẦN 1

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 CƠ BẢN PHẦN 1

Toán học

... C(–1;-4)-3 -2 -1 1 2 3-3 -2 -11 2 3xyVí dụ 4 : (sgk)Năm học :20 08 -20 091 2 3-1 -2- 31 2 3-1 -2 -3xy1 2 3-1 -2- 31 2 3-1 -2 -3xy1 2 3-1 -2- 31 2 3-1 -2 -3xy Giáo án Giải tích 12 Giáo viên ... -1 -Bảng biến thiên: Gọi học sinh lập BBT- 3) Đồ thị: ( Hình vẽ )-3 -2 -1 1 2 3-3 -2 -11 2 3xyy=m+Năm học :20 08 -20 09 Giáo án Giải tích 12 Giáo viên : Lê Văn LaiLớp :12B1 Lớp :12B2 Lớp ... học :20 08 -20 09 Giáo án Giải tích 12 Giáo viên : Lê Văn Lai1.Ổn địng lớp-kiểm tra sĩ số:Lớp :12B1 Lớp :12B2 Lớp :12B8 2. Kiểm tra bài cũ : Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số : Y = x4 - 2x 2 ;...
 • 43
 • 1,724
 • 13

Giáo án giải tích 12 (CB) chương 2

Giáo án giải tích 12 (CB) chương 2

Toán học

... ≠α*) Đáp án phiếu học tập số 44log 125 0 125 0 2 2 = log= 2 21log 125 0 (log 125 10) 2 21= + log 2 = 2 1(3log 5 2 5) 2 2 2 + log + log= 1(1 5) 2 2 + 4log = 4a + 1 2 10’a 1 2 log (b ... 1 25 31log 5.log 27 = -1 2 -33 53log 5.log 3 = 2 B = 8 163log 3 + 2log 54 = 3 4 2 2 2. 3log 3 2. 2log 5 2 .2 = 45Hoạt động 2: Vận dụng công thức rèn luyện kĩ năng giải bài tập bản ... 1: Giải bpt sau:1/ 933 2 ≥+−xx(1) 2/ 28 33 12 ≤+−+xx (2) Giải: (1) 023 2 ≥−+−⇔xx 21 ≤≤⇔ x (2) 28 3.313.9≤+⇔xx 133≤⇔≤⇔xxBài tập2 :giải bpt4x +3.6x – 4.9x < 0(3) Giải: Giáo...
 • 45
 • 760
 • 1

GIOA ÁN GIẢI TÍCH 12 BẢN

GIOA ÁN GIẢI TÍCH 12 CƠ BẢN

Toán học

...        giải: 111 1 2 53 73 4 2 3 2 45 .2 .33 .5 : 2 .16A−  =   164 81 2 2 2 23 2 4 2 2 2 3 .5 .2 3 .5 .2 3.5 1516 2 .2 2 2    = = = = ... sĩ số:Lớp :12B1 Lớp :12B2 Năm học 20 08 - 20 09 Giáo án Giải tích 12 Giáo viên : Lê Văn Lai Hoạt động 1 : Gv giới thiệu cho Hs vd 1, 2, 3 (SGK, trang 70) để Hs hiểu rõ bài toán “lãi kép”, ... 3x – 2 = 1 ⇔ 3x – 2 = 0⇔ x = 3 /2 b/ x = - 2 c/ 2 4 2 2 2 2 4 2 x xx x− −= ⇔ − − = 2 1 2 6 0 2; 3x x x x⇔ − − = ⇔ = − =Vậy phương trình hai nghiệm : x1= -2; x 2 = 3Năm học 20 08...
 • 39
 • 923
 • 4

Giáo án Giải tích 12 bản_cả năm

Giáo án Giải tích 12 cơ bản_cả năm

Toán học

... Móng Cái, Qninh Trang 22 Giáo án Giải tích 12 – Chương trình bản – Năm học 20 08 -20 09 (với x = - 1 2 không là nghiệm của phương trình)+ Khảo sát hàm số y = 2 x 2x 12x 1+ ++ (C) để tìm ... Trang 40 Giáo án Giải tích 12 – Chương trình bản – Năm học 20 08 -20 09 giải. -Đưa ra định lí-sgk-T20.khác chú ý nghe để phản biện và nhận xét.-Đọc ĐL-sgk-T20.[- 2; 1] b) [ ] 2; 4 2/ f(x)=11xx+− ... Phú, Móng Cái, Qninh Trang 30 -2 -1 1 2 -2. 5 -2 -1.5-1-0.50.511.5 2 2.533.544.555.5xy0A BC Giáo án Giải tích 12 – Chương trình bản – Năm học 20 08 -20 09 1. Mục tiêu .Qua bài...
 • 148
 • 1,145
 • 16

giáo án giải tích 12 chương I (Ban bản)

giáo án giải tích 12 chương I (Ban cơ bản)

Toán học

... -4 -2 2 4 6 8-8-6-4 -2 2468xy 2. Hàm số y = ax 4 + bx 2 + c (a ≠ 0)Ví dụ 3 : sgk-3 -2 -1 1 2 3-3 -2 -11 2 3xyVí dụ 4 : sgkf(x)=-x^4 /2- x ^2+ 3 /2 -3 -2 -1 1 2 3-3 -2 -11 2 3xy3. ... x3 +3x 2 -2 -6 -4 -2 2 4 6-6-4 -2 246xyb/ S dng th bin lun s nghim ca pt : x3 +3x 2 -2 = mm> ;2 v m< -2 : pt cú mt nghim m = 2v m = -2 : pt cú hai nghim -2& lt;m< ;2 : pt cú ... Cách trình bày bài giải. -3 -2 -1 1 2 3-3 -2 -11 2 3xyy=m+b/ Bin lun s nghim ca pt :-x3+3x+1 = m +1m> ;2 v m< -2 :pt cú 1 nghimm =2 v m = -2: pt cú hai nghim -2& lt;m< ;2: pt cú ba nghimHS...
 • 20
 • 656
 • 1

Giáo án Giải tích 12 chương III (Ban bản)

Giáo án Giải tích 12 chương III (Ban cơ bản)

Tư liệu khác

... −−∫1 2 231 2 (1 ) dx x ; b) ππ − ÷ ∫ 2 0sin d4x x ;c) +∫ 2 1 2 1d( 1)xx x ; d) 2 20( 1) dx x x+∫ ;e) −+∫ 2 21 2 1 3d( 1)xxx ;f) ππ− 2 ∫ 2 sin ... ππ− 2 ∫ 2 sin 3 cos5 dx x x. 2. TÝnh c¸c tÝch ph©n sau :a) −∫ 2 01 dx x ; b) π 2 ∫ 2 0sin dx x ;c) ++∫ln 2 2 10e 1dexxx ; d) π∫ 2 0sin 2 cos d .x x x3. Sö dông ph¬ng ... xe ;b) sin2x và sin 2 x ;c) 2 21xex ữ và 41 .xex ữ 2. Tìm nguyên hàm của các hàm sốsau :a) f(x) =31x xx+ + ;b) f(x) = 2 1xxe ; c) f(x) = 2 21sin .cosx...
 • 16
 • 617
 • 5

Trọn bộ Giáo án giải tích 12 (Ban bản)

Trọn bộ Giáo án giải tích 12 (Ban cơ bản)

Toán học

... 1 1 1 2 2 2 1 3log 2 2log log3 8+ +.Hoạt động 7 : Cho b1 = 2 5, b 2 = 2 3. Hãy tính : log 2 b1 – log 2 b 2 ; 1 2 2logbb. So sánh các kết quả.Gv giới thiệu định lý 2 sau:Gv ... x3 +3x 2 -2 -6 -4 -2 2 4 6-6-4 -2 246xyb/ S dng th bin lun s nghim ca pt : x3 +3x 2 -2 = mm> ;2 v m< -2 : pt cú mt nghim m = 2v m = -2 : pt cú hai nghim -2& lt;m< ;2 : pt cú ... dxexx 12 = dxedxexx 2 = 2 ln 2 1(ln2 1)xxCe+ +d) )2sin8(sin 2 13cos.5sin xxxx+=( ) +=xdxxdxxdxx 2sin8sin 2 13cos.5sinCxx++=2cos8cos4141g)3 2 1 2 xe...
 • 64
 • 556
 • 7

Giáo án Giải tích 12 _Ban bản ( Trọn bộ )

Giáo án Giải tích 12 _Ban cơ bản ( Trọn bộ )

Toán học

... :a) 3 2 (0,3) 1x−= ;b) 1 25 5x = ÷  ;c) 2 3 2 2 4x x− += ;d) 7 1 2 0,5 .0,5 2. x x+ −= 12. Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh mò :a) 2 1 2 3 3 108x x−+ = ;b) 1 1 2 2 2 28x x ... 1 1 1 2 2 2 1 3log 2 2log log3 8+ +.Hoạt động 7 : Cho b1 = 2 5, b 2 = 2 3. Hãy tính : log 2 b1 – log 2 b 2 ; 1 2 2logbb. So sánh các kết quả.Gv giới thiệu định lý 2 sau:Gv ... -2 -1 1 2 3-3 -2 -11 2 3xyVí dụ 4 : sgkf(x)=-x^4 /2- x ^2+ 3 /2 -3 -2 -1 1 2 3-3 -2 -11 2 3xy3. Hàm số y = ax( 0, 0)bc ad bccx d+≠ − ≠+VÍ dụ 5 : sgk-3 -2 -1 1 2 3-3 -2 -11 2 3xyIII....
 • 64
 • 721
 • 6

giáo án Giải tích 12 ban A(SGK thí điểm)

giáo án Giải tích 12 ban A(SGK thí điểm)

Toán học

... dụng đạo hàm để khảo sát hàm sốHình 3:Hình 4: Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa học x hộià 26 -3 -2 -1 1 2 3 -2 -11 2 xy0-3 -2 -1 1 2 3 -2 2xy0chơng 1 - ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm ... x hộià 27 -3 -2. 5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6-3.5-3 -2. 5 -2 -1.5-1-0.50.511.5 2 2.533.5xy0-5.5 -5 -4.5 -4 -3.5 -3 -2. 5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ... nhóm. Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa học x hộiÃ49 -2 -1 1 2 -2. 5 -2 -1.5-1-0.50.511.5 2 2.533.544.555.5xy0A BCchơng 1 - ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm sốđể tính toán toạ...
 • 90
 • 488
 • 3

GIÁO ÁN 12 BẢN 2 CỘT

GIÁO ÁN 12 CƠ BẢN 2 CỘT

Hóa học

... C6H 12 O6 Saccarozơ Glucozơ Fructozơ b. Thuỷ phân nhờ enzim: Saccarozơ enzim→ Glucozơ. 2 Phản ứng của ancol đa chức: Phản ứng với Cu(OH) 2 :2C 12 H 22 O11 + Cu(OH) 2 → (C 12 H 21 O11) 2 Cu ... C6H5NH 2 .B. (CH3 ) 2 NH 2 , CH3NH 2 , NH3, C6H5NH 2 .C. NH3, C6H5NH 2 , (CH3 ) 2 NH 2 , CH3NH 2 .D. C6H5NH 2 , NH3 , CH3NH 2 , (CH3 ) 2 NH 2 .5. Thuỷ phân từng ... :OOHOHOCH 2 OHHHHH1 2 3456OOHHOCH 2 OHHOHHHH1 2 3456HOCH 2 gốc α - glucozơ gốc β -fructozơ 3. Tính chất hóa học a. Thuỷ phân nhờ xúc tác axit: C 12 H 22 O11 –H+→ C6H 12 O6...
 • 28
 • 718
 • 5

Giáo án Giải tích 12 ( Ban C.Bản )

Giáo án Giải tích 12 ( Ban C.Bản )

Toán học

... :a) 3 2 (0,3) 1x−= ;b) 1 25 5x = ÷  ;c) 2 3 2 2 4x x− += ;d) 7 1 2 0,5 .0,5 2. x x+ −= 12. Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh mò :a) 2 1 2 3 3 108x x−+ = ;b) 1 1 2 2 2 28x x ... .1xxx+= 24 . Giải các bất phơng trình :a) 2 1 2 2 2 3 2 2 2 448x x x + + ;b) ( )+ >10,4 2, 5 1,5xx ;c) 2 3 1 2 log log ( 1) 1x < ;d) 2 0 ,2 0 ,2 log 5 log ... lôgarit. 20 . Tìm tập xác định của các hàm số :a) 13 3xy = ;b) =1log 2 3xyx ;c) = 2 log 12y x x ;d) 25 5 .x xy = 21 . Biết 4 4 23 ,x x+ = hÃy tínhx x 2 2 .+ 22 . Cho...
 • 64
 • 291
 • 0

Xem thêm