giáo án đại số lớp 11 ban cơ bản

giao an dai so lop 11 co ban_ ca nam

giao an dai so lop 11 co ban_ ca nam

Toán học

... lượnggiác bản. - Rèn luyện kĩ năng giải các phương trình lượng giác bản. - Rèn luyện tính chính xác, nhanh nhẹn và cẩn thận.II. Chuẩn bị- Soạn giáo án, SGK, Tài liệu tham khảo.III. Lên lớp 1. ... tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác + Giải phương trình lượng giác bản. + Nhận dạng đưa ra cách giải và giải một số phương trìnhlượng giác thường gặp.II. Chuẩn bịSoạn giáo án, SGK, Tài liệu ... Chuẩn bịSoạn giáo án, SGK, Tài liệu tham khảo.III. Lên lớp 1. Ổn định tổ chức2. Kiểm tra bài cũ(?) Quy tắc cộng? Quy tắc nhân?(?) bao nhiêu số ba chữ số khác nhau là số chẵn?3. Nội...
 • 184
 • 1,957
 • 28

giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

Toán học

... nhán phán thỉïc.(13 ph)GV: Phẹp nhán phán säú cọ nhỉỵng tênh cháút gç?Tỉång tỉû , Phẹp nhán phán thỉïc cọ cạc tênhHS: : Phẹp nhán phán säú cọ nhỉỵng tênh cháút:Giao hoạn, kãút håüp, nhán ... NHÁN CẠC PHÁN THỈÏC ÂẢI SÄÚ. Ngy soản:17/12 A. Mủc tiãu: - HS nàõm vỉỵng v váûn dủng täút qui tàõc nhán 2 phán thỉïc. -HS biãút cạc tênh cháút giao hoạn, kãút håüp, phán phäúi ca phẹp nhán, ... ph)BT?1.Âãư bi treo åí bng phủ.Hy rụt gn cạc phán thỉïc?GV giåïi thiãûu:Viãûc cạc em vỉìa lm chênh l nhán 2 phán thỉïc.Váûy mún nhán 2 phán thỉïc ta lm nhỉ thãú no?CT: DBCADCBA...=...
 • 25
 • 748
 • 4

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 08 Bảng Căn Bậc Hai potx

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 08 Bảng Căn Bậc Hai potx

Toán học

... vvíí ddụụ 11 vvàà cchhooddụụ39,82 Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 08  §5 Bảng Căn Bậc Hai AA..MMụụcc ttiiêêuu 11..KKiiếếnn ... ??22 TTììmm 911 TTaa ccóó 991111==99,,1111..11DDoo đđóó:: 911 9 ,11. 100 10. 9 ,11 30,18  -- HHưướớnngg ... ??22 TTììmm 911 TTaa ccóó 991111==99,,1111..110000 DDoo đđóó:: 911 9 ,11. 100 10. 9 ,11 30,18   cc..TTììmm...
 • 6
 • 556
 • 2

Giao An Dai So Lop 10 co ban (2010 - 2011)

Giao An Dai So Lop 10 co ban (2010 - 2011)

Toán học

... hàm số chẵn hàm số lẻ- Đồ thị hàm số chẵn nhận trục Oy làm trục đối xứng- Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứngHoạt động 2Bài tập 1 Giáo án Đại số 10 25 Cù Đức Hoà Tổ : Toán ... là 5113 9,3736HOạT ĐộNG 4Bài tập 5 SGK tr 23Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo án Đại số 10 17 Cù Đức Hoà Tổ : Toán - Lý- Nắm vững Khái niệm và tính chất các phép toán tập ... -<x<+ với mọi xR Giáo án Đại số 10 11 Cù Đức Hoà Tổ : Toán - Lý 5 - H ớng dẫn +bài tập vn: Bài tập STB Ngày soạn : .Tiết 7 Số gần đúng- sai số (T1) A. Mục tiêu: 1. Kiến...
 • 123
 • 3,485
 • 34

Tài liệu Giáo án đại số lớp 10 bản ppt

Tài liệu Giáo án đại số lớp 10 cơ bản ppt

Toán học

... tung độ đỉnh là 14− Giáo Án lớp 10 Bản Đại số 10Trang 43 Giáo án ĐẠI SỐ Lớp 10 Giáo Án lớp 10 Bản Đại số 10Trang 1Khi bài toán yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số ta chỉ xét một vài ... thức bản trong chương:-Hàm số. Tập xác định của một hàm số. -Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên một khoảng. Giáo Án lớp 10 Bản Đại số 10Trang 45tăng thì giá trị của hàm số giảm. ... (SGK) Giáo Án lớp 10 Bản Đại số 10Trang 23HĐTP 2: (Tính đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, hàm số lẻ)GV phân tích dựa vào hình vẽ để chỉ ra tính đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, hàm số...
 • 82
 • 1,988
 • 22

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 21: TÍNH CHẤT BẢN CỦA PHÂN THỨC docx

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 21: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC docx

Toán học

... tính chất bản của phân thức? ?4. -Làm ?4a -GV cùng HS TuầnXI: Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 21: Bài 2: TÍNH CHẤT BẢN CỦA PHÂN THỨC I.Mục tiêu: - Học sinh nắm vững tính chất bản của ... tính chất bản để chứng minh 2 phân thức bằng nhau và biết tìm một phân thức bằng phân thức cho trước. - Thấy được tính tương tự giữa tính chất bản của phân số và tính chất bản của ... theo nhóm III.Chuẩn bị: - HS: SGK, bảng phụ nhóm.Ôn lại các tính chất bảng của phân số - GV: SGK IV.Các bước: 1. KTBC: - Định nghĩa 2 phân thức đại số bằng nhau - HS sửa BT 2, 3/36 SGK...
 • 7
 • 599
 • 1

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 72 TÍNH CHẤT BẢN CỦA PHÂN SỐ ppsx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 72 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ ppsx

Toán học

... Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 72 § 3 . TÍNH CHẤT BẢN CỦA PHÂN SỐ Tại sao thể viết một phân số bất kỳ Có mẫu âm thành phân số bằng nó và mẫu dương ? ... : - Nắm vững tính chất bản của phân số . - Vận dụng được tính chất bản của phân số để giải một số bài tập đơn giản , để viết một phân số mẫu âm thành phân số bằng nó và mẫu dương ... 5=17-5 11 4=(-1) . 11- (-1) . 4-= 11- 4- bản của phân số Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho ....
 • 4
 • 446
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 81 TÍNH CHẤT BẢN BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ pps

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 81 TÍNH CHẤT CƠ BẢN BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ pps

Toán học

... 24821)2(5248212215)b Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 81 § 8 . TÍNH CHẤT BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Khi cộng nhiều phân số ta thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách ... phân số để vận dụng các tính chất bản của phép cộng phân số II Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa . , phép cộng phân số những tính chất bản là : Tính chất giao hoán ,tính ... các tính chất bản của phép cộng phân số : giao hoán , kết hợp , cộng với số 0 . - kỹ năng vận dụng các tính chất trên để tính được hợp lý ,nhất là khi cộng nhiều phân số . - ý thức...
 • 8
 • 659
 • 4

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 86.TÍNH CHẤT BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ potx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 86.TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ potx

Toán học

... cbacba Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 86 § 11 . TÍNH CHẤT BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Khi nhân nhiều phân số ,ta thể đổi chỗ hoặc nhóm Các phân số lại theo bất cứ cách ... nào ta muốn . I Mục tiêu : - Học sinh biết các tính chất bản của phép nhân phân số : Giao hoán , kết hợp , nhân với số 1 , tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng . - ... kỷ năng vận dụng các tính chất trên để thực hiện phép tính hợp lý , nhất là khi nhân nhiều số . ...
 • 5
 • 1,068
 • 5

Giáo án Đại Số lớp 8: TÍNH CHẤT BẢN CỦA PHÂN THỨC pot

Giáo án Đại Số lớp 8: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC pot

Toán học

...   HS : nếu đổi dấu cả tử và mẫu của 1 TÍNH CHẤT BẢN CỦA PHÂN THỨC I-MỤC TIÊU - HS nắm được tính chất bản của phân thức đại số - HS nắm vững quy tắc đổi dấu - Rèn kĩ năng áp ... NHÀ (2 PHÚT) - Học tính chất bản của phân thức, quy tắc đổi dấu - BTVN: 5/38; các bài tập bài 2 sbt . Củng cố (8 phút) GV: các nhóm giải BT 4/48 trên bảng phụ? + Cho biết kết quả của ... + Đưa ra đáp án, HS tự kiểm tra + Chốt tính chất phân thức và quy tắc đổi dấu. GV: Nhắc lại t/c bản của phân thức? Cho ví dụ? + Nêu quy tắc đổi...
 • 6
 • 5,237
 • 12

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10 BAN BẢN - PHẦN 1 pdf

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10 BAN CƠ BẢN - PHẦN 1 pdf

Toán học

... học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - 2 hs lên bảng, dưới lớp làm nháp và theo dõi -Gv gọi 2 hs lên bảng giải câu 1, 4 bt 3; câu b,c bt 4. - Cho hs dưới lớp nhận xét - Chỉnh ... sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - 3 hs lên bảng, dưới lớp làm nháp và theo dõi -Gv gọi 3 hs lên bảng giải bt 5; câu a, d bt 6;.câu b, c bt 6. - Cho hs dưới lớp nhận xét - Chỉnh ... học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - 2 hs lên bảng, dưới lớp làm nháp và theo dõi -Gv gọi 2 hs lên bảng giải câu a, d bt 7;.câu b, c bt 7. - Cho hs dưới lớp nhận xét - Chỉnh...
 • 11
 • 408
 • 1

Xem thêm