doanh nhân việt nam trong thời kỳ đổi mới

Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.pdf

Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.pdf

Quản trị kinh doanh

... sản trong quá khứ sang tài sản vật chất trong hiện tại. Trong khi đó, hệ thống tài chính của Việt nam đợc thành lập từ lâu nhng hầu hết hoạt động còn dựa trên nền tảng của cơ chế cũ. Trong thời ... còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định, thời kỳ báo cáo thông thờng tất cả các số liệu thống kê trong tài khoản là một năm. Nh vậy cán cân thanh toán là một trong những bản báo cáo ... các chuỗi thời gian. Một vài nhân tố trong số đó là: 1/ trớc hết, hồi quy từng chuỗi thời gian liên tiếp nhau, tính xu thế theo thời gian và những biến giả mùa vụ là tuyến tính, đồng thời sử...
 • 224
 • 1,415
 • 11

192 Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

192 Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Tài chính - Ngân hàng

... nhân quả giữa tiền tệ và các nhân tố vĩ mô 41 Chơng 2: Phân tích định lợng ảnh hởng của chính sách cung tiền tới một số nhân tố vĩ mô của việt nam trong giai đoạn gần đây 52 2.1 Kinh tế Việt ... còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định, thời kỳ báo cáo thông thờng tất cả các số liệu thống kê trong tài khoản là một năm. Nh vậy cán cân thanh toán là một trong những bản báo cáo ... sản trong quá khứ sang tài sản vật chất trong hiện tại. Trong khi đó, hệ thống tài chính của Việt nam đợc thành lập từ lâu nhng hầu hết hoạt động còn dựa trên nền tảng của cơ chế cũ. Trong thời...
 • 224
 • 575
 • 0

các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế việt nam trong thời kỳ đổi mới kinh tế từ năm 1986 đến nay

các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế việt nam trong thời kỳ đổi mới kinh tế từ năm 1986 đến nay

Kinh tế - Quản lý

... các nhân tố cơ bản đến tăng trởng kinh tế Việt Nam. Mục đích của chơng này là áp dụng toán học vào phân tích những nhân tố quyết định tăng trởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Một trong ... nghiệp đổi mớiViệt Nam trong 17 năm qua đà đạt đợc những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nớc (GDP) bình quân thời kỳ 1986-1990 là 4,45%; thời kỳ 1991-1996 ... của hàng trong nớc giảm sút làm ảnh hởng tiêu cực đến quá trình tăng trởng.2.3.4. Phân tích tổng hợp các nhân tố đóng góp vào quá trình tăng trởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Thông...
 • 74
 • 1,214
 • 1

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế.pdf

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế.pdf

Quản trị kinh doanh

... thái giá cả - lạm phát của Việt Nam - Một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát Việt Nam giai đoạn gần đây Phạm vi nghiên cứu: Diễn biến giá cả - lạm phát Việt Nam từ đổi mới năm 1986 đến nay. ... chính sách, và phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát. - Xây dựng mô hình định lượng để phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tiếp cận đường Phillips. ... học nghiên cứu cho Việt Nam. - Phân tích thực trạng diễn biến giá - lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và các chính sách kinh tế nhằm phân biệt những hạn chế trong việc điều hành...
 • 159
 • 1,370
 • 4

Luận văn thạc sĩ về tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế

Luận văn thạc sĩ về tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế

Thạc sĩ - Cao học

... thái giá cả - lạm phát của Việt Nam - Một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát Việt Nam giai đoạn gần đây Phạm vi nghiên cứu: Diễn biến giá cả - lạm phát Việt Nam từ đổi mới năm 1986 đến nay. ... học nghiên cứu cho Việt Nam. - Phân tích thực trạng diễn biến giá - lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và các chính sách kinh tế nhằm phân biệt những hạn chế trong việc điều hành ... chính sách, và phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát. - Xây dựng mô hình định lượng để phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tiếp cận đường Phillips....
 • 159
 • 938
 • 2

MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG DÙNG ĐỂ TIẾP CẬN VÀ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN GIÁ CẢ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG DÙNG ĐỂ TIẾP CẬN VÀ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN GIÁ CẢ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Kinh tế - Thương mại

... công cuộc Đổi Mới bắt đầu, nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến đột phá. Cụ thể, Việt Nam không những đã nhanh chóng kiềm chế được lạm phát phi mã vào thời kỳ đầu những năm Đổi Mới, khắc ... thức khởi xướng chính sách Đổi Mới từ Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI (12/1986) là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam, mà kết quả của nó còn ảnh ... CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TỚI GIÁ CẢ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.1 Chỉ định mô hình nghiên cứu 2.1.1 Bằng chứng rút gọn về mối quan hệ giữa...
 • 126
 • 1,125
 • 7

Thực trạng về mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công bằng xã hội và đói nghèo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Thực trạng về mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công bằng xã hội và đói nghèo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Kinh tế - Thương mại

... dân đen.- Trong thời kỳ bao cấp: Thu nhập đợc phân phối theo tiêu chuẩn, theo mức bình quân chung, vì thế phân hoá giàu nghèo có nhng không rõ rệt và không cao. -Trong thời kỳ đổi mới: Kinh ... hệ. Trong những năm đầu đổi mới, thành công nhất là đà chuyển đổi về cơ bản cơ chế quản lý cũ sang cơ chế quản lý mới trong khi vẫn giữ vững đợc ổn định chính trị và xà hội. Quá trình chuyển đổi ... hoảng nặng nề.Đại hội VI năm 1986 của Đảng Cộng sản Việt Nam đà khởi xớng công cuộc đổi mới. Những nội dung quan trọng của đờng lối đổi mới kinh tế là thực hành dân chủ hoá đời sống kinh tế,...
 • 44
 • 698
 • 0

Thực trạng của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Thực trạng của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Kinh tế - Thương mại

... hậu quả xà hội đặt ra trong kế hoạch tăng trởng.II. Thực trạng của tăng tr ởng kinh tế ở Việt nam trong thời kỳ đổi mới: 1. Việc thực hiện kế hoạch tăng trởng kinh tế thời kỳ 2001 -2005: 1.1- ... trin kinh tế - x· hội của Việt Nam trong giai đoạn tới, với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nn kinh t mt cách to n di n áp ng yêu cu hi nhp, tôi tin tng rng Vit Nam chúng tôi s vt qua những ... tế - xà hội:II. Thực trạng của tăng trởng kinh tế ở Viêt Nam trong thờiđổi mới: 1. Việc thực hiện kế hoạch tăng trởng kinh tế thời kì 2001-2005:1.1- Muc tiêu tổng quát:1.2- Một số định...
 • 23
 • 637
 • 4

Vấn đề hợp tác quốc tế của việt nam trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng của chủ nghĩa mác lênin

Vấn đề hợp tác quốc tế của việt nam trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng của chủ nghĩa mác lênin

Quản trị kinh doanh

... quan hệ hợp tác Quốc tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. - 5 - Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Triết học - Nguyễn Văn Phong - Triết K24 cách thích ứng với tình hình mới, tạo thế thuận lợi nhất ... tế Việt Nam bịlệ thuộc và bị chi phối bởi bên ngoài.Một trong những điểm mới trong chủ trương đối ngoại được nêu trong văn kiện Đại hội IX là: thay câu Việt Nam muốn là bạn với các nước trong ... bản của thời đại mới là:“Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy làmột thời kỳ quá...
 • 66
 • 652
 • 0

Hệ thống thư viện công cộng việt nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển

Hệ thống thư viện công cộng việt nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển

Khoa học xã hội

... thống Thư viện Công cộng Việt Nam trong giai đoạn đổi mới Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống Thư viện Công cộng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển ... Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển"; đây là một đề tài hoàn toàn mới. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu của luận văn Đổi mới ... Công cộng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển" được triển khai nghiên cứu không ngoài mục tiêu nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng của HTTVCC trong giai đoạn đổi mới đất...
 • 8
 • 710
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Bàn về các nguyên tắc chung của pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế" doc

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... dân Việt Nam, công dân nước ngoài và người không có quốc tịch. Những người không quốc tịch có thể là người nước ngoài và người Việt Nam. Một số người Việt Nam ra nước ngoài trong một thời ... mang quốc tịch Việt Nam nhưng do không thông thạo ngôn ngữ quốc gia mà họ nhập cư nên họ vẫn chưa nhập quốc tịch mới được.(1) Nay trở về Việt Nam, để được nhập quốc tịch Việt Nam những người ... chung và pháp luật Việt Nam nói riêng. Ở Việt Nam, từ trước đến nay nhân dân đều trực tiếp bầu cử các đại biểu Quốc hội - những người có thẩm quyền lập pháp. Quốc hội thay mặt nhân dân cả nước...
 • 8
 • 542
 • 2

Bản sắc dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Bản sắc dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Công nghệ

... chưa đổi mới, thiếu đồng bộ, làm hạn chế tác dụng của văn hóa đối với các lĩnh vực quan trọng của đời sống đất nước. Bản sắc dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới Trong thời kỳ đổi mới hiện ... năng tác động mạnh vào các lĩnh vực của đời sống. Những nét mới trong chuẩn mực văn hóa và trong nhân cách con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng bước được hình thành. ... lực đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ mới. Rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới báo chí, xuất bản trong cả nước theo hướng tăng cường hiệu quả hoạt động, đồng thời đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức,...
 • 5
 • 243
 • 0

Xem thêm