de thi kscl dau nam mon hoa 9

De thi KSCL dau nam mon TA 9

De thi KSCL dau nam mon TA 9

Tiếng anh

... likes reading books. 9. I’ve lived in this house (from/ in/ since /for) 199 0.10.He doesn’t know what (do/ does/ to do/ did) during the visit. II.Circle the word that has the underlined part pronunced ... reading books. 9. Minh ( lives/ has lived/ lived/ is living) in this town since 198 7.10.How about ( going / to go/ went/ gone) to Thai Binh Market?II.Circle the word that has the underlined part ... (as/ like/ from/ with) Mrs Brown.3. I’ve lived in this house (from/ in/ since /for) 199 0.4. She told me(giving/ to give/ gave/ given) you this present. 5. When Lan came, I (cook/ am cooking/...
 • 4
 • 729
 • 2

De thi KSCL dau nam mon TV lop 2 09 - 10

De thi KSCL dau nam mon TV lop 2 09 - 10

Tư liệu khác

... tên : …………………… Lớp : ……Trường TH Nguyễn HiềnKIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNGĐẦU NĂMNăm học : 20 09 2010Môn : Tiếng Việt ( Khối 2 )Thời gian : 40 phútSốpháchSố thứtự……………………………………………………………………………………………………………………I.KIỂM...
 • 2
 • 276
 • 0

Bộ đề thi KSCL đầu năm - Toán 8

Bộ đề thi KSCL đầu năm - Toán 8

Toán học

... Phòng GD & ĐT huyện an lÃoĐề thi chất lợng đầu nămNăm học 2008 20 09. Môn thi : Toán 8Thời gian làm bài : 90 phútI Trắc nghiệm khách quan. ( 3 điểm)Câu 1: Điền đúng ... 15x3 b/ (2x + 3y) (2x - 3y) = 2x2 - 9y2c/ x2 - 6xy + 9y2 = (x + 3y)2d/ 4x2 + 4xy + y2 = (2x + y)2Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trớc câu trả lời đúng.1/ Nghiệm ... = BD, qua B kẻ đờng thẳng song song với AC cắt đờng thẳng DC tại E.Chứng minh : a/ Tam giác BDE là tam giác cânb/ Tam giác ACD bằng tam giác BDCc/ ABCD là hình thang cân.Hớng dẫn chấm toán...
 • 2
 • 1,377
 • 33

đề thi KSCL đầu năm lớp 10 - đề 2

đề thi KSCL đầu năm lớp 10 - đề 2

Tiếng anh

... They are discussing the celebration that is going to ________ this month.A. hold B. held C. be hold D. be held5. They are good students, _____________ ? A. do they B. are they C. aren’t they ... ________ some money for poor children.A. to raise B. raising C. raised D. raise18. I ________ telephone her if I knew her number.A. will B. shall C. would D. have to 19. It’s crowded here. I ... TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM TỔ ANH VĂN MÔN THI : TIẾNG ANH 10THỜI GIAN: 60 phút I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6đ) – 30 caâu*...
 • 2
 • 989
 • 28

đề thi KSCL đầu năm lớp 10 - đề 3

đề thi KSCL đầu năm lớp 10 - đề 3

Tiếng anh

... TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM TỔ ANH VĂN MÔN THI : TIẾNG ANH 10THỜI GIAN: 60 phút I. PHẦN TỰ LUẬN (4đ) – 20 caâu* ... dấu ngoặc đơn). 1. Water (boil) at 100 degrees celsius. 2. I usually (go) to work by car. 3. Jane (wait) for me when I arrived. 4. We saw an accident when we (drive) home. 5. At the moment, ... to find a job in London. 7. He (paint) his door last month. 8. I will fix your bicycle if I (have) a screwdriver of the proper size. 9. She apologised for (borrow) my dictionary without (ask)...
 • 2
 • 787
 • 15

đề thi KSCL đầu năm lớp 10 - đề 4

đề thi KSCL đầu năm lớp 10 - đề 4

Tiếng anh

... They are discussing the celebration that is going to ________ this month.A. hold B. held C. be hold D. be held13. They are good students, _____________ ? A. do they B. are they C. aren’t they ... ________ in this village for 24 years.A. have lived B. has lived C. lived D. had lived 18. Look! Someone _________ a car very fast.A. drive B. drives C. is driving D. are driving 19. People ... There are many (21) ________ throughout the year in Vietnam but Tet or the LunarNew Year is the most important celebration for Vietnamese people. Tet usually (22)________ in late January or...
 • 2
 • 677
 • 5

đề thi KSCL đầu năm lớp 11 - đề 1

đề thi KSCL đầu năm lớp 11 - đề 1

Tiếng anh

... made the pupils do some exercises. A. The pupils have been made to do some exercises by the teacher. B. The pupils has been made do some exercises by the teacher. C. The pupils have been made ... understand the question? He asked you the question last time. Can you understand the question ______________________________________THE END ! Trang 3 – MÑ 411 – K11 TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI ĐỀ THI ... than womenC. many students coming for higher education. D. no immigrants. 29. To many visitors, London is ______________ A. the most populous city in the world. B. not well-developedC. an amazing...
 • 3
 • 975
 • 32

đề thi KSCL đầu năm lớp 12 - đề 1

đề thi KSCL đầu năm lớp 12 - đề 1

Tiếng anh

... / often deal/ a talented woman. A. Our teacher, with whom we often deal, is a talented woman. B. Our teacher, whom we often deal, is a talented woman. C. Our teacher, that we often deal with, ... the statue.Americans designed and built the (24) _________ for the statue to stand on. The American peopleraised money to pay for the pedestal. The French engineer Alexander Eiffel, who was famous ... freedom C. Home Rule D. independence 24. A. foot B. column C. step D. pedestal Trang 2 – MÑ 758 – K12 When I (1) ________ (be) a little boy I (2) __________ (use) to wander in the woods by the...
 • 4
 • 438
 • 5

de thi kscl dau nam

de thi kscl dau nam

Ngữ văn

... ChèoCâu 2:Văn học trung đại Việt Nam được chia làm mấy giai đoạn lôùn?A. Một B. Hai C. Ba D. BốnCaâu 3: Đặc điểm nội dung lớn nhất của văn học trung đại Việt Nam là:A. Chủ nghĩa yêu nước B. ... trải mấy thu,Tam quân tì hổ khí thôn ngưu. Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu. Nam nhi vị liễu công danh trái, Công danh nam tử còn vương nợ,Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu. Luống thẹn tai nghe ... Trường THPT CưM’garHọ và tên:…………………… KIỂM TRA 90 ’ ( Bài vieát soá 4)Lôùp: …… o0o A. Trắc nghiệm (2 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)1. Văn học trung đại Việt Nam được chia làm mấy giai đoạn?a. Một b....
 • 4
 • 299
 • 0

Đề thi KSCL đầu năm lớp 12-DONG LOC

Đề thi KSCL đầu năm lớp 12-DONG LOC

Hóa học

... Mã đề: 176 TRƯỜNG THPT ĐỒNG LỘC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHỐI 12 NĂM 20 09 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: HOÁ HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh: Lớp: Cho ... Mã đề: 176 TRƯỜNG THPT ĐỒNG LỘC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHỐI 12 NĂM 20 09 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: HOÁ HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh: Lớp: Cho ... Mã đề: 176 TRƯỜNG THPT ĐỒNG LỘC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHỐI 12 NĂM 20 09 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: HOÁ HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh: Lớp: Cho...
 • 12
 • 300
 • 3

de thi KSCL dau nam lop 7

de thi KSCL dau nam lop 7

Ngữ văn

... 4;6;8x+4+6+y = 10+x+yM 9 ⇔x+y +1M 9 x+y=8(1) hoặc x+y=17(2)Từ (1)=> x=1thì y=7; x=7 thì y=1; x=3 thì y=5 hoặc x=5 thì y=3x = 8 thì y=0Từ (2) => x =9 thì y=8 hoặc x=8 thì y =9 46x y M2 và ... 29 vừađủ nên a -2 BC(20;26)(2) và a B( 29) (3)BCNN(20;26) = 260 Tõ (1) (2) (3) => a = 522VËy số học sinh của trờng là 522 em 0,250,250,250,50,253 a. b.c. x∈{ }1; 2;3; 9 y∈{ ... Câu Đáp án Điểm1 a.b. c. d.3 34 2x=x=-25x= -10 x = -2=>5 4 9 5 4 1x xx x− = = => − = − = 5 66 5x< < ; vì xZ nên x = 10,250,250,250,250,50,52...
 • 2
 • 477
 • 3

ĐE THI KSCL ĐẦU NĂM LOP 5 08-09

ĐE THI KSCL ĐẦU NĂM LOP 5 08-09

Toán học

... 4842 D. 24 29 b. 97 76 : 47 = ? A. 28 B. 208 C. 233(dæ 25) D. 1108c. Säú thêch håüp âãø viãút vaìo chäù cháúm cuía 3m25dm2 = dm2A. 35 B. 350 C. 305 D. 3050d. Khoaíng thåìi gian ... Non sọng ă Hoa n cỏửu ă Nm chỏu ă Nổồùc nhaỡ b) Tỗm cỏu kióứu Ai thóỳ naỡo ? trong caùc cỏu sau: ă Ngaỡy họm nay laỡ ngy khai trỉåìng âáưu tiãn ca nỉåïc Viãût Nam dán chuớ cọỹng hoa . ă Caùc ... l ngy khai trỉåìng âáưu tiãn ca nỉåïc Viãût Nam dán chuí cäüng hoa B- Pháön 2: Kiãøm tra viãút: (10 âiãøm).1. Chênh taí (4 âiãøm): Viãút baìi Hoa ng hän trãn säng Hỉång (TV5 - Táûp 1 trang...
 • 5
 • 277
 • 2

ĐÈ THI KSCL ĐẦU NĂM TOÁN, TV LỚP 4

ĐÈ THI KSCL ĐẦU NĂM TOÁN, TV LỚP 4

Toán học

... Đọc các số sau :a) 90 90 0b) 22 005BÀI 3 : (2 điểm) Đặt tính rồi tính : a) 54 287 + 29 508 b) 4 508 x 778 362 – 24 93 5 34 625 : 5BÀI 4 : (2 điểm) Tìm x a) x x 2 = 9 328 b) x : 2 = ... (Nghe – vieát) : Bài : Nghệ nhân Bát TràngEm cầm bút vẽ lên tayĐất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa Cánh cò bay lả, bay laLũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồngCon đò lá trúc qua sôngTrái mơ tròn ... qủa bóng đung đưaBút nghiêng lất phất hạt mưaBút chao gợn nước Tây Hồ lăn tănHài hòa đường nét hoa vănDáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng Hồ Minh Hà.B – Luyện tập : (2 điểm)a) (1 điểm)....
 • 4
 • 372
 • 0

ĐÈ THI KSCL ĐẦU NĂM TOÁN, TV LỚP 3

ĐÈ THI KSCL ĐẦU NĂM TOÁN, TV LỚP 3

Toán học

... : .D .B 3cm 4cm 2cm A. .CBài 5 : Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét ? ... GD&ĐT KRÔNG PẮCTRƯỜNG TH TRÀN QUỐC TUẤNĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂMMÔN TOÁN LỚP 3NĂM HỌC 20 09- 2010Bài 1 : Viết các số :- Hai trăm năm mươi- Ba trăm bảy mươi mốt- Sáu trăm chín mươi lăm-...
 • 2
 • 412
 • 2

Xem thêm